Goudsche Courant, zondag 13 september 1868

Openbare Verkooping van eene kapitale Bouwmanswoninjy met ruim 20 bundors WEI en HOOILAND staande en liggende in den jjoelwijk chen Polder te BeeuKijk 1 e V eiliiig zal plaats hebben 17 en 1de f lig24 SEFTEMBEH ISbS telkens des voormiddags ten elf ure m het Logement HET Hebtulis te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen L V RIETSTAP e Rotterdam en W J FORTUIJN LROOGLEEVEK te Gouda Men e cemi uit Bombn van IS iug In lluzinland iij e iioor i in iiii Pill J ub zijn onlusten uitgebroken die ondersteund i er lea door de dorpsbewoners na de bnische kolonit l e iir stokers hebben een ainval gedam op de pol le stations BrUsc ie troepcii zijn r ar de bedreig le pinten opgerukt ParyS Sept in ege de jipin ili regering i aan de buiii i diidsche consuls oekend gemiikt dat oveifeiikom tenVI I jii it r met üuiienlanders voor het leveren v m zijde enandere pro uc eu des lands voornan als onneuig zouden wor ideo besc nurt i wanneer zij het doen van voor chotteii door I de b 1 PI 11 er medebrigteu en dat dejapmsche overheden de h tl ouden leenen om de inlanders tot het uneven t van zool iiise overeenkomsten of an diiruit voonkomende I verbindiMi en te lerpligie 10 S pi Het gerucht dit Garibildi vin C iprera ver trokken zou ijn ordt vooriKno stehou len voor oo ettehjk verJiLht De Keizer en de keizeni k prins ziju ten een ure i van Chrt ons ver rak t n en zullen helen ivoiid te loutaine blei I teniCTk irT1 liet hof zil ziiui g n lar Bi irritz gain Börlljn epf U een ii eu bewies au i e godlie stige onver ri ig 1 inihei 1 der ru i cne redering vvorjt uit ir hiu meiilii g gerankt van eene miuislerie e aanschrijving TOigens ne ke het aantal u le chreven tudtiiten aan eeiie katholieke 11 ivei tet tot op hnugteiis iH ordt beperkt Zoodra er ic i meer inmelden iroe en die meerderen zich vervopgeii bj eene and re ru i clie ui i ver itei ahvair het amtil uU raiximum nog net heeft bereikt Wanneer er nergens pi i us voor hen te vinden i en 2j niet tot de orth dove kerk illen overgain ord hun eenvoudig d ïe egeiiheid tot studie ontzegd Pe eiirvorst vin He en hffi eere memorie doen mgeret h d brei en vi ri i hj proie eert tegen zijne onttrooïiirj ie ei ie bereikt gen tot Prui ei uit he tntregte G jpuii 11 tilt lii t V et lit memorie j eer uitvoe r litinn wordt betoogd d it ritt i een a n den keurvoist maar c can hel geheele i n 1 v ui Hessen een mt het regi trjliï gene d i aiigedaan Zj is bestemd om nn de resrerc ide vors enhuizen van Duitschlind te orden overhandigdDe oou is zeer krachtig maar tevens in alle opz gten gematigd OtnncnUnö 01 D 11 iptember r van onder cheideiie zi den ain de hooge regering lit u on en inge ouden voerde invoering van een uniform bric port a V f cent km men medei ee u dat i s aanvankelijk gevolg daarvan reeds voorberei leiide m latregclen worden genomen door het opmaken van s iti tieke opgiven aan de po tkdiKoren van het getal der brieven thins ver onden en oiit ai gen ordende iii ie egenvvoordige postr son Men ehri fi uu i e re uie itie aan het Hinde Inad Ter voorkoming dit het verrek van den prui=i clien getant bj 1e nederlind che lof den heer de Perponcher a in poliiickc redenen zou orden toegeschreven kan ik u melden dat de grtaf vert okken i nitr ijne landgoederen in Sile ie waar hij voornemers is z h gedurende een paar eken met het lagtTermaak te verlu gen Men leest in he Hindel blad van heden De hip Is in het Haagsthe Digblad reeds bezig om de COLServa eve leden der tweede k mer op te roepen tot bijKOr fig der eer te zittineen in het nieune zittingjaar Lr itioet ai iM lei k een groote lag ge asen worden Men wil het pas opie reden miri terie eer weg hebben ederl rd is i gevaar Er zit oorlog ïn de lucht en on = Urd wordt M de eerste plaats bedreigd Dit i ecne reden wiiioui het ervaiieve orgiin dit ministerie li eg hebben L iier e min er kunnen immers