Goudsche Courant, zondag 13 september 1868

iH n Donderdag II September Meiufvrouw de wed C i va STEEL leju iw bLta t haren opreslen dank aan allen die e iurende d U tijd dat haar overleden ecHienoot werkiaani as in het vak van BEDDEN en MATRASSEN deze zaak door hunne begunstiging zoo ruim clioots hebben ondersteund en terwijl 2ij h ermede berigt die zaak Ie hebben oiergedaan aan den heer G f iN deb LAARJa behanger op den Korten Ticideiceg neem zij de vrijheid d en opvolger beleefdelijk aan ie bevelen in de voonduriug derzeifde beguüitig ng Refererende aan bovenst unde advertentie hseft de ondergeieekenüe de eer zich beleefdelijk aan te bevelen lu het vertrouwen door zijn voorzanger genoien tot het leveren van BEDDEN en alle soorten van M VIT ASSEN roller en gestik e DEKENS hei chemisch zuiveren van BEDVEUEREN K APOK en PAARDEH A R het wasschen en opmaken van TIJivEN bekleeden van KINDERWIEGEN eu LEDIKANTEN koriom tot alles wat vooriioetnd vak betreft zullende niets onbeproefd laten zich hel zoo rniraschoots ondervonden vertrouwen in hel BEH NGER5VAK ook hierin te zullen waardig make G v BEU LA AE Ju Govui lo ept lï S Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarisien BURGER S SCHADEE residerende te Rotterdam als last hebbende van hunnen principaal zijn voornemens op WOENSDAG den 23 SEPTEMBER 1S6S des namiddags ten 5 ure in het lokaal voor publieke vetiioopirgen aan de Geldersohe Kade te Hotterdu ii a het cpecbaar e vi en en later te verkoopen Esn goed onderhouden st aangenaam gesitueerd E 171 S bevattende DRIE KAMERS KEUKEN I urooien ZOLDER mei £ n i 1 MERTJE en twee SLVAPPLA TSEN I vele KASTEN en verdere Gemakken en ERVE ioorts TUIN met de daarin op den dag der levenng aanwezige Be poiiiii ei L p iant ng eu nog ecu aiuk i GROND daarachter alles taande sn j gelegen aan d n Katteniinfi zijnde het huis gemerkt wijk Q N 110 1 en gezamenlijk op den kadastralen legger voorkomende in Sectie N 0S 1221 1222 en 1242 te zamen groot veertien Roeden acht ea twintig F i en wijden een GANG of POORT liggende naast hel voorschre en huis bij V ot Kadaster der gemeente Guuda bekend in Sectie A N 1133 groc o e zeven Encu uc w ft de erfdicnstbaarbeden van doorloop overpad of welke ook als derden op het laatstgemelje perceel moch tu kunnen doen gelden Grondbelasiiiig over ISo ƒ 13 In eigen gebruik en Ie airivini clen en Te bezichtigen twee dagen ó r er op den dag der veiling van 10 tot 12 ure terwijl inmiddels nadere iaformatien te bekomen zijn ten kantore van de genoemde Kotarifsea BURGER S SCHADEE Bq den EoekhandeUar B H MAAS NT achter de S Jans Kerk te Gouda is verkrijgbaar Leerrede over 2 Corinthe VII vers 10 aitge nrokeD in S Jans Kerk te Gouda den 22 Julij doot H Bai Leeraar bij de Gereformeerde Kerk te VVaataer Prijs 10 Cents Uitgave van A Lange Titii BRINKMAN D üO 60 OPENBARE VRIJWILLIGK VERKOOPIIXG bij veilinz en verhooging op VRIJDAG den 2 OCTOBER 1S68 en bij afslag en combinatie op VRIJDAG deu 9 OCTOBER 1868 beide dagen des voormiddass ten 10 ure ten huize van H KUSTERS herbergier ie Krimpe aait de JJssel van eene Bouwmanswoning met SCHUREN HOOIBERG verdet 1 Getimmerten TUIN BOOMGAARD EB i en DIJK alsmede diverse percelen WK KOOI BOUW en GRIBNpI LAND WEG en WATERING alle I staande en gelegen in de gemeente Knm i pen flrt den IJisel in den polder Lan geland aan of bij elkander te zam 1 groot 35 bunders 43 Roeden i Nadere informatien ten kantoren de Notarissen G J SPRUIJT te Ouder kerk aan dm Uuel en W A MbUj BOOM te Ukhtrkerk Brievenjraneo