Goudsche Courant, donderdag 3 september 1868

1f 6H Donderdag 3 September H 671 BURGER AVONDSCHOOL VROEGER STADS TEEKENSCHOOL De inschrijving voor hen die wenschen toegelaten te norden op de Burger Avondschrol zaf pUats hcblon MAANDAG 31 AEGCSTUS a s des namiddags te acht uren in het gebouw ARTI LEGI Belantjhcbbenden kunnen dan alle inlichtingen bekomen omtrent toelatingsexamen schoolgeld enz welke zij mogten verlangen Het toelatingsexamen is alleen verpligtend voor hen Jie de Burger Avondschool nog niet bezocht hebben Namens de Plaatselijke Commissie van Toezigt op de Scholen voor Middelbaar Onderwijs te Gocda De Secretaris C L W A L T H E E GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 3ï ocrtentien Heden overleed na eene kortstondise ziekte tit diepe droefheid van mij en niijtie iwee kinderen mijn zeer seliefde echtgenoot JAN van SONSBEEK in den ouderdom van 4S j iren na eene geluk kige ecbtvereenigiLg van 17 jaren Wed C L AN SONSBEEK VAX Leeiwe v Gouda 26 Aug 1S53 Eeuigc en algemeeiie kennitgeving Sociëteit Ons Genoe£ en te Gouda ZONDAG Sn en MAANDAG 31 SOIREE ÏUSIGALE 33r he RHIJN lHE ZANGGEZEL i SCHAP onder Directie van den Barito nist den Heer SCHNEIDER uit Bonn me bereiawüiije medewerking van den Heer KoHLER Regisseur en 1 Komiek aan hel Hof TLea er te Schcerin Aanvang half Acht ure Opening 7 ure Entree Niet Leden 49 Cts HH Leden met hunne Dames of Kinderen 25 Cts per persoon Openbare Verliooping van een kapitale Bouwmanswoning me ruim 20 bundersi WEI en HOOHJAND st iande en liggende in den Spoel v nkschen Polder ie Reevwijk De vei ing zal plaats hebben 17 en de afslag 24 SEPTEMBER 1S6S telkens des voormiddags ten elf ure in het Logement HET Heethuis te Gouda Nadere iniichtinge zijn te bekomen ten kantore v in de Notarissen L V RIETSTAP ie Rotterdam en W J FORTflJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verliooping op MAANDA3 14 SEPTEMBER 1S68 des voormiddags ten elf nre in het logement UE PAAfw aan de Markt te Gouda van NO l een HUIS en ERF dienende als KOFFMHL IS met cT F en TUIN aan den Rozendaal ijk M n 11 te Govda Hebbende het perceel o a eene groote DANSZA VL en afzonderlijken uitgang raar da Eiraat K 2 een uitmuntend WINKELHU I S aan den hoek van den langen Tiendeweg en Roozendaal wijk D n 32 te Gouda Bestaande het perceel uit een ruim Benedenhuis Bovenhuis met vrijen opgang tn verdere gemakken Beide perceelen te aanvaarden l Do tober 1863 breeder bij biljetten beschreTea eo informatien ten kantore van de NotariiSf MONXIJN en KIST te Cauda Openbare Verkooping op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1868 des voormiddcgs ten tien ure aan het Veerstal te Gouda van eene groote partij EIKENHOUT bestaande in PLANKEN PLATEN en B LKEN van allerlei dikte zwaarte en lengte uitmuDteud geschikt voor overbrugging aterschoeijing vloeren scheringen fondatiewerken enz verder eene groote partij BRANDHOUT Informatien ten kantore van Notaris M KIST t Gouda Openbare Verliooping te € iO 11 ttS in het Koffijhuis van den Heer LAMPE op de Markt op DINGSDAG den 1 en WOENSDAG den 2 SEPTEMBER ls68 des voormiddags ten 9 ure van eeue groote partij SMAAKVOL GEMAAKTE Heeren Kleedingstuliken EN Manufacturen Maandags te voren van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure te bezigtigen De ondergeteekende bericht dat door hem en een Hulponderwijzer lessen gegeven worden in de FRANSCHE 1 A A L maandag en donderdag s av van 6 S nren Gouda A tax der SLUIS 26 Aug 1S6S B Onderwijzer RIJKS HOOGERE BURriEüSCHOOL De laatste in cttriji iiif voor den cursus 1868 1869 zal plaats hebben Donderdag 3 September e k des namiddags van 2 4 nren in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Het voorafgaand examen der nieune leerlingen wordt 4 en 5 Sept s morgens te 10 nren terzelfder plaats gehouden De ondergeteekende verklaart zich intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen Gocda De Directeur 17 Juli 1368 D JULIUS MEVROUW VAN ELDEN TURFAIARKT VERLANGT TEGEN 1 NOV EENE KEDEENHEID die tevens in staat is hulSWerk te verrigten Te Koop te Gouda door verandering van woonplaats een zeer soliede HEERENHUIZIN GE staande op den besten winkelstand met 5 Kamers Keuken Plaats Kelder e Zolders enz met