geen oorlogsgevaar afwenden C e v i eve m ni ie s daarentegen zijn geboren redders van de ei rope chfii vrede Er i voor de conservatieven nog eene reden om het liberale minie e tg te lUen hebben I e bedorven toestand ia I he moet inet kracht en snelheid orden her teld W ij begrepen vonvomen dit de conservaueven de een ministerie van hunne kleur dr e mmis ers van kolomen hebben zien verslijten onder dut ti toestand in Indie eenige de minste verbetering onderging lulde roepen er s perieulum in mora er moet met s ic heid gehandeld worden Maar zou eene nieuwe tabinetsïvisseling el het reg e jiiddel zijd om met krachten snelheid herstel aan te brengen Eindelijk vvcrJt de on erw jskwes ie als motief geno rod voor diwielyke omvemerpins vm het kabinet Wij riden de conserratieven aan om alvorens zic i zelven ni s te maken dat nj in de onderwijskvvestie met anti revolutionaire i en clericalcn de meerderheid nitmilen appel nominaal te houden Misschien blijkt hun dm dit juist cp het terre n vau het onderwijs het tegenwoordige ministerie het sterkst is in spijt van alle poli tieke coalilien De amsterd im che gemeente aa 1 heeft in zijne zitt ng van 9 septeTiber jl na langdurige discussien met 25 tegen 5 stemmen aingeuaiueii het voor tel van burgemeester en wethouders tot het verieeren VrtU een crediet van ƒ 1500 ten behoeve van het am de inuitnr geneeskundige knet kelingen ie geven herhalingsonderw js ml s door het njk aan de stad eene som van ƒ 10 500 zou orden betiald voor de bij oning der les eu aan de geneeskundige school ilhier an dit hedriu i omi i tusschen 2 3 ge eeue te goede aan de hoogleertreii bij die school De voors inders vin het voorstel die het woord voer den aren over het igeineen v ui oordee dat m erda n elke gelegenheid moe t waarnemen om de gei eeskundi re school zoo goed mogelijk iii oide te brengen en derhilve ook dat voorstel aannemen vviardoor hunne meening vooril ni de laatste m uisteritle miitr gp het rjk op de zekerste wiyezou worden genoop de geuee i undi e sc1ij 1 voor rijks rekening te nemen iir aanleiding vm he geen ii een beiigt uit Eiiactieilt 13 gezeüd ve Ilgt men er onze iuiin nt op il it te Leeuwardenseaert ipril jl eene vereeii ging is gevestigd die zk h ten doetstelt om door 1 ige of geringe conlribulitn Lenmnl een fondstot stand e bren rn wairuit de arbei 1 r op hoogen lecftjleuz eeuige loei ige kan ontvangen dat deze vereeniging d e thaii reeds contribuerpiide bden telt b ni allen uit d n hand wcTa lil volgiarne bereid is a in u ter miitsch ippijen zoovee iiiügetjk Je hand e reiken len eu de p p iieiiilij aande üprgtiiig viu een fon Is te erken en d d iioo ge iii Dy eere deze week gehouden i inferentie tusschen de versthi enile besturen der stiito ri n en centrlal spoornesen t u gerieve van het rei end publiek besloten te beguiheii metgisteren v m die st itions doorloopende pi lat kairtjes tot Gro ijingcn verkrjgbnr te slPl en Miaiidig il Is Ie Am erdam lu het lokail di kinii ika emie v in beeidenJe kunsten de tentoonslellu g van schil eren andere erken vm levende meesters geopend Het aantilvoorwerpen biJriigt 607 inirezonden door o iö kunstenaarslis ij fransche met li weintn 4i duit che met 52 47 be giche met 74 2 oostenrjk ene met 5 3 zweelsche me 4 2 deenscbe met i 3 eugel itie met 3 1 ru sisc ie en l zwisersi he ieder met 1 kuistwerk De overige in enders zijn ederi irders zoowel hier te linde als m het buitenlind gevestigd W oen dag had te op Java nog bjni aües te doen Ni ene nitvoeiige beraadslaging werd het voors el a ingenomen om een cuminissie Van 5 leden te benoemen die viïur de bijeenkomst der volgende algemeene vergader ng van de miatsch ippij een ovcrzigt zou geven vin den toi stand van het onderwijs onder den inlander op Jiva in een liepulil voms el m doen unilreiit de mi kielen wairdour de miatscl ippij tol uilbi idiiig vin dit ondi rwijs al w lie het dan ainvanketijk op