Boekdriikkcnj vau A BRIXKM W Mededeelinff voor MaagfUjders steenrijk lien 14 April ISC Pen Heer Heinr Gihbokn te Emmerik a d Rijn Mijnheer f De buitengewone werking die Uw Universeel Zuiveringszout op mijn langdurig maaglijden al gebrek aan eetlust verbonden met slechte spijsvertering en maagpersmgen uitgeoet end heeft noopt mij V mijnen harlelijksten dank te betuigeu en alle hjder aan maagkwalen den welgemeeuden goeden raad te geven zich van dit eenvoudig en goedkoop huismiddel te bedienen Daar ik my onlangs hier ter stede als Met achtin UEd dienstw dienaar Cj kS RK JpotlieLer Dit alleen echte onvervalachte a w c blllriciik he UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOÜT genoegzaam bekend door ziju Tenezei de uitwerking is voor alle lijders ain Maagkramp Maagpijn braaklust Zure Oprisping Duizeligheid hardnekkige Lijfsverstopping slechte bpijsvertcnng enz verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes ïi o kilo voor 80 4 ilo vjor 50 en 1 kilo tegen den prijs van 30 Cents te Conda L Welter L Schenk iiu terdaid B Adama Heeregracht hoek Ütrechtschc Straat 250 M Cléban Huidenstr 2T3 P A Koopman Krl dijk 232 J T Nuggelmaii5 Vijz 3l 540 Rotterdam C J W Snabilu Gr Markt E van S inten KoUi Rotterdam M Cloos Apoth Hang + l S J G Wuliï W Nieuwl Vtreclit V Rinkhuijzen llerminghuijzen Wed J Porton Hambcrgerbr J J L V Haarlem Vredeb 7 1 ó K W Houtzager Savelstr T P V d Berg fe Zn Heiligew H J V d Kamer Gan emarkt WuerdtH H J v d Berg F Gebr Ledeboer Hoogstraat Brochures over he gebruik de geneeswijze enz gratlP Aanvragen om DEPO I S ro ico Tot waarborg der echtheid is elk pakje voorzien met de handteeke niiig van den Fabriekant H VOn GIMBOB N Apotheker I klasje ie Eiiiinerik ajd luj ïlc ïiiütrl üfrceinginq roor 4 ut Afd aÓÜDA hoopt zoo de Heer wil op a s Woensdag 13 September een Openbare bidstond voor Israël te houden in het Lokaal op de Peperstraat des avonds ten ö uur Voorganger D J G SMITT van ffoerden Toegang vrij De Israëlieten worden hiertoe dringend it cr d gd Namens het Bestuur Openbare Yerkooping op MAANDAG 14 SEPTEMBER 18 iS des ïoormiddags ten elf ure in het logement DE P L n aan de Markt u Gouda vau NO 1 een HUIS en ERF dienende als KOFFIJHÜIS met ERF en TUIN aau den Rozendaal wijk M n 11 te Gouda Hebbende het perceel o a eene groote DANSZAAL en afzonderlijken uitgang naar de straat WORDT GEVRAAGD tf GOUDA EEN fatsoenlijk Burgermeisje die zeer goed kan naa en en geneigd is met de Siiigermachine te naaijen Adres franco ondeV lelier V bij den Boekhan i Ur r A BRINKM VN N 3 een uitmuntend WINKELHülS aau den hoek van den langen Tiende eg en Roozendaal wijk D n 32 te Gouda Bestaande het perceel uil een ruim Benedenhuis Bovenhuis met vrijen opg ng en verdere gemakken 1 i Beide perceelen te aanvaarden 1 Oc Openbare erkOOplnSen jtober ISeS breder by bUjetten beschre op WOENsD AG den lü SEPTEMBER j ven en informaiien ten kantore van de 1868 des voormiddags ten elf ure in I Notarissen MONTIJN en KIST te Gouda I het PosTHUis te Moordrecht van eene I Bouwmanswoning met ruim 2 i bander best WEI I ItAND waarbij vermoedelijk meer land i zal kunnen worden gehuurd staande en I i r rende in het oosteinde te Moordrecht La op WOENSDAG den 23 SEPI TEMBER 1868 des voormiddags ten elf ure in het ST iTlossKorriJHCis aan den i Kattesingel te Go van i Een HUIS ERF en stuk GROND aan den Groeneweg te Gouda 1 wijk L N 81 Een HUIS ERF en TUIN met een een i fzonderlijten Opgang hebbend BOVENHUIS aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 26 en 