Goudsche Courant, donderdag 10 september 1868

I dit mir ic jiijen rr lor djeni g l er tc laude nog eel te nen ciiiii i rliet lujral iii norden mits het siechts zorge dat leder lugeieiene ü doeud onderw js oor z ue kinderen kin ontvangen De minderheid dit toege eiide voor met betalrLiiL leerlingen nilde dit echter met tot be alen Ie leerliugen u siieiv eu De vergadering cheeu huiver g om het toeiitLU van vrouwelijke kvveekeliiiSen op de bestaan ie norm nlles en aau te noen Men nei chie liever het gt ial iiurmaul clioleu voor Tronvrelijie Mvetkei n en u t te breiden riet oor leel der m pec eurs over ie u i i eu weg geruimde runeidam the schoolkwe iie Is bckeuJ Dragend moesten de inspect irs alleu divang ifradeii om 1 ti l oolbt oek op de openbare school te bevordren t ndeii k ichtie de vergaderi ig het met oi epist ora op liieuvv Ie heiiLneren uat bij iIl mt 11 Uil Zj Hl eer tilii K bezocht en werd geopend door den direcieur prc aent rar J V vin Lvk die me edeelc e dat van de obligittn i bestemd om het ttKort van ïïOüO te dekken ii uweü tti vierue h gi nomen Er was du een oogeubtu dit men moe i w lul open aan lic behoud der raaat chappij nel egeus fldnde de exploitatie in den liatsten tijd s eeds püi iger verhoudingen h id a ingenomen Bj die uitkomsten hebben belanghebbenden besloten eei c proef te nemen cm het puei te behouden at spreker betren hij meent d it thirde i ti gekomen i dat hij het oiU ingen mandaat moet ne erleggen Op voor tel des konsuleii s worut deze schikking door de aandee houders goelgekeur 1 waarna de heer Uertheim voor ede den hter mr J van Eijk te benoemen tot eerevoor7i er Vin oomrai sui en welk voorstel met daverenue toeju L fc door i en werl begroet en ontvM en Tegen 15 September a is de dubbele Naar aanleiding van het do iderdag jl medegedeelde inde ver adermg van ne afdeeling a Gravenhage der hoUaudschemaatscSapp van larubouw waar n de vrees werd te kennengegevei dat mi chien de icntoonsicUing op het laatst dezermaand te Gor nchem te houden i iet zou pUato hebben wordtdoor den ecretsris der mait c appij den beer D R GeversDejnoot berigl dat er geen sprake is ie tentoon elling mette dcen doorgaan en dat voor oover bekend i iii de om reken van Gorinchem geene geva ieu van veepest z jn voorgekomen Bj ue poluie te Harlingen zgn zekere berigten om rentten vee De proken d ouasma vin LIrtjm ontvangen diehet buiten alien twijfel stellen dat hij net de stoomboot European Tan bier naar HjU vertrokken en vtrder naar imerika 19 gegaan Niet al een ae bedlenden op de genoemde bootbebbcB de portretten van de V oudsma en zijne beminde herkend maar ook de agent van landverhuizing te Huil bij wienWoudsms Kch uitgaf voor scboolmeeiter en waar hij rogeenige takjes op de piano spe Ie Men scia jf i u ui Bos jup Van hier kin bengt 18 906 555 415 38 497 33 225 worden dit vin weze de 1 di ii der vrreeuigiiig Tot regcl n en verbetciing t ii vruchisoorien op vvotnsdig en dondt dag i b en 17 sep eraber de gewone jiarlijksche groote tentoon I stelling van vruchten za plaat hebben Was ook in het vo iige jaar bij di gelegenheid eene kleine verzameling van vorroboomen ten tonn ge ield gekweekt en gesnoeid naar de thins meer en meer gevraag e neredenec de w ijze ook dit jaar zal men tan de be oei cr bij eere grootere verzameling doen zien dat de aiiivnge diirvoor niet elders behoeft geda in te worden maar dd ooi dezelve in de van ouds beroemde kwee 1 kerijen te Bosko verkrijsbair zijn Ook uilen zij