zeer kleine schaal werkzaam zon kun IR II zijn Na tene sleclits korte doch ievigc onses etdheid overleed dinasdig middag de nestor van ons s looiwczen de heerB Briigsini broe ter der orde van den n lerl iiid chen leeuw tlirecieiir der rijkskweekschool te Groningen en schoulop ienervan hci s district dezir provincie Geboren m 1797 hul hijden ouderdom van bijni 71 j iren bsreikt en dat leveu I mgen rijk nis 3chier geheel gewijd aan de zaïk van opvoedingen ondel v ijs N lar a inleiding m het mandement der bisschoppen zegt de Pro v jm Courint o i Hoe mot de volksschool volgens de kiiholieke keikvoogden worden lligeri t Om nu op onze beurt gten kiiikituui te leveren antwoüidm w ij met de woorlen v m Z il Pius 1 zelven in het m indericiit gicileird Inde hüien tüt dke de kinderen van alle volk klassen toeging heliben moet het godsdienstig onderngt eene zoo voorname pt i its innemen en zoo zeer alles beheerschen dat in vergelijking daarvin de overige kundigheden die er aan de jeugd worden medegedeeld ds bij iken voorkomen IJ zijn voorstanders van vrijheid voor allen en in aiies voor zoo v=r e het met in strijd is met de etten vin den stalt en der zedelijkheid A ij gunnen dus am de katholieken een onbe rkie viijheid binnen de gestelde grenzen om alics te doen üt te laten at hun godsdienst hu i gebiedt of verbiedi IJ un met genoegen dit zoo velen onzer katholieke 1 tndiienouien een eervolle plaits lun imen m staatsbetrekkingen lu de wetenschap in handel in nijverheid wij betreuren het a s zich hier of aaar soms nog tie oude protesiai tsche onverdr lagzaam id lucht geeft Maar w mneer gebeurde hetgeen dit m iiidement voor chrijft wanneer overal katholieke scholen verrezen wanneer twee vijfde deel van i iiederlandsche volk hegetn God verhi ede werd opgevoed in de elling dat het een w ianzinniglieid t el r imentum is dat vrijheid an ge e ten en van eeie I enslen een regt zou zi n aan lederen mensch eigen piuelijk encjcliek van 8 december 1864 d n zou het pligt kunnen worden voor de nederlandsche regering voor eiken Nederlander die zijU luid lief heeft ernstig ie overwegen of het me noodzikel jk are zelfs ce politisihe gelijkhenl op te offeren om de vrijheid vm geweten te redden De Koning der Belgen heeft de bij besluit van den 31 maart 18bÜ ingestelde premie voor dramatische erken toegekend aan een drima lu vier bedrijven van icior Drie ens getiiLld Guldentop of de losgelalene galeiboef Gcmcüülde Berispten Charloi Dienen die ui mfi mfet amtP vooilczuigeD al lu 100 daiztLJ guldtD Ue mg ar bijeen utbragt o tm oiistf mep dat te Naga aki op l n u geworpen Het arbcidoia t oi aao deu oorlog l e op aardt op eeD wadide van i O Jm tod oiiale regeiiDg van Biil anjL rc Tefferiioii Davis is te loodeu aa Ke ecbt plaat gehad tusschen di wijk ja o Ui i tn t u IS ika roun 30 du zend guldeu 3ïn crtcnticn Openbare VcrkooiHiig op MVXMUG U SLPTEMBLR lsf 8 des voorrai Idags tlf Ure ïn het Logement iiE l iiin aan de Markt te Güxtda van EEN HEERENHUIS met TUIN a in de Westhaven te Gouda wiik B N 161 bevattende d ie ruime BbNEDlN en vier B0 ENKAM 1 grooie KtLkEN OOR en ACHIEUKELDEK i OMP en ele gemiLken Te aanvaarden 1 Mei 1S69 Inforraatien te bekomen bij Notaris MONTI JN te Goudn i arra iit 19 m stnjd met d bc tiaodt bq hu cii de Dardaneiicu met de Fri fkhn doorgestoomd Ie Pan i bazelt men thans ook van ceü s ajdiiiaviisch verbond Komngiu i orn heeft vcrgttfs tt Lutcrn 2 dui end franis geboden om gedurLiid haa verblijf bet kegelen te doen staken o j zondag De athutische kabel van Brest naar N lork kan geen loncc ie krijpBü omdat de ondernemer £ rlanger bankier geweest 13 der uidtlijktii De strike der cabmen is uitgegaan Is een nachtkaars Oe Htlpiu beginnen de afdamniing der Ooster StchtlJe lief te knjgen ie Capelle aan dtn lJ Sfl 1 Donderdag dt koornmolen verbnnd Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 11 September Tegenwoordig al de