26ffi Twee HUIZEN en ERVEN in de Wijde Poort aan den Groeneweg te Gouda vvV L N 102 en 103 En zes HUIZEN en ERVEN in de Messemakarssleeg te Gouda wijk O N 425 tot 430 Xadere inlichtingen zijn te bekomen len kantore van den Notaris W J FORTUI JN DROOGLEEVER te Co d Dsze Courant verschijnt dea Donderdags ea Zondags In de Stad gt schiedt de uitgave des avonds te voren lic pnjc p drie maanden is ƒ 2 franco p post ƒ 2 25 Advïrtentien van 1 o ri geW tot dts middues ten 12 nr grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving De BORGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis an de belanghebbenden dal door den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Hollaud op den 2 September 1868 is e tecutoir verklaard het primitief Kohier tan het pateutregt dieust 1868 6a 1 gedeelte Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvat ger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijiu n aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn vau drie maanden binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GoïDA den 14 September 1868 De Burgemeester Toornoemd Vak BERGEN IJZE NDOOBN BEKEN DMAKINO BURGERMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 54 en 166 der wet van den 29 Junij 1851 Stbl n 85 brengen ter kennis van de ingezetenen dat de Raad dier Gemeentt heeft benoemd twee vaste commissien belast met de voorbereiding vaa hetgeen waarover hij heeft te besluiten Dat tot leden van de eerste dier commissien nli r werkkring i het bijslaan van Burgemeejter en Welhc ider in het toezien op het beheer en he onderhoud nm en de zorg voor alle plaatselijke werken en eipendomtnen der Gemeente behalve Burgemeester en Wethouders van welke de eerste is Voori itter zijn benoemd de Heeren G PRINCE en D W WESTERBAAN en tot leden der tweede commissie belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd onder het voorzitterschap des Burgemeesters zijn benoemd de Heereo Mr J L A DE GRiiVE W J FOBTUIJN DROOGL£EVER J BEUTINGER enMr P P P KIST GoüBA dea 14 September 1868 Burgemee ter en Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOÖLEEVEB FOBTUIJN v BERGEN IJZENDOORN j6uttenlani IjOnden is Sept Over Lissabon meldt men uil Brazilië dat het garnizoen van Humaita hetwelk zich teruggetrokken had te Chaco zich den 5 ang heeft overgegeven met twaalf kanonnen en zevfu standaards Het eskader bestreek de rivier de Paraguay tot Mattogrosso Tebicuary werd door braziliasnsche pantserscbepen gebombardeerd Het berigt van eene aiisenzwering in aet kamp van Lopez en van de daarop geTolgde execntie van twee generaals bevestigt zich Homaiti wordt geslecht Uit New Tork berigt men In een groot aantal plaatsen van Peru en Ecuador zooals te Arica Arequipa Ishy Iquique Pasoo Jaan Cairlica Ibarra en vele andere plaatsen heeft den 13 en 16 aug eene aardbeving gewoed zoodatvele daarvan totaal zyn verwoest Het aantal hierbij omgekomen persooea in Feru bedraagt 2000 en iu Ecuador 20 000 De meeste inwoners vau Arica en Arequipa hebben hun levengered Het verlies aan eigendommen en andere goederen ordtop 300 siillioen dollars geschat Ook hebben Je schepen aaude ku9t ID op de Chincha eilanden veel schade geleden De De prijs der Adrertentien van étn tot les regels met inbegrip van het zegel i bO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend sur plaatsruimte eng lsche consul te Iijuiqne de heer Billinghurst en zijne familie zijn ook omgekomen 14 Sept Regtslreeksche berigten van Rio Janeiro melden Deu 24 augustus werden de vcstingwerken