Goudsche Courant, zondag 13 september 1868

ADVERTENTIEN 1§08 Zoiidas lit September 674 GOUDSCHECOURAIJT Lange Tiendeweg D n Ontijdig bevallen van twee Dochters W WILLEMSZ HONDEKOEIEE Gouda i Sept 1S68 Heden is tot diepe droefheid van i hare beide kinderen in ruim negen en zestig jarigen leeftijd overleden ALDEGONDA LABBERTOX weduwe van den weled heer J WILLAABS in leven ontvanger der registratie te iliddMurg GciD i J WILL A AKS Jzx 4 September 1S6S A C W1LLAAR3 Eeniffe en a r e ite ie ktiuiisijtr fig Heden overleed na eene langdurige ziek e tot droefheid van mij en mijne twee kinderen mijn zeer geliefde echtgenoot TiANIEL ViN EER LAAK in den ouderdom van il jaar Op Tarzot Tiiii dm orerltdctm al de familie gtene uitcr jke t A enen nan rcuir aaM euten Vt r W VAN DEK LAAE Gtmêa S Sept lSri Schenk TENTOONSTELLING Bederl iuti schf ilijvfriidd en iiimst AR HEIM Geopend tot 30 S ptember dagelijks Vdn s voorraid bgs 10 tol s namiddag 4 uur Entree 50 Cents Zondag 13 September Matinee Mnsicale Aanvang ten 1 3 aur Entree 30 Concert Aanvang ten 7 uur Entree 75 Woensdag 16 September Matinee Mnsicale Aanvang ten IV3 nur Entree 30 De bekende en onbekende schuldeiscbers in de op 2 ipril lS6i onder het voorr € van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van THEODOECS ROTMEIJER in leven koopman gewoond hebbende en op den 20 Maart 1563 te Baadrecht overleden worden opgeroepen om op Woensdag den 30 September 1853 des roormiddags ten 10 uur ze verschijnen ten kantore van den Xotaris J G BROUWER KIJHOFP te Maottreckt ten einde aan te hooren de Rekening eo VeraBtwoording die alsdan aldaar zal worden afgelegd en indien er geen ïerzet plaats heeft het hun toekomende ie ontvaogen voor zoover bet bedrag d r aaiaMufcliap lotreikeade al ijn IX HET St C ATHAR1 V GASTHÜIS ALHIER WOEDEN GEVRAAGD een Ziekenoppasser N EEN E Zie ken oppas seres Tractemeut 60 Gl s jaars benevens kost inwoning geneeskundige hulp enz Belanghebbenden gelieven zich te adresseren aan den Directeur van bovengenoemd gesticht Regenten der leide Gasthuizen GocDi J B PEETERS 8 Sept 1368 Secretari Openbare Verkooping op MAAXDAG U SEPTEMBER 1868 des voütmiddags Elf Ure in het Logement DE Paalws aan de Harkt te Gouda van EEN HEERENHDIS met TUIN aan de Westhaven te Gouda wijk B N 161 bevattende drie ruime BENEDEN en vier BOVENKAMERS groote KEUKEN VOOR en ACHTE KELDER PO MP en vele gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1869 Iiiformatien te bekomen bij Xotaris MONTIJN te Gouda Oud Carthagfena Even als vele oudheden is ook dezeoude spaansche stad in vergetelheid gezonken om voor vele nieuwigheden des tijdsplaats Ie maken en welligt zoude menallhans hier te laude liefst wat spaanschis vergeten of ten minste er nieis vanwillen hooreu En toch is het niet zoo het is alsof de bergen van Oud Carthagenaeece schadeloostelling aan het nederlandsche volk hebben willen brengen voor hetleed aan de vaderen berokkend het isalsof zij willen zeggen neem dit kleinoodaan als een bewijs van berouw en latenwij die het niet behoeven toch niet spotten met de HAAROLIE die de bergenvan OudCarthageua ons schenkt wanthet is voor den belanghebbende niet zoogering te achten een middel te hebbengevonden dat de Haren vast zet die voedten onderhoudt want zij zijn het zigtbaarsieraad van den mensch Niets ontsiert zelfs met niets spot men meer dan met eenjeugdige kale kruin Koopt het middel engebruikt het even ais gewone pomade ook g j die het niet direct behoeft engij zult in dagen van ouderdom harejeugd nog roemen D prijs is 60 Centsper Flescbje verkrijgbaar bij A BREETVELT Az te Delft Verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNARTi Oostpoort C WILHi XMUS te merden A PEINS 7eoenhui en VV BARES GorincheiH 3 3 GROENHUIZEX Utrecht F L VAN DETH Dordrecht En meer bekende di pöts in ons Rijk S A van Deth IS VERHLISD van de MARKT naar den KLEIWEG boven het IJzer Magazijn van den Heer VAS BERKEL E 76 Aanbevolen door meer dan 2000 n Artsen tegen alle soorien van borst ff S ziekten long en leverlijden S asthma enz Universeel hulp 7 middel bij ongesteldheden A van de maag f net MALZ EXTRACT Gezondheidsbierj van JOH Z HOFF te Berlijn heeft bij boren 9 slaande en nog meer andere ziekten a steeds de zegenrijkste resultaten op ï geleverd Saar eene geheel nieurre A methode gefal ieeerd wedijvert het thans in fijnen s33a ik roet de fijnste tn en beste dranken Als tafeidrank ge I bruikt wekt het den eetlust in hooge X 7 mate en bevordert de spijsvertering y