Goudsche Courant, zondag 20 september 1868

FABRIEK en MAGAZIJN V A N DE KojQinklijk geoctrooijeerde fijn verlakte gepoliiste A DIE NIET GEPOETST BEHOEVEN TE WOEDEN VAN PEPERSTRAAT GOUDA voor de deugdzaamheid van het lak wordt gegnarandeerd Alsmede Verlakte Kolen en Turf bakken Kaardstellen en gepoetste Kagcliels in ver elüllend soorten geilepen gegoten Kagchels Pournuizen met circulatie Brandwaa rborgkasten enz Gepetste kagchels zijn ook iu buur te bekomen w u c iioi n m ii Ijur il hütI r uou u de et te vervangen de heer Disraeli niet mee gf=iemd heeft Dat echter het huis die opvatting niet nraf toegedaan bl kt wederotn hieruit dat zij die voor hel voorstel Tan den j heer Mill atemdeii eene kleine minderheid waren Hat zijn 1 echter opmerkingen waar de regter niets mede te maken heeft l lie kn 5iie is een kwesiie zuiver van wetsuiilegging en zoo ais z j nu staat is de opvatting volgens welke do wet de vrouwen a et uiis uii tan hel stemregl dunkt mij zeer goed vatbaar vo r verdediging Pai i iS Scpi De Pa rie interpreteert iu vredelievenden zin de re e djor deu koning vm P iiisen c Kiel gehouden zij zegt dat de openbare meeaing geenerlei oorlugzuehlige gevolgtrekking naken zal nit de zinspeling van koning V iihelm op den oorlog in de hertogdoi en Komt ten slotte tot de conclusie dat men in Duiiseb u t ue vredelievende beloften en toning Wilhelm zal toejuichen gelijk men zich iu Frankrijk geluk enscht over de zorgvuldigheid waarmede de keizer bij het verlaten van het kamp van ChAlons vermeden heeft een voorwendsel te verschatfen voor vijandelijke uitleggingen De heer de Molmari levert iu het Journal des Débats de volgend beschouwingen naar aanleiding van de gevoerile onderhanrle ingen betrekkelijk de herziening van de rijn scheep vaartacte Ne lerland heeft er evenveel belang bij als Duiisch land om GOor alle mogeiijke middelen znne betrekkingen met he tolïer jond e vergeinakkeli ken en met dat dotl heeft het in de laatste jaren bi tijn net van bevaarbare stroomen en k u ilfn een net van spoorwegen gevoegd die niet alleen de haven v n Rotterdam maar ook het meest weslelrk gelegen pui t vau Vlissingen iii rcgtstreeksche gemeenschap met Duitsch li J luoeien brengen Maar het il meester binven over de j p i p Lp z e w er n evenzeer ais over die op zijne spoor fg i f er a gen is züü redelijk dat de ai dere oever j sr ri litu eii oi daarvan overtuigd er uiet op uilen £ ir 1 a een regt Ie veikrijgeu waarborgen d e hel ne üerl e gui ven euieiit in zijn belaug hi ü moet schenken i Sept Uu Hio Janeiro wordt berigt dat de hr Sar 1 ir e komstig president der argeutijnsche lepubliek aldaar c L ieI CU uoor den keizer ontvangen is Srazilie heefts r g gcievcn aan den eisch der verernigde stalen door jf e vetieeneu a ii de sloomuoct Vasso om de Parana op e ren I Het ournal des Dibau bevat andermaal een artikel gete j door den secretaris der reJactie dat over de kansen van j w 0 en oorlog hanaek Het erkent dat de tegenwoordige I ïiard tan Europa van dien aard is dat bij geacht kan n rJen een overgang ie vormen tot een anderen toestand dat er c ej erien i n die oor den oorlog pleiten en het ziet ook cfT groot kwaad in het drijven van zekere partijen in de a eviL des franschen keizers tjt dea oorlog met dit al bestap t er geen we2eD l e grond voor den oorlog elfs geen voor e isel In t hen is er meer noodig om het vrrirouwen in he houd des des te doen herleven dan de woordei de he regering moet lot daden overgaan hare handeling mee j treek eei voudig en onophoudelijk terugwerken op har r rcuw iinsen op are