van Hnmait geslecht Het garnizoen ter sterkte van 1323 man heeft zichovergegeven Er heeft een aanval op Timbo plaats gehad Lopez is met 12 000 man in Tebicuary De onlusten iu Corrientes ziju bedwongen Ur uiza heeft bij het kabinet het besluit eener meeting voorgelegd tot voort etting v ui den oorlog dadelijke hervatting der vijandelijkheden en bespoediging derfinanciële maatregelen üit New York meldt men nog van gisteren Ook desteden Moquega Tacunga en Teoua zijn door de aardbevinggeteisterd Het verlies van menschenlevens wordt geschat op 25 a 30 000 Vele schepen werdm door de woede der golvenvernield Daaronder behoort de amerikaansche stuoinboot TreDonia Het waler is eene halve mijl li ndwa irls binnen gedrongen De bevolking verkeert in grooleu nood De Ci y of Paris is uit New York aangekomen met berigten loopende tot den 15 aug In Georgia lieett het huisder afgevaardigden met 80 tegen 23 stemmen het besluit genomen dat negers niet verkie iMar zijn als afgevaardigden Ineen streek v n Kentucky hebben gtwapeude benden bljukenai n de beambten der belasting bij de inzameling Hederstandgeboden De zaak is aan generaal SchoSeld aangebrngt welkenuig iging gegeven heeft aai de militaire autoriteit om detroepen tot handhaving der belastinggaarders te bezigen Deworm heeft zich vertoond iu de katoen velden van zaidelijlc Alabama De katoenoogsl in Texas overtreft verre dien vanverleden j ar De vergadering van afgevaardigden in NieuwSchotlandheeft eenparig het besluit tot verwerping der acte vanj eoofederatie aangenomen Parijs 13 Sept De Etendard meldt dat de keizer bij het verlaten van het kamp van Chaions de generaals die hem tot aan het spoorwegstation vergezelü hebben aldus heeft toegesproken Ik heb mij gelukkig gevoeld gedurende de acht dagen die ik iu uw middel heb doorgebragt Ik zeg u niets omdat de dagbladen niet zouden T alaien aan irijue woorden boe gemntigd öok ce i oorlogzuchtige beteekenis te hechten Ik bepaal mij er dus toe om s mijne tevredenheid te betuigen vour uw ijver en toew jding De keizer de kei erin en de keizerlijke prins hebben heden ochtend Fontainebleau verlaten cm zich uaar Biarntz te begeven HH MM reizen incognito Het ontwaken der liberale en democratische partij in Frankrijk openbaart zich meer en meer vooral ook in de oprigtir g van eeu groot aantal nieuwe dngbladen In de departementen van de Opper Saóne en de Doubs waar tot hier toe slechts regeringsgezinde bladen bestonden zijn oppositieorganen opgerigt de oude geest van 1848 ontwaakt aldaar Te Perignan zal mede eerstdaags een nieuw democratisch dagblad de Indépeudaut des Pyrenees Orientaies worden uitgegeven terwijl te Troyes het blad Ie Propagaieur in 1851 opgeheven op uieow zal worden in het leven geroepen 13 Sept Te Toulon is tegen verwachting de regeringskandidaat de beer Peyruc verkozen tot afgevaardigde Brussel 13 Sept De toestand van den vermoedelijkeu troonopvolger blijft helaas hopeloos En wanneer in de bulletins van gunstiger toestand wordt gesproken behoort men alleen aan eene verligting der ademhaling te denken welke men behalve door tappingen ook nog door het verbliji van den kranke in de open lucht tracht te verkrijgen Heden is het congres der werklieden gesloten met eeneredevoering van den president deu heer Dupont van Londen Een adres is voorgelezen van de dnitsche afileelingen jEwdfi o a het volgende wordt gezegd Eeu oorlog tussch nFranï t rijk en Dui sch and moet worden beschouwd als een b Bi g iil t oorlog ten voordeele van Rusland Dat sdres besluit b S M