Verkrijgbaar te Govda bij J C VAS VREUMINGEN ie Woerde A I i bij HENRI J v vs DEN BERG Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacM laxerend zijn zijn tegen 321 2 nt het doosje met berigt van het gebrnil verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderteen 3 F AUart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 23 i Bommel Zall J v d Vegte Delft E Wilschut Delf shaven 3 Koch Derenter Gebroed Timan hirksland D de Vries Dordrecht H J Gütay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Uage 3 Visser en Zoon Spuistraat Hardencijk A Greidanus Haastrecht K Oosterliug Leijden 3 T Terburgh Haarlemmerstr Oudeicater H J Kuijper Rotterdam v Santen Kolf korteHoofdatefg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven Wo £f Tiel A J Paassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 373 T laardingen 3 M Lagerwerff De SLUM en MAAGPILLEN b reid volgens het eChte reCPpt zijn door mij te Gouda alleen en uitslvifend verkrijcbaar gesteld bij den Heer L SCHEKK op Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sint onheugelijke jaren gebruikte SUjmi oMaagpillen is een biljet voorzien metde handteeke ling van J J SCHBEUDEK apotheker welke haudteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebmik van een namaaksel dat men triehtin omloop te brengen ISoelidrokkcry tau A BRINkM N Uitgave van Dew Courant verschijnt Jes Douderdaga eu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avuuds te voreu Pe prijs per drie maanden is S franco p post 2 25 Advertcntiuu van 1 tï reseU h t dca middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 iirr ingezonden zijn PATENTEN Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis vn alle patentpligtige ingezetenen dat de P TENTEN voor t dienstjaar 1868 C9 in gereedheid en op de Secretirie dez r Gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van en met Maundag den U September 186S tot en met Zaturdag den 26 September daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot 12 ure de Zondag uitgezonderd zuiiende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1S20 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde Patenten door den Deurw arder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden nilgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eene boete van vijftien gulden bijaldien zij aangevraagd wordende hun Patent of een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen GOCDA den 11 September 1868 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzlgt GOUDA 12 September Men is thans overal bezig met militaire oefeningen De ▼ rede blijft bewaard Men kan zich niet vergasten op de heerlijkheid van den oorlog nu vertoont en fingeert men de navolging Is dat kamperen noodzakelijk dan is het in elk geval eene treurige noodzakelijkheid üe oorlog is de afgrijselijkste menschonteerendste smaad hoe is het dau mogelijk dat redelijke menschen die rampzaligheid als een kermisvermaak naloopen Waarom houdt men dan ook geen hang repelitien waar de beul ich oefent in zijne ook zoo rampzalige kunst In Zwitserland houdt eene constituerende vergadering zich te Zurich bezig met het herzien der kantonnale grondivet zij heeft de afschaffing der doodstraf reeds aangenomen Het gerucht dat ook hier te lande zulk een ontwer wordt gereed gemaakt is tegengesproken Waarop wachten wij om uit te spreken wat leeft in de overtuiging van elk verlicht mensch Het leven van den mensch is onschendbaar voor zijne medemenschen De afschaffing der doodstraf is de ware oorlogsverklaring aan den oorlog Als de wet ons leert dat het leven vau den mensch heilig is en onaantastbaar dan zal het zedelijk gevoel ontwaken tot onafwijsbare gevolgtrekkingen De oorlog bestaat slechts nog door de kracht der gewoonte hij is in tegenspraak met het geweten der beschaafde wereld eu als allen die den oorlog verfoeijen tot vol bewustzijn kwamen dan was het oorlogvoeren eene onmogelijkheid Maar wij bezitten een onduidelijk gevoel een onzeker besef zonder geëmancipeerd te zijn tot de volle zekerhr l o z r kracht en de barbaarschheid in onze maatschappij belet ons te komen tot de huldiging van het licht dat in het g moed opgaat Om tot de afschaffing van den oorlog te komen behoeven wij eene geheele maatschappelijke hervorming die wel met wisse ichreden nadert maar wier komen eerst mogelijk is ua bitteren bangeo strijd tegen de beginselen des gewelds Wat het zegt veroordeelde en versletene eeuweuheugende misbruiken af Ie schaffen begint