kleine kosten in te rigten tot alle affaires Adres franco bij den eigenaar J W de WILD E Hoogstraat te Gouda Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdveriieB van dat artikel en zoude zeker gaarne onthevfn zijn dien ie moeten gebruiken H einu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet toi in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen orden door het bestendig gebruik van Dr ChantomelanuB Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer éc n flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden le gebruiken ia dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel I van verzwakking merkbaar aanwezig meo lette maar op dat men voortdurend verpügt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantomelanus OOGEXVVATEJR en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A G TAS DETH Govda J J BEUZEMAKER Zei de J H KELLER w wagenstr Ratteriaa H V D GRIENDT Leuveuhaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L SCHOITENS SCHLÜTEB Oostmolenstraat u i J GKOENHUIZEN C Uirechi en meer bekeude Depots in ons r k Boo dinkkerij ns A BRDHOIAN Deze Courant verschijnt des Donderdags eo Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren L De prijs per drie maanden s ƒ 2 franco p post ƒ 2 2 5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere luoeten voor 10 ure ingezonden zijo Waar schu ng Verzending van Schapen naar buiten s lands Cir ï Ct CÏ= ï BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland van den 21 dezer maand Prov blad d 86 waarbij wor lt gewezen op de mogelijkheid dal na het voorgevallene met eene lading aan pokziekle lijdende schapen van wege het Engelsche gouvernement nopens den invoer van Schapen restrlctiën zullen worden toegepast hetgeen voor den veehandelaar nadeel zoude veroorzaken en dat deze om zoodanige restrlctiën te voorkomen behoort toe te zien dat zijne voor uitvoer bestemde dieren gezond zijn brengen het vorenstaande ter kennis van de veehandelaren onder aanmaning in hun belang om niet anders dan gezonde schapen en dus ook geene welke aan gewone of ligte ongesteldheden lijdende zijn te verzenden ten einde belemmerende bepalingen of geheel verbod te voorkomen Gouda den 26 Augustus 1868 Burgemeester en v ethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr XiOnden so Ang De Times berigt dat in Oostenrijk de nieuwe wet houdende bepalingen tot wering der runderpest afgekondigd is en doet met genoegen opmerken dat deze wet afdoende voorzorgsmaatregelen voorschrijft tegen het gevaar van insleping der ziekte uit Rusland niet alleen maar ook uit Rumenie uit welke beide landen de uitvoer van vee toeneemt en zich ook naar de noordelijke havens van Europa uitbreidt De Post deelt mede dat de verkiezingen in de boroughs den 13 en die In de graafschappen den 16 november zullenaanvangen en dat het nieuwe lagerhuis tegen half decemberzal bijeenkomen In depêches van paraguyaansche zijde wordt verzekerd dat de Brazilianen bij hunnen aanval tegen Humaita op 10 en 18 julij eene groote nederlaag geleden hebben De Paragnayanen hebben Humaita ontruimd zonder dat de geallieerdenhiervan kennis droegen De eersten hebben vooraf een aantalkanonnen vernageld Deze depêches logenstraffen voorts hetberigt dat eene zamenzwering te AssomptioT is ontdekt De Morning Star juicht het voorstel toe van den heer Jacob Bright om de radicale partij voortaan den naam vande nationale partij te geven Deze naam is welverdiend Geeneandere partij heeft ei ooit aan gedacht om het geheele volkdeel te laten nemen in de regering van het land Het hoogste ideaal van een regeringsysteem dat de meest verlichte toryooit had was dat eene oligarchie op minzame wijze en zooverstandig mogelijk een rustig en onderworpen volk zou besturen Het eenige wat het volk met de wetten van het landte maken heeft is die wetten te gehoorzamen De grondslagvan het conservatieve systeem is geloof aan de uitstekendheidvan de regering van eene enkele klasse of caste der maatschappij of van datgene wat de heer Disraeli vroeger eenevenetiaansche oligarchie noemde Monopolie nitsluitinsr vananderen dit is het beginsel het instinct bijna der tories Ditwas de reder waarom zij op bekrompen wijze de afschafSngvan het