die deze tentoonstelling met een bezoek uilen vereeien met teleiTgesteld i worden zooals onlangs ge ieel ten oiiregte werd gemeld ui enkele counntenj iii het bezien van scho ne vruchten dair I aangevoerd dewijl de warme zomer de vruchten zeer goeddeed i ontwikkelen VUe bemiuna irs van vrucluen boomen en pi uiten I welke laitsteu ook de lentoon tediug voel luister zul en bij zette noodigen wij uit hem iirls te komen terwijl zij die dairvan telktn jare een getrouw gebruik maikien zullen kunnen zien dit bovengenoemde vereenigins = teed = voortgaat dalgene I te bewerken wa strekken kin to bevordeiiiig vm dit schoone I vak dat door hare omgeving zco iijke s o oplevert tot ver I schillende goede opmerkingen Dat het ook hier ter plaatse zelve zoo begrepen wordt bewees lu het hitste jaar dt aan I winst van vele leden De berigten uit alle oorden ter arasterlimsche airdnppe I lenmirkt beve Jtigen dit de droogte zeer voorde hg voor het gewas Is geweest De aanvoer i zoo groo du veracnulenne 1 soorten voor con umtie met Ie verkoopen zijn zooils de firo I nmgers en voornamelijk die partijen die ten gevolge der 1 laist I gevilfn regens zich tot twee of doorua seii hebben gez t oor y 140 tot ƒ 1 90 zijn heden ille ioo ttn te koop ml gezonderd de beste duinzind airdappeleu die nog vin ƒ i tot ƒ 4 opbrengen Men sthrijfl uit Meppel De handel lu vet e varktus I IS hier thans evendiï Buueugewoon hooge prijzen worden I besteed ls ee beaiu van verplaatsing van het vervoer de zer dieren kunnen wij mededeelen dat terwijl vroeger door I frie=ehe kooplieden alhier en in de omstreken velen werder opgekocht ze thans per spoor uit Frie land naar hier worden vervoerd en verhandeld om vervolgens naar Duiischland eu verder oostelijk turopi getransporteerd te worden tervijl bi vendieu nog een groot aan al per heurt chepen naar liollaiil worden geexpedieerd Men chrijft uit Dockuta De handel m vlas i i oas gewoonlijk om dezen tijd van het jaar zeer gering di rhet schoonmaken dairvan nog niet is begouuen De proilu ivalt niet tegen zoodat in den w nier de aanvoeren nog i I aanzienlijk zullen zijn ook de kwaliteit doet zich goed voor echier zal er veel voorkomen met zout behebt daar in den tijd van roling bijkans nergens versch vvaier was e vinden Hel treurig ainzien onzer velden is veranderd in een ver I blijdend a pecl van het heerlijk groen der graslanden die zich door den gevallen regen en het nu beslaande schoone weder I op nieuw ontwikkelen en weder overvloed van gras beloven I terviJijl het veldwerk daardoor zeer wor t bevorderd 1 De aardappeloogst laat zich mede goed aanzien de kwalilet I IS uitmuntend zoo mede chicorij nor elen vvairvan dt prijzea I steeds hoog zijn vooral van de natte wartelen j In grinen en zaden is de handel hier ter stede zeer ge ring en fl lauw Levende hive altij 1 zeer hoog in pujs met goeden handel Men leest in de Nieuwe Rotlerdamscbe Courant De laatste indische dagbladen deelen ons roerte dat het goo1 vernement aan den heer Bu ken Huet die vai hier naar Java I vertrokken is om daar de redaclie van den lot op zijne aan I komst in liberalen geest geschreven Java Bode op zich te ne I men vriieu overlogt heefi verleend De heer Huet geeft m I den Java Bode eeiiige ophelderingen van di feit hetwelk e reit opzien heeft gebaard HiJ verdedigt zijue ainiiemmg der tegemoetkoming in de aanzienlijke offv ts wainnede zijne verplaatsing voor I em gepaar I ging als ii itnurli k en eveneens 1 is het 1 ir zijup bewering