tolken en organen en dus ook op hea die tot het ieger bihoorecd de eerste grondbeginselen der discipline schenden Zulk een programma acht het artikel volstrekt niet onmogelijk l e rede door den koning van Pruisen te Kiel uitge proken bewijst dat daar gii ds even als hier de toestand vanliien aart is dat de sotivereiDeu zich geheel op dezelfde wijzeer in even tweeslachtige bewoordingen niiirukkeu In dewoorden van den koning van Pruisen vindt men d zelfde tegenstn dige gezigtsponten waarop men stuit in de taal die dekei r of ij die in last heboen voor h m te spreken voeren Kgi i ï WiiheliD spreekt van den oorlog om er eene bijna lyri e lofspraak op te houden en een oogenblik liter verklaarthl r riia v er te zijn van den vrede juist als keizer Kapoleonof i e ministers wanneer zij het woord voeren an genezijde van den Ki n even als hirr is het de theorie van den gewapenden vrede die bloeit Wij gelooven dan ook niei datde woorden van den koning van Pruisen die zich met de handcp bet gevest van zijn degen poseert ora te veikiaren dat hijden vrede wil bijzonier geschikt zullen zijn om i e gemoederengerust te stelleB In allen gevalle is die rede weder eene naïevegeloofsbelijdenis van het persoonlijk gezag welken waarborgheeft de stabiliteit van den vrede zoolang de individuele wilvan een enkele zich m de plaats stelt van de regering des volksdoor bet volk Wat d beteekenia betreft de zoogenaamde ontwapening inPruisen jkt thans dat men ilien maatregel hier goed beoordeeld heeft want het praisische gouvernement heeft onlangseen bnliiit genomen dat volstrekt niet rijmt met de vredelievende in entieu waarmeiie h parade maakt Men heeft na jf van zü nr Eebrngt Uc heer voa lïisinarck drijft ilus fijn spel Ongetwijfeld zal men hem hier met gelijke munt betalen en hel is waarschijnlijk dat men aau het ministerie van oorlog op de middelen bedacht is om mede eenige concessie te doen die den schijn heeft van ontwapening Ons gouvernement dat in materie van binnenlandsche politiek drukpers regt van vereeniging zoo goed met de eene hand weet terug te nemen wat het met de andere hand geeft zal waarschijnlijk wel uiet verlegen zijn om eenig expedient te vinden Berlijn 16 Sept De Prov Corr komt terng op de latere oproeping der recrnlen en de beteekenis van lUven maatregel en zegt dat daarin slechts een ondubbelzinnig bewijs gezien kan worden van het vertrouwen des koniugs en der regering op het behoud van den vrede Anders zou de opperbe elhebbe van het bondsleger niet de kiijgskundige vorming van de jonge manschap uitmakende bijna 1 3 van het leger op den voet van vrede met dris maanden uitstellen De koning heeft daarmee metterdaad de overtuiging gevolgd welke hij nog pas te Kiel in woorden uitgedrukt heeft dat hij namelijk in geheel Europa geen aanleiding ziet voor het verstoren vau den vrede Graaf von Bismarck is gelukkig beter geworden doch blijft tot verder herstel zijner krachten nog eeuigen lijd zich onthouden van deelneraing aan de staatszaken De gewezen keurvorst van Hessen heeft door den hofraad Periiici een politiek gedenkschrift doen uitwerken en aan de europesche hoven verzonden alsmede aan de staatslieden van naam en andere politieke en staatsregtelijke aütoriteileii De titel luidt Gedenkschrift va i Zijne Koninklijke Hoogheid den keurvorst Frederik Wilhelm I van Hessen betreffende de ontbindiug van den duitsehen bond en de overweldiging van het keurvorstendom door de kroon van Pruisen in het jaar ISt Het bevat een protest tegen de usurpatie Het gerucht dat voor rekening van den noordduitsche bond aanzienlijke ankoopen van paarden zouden worden gedaan wordt tegengesproken I it gerucht wordt gezegd te bphooren tot die welke in omloop gebragt worden om de openbaremeening aan een op handen zijuden oorlog te doen gelooven 17 Sept Een telegram aan de Breslauer Zeitung uitWarschau berigt dat gisteren op alle inrigtingen voor middelbaar en hooger onderwijs onverschillig van welke confessiede leerlingen mogten ijc ok protestantsch of joodsch de gewone gebeden voor het eerst in de kerkelijk russische taai zijnmoeten gedaan worden Weenen 16 Sepl Graaf Goluchowski heeft in de laatste dagen de meest bepaalde bevelen ontvangen om den galicisehen landdag Ie ontbinden bij het eerste besluit dat tegen de gronJwet vijandig is Daarop zullen onmiddellijk rcgtstreeksche verkiezing n plaats hebben voor ledea van den rijksraad eene gebeurtenis welke de Polen het ireest vreeën en ten aanzien van welkt zij zich de wensche ij e gematigdheid zullen opleggen Daarentegen is de mogelijkheid eener ontbiiiding van den tvroler landdag waarschijnlijker daar de stedehouder Lasser met bet oog hierop reeds iostrnclien heeft outva igen voor het geval dat de ultramontanen te Inspruck het wetsontwerp op het schooltoezigt mogten verwerper Bucharest 15 Sept De Eioile d Orient wil stellig neten dat de porie besloten is lot be etting van Kumenie c i tot bijeenlrekking van troepen en transporttriddelen aan dci Donau onder voorwendsel van Bulgarije gerust e stellen ötnnenlanb GOl DA 19 September De Staatscourant bevat het programma voor de openingvan de vergadering der siaten generaal te s Gravenhage cpmaandag aanst Deze plegtigheid zal op de gewone wijze plaatshebben Directeuren der ned maatschappij ter bevordering vsftijverheid hebben z eh gewend tot de staten der provinciën metverdoek om strengere toepassing van de wetsbepalingen omtrentde visscherij tot wering van de strooperijen op de rivieren enbinnenwateren waarbij hel vooral te doen is om de schubbeiider k eiue vischjes waaruit in Prankrijk kunstparels wordeibereid Bij de dingsdag te Eottjrdam plaats gehad hebbende vukiezing vooeen lid der provinciale staten zijn ingekomen l ïbillellen van onwaarde 9 volstrekte meerderheid 4S2 kozen is de heer jhr mr D K Gevers Devnoot met 60istemmen De heer D L Wolfson verkreeg 346 en de h K j Hoffmann 10 stemmen Te Amsterdam wordt eene vereeniging opgerigt wrarvan volgens de ontworpen statuten het doel is een gezet en naauwkeurig onderzoek te bevorde en van de gebreken der bestaandenedcriandscbe kieswet en de meest gepaste middelen op ie sp ren tot hare verbetering De vereeniging zal ook trachter deïi dü oprigting van dergelijke vereenigingen te btvordercii Zij draagt geen bepaald politieke of kerkelijke kleur Men schrijft ons uit den Alblasserwaard dd 17 Sept Van verschillende zijden komen berigten in over de opbrengst van het hennip aad Volgens sommigen is die opbrengst zeer goed volgens anderen bevredigend terwijl eenit iidie als gering opgeven Dit laatste is evenwel een gevolg van lie zucht om het eerst met den henuipbouw gereed te zijn Deeen jaagt om zoo te zeguen den ander Men begint even alsmet hel hooijen telkens al vroeger met het plukken van denhennip en velen begonnen daarmede dit jaar toen de plant uugwel veertien dagen moest doorgroeijen Die tengevolge bleefveel zaad onvolkomen en wordt dit bij het sclioonraakeii uilgemalen alzoo de kwantiteit minder Ook hier denke menaan het spreekwoord die zich aan anderen spiegelt spiegeltzich zacht De uitgegroeide hennip levert eene groote hoeveelheid zaad dat zwaar en rijk aan olie is Voor zooverremen daarover ihans kan oordeelen is dit gewas onder de zeergoede te rangschikken Men schrijlt uit Katwijk aan Zee dd 15 dezer Van de 41 schuilen welke alhier dit jaar ter steur en pekeiharingvisscherij zijn uitgegaan zijn van 25 aug lot 14 sepl reeds 11 schuiten aangekomen met 4 23 25ü stuks pekelharing van zeer goede kwaliteit verkocht voor pi m ƒ 4400 Slechts eene schuit blijft de vangst van verschen visch uitoefenen De meeste landbouwers hebben eene bevredigende uitkomst door de rooijing van een ruim beschot aardappelen waarvoor van ƒ 2 SO lot ƒ 3 50 per mud wordt besteed Piershil dd 16 dezer Terwijl uu de oogst is binnengehaald en hel vlas in d j schuren geborgen is hebben delandbouwers een begin doen maken met het rooijen der aardappelen De uitkomst varieert van 70 tot 260 mud per bunder zoodat dit gewas al middelmatig mag beschouwd worden De prijzen zijn zeer uiteenloopeud Apeldoorn Wij vernt en dat het spoorweg comité eerstdaags weder zal te zamen komen ter zake van den spoorwegMaarsbergeo Almelo via Barneveid Gemengde Berigten Het getal moordenaars staat in Engeland tot de bevolking als 1 tot 675 000 i in Nederland aU 1 tot 163 000 in den N Düitschen boud ala 1 tot 100 000 ill Oosteurijk ah 1 tot 77 000 m Spanje ala I tot 4U0ü en in deu k rkehjkeii staat als 1 tot 750 Te Footainebleau al ceü paviljoen Napoleon lil aaogebouwd worden Te Praag mogeu geen dagbladen met de sneltreinen vc zonden worden zij moeten löncrtentten Ï S 2 jS ïr5£Ö StiJöj jt3ö i jö K cï i 3oE®ö£®3t ii j S a Oudertround Js jp LEENDERT EX LTO j if en S SI JOH NNA HELENAdeJONG Sl m MoottuuBCHT 17 Sept 1868 j jS Mgemeaie kmniêgevitiff Bevallen van een Zoon TOJ I v is EIJN VAN ALKEMADE v N A MEIJDEN VAN DUIJM London 15 September ICGS Eenige keimisgeciiig Hec n overleed tot diepe droefheid van mij mijne vier kinderen en verdere betrekkingen mijne hartelijk geliefde Echtgenoot OHAJ NA KORTENOEVEE op den leeftijd van ze en veertig en na eeue gelukkige echtvereeuiging van zes en twintig jaren G STRAVEE GoLDA 18 September 1868 Hampton m tige dagbladen De oo st m West Indte is grooter dan gewoouhjk De porte wil llumenie bezetten om Bulgarije iu bedwang te houden pe koning van Pruisen is zoo bijziende dat hij te Kiel gezegd heeft in geheel Europa geen aanleiding te zitn tot verstoring lan den vrede Graaf von Bismarck wordt befer voor de variatie i e insarrectionelebeweging is in Mexico op eeü punt na bedwongen Te Antwerpen is ill het begin der week een schip met petrultum geladen verbratid Graaf von Bismarek zal Enge and gaan bezoeken om gehtel genezen te wordi iivan pruisische poliliek II zoologische tuin Ie Ix nden hetfi 12 duizend gulden betaald voor een afnkaanschen neushoorn met 2 hoorns citOpper ubie aangebragt Iu AnJalnsie heeft zich weder eene gewapende ücnde vertoond Het engtUche parlement is verdaagd tut 2jNovember De conventie in Massachusetls beeft den democraat Qnincy Adams benoemd tot gouverneur De opstandelingen in deze ziekte ledragen 100 Burgerlijke Stand GOUD A GtBOKhK 14 Sept Gerarda Wilhelmina ouders Blok tn M Endenburg 15 Johannes ouders C J Heetman en H van der Kemp Petrus ooder P Pnnaenberg en J A Heerkens 16 Leendrri onders A Bakker en L OvKKLunx 15 Sept C Streng huisvr van H Burger 3 j F E Miehctehs 2 j M Dortlabd 11 w 16 S van Eyk ed Vlak 79 j H V WiUemsz 9 d 17 J M van Straten 9 w is E F vau Rijswijk 15 j 11 m C A van Werkhooven huisvr v iq W Soost 70 j Gkhlwd 16 Sept van Maardingeu en A C Hijdelaar F J de Jong en J M van der Valk J H Kooien en P M van der Spelt