Goudsche Courant, zondag 20 september 1868

1 68 Donderdag 24 September H 677 Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen BURGER Sc SCHADEE residerende te Rotterdam als last hebbende van hunnen principaal zijn voornemens op WOENSDAG den 23 SEPTEMBER 186S des namiddags ten 5 ure in het lokaal voor publieke verknopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam in het openbaar te veilen en later te verkoopen Een goed onderhouden en aari genaam gesitueerd HUIS bevattende DRIE KAMERS KEUKEN grooten ZOLDER met afgesloten KAMERTJE en twee SLAAPPLA TSEK vele KASTEN en verdere Gemakkeu eu ERVE voorts TUIN met de daarin op den dag der levering aanwezige Bepoting en Beplanting en nog een sli GROND daarachter alles slaande n gelegen aan den Kattensingel te Goudi I zijnde het huis gemerkt wijk Q N UO en gezamenlijk op den kadastralen e voorkomende in Sectie A N 168 1221 1222 en 1212 te zamen root veeitien Roeden acht en twintig Ellen en wijders een GANG of POORT liggende naast het voorschreven huis bij het Kadaster der gemeente Gosda Tiekend in Sectie A N 115S groot eene Roede zeven Ellen behoudens de erfdienstbaarheden van doorloop overpad of welke ook 1 als derden op het Uatstgemelde perceel mochten kunnen doen gelden 1 Grondbelasting over 136S f 13 In eigen gebruik en te aanvaarden den 1 November 1S6S Te hezichtigen twee dagen vóór en op den dag der veiling van 10 tot 12 ure terwijl inmiddels nadere informatien te I bekomen zijn ten kantore van de geuoem j de Notarissen BURGER S SCHADEE OPENB RE VlUJWILLIGE ERKOOPIiVG bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 2 OCTOBER 1S6S en bij afsUg en combinatie op VRIJDAG den 9 OCTOBER 186S beide dagen des voortniddags ten 10 ure le Jiuize van H KUSTERS herbergier te Krimpen aan de 1 LJssel van I eene BouwmaDSwoniDg met SCHUREN HOOIBERG verdere Getimmerten TUIN BOOMGAARD Efiï en DIJK alsmede diverse percelen WEI i j HOOI BOUW en GRIEND JLAND WEG en WATERING Jl staande en gelegen in de fêmieot Xri pen aan den JJssel in den polder Lani geland aan of bij elkander te zamea groot 25 Banders 43 Boeden I Nadere informatien ten kantoren de Notarissen G J SPRUIJT te Mf ketk aan den LTssel en W A MEHBOOM te Lekkerkerk Brieven franco BoeMrakkmj vsn A BRINKMAN Voor Je ele bc i ijzen van warme belangstelling bij gelegenheid van huu Trjf a twintigjarig huwelijksfeest ontvangen betuigen hunnen hartelijken dank W F BAEBIEES J W BARBIER GoCDA 17 September 1S6S Lwts Ten be e der areuratesse Tan den Heer J JONKER winkelier op de Xieuwehave alhier dient dat na vele dnor ons gedane vnjehtelooze aanmaningen bovengenoemde slech s vijftien guKlen betaald heeft en wel acht d isen na de aanmaning van Mutua CoiifiJeutia WEN NEKES Sc vin dek WANT GciDi i j ept ti GOUDSCHECOURAITT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Openbare Verkooping lOM coxtaM geld in het Riiilhiiis van Noord JFatidiniveen op WOEN SDAtJ 23 SEPTEMBER 186S des voorraiilHags ten 10 nre van 600 gemaakte en 800 oagemaakte KOEIJENDEKKEN voorts een Speel agen een VVagentuig Koperen Balancen met dito Schalen 3 IJzeren dito met houten Schalen blikken Buksen Tabakstonneijes diie stel Meelbakken Zoutbakken en vele andere Goederen meer Daags te voren te bezigligen Kadere informatien zijn te bekomen ten I Kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid oddinxvten RECAPITULATIE door Dr JLLES JANEL praci Geneesheer enz in Weeuen van de heilzame werking in verschillende gevallen van het MiTHiam lüNüWiTia VirGEVOXDEN DÜOR Dr J G POPP liet k in mn poea gevolg üingeweud worden bij alle gebreken van mond en tanden wrirvau he aantal zoo groot is dat ik hier sleehls enkele der meest Toorkomeiide gevallen aanvoer en uit eigene ervaring ter algemeene kennis brengen il i f ledaart of netmt geheel weg de kmjiijn die door Iiolle kiezen teroorzaaHKordt het bcici het verder hol worden der reeds aangestoken tanden en bew art lie ge7onde die er ua is staa T voor besmetting Wanneer een aangestoken kiesof tand aan zijn lot wordt otergelaten bederft hij meestal Ook de andere tandenen breidt zoodoende het kw ad zich telkens verder uil Ook is het meermalen gebleken te zijn een eer spoedig hedarend middel bijrAeitmatincke Jlchtige en zen fkiapijn o Hel is zeer aan te bevelen bij ligt Hoeden tan het iaitdcleescit waarvan de oorzaak a ieeii ligt in zwakte en slapheid van bet vleesch dat de tanden omsluit Waniitet men nu l r POPP S Anatherin ilondirater aanwendt dan Jal de dairin vervattende zait entrekkeiide eit versterkende kracht in korten tijd aan het tandvleesch de naiuurüjke en onmisbare veerkracht teruggeven zoodat het de tanden Vast omsluit en daar oor de vloeistof kan bewaren die noodig is tot voeding van landen en tandvlees h zoