Goudsche Courant, donderdag 17 september 1868

LEES ZDirr In de laatste mededeeling der non valeurs van de llulua Confidentia komt voor een post groot ƒ 17 van l J Juuij jl ten laste van J JOXK EB te Gouiia Ten gevolge van voorafgegane handelingen weet ik dat in deze de Heeren V uNN EKK S VAN DER W NT te Gouda Crediteuren zijn en mij aan de Directie der Mutua Confidentia als onsoliede hebben opgegeven ik verheng mij e liter te kunnen verklaren dat ik hierbij openlijk doe dat de Heeren WEXNLKES k VAN DER WANT van mij niets Ie vorderen hebben en de post van 16 Junij door mij een maand later op 16 Juiij behoorlijk is betaald waarvan de kwit ii ie van af heden ten mijnent voor ieder die zulks mogt verlangen ter bezigtiging ligt Ik heb gemeend deze verklaring openlijk te moeten doen opdat de leoen Jer Slulua Confidenua zullen weten hoeveel waarde die lijsten der non valeur hebben en te gelijkertijd om protest aan te teekenen tegen de hatideiingen van een paar jongelui de Heeren WENNEK E3 van der WANT die thans als kooplieden fungeren doch daarvoor helaas ds noodige accuratesse missen en steeds in honne onnoozellieid geiooven dat men aan bescheidenheid op de reis door het leven geen behoefte lieeft Gouda 15 Sept 1868 Beproeft alles en behoudt het beste Op de jongste Parijsche wereldtentoonstelling is aan de Stollwercksohe Borst Bonbons voor hunne voortreffelijke eigenschappen de eenige prijsmedaille toegekend en daardoor de nog fnn geen dergelijk fabrikaat bereikte volkomenheid schitterend bewezen DepJ uevinde zich in alle steden van het vaste land a ao cent per pakje steeds voorhande i te Gouda hij den Apotheker J H BOERS Wijdstraat Gudewater bij T J van VREUMINGEN Schoonhoven bij A WOLFF I l verecuiijii v i werkizeucu dringt bij h irc br i arrs ei f oi i op aar om zich te verklaren fgen den oorlog icli met alle miu ierpn daar gen Ie verzetten hunne medewerkin te ent zeggen U dien fiaoord op greote schaal en eene p opaganda 1 te organiseren ten einde ile ongelukkigen die to het deelueffiea aan deu Ouriog rurJen gedwongen voor te ücliten I e I leden van het bes unr zijn lervolgens vergaderd geweest en hebben het volgende besluit genomen Aan de werklieden wordt aanbevolen om allen arbeid te sta ien in geval de oorlog in de re prciive landen mogt uitbreken Het congres r 3kent op de didiriicit der werklieden in alle landen voor deze werksiikiiig der arbeiders ia geval van oorlog Berlijn is Sept De dultsche arbeidersvereeniging te Neurfi berg vergaderd heeft met ü9 iege i Jtl stemmen een voors t l a iigencmen tot verkLinng dat zj i3jr aanleiding van het programma der internationale arbeiders associatie als I beginsel erkent 1 dat de ema eipatie der arbeidende klasse door aie ki isse zeive moet veroverd worden en dal daarbij op den voorirrond moet staan de vernietiging van alle bevoorregtins eei er ki isse zoowel als van monopclien 2 dat de at ÈHiikel jkiie d naarin de werkman zich tegenover de bezitters va werk u i en bevindt oe grondslag is van aiie knecblschap ni i ï happfl jke ellende inteileoiuele verneJering en pol Ueke afh M s ieid van den werkman P dat polirieke beweging het eei ar en ononlbeeriijke hu paiiddei is tot de emancipatie der iröeiJii de klasse Olsehoon deze punten met de genoemde m erdtr uei i van ieromen i n a uigenomen heeft het even we b de berasdsl ging hierover niet ontbroken aan eene heftige oppos e wa irbij vooral werd aangevoerd dat zoo naen zul e ler te ingen s ui Z vitserland mogt verkondigen deze evei we i rn slaat ü s IVuisen met op hare plaats zijn 4 5 i e vreocaevende militaire maatregel dien depruisif e rrc r L mtT heeft schijnt al is het dan ookih r 1 iD iri te ma en op Frankrijk De alarmerendedayb fti raa igti hunnen toon eenigzms en de fransche regeriiii ial i iüc en erkennen dat Pru sen al hel mogelnkc doetom de inst ndhouainï van den vrede te bevorderen De doorde Grtje te lie France medegedeelde nota des heeren von Thiie Lctr üeii e dezen miairegel en waarvan de er dagen zoo veeleesprt ien erd is lioogstw arschijtdijk verdiclit De nota tochdraaat de dagteekening van den 25 angustus en de heer von Thile heeft reeds medio aogustus verlof gekregen Ook is het hoogs onttaarsch jnlnk dal Pruisen over deze aangelegenheid eene cota zou doen schrijven aangezien zoo iets liet karakter zcu hebbeu van een eiseh aan Frankrijk gedaan om het voor jeeid van Frui fn te volgen en een zoodanige cisch zou slechts nuuelooze discussieu en eene opgewoiMieiie stemming iu het ileven roepen l e koning is op zijne inspectiereis in Saksen door het hof aldaar zeer voorkomend ontvangen en aan wederkeerige bew j7en van vrieiiüschap beffi het niet ontbroken Onpar ijdigeIwoan eei lars verzekeren bovendien dat de koning v u Saksen inderdaad uiseveinsd li ne jk was en dal er van de voor imaiige v audige gezindheid van Saksen jegens Fruisen geen ispoor meer is overgebievei Frankfort IS Sept Uit Sleeswijk Holstein meldt men dat de ioord siees i ksche deensch gezinden ijverig in de veer zijn en adressen in omloop brensen waatbij de koning wordt verzocht oord5 eesn k aan Denemarken af te staan cofc oUen depuiatien met hetzelfde doel naar den koning worden gezonden Ber gien nit Weeren verzekeren dat van eene toenadering tusscl pn Prbiaen n fW errijk geen sprake meer is omdathel gebieden is dat Prui en meent elke wijziging van art 4 1 van het pr Hser verdrag te moeten weigeren De ïereenlgmg van nijverheid e Geneve heeft een prijs van 1000 fr nitgeloofd voor de vervaardiging van een eenvoudig en solied horlosie Aaarvan alle deelen met machineskonneï worden vervaardigd STeenen l t Sepi Sedert de ministers van binaenl zaken eu van justitie eene circulaire aan de autoriteiten uitgevaardigd hebb =n be reffende den ernsiigen wil der regering om de peestelijkeu die weigeren mogien ce registers van den burserii ken stand ait te leveren daartoe te wonen heeft alle verzet opgehouden Zoowel de hoogere als lagere geestelijkheid heeft aan elke aanvrage tot uitlevering voldasn en zelfs de bisschop van Brunn die bepaaldelijk geweigerd had daartoe over te gaan heeft thans ook aan de birgerlijke wet gehoorzaamd De Debalte zegt het volgende iVij vernemen dat bet ministerie van financiën de verordeningen voor de conversieder oostenrijksche staatsschulden heeft in gereedheid gebragt maar dat zij dan eerst afgekondigd en in werking gebragt zullen worden wanneer de maier ele en technische toebereidselen Toor de conversie zoover z n gevorderd dat de operatie kan wardcB aaagevatige zonder gevaar van te zullen moeten wor lieii geschorst of ufgebi i eii De cnnver ie js eene operatie van grooten omvang de voorbereidselen daartoe eischen tijd en zij konden niet worden aangevangen zoolang de wet waarbij de conversie is vasigesleld door den rijksraad niet definitief was aangenomen Voorts gelooven ij dat de minister van financiën voornemens is om de schuldverwisseling niet door de administratie van s rijks financiën la doen bewerkstelligen maar door bankiers en finaociele inrigtingen in en bui en ons land ötnncnUnb GOrPA 16 Septpniber Voor den cursus Gï van de burgeravondachoo hebben zich aaDfjej evrü 1 ijij leerlingen waarvan er eif omonvoldoFiide keüii i uf auueie redenen niet lot de lessen koR den toegelaten worJcii De ctirstis begint dus raet S9 leerHuofen lu iet xori e ja r begon de cur vu met 4 Ö ieeriinge i welk gpiil ia den loop vaii den wuj t r tot 05 sieeg jf leerlingen van het vorige j uir ji en op lo na die nog terschool gingen jon e arabacbtslieden In dit op igt beantwoordde de inrigiKig dns volkomen aan h inr doel J immerevenwel is het Jn smeden en roeuelaars aii de e gelegenheidtot het opdoen van voor hen zoo onrai bare kennis 7oo wiinicf gebruik maakten Slechts twee smeden en twee met=elaars bezochten de schooi B kon besluiten zijn goe igekeurd het besluit derprov li ten van Zni i HoUand houdende vasist lliug v in hetbedrag der onïvang=tpn en uitgaven van de rekt iiinii der enkel proviijciale n huishoudelijke inkomsten en nilgavt n ovtrhet di nsn iar i j j vijf besluiten difr staten hü iii T e w J7iging van de begroetingen van ei kei piuv ncia eu jnrlioude ijke inkomsten en niigaven over de d r ijaren 1 m esien l O en een be luit dier stalen lol bei aanga tn frj ergeluleenn g ten lasie der provincie van ƒ 410 000 met ditarbybehuorei d plan Deze geldleening zal strekken om de vfr ischte middelen aai te wijzen tot bestrijding der verdei e kuiten tot dro graaklng der plassen in Schieland beoosten IkOlipruam 3 e suicde der Xed Ilerv kerk is bijeen geruepen tegendonderdag 1 October a s ter behandeling en herziening üt ziwak van ds Zaalberg Gemengde Berigten De gamizoeneD in ZeTfobergreo vtorden versterkt om de bewegiDEé o ii Bulgarije In Italië wü raen Napfis verhelTeu tot hoofdstad dcs ri i a De r j sische regenog w iscrt de ratiëcatien vao hei vredesverdrag il Bokhara De erg admiraliteit laat tt werken om de kiezers in tr goed humeur Ic hrcüseo Be goederen an prins Karageorgtnitch m te Pe= h iu be=la £ geDomen In het dorp Bikoviz di trict ProszLi zijn onder kerktijd 120 huizen verbrand Te brareroit bij BuizfletJi in Hariost r worden kostbatterijea aanjielegd rriiiseu verniiDdeit zi a leger int financiële oome t Men heeft in Zngelaud de verbhjdeüdt zekerheid betomen dat Dijraeh werkely gedoopt ia Er is een cünllifi ontstaan over het door aien van en stoomboot tc $chen de Unie en dt geallieerden tegen Paraguav Spanje te arm ora zijne arabterappn It betalen lieeft edtlnioedig 30 000 manden h stoel aangeboden alsirankrijk los mogt gaan op Prnigen Te Oudelande op Zuid hevebnd men een dievenbende op het spoor men beeft reed acht perioneu ctdrresteerd Het leggen fan den telegramn abei tu 5chen Ne Castie e de deensche kust goed gelukt De nieuT p pooiMrg an Overijselsclie brieven Tweede Serie III De schim Tan Enschede laaistelijk nog waargen umen te benemuiilcn eu Volleuhoven heeft zich gep 8 eerde week wederota te Almelo vertoond hoe minder ijzingwekkend t Is te hopen en ook wel half te voonien dat bet aanstaande weüigt meer natte jaargetijde be¥ordeili k ij tot nitroeijing an haar geslacht We hebb n e iücr anders in oor fn lu ilcn achtharen zwolschen raad die ook dit met vele achtbare raden gemeen hetft dat hij niet meer van zich duet hooren ais hij in zijn eigen hooge wijsheid yelf goedvindt waarvan een gevolg is dat iets schimachtigs dok tot ijiie voortreffelijke eigeusthap pen behoort heeft yir h een utrechlsciie scliim voorgedaan in den vorm van eene Elode i C ii udensis Kei ds vroeger had de verschijniiig dezer plant de aandacht vr n het dagelijk=ch bestuur gel rokken en nu stelde dit voor om ze uil te roeijen waarvoor ediler ƒ 100 benooiligd was N i vele discuasieu werd dit voorstel aangenomen n ulat echter door Sümimge loden as geconsulteerd dat men zich op deze w ij e van die oniioodige gust toch niet 70u on slaan en door etn ander dat zij als eene iuheemsche plant was te beschouweji laar ztj sedert jaren in zijne hoiitkolken aan het z arle water gevonden wordt en zich daar evenwel niet aanmerkelijk uitbreidt Ue deventer gasmopperaars blijven tot nog toe morren zonder iets te doen vVel gedenken zij ongetwijleid hun voormaligen profcsser die zoo t moc t beter wist te doen dan morren niaar door zijn vertrek is xelfs zijn schim te magteloos om nog eenige energie in T boe emen i Be ie zal maar zijn te berusten in den wil der heeren lioenel het wel hard voor hen is uii Meppel te moeten hooren ilat de gemeentelijke gasfubrick aldaar sluit met een batig saldo ongeveer overeenkoraeiide met dal bij de ingediende begrooting vuor G9 van uwe helaas ffrwie gemeente O schim van ïc5ór 35 hoe lang zult gij dat Ter Gouw nog Ternederen De schimmen der parijsche ciseieurs en der londensche cabmen zijn doorgedrongen tot de Paaslosche veenderijen Daar is echter de gereglelijke magt tusbchen beide getreden en 4 Staphorsters die de voornaamste aauirggers bleken te zijn hebben ieder een maand tot loon hunner naapcrij ontvangen De schim van t jaar 45 die ons geregeld tot verleden jaar is komen bezoeken is dit j iar in deze streken en ook in de naburige geldcrsche niet opgemerkt Wel verre dat zulks voordcel zou zijn is dit wezenilijk schade want vele aardappelen blijken bij hunne opdelving doorgewassen d i de jonge aardappels die reeds bijna door de langdurige droogte lot rijpheid waren gekomen ijU door den plotseliugeo regen en het wederom daarop volgenije schoone weer beginuen uit te luopeu Dat zij hierdoor zonder voedsel zijn en wat nog erger is oneetbaar behoeft naauwehjks gezegd te worden Het is dan ook geen vreemd verschijnsel bedeu nog bloeijende aardappels te zien Met 1 October a a treedt de zwolsche burger avondschool in werking die met regt een schim en wel eene zeer fliiauwe der rijks hoogere burgerschool kan genoemd worden want hoewel het aantal en de aard der t onderwijzen vakken op De ondergeleekenile betuigt bij dere haren dank voor de vele bewijzen Tan deelneming ondervonden bij het overlijden va i haren echtgenoot Tevens blijft zij zich bij de voortzetting harer zaak op denzelfden voet in de gunst harer stadgenoolen aanbevelen Wed D VAN DEK LAAR Dz Gouda 15 Sept 188S Schenk BraiulwaarborgKasten Haarden Ragchels en Fournulzen De ondergeleekenden hebben de eer te berigten dat hun Magazijn van af heden ruim Toorzien is van Haarden co EagCbelS van nieuwste modellen en constructie Keukenfoumuiseii met circulatie Haard steil en eu Standaards Kolenbakken enz Van BEHK EL h GöTTE wordt tegen novembek te huur gevraagd EEN HUISOET TUIN Opgaaf vau huurprijs eu stand franco onder ietter G aan den Uitgever deaer Lilde inrigtingen volgens de wel proote overeenkomst hebben zoo wordt bet vakonderwijs der rijksschool op de gemeentelükezooveel mogelijk geeon hineerd Ik behoef slechts op bel feitte Hij en dal de aanstaande leeraar in de wiskunde dat hoofdelement der gehecle wet teiens onderwijs zal moeten geven inde nederkindsche taal aardrijkskunde en geschiedenis En ofdit niet reeds genoeg was is in dezelfde raadsvergadering dezcKde leeraar benoemd lot lector in de nieuwere talen en wiskunde Of zulk eene handelwijze navolginp verdient waag ikmet te beslissen de raad zal er zekerlijk zijne goede redenenvour hebben die ik gaarne eerbiedig doch ik wenschte alleenmiar aan te toonen dat de pasgeboren zwolsche burger avondschool die nu iemand onder hare leeraars telt die 4 vakkenboogeren 4 vakken middelbair onderwijs doceert door dezenmaatregel reeds in hare jeugd hare vaderlijke afkomst verlooclioiit Gij ziet uit dit alles waarde redacteur dat ik bovenniet te veel beweerde door van vele schimmen te gewagen enmogt ik een uct buiten de grenzen mijner provincie zetten ik tuude inij kunnen onledig houden met de schim van Hasselmau elke de imiische kranienredacieurs in onrust brengt met die van Heemskerk welke welligi alle aanslaande liberaleoverijselsche kummissarissen des konings den weg verspert metdie van onzen goeden ouden Flanor elke op de haagsehekoolmarkl de hoofdrol vervulde en met die Tan den deventerZaalberg welke vicldra dt svnode iu iiare geheele volheid hetbeu iauvid genoeg d maken M iar ik liegin te vreezen datmijn overijselsc ie brief tweede serie n 3 zoodoende al hoelanger hoe meer zelf op eeue scliim begint te lijken van diekiachtige brieven welke soniiijd maar ook heel zelden in onzegroole dagbladen worden aaugeiroffen en misscikn altijd zullente vinden zijn in het weldra op te rigien groote conservaiieveblad waarvuur men dezer dagen een redacteur opschommelt en daarom eindig ik A Burgerlijke Stand GiimRtX Il Sept Lambertus ouders L vaa I eeuwen en M Cabout Auaa J J O N £ E B Oïn LEDFN 11 Sept J G M A Bik 2 j 12 B Manachot 1 j li A Westbioek huiavr van A Vin trliug 39 j