zich weder te vertoonen in Engeland nu dat gedrochtelijke onregt der iersche staatskerk is aangetast de onregtvaardigste en schandelijkste onderdrukking vindt tal van voorstanders onder het edelste volk en de verachtelijkste fanatiek en oproermaker telt onder de aanzienlijkste standen voorstanders en bevorderaars Wat nu weder te Manchester met dien snoodeo Murphy is gebeurd gaat waarlijk ons begrip te boven Zijne uitdrukkingen getuigen van zoo BRaNKMAN 60 l De prijs der Advertentieu van één tot zes regeU met inlwgrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BnitengeiA une letters wordenberekend naar plaat ruimtt onmenschelijken haat en van zoo lasterzieke boosheid dat zij Ie schandelijk zijn om herhaald te worden Wg moeten ous echter wachten voor zelfverheffing want zijn onze vormen beschaafder de onverdraagzaamheid is erg genoeg en w j hadden de openbare oorlogsverklaring der bisschoppen tegen ons schoolwezen niet ooodig om vinnigen strijd te voorzien over gewetensbelangeii Het goede in dat treurig verschijnsel ligt voorzeker in het woord beter een openbare vijand dan een valsche vriend De aanleiding van dit leed indeu wij in Grom en de groei en bloei waarvan wij de schoone vruchten beginnen te zien in de halfslachtige liberaal conservatieve rigting die ons zoo bijzonder eigen is Hel onzijdig nationaal schoolwe en is een dierbaar kleinood het is onze schoonste instelling het sieraad van den nederlandschen naam in Europa Het is de grondsla van onzeo waarachligeu vooruitgang zij die gedoemd zijn tot stilstand kunnen het niet liefhebben en bet zou er in waarheid treurig uitzien indien de natuur niet boven de leer ging Eeo conservatief huldigt inderdaad den stilstand Gelukkig dat de meeslen inconsequent zijn Zij die bun beginsel ougekrcnkt vasthouden moeten vreemdelingen worden in de vooruitstrevende maatschappij zij sluiten zich zelven uit en mogten zij een tijdlang belemmeren de verlichte minderheid drijft altijd weder boven als zij door schade of sshande geleerd tol nieuw e inspanning ontwaakt om te overwinnen in den goeden strijd tegen vooroordeel en bijgeloof voor licht en vrijheid OuUcnlani Londen 9 Sept Het publiek alhier is thans aau eeu groot ongerief blootgesteld De cabs of huurrijluigen zijn door de eigenaars aan de dienst onttrokken ten einde de directien van onderscheidene spoorwegen die slechts aan een beperkt aantal dier rijtuigen deii toegang lot de station verleeueo te dwingei op dien maatregel terug te komen en de stations voor alle rijt igen open te stellen Men houdt reeds vergaderingen ten einde middelen op te sporen om aan dien voor deze hoofdstad onhoudbaren toestand een einde te maken AU een bewijs van de nog gebrekkige werking der telegrafische dienst op Indie heeft de heer Reuter alhier bekewdgemaakt dat zijn agent op Ceylon den 0 der vorige m laiid onmiddellijk bij aankomst der australische mail van daar eenigetelegrafische depêches naar het bureau Ie Londen ter overseiningafgege ven en daarvoor ruim 87 £ bet i ild heeft zonder dater daarvan tot nog toe één te Londen is ontvangen Blijkens de jongste berigten uit de vereenigde stalen verkeerde de blanke bevolking in onderscheiden oorden van hetzuiden steeds in angst door de overmoedige en dreigende houding der negers hoewel namens den president de bijstand dereedgenootschappelijke troepen was toegezegd voor het geval dat de behoefte daaraan tot instandhouding van den openbarenvrede naar de weltolijke voorschriften zou blijken Een gedeelte van den reuzenarbeid aan den bouw der pacific spoorbaan bestaat daarin dat over eene lengte vaa circa 40 mijlen in de Sierra Nevada bergeu een dak van balken wordtgetimmerd ten einde daardoor te beletten dat tie weg ondersneeuwmassa s wordt begraven Deze balken zijn uit zwareboomen vervaardigd opdat zij den last der daarop vallendesneeuw kunnen dragen Dag en nacht zijn 30 stoomzagerijenwerkzaam om het beuoodigde hout te leveren en 2000 arbeiders voeren het naar en uit de molens Aan weerskanteu v nden spoorweg verdwijnen de bosschen om tot de overdakkiog 800 000 voet per mijl aangewend te worden 10 Sept De Times zegt in zyn city artikel dat de goodaanvoer der week £ SJ OOO bedraagt De goud aitvocr van NewYork beliep £ 5 o 000 deze om werd gistcmi verzonden Op deze mededeeiing was men geenzin voorbereid Pitgeld dient vermoedelijk tot betaling aan Rusland voor het After Amerika aangekochte grondgebied het grootste gedeelte sal echter wel voor de bank van Engeland bestetad tyu