natuurlijk dat dt onafhankelijk heul zjiier meemngen volkomen is De 11 indeling v in den heer Huet beoordeelen vvij met Het I was zi ne zaak ie besli sen of hy zich aan eene verdenking 1 Bilde bloot stellen welke mt die aanneming noodwendig taoti j voorivloeijen regt beeft de heer Hasselman hel geld uit slands kas gebe i zigd om iemand dien hij gaarne alf dagbladschnjver naar I Indie zou zien vertrekken zijne verplaatsing gemakkelijk t I maken i8 daarvoor s land penjingen besteed mogen den wat belet dan een minisici van binnenl zaken om onvoorziene uitgaven van zijn departement aan te spreken W Pinde de voori c ting vm een bla 1 tr urvordfren hetwelk IP ijii geest gt tbrevcn woidt Uij betwisten de goede trouw lier verzekering van den hr Hue met dit de redacteur van den Hva Bode roch onder den invloed eener party in Nederland noch onder dien v lu het gouvernement m Indie staal maar dit ligt toch in den aard der zaak dat de hter 11 isselman hem geen vnjen o erlog zoude hebben verleend indien hg de zekerheid had gelmd in hem een tegen=t inder van zync politiek nair Indie te zenden Mot welk regt vrigen wy dus weder bezigt een minialer s laiids penningen om ilaarmede een bevriend daghlad chrijVer te helpen Het zal den heer riii=ilman voorzeker moeyelijk villen een voldoend antwoord op de c vriag te geven l i de pou ervatieven de legenvvoor dige rpgcring hird vallen t nilat zy i tii den heer Hoest heeft toege tiin by zyiie iftreding als roii i ter eei e bevotgdlieid te herneraen die hem naar biUykheid toekomt vveike veroortleeling moeten y din met legen het afgetreden bewind uit = pr k n hetwelk zulk een schromelijk misbruik van s lands gelden heeft gemnkt Uit de ingediende begrooting voor ISfi liijkl in verbind met de nunioiie in toelichting dit van het bdig ddo over 1867 groot 10 i9b i3 wordt afgetrokken als l post op de begroolmgvan 186S ƒ 1 04 Ml en voorgesteld om diaruit te voldoen yjijVandein aanbouw zyiide sc iool l j 747 91 en verschillende later opgek werken j 450 in 24t 52 zoodat het batig saldo voor de begr van 186 is ƒ 10 450 13 De verdere inkomsten znn Hoofdst 2 afd 1 worden de opcenten op s lands dir belistingen geraamd op 15 444 90 2 hoofdelyken omslag 15 000 3 gemaal belasting 25 200 4 heffingvanop p ntsen negen werken inrigtmgen 38 187 5 belasting op de honden 650 Hoofdst 3 baten uit eigendommen en 7l o b92 wiaronder de gabel voor ï 000 4 verschillende ontvangsten 30 699 25 vviaronder ryksbelisting op hetpersoneel voor ƒ 28 2SJ 23 5 buitengewone ontvangsten n fSO wi ironder 2 geldleeningen voor het schoollokial ad ƒ 7 700 voor de riolering 10 000 f 17 700 totaal der inkomsten ƒ 210 008 20 De uitgaven zyn geraimd Hoofdst l afd 1 huishoud bestuur 20 772 2 andere kosten van dag bestuur 3 S24 24 596 3b 474 werken v m oprubaic uter t waaronderonderh vinstrilen 8 498 bruggen en 11 230 riolen 10 900 29 8il 3 kosten van eiiendomnien enz vv iironderonderh van huizen toren poorten ƒ 3 360 werklied fabritage 10 700 jaagpid 11 106 3 000 invordering vin belasliiigen openbare veiligheid en brandweer politie verlichting schnttery gezondheids politie onderw ys jaarwedden der onderw ƒ 10 175 b armwezen apotheek ƒ 3 500 kolon van weid 4 000 gasthuizen 8 500 17 577 2 952 2 450 burgeri armbest 8 400 9 renten en aflossing aflossing V byz geldl ƒ 10 000 diverse andere uitgaven onvoorziene uitgaven totaal der uitgaven ƒ 210 005 55 batig saldo 2 64 ƒ 210 008 20 Gemengde Berigten Tc outhampton is brand