leden De iiütulm der vorige vergadering wordtii tleztn en gearresteerd ijii meekomen drie jditis ien van ver thilleiide pers outn om m aanirerknis te komen alj boomsluiter ter vi e ii adres van Grem oui als nood mlp lijkdragcr lu a nmerkiiig te kouieu notihc Aan dL orde ia ir W Mulder te 1 de uniformen Jtr 11 tfht b treflVnde de openbare = huttenj til htt advies ïan den 1 bet adn aaubestediug va schuittrsraad H en iitrUen voor op dt aangevoerde gronden eene ve aaderiug tt brfiL ui in dt gewoiit luerantie de hter Pcetei is voor aan stetiuig f lijk dit bij de inti it culkgi n gtfaruikfli k is De hefr Keuliiij er vmimIiL dt roiiden te keuutii larup ht ii i t ud advu rtst Het rappjr ürdt thztn De heer Ueutinjtr b jlt aai dringen op aatb stediUjT ook de heei I teter D li tr Kia i voor het voorstel van B tu De ht i P ntt insgelijks daar hij jceit htil ziet m aaubestedt 1 in steuim i cbragt 1 het voorsttl aangLaüiuco mtt 13 tegen Z sttmnitii 2 Htt adres van dtn heer L d Klein houdende verzoek om hem Ml koop ol 111 huur af te nm ui tditlte vin het terrein bij dezwem t iüül tot verltrging van iju li ubM Op vtr oek Van den hetr van trniten vrordt het ver Hg vau den gtiiittutt bouwmu er gelezen eu dairop vvorai het veizock afgewezen mtt al emitne ttmmtn d hen vüoi=tfcl tot vorzitnin in de vacaturx van boomslnilt B en vtrteuij en zith mtt he alMe van dtn mntr Itur un de scheepv nrt tn stelltu voor om m dt volgende veriradtni j over te za tot de btiiocming üug De htti Rtutingn zoo h t willen opdragtu An den waar eraer Hooimeijtr de hetr v Straaien is voor het vonr ttl vau B en W de heer Kist zt t dat lU Hioitniij 1 ti oubtk lam ac 1 hij aUdan sttmmen zal V joi het vojrstel van H en iimi teven voorsttlt Hooimeijer gthtil te oiit=Uaii Dt btti U ttibun wil den titel v iu boomsluiter veraidertu 111 ditn vu assistent ontvanger De hetr riiice raeeni dat de j otd wil ontb iekt aau llooiinLijtr Na no eiuige vvooidenwi ti wordt het voors tl aanf tnonit n 4 u volgt een voor tel tot wiizi int 3i r btgrootins van inkomstenen nit Tv n dienst iSd Dt jjt U trtlt vtrvshiUtad wijzigingen die wuid u opgegeven en goed tu d o II btiioerato ledtu Jtr comrni Men mgtsttld bij art jt en 16f der gemeeuttwrt De leltn worden herko r G een oudtrvii 7tr m dt uitetkundt aan de rarente burger avondachool middtlbaar ouderwij Kuo fubooin met 1 t iiiintu u wordt vüoi ts tlJ door B en W dtn hepr M irs tijdelijk te ve hoogeti met ƒ HO voor het o derwijs in luethiu ta cu technologie en oU i t te t lau voor a i 1 oüp van technolu i the wtihcn en worden dez 3 voorstelltn ilgtmtc n uoed ekemd a e T onder 7 een hulpondi iwij er aan de burgerschool voor jongen iMjs btnoerad O KoldewijU mtt alsnucene stemme 5 een noodhulp Inkdrager wordt btnjtmd met i4 s emmen J Cvan der Bruggtn 4an de genoemde bc luiltn zil zot der resumtie nitvoermg gr r enworden Hierna en digt de verL dr ing Burgerlijke Staud GebokeN 9 Sep NicoHa ouders L va 1 Lijn tn G van der Zijde 10 Dirkj orntlia ouders J G XerineienL D hner Pietei Dirk ouders D laitlt en P C Juu 11 nna VUsia ouders 7 Vrar en B lokkti OvuitMLN S ïept D van dtr T ar 41 j B Boere fO F N M i Hoog hui vr van J van Duip 4i j 9 C Soniit 61 j 10 L van Hoorn 1 m J In anrs 5 j Gm Lwu y ept H J J Verltgh en C M A Ter jui=ie beoordeeling van de idvertentie van den Heer A k KEMPER volgens df burgerlijke stand K A KEMPER uil GdLDi m de N R Courant lan 10 Sepleraber 11 n lt 349 moge diene dat ZEds vcrbolgenheid d nnn bestaat dat hij de vracht ad 66 CENTS voor t en pak boeken van Gmda naar iliddelhurg dus over mee veeren te hOOg VOnd Het zal overiiïPiis de Directie der Rader tooraboot b IJssEL hoogst aangenaam zijn geene beguns iging te mogen genieten van deu Heer A K KEMPER of iemand der zijnen Zoonel genoemde Heer als elk luuoner van Gouda zal daarvan de rede begrijpen De Directie der Raderstoombooi IlJ el K V V G EI E C GoLD 11 Sept lh68