zegel op de dagbladen bestreden Beperk het aantalcouranten zeiden zij zeg dat het lezen van dagüladen alleengeschikt is voor de hoogere standen Laat arme menschengeene politiek beginnen te bestaderen en laat de radicalen De prijs der Advertentien Tftn één tot set regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent Toor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend na r plaatsruimte geene couranten uitgeven wier goedkoopheid ze ia iedert iianden brengt Het onderwijs gegeven aan meisjes is een van de belangrijkste onderwerpen welke de tegenwoordige commissie vaotoezigt op het onderwijs heeft onderzocht en aangaande hetwelkzij eanc menigte feiten verzameld heeft Deze scholen onderscheiden zich dooreen totaal gebrek aan methode en discipline Dr Hodgson een bekend opvoedkundige wiens getuigenis iadeze belangrijke kwestie gehoord werd achtte het zeer onbillijk dat men zoo vele legaten aan het onderwijs van kinderen geschonken uitsluitend tot nu toe heeft aangewend ten nutteder jongens Het ware veel beter geweest om met het monopolie juist d opvoeding der meisjes meer uitsluitend te beschermen omdat indien men op het jongere geslacht invloedwil uitoefenen het bijzonder gewigtig is voornamelijk de vroowen te ontwikkelen De invloed van moeders op het karakteris oneindig veel grooter dan van vaders Het systeem vanopvoeding der jongens kan bijna geheel gevolgd worden metde meisjes Men leerde haar uiet half genoeg nuttige wetenschappen en niets verdiende meer te worden tegengegaan danhet onoordeelkundig leeren aan alle meisjes van muziek enmoderne talen zonder te zorgen dat zij aanleg hadden voorhet eerste en hare kennis van het tweede gebruikten om debeste werken in zulk eene taal te leeren verstaan en waarderen Het internationale congres van werklieden zal dit jaargedurende deze maand te Brussel bijeenkomen De britschearbeiders zenden velen uit hun midden naar dit congres Devolgende punten zullen besproken worden 1 verminderingder dagelijksche werkuren 2 de invloed vao het gebruikvan werktuigen door kapitalisten 3 privaat eigendommen 4 de opvoeding der arbeidende klasse j het oprigten vancredietmaatschappijen met het oog om de ciiancipatie van dearbeidende klasse te bevorderen 6 de klagtea der werkliedenover de kapitalisten en groote industriëlen enz 1 Sept De Standard beschouwt de onrustbarende geruchten eeiier alliantie tnsschen Frankrijk België en Nederland ongegrond en zegt wij moeten voor het behoud vanden vrede vertrouwen op den keizer lu spijt der oorlogzuchtige gevoelens van het fransch publiek Parijs 31 Aug Men is nu ongeveer in het bezit van de ge amenilijke redevoeringen door de respectieve presidenten van de algemeene raden uitgesproken Zij zija allen zonder eenige heteekenis en men ziel duidelijk dat zij aan een wachtwoord gehoorzaamden De eene is nog kleurloozer dan de anJere De prefect van het departement dn Nord heeft het Doodig geoordeeld om zijn hart lucht te geven en de liefde voor de keizerlijke familie te kennen te geven Na te hebben opgemerkt dat nadat Frankrijk zich had geworpen in de armen van Napoleon deze al zijne beloften is nagekomen zeide de prefect o a Heden kroont de keizer het gebouw door aan Frankrijk de vrijheid le verleenen De keizerin is eene heilige en de keizerlijke prins is een edel kind dat zich zijnen voorvaderen en Frankrijk waardig zal betoonen Laten wij ons buigen mijne heeren laten wij ons met toegenegenheid buigen voor deze drieëenheid van genie hoop en weldadigheid Van den Figaro zijn gisteren 4000 exemplaren meerverkocht dan gewoonlijk De directie zegt dat dit een gevolgis van het verbod der politie om het bkd op straat to vetkoopen Het berigt van den val van Humaita heeft te Parijsalgemeen verrast men had nimmer gedacht dat dit den Brazalianc en hunne bondgenooten zou gelukken De oorlog zalthans spoedig geëindigd zijn Naar men bier van eene gewoonlijk goed onderrigte zijde verneemt zijn de Brazilianen nietvoornemens eene schadeloosstellmg in grondgebied te eiscbeo Wel verlangen zij de afzetting van Lopez het slechten dervestingen en de vrijheid der scheepvaart Marseille 30 Aug Kardinaal Heisach te Magliaro gekomen zijnde om als opvolger van wijlen den kaïdioaal Aodies