ontstaan ni het dok aardooi de factorij an de W 1 Comiwgiiie frthf l is veruield In den Balkan norden voortdoreiid lü urgeuteübendtü gevormd ISy Co k i fcne p hiboeve door gntkadi wiar in braod cstoktn Te Zu ikzee petitionecrt men xooT dL ojirigtiiig ener lioo pre bnrger chüol met 5 jarigen cursus In Cochui Chuia 13 bet i oji onrustig o 15 an de I nterue zorht d politic te Parj ma r kwam te Hrus el uit Op het eilacd Tahiti IS fcii prsie tpjr it hjU gtopend Te Livorio is een geDOotscbap opgerigt ddt gtco md worut de lu bet Ihamcs distrit t ui ZieUud 13 ten goodveU oatdekt datgeboudtii wordt oor het njk te m geheel Xuslialie Lit Tiel en oitRome st Iinjft men oorlogzuchtig Te Maastricht blijft raen mopperentegen schutterjipel Mtu begint met de ontmanteling der vest ngIkreeno Zoum Maandag avond ziju oigc eer 120 piarden lammerlijk omgekomen te De Cabmen au I nicu maken stnke D opruijer Morphy kaudidadi gestc d e t loehcsttr liigczonden M juliftr de Jitdacteur Het inzenden van eironde klaeli en in dagbladen i dikwerf nuttig en nooi ig i i i 1 nr dat ik voor onderstaande in uwe t ourrfnt een p aaUje Zooals u wel bekend zal zyn komen er dagilyk elcs oombooten van Gouda naar Hotierdam en omgekeerd voo by de dorpen Moordrecht en Goudertk Slechts twee etoombooteu de rulerstoomboot an Gojdi en die van Oudewater voldoen a in iri 1 Mn het hun opge eg f gt mpn n Jwgepaan by dcdurvoor bestemde ainlegplaats ie Aloordrecht Juistde kleinere schroff oomhooten laren iramer even dapper voorby alof er geene ain cgpl lats te Moordrecht bestond Wilmen dus er gebruik van miken om me laai tgenoemde bootenvan if Gouderak of Moordrecht mede te varen dan is men genood ankt met een schuitje de sleea doorstoomende bcbroeflioolen te bereiken en door mi IJi 1 vin e n iktlig klein enc echt s eil gephitst hiderlje de boot te beklimmen en daarenboven moet men aan den veerman nos 5 cenU de peroonbetalen voor het aan boord brengen der passagiers Het IS soms een anrdu maar dikwerf ook een akelig gezigt om deze of gene dat steile ladderije te zien beklimmen en wel toevTllig dat daardoor niet meer onee ukken gebeuren en angstige lie len In het ys elwaler dompelen Valourhjk zoekt elk eer die zyi e ledemalen met goed tot zyne beschikking heeft eene andere moeyelykere gelegenheid dan per boot de reis te maken maar is dit noodz kelyk Zyn tegen dergehjke willekeurise handelwyzen vin de direc ien der stoombooten en an den veerman door de daartoe bevoegde overhe d in het algemeen behng niet gepaste maatregelen te nemen My dunkt dat de e klacht toth al dikwerf genoeg al ishet met door middel in dngbliden geuit i en de opheBing derzelve is b lioorliik zelfs lerpligtend X Burg e rlijke Stan d GtBoaf 4 Sept Jacobos Halatwinie ouders J A Hiezenaar cd A C van Cat Susaona Maria o ders D n Iccijweil en F Sutra Saloraor ouder E Louwenberg en B b Mossel t PieterBellaGeertralda ouders A Boot cd E J de eger Albertns Johanoe ouders A I liöisch en E Gorter 5 armns oudere P de Kome enM Hooiroeljvr 6 Pietemella ooders J StreveUar ec J ae Graaf 7 Joliaoua Elia Jacoba ooders J E J Krebs en F Tloo tjeek JohanDa louise en Henriette Wilhelmina onder G H Willem z en Hoodekoeter Wdlem ouders B Nieveld en C van den Beig Adnanns ouders L van der Draajj en C van der Poel 8 Het na ouders NicoUas ouders A van Omve Willawï 69 j vac M vsn leizen CO j van Hertom en E van der Kley en K de Jong OVFELEOLN 4 Sept A IjibbertOD wed Rijd 2 m J Wildschut 2 m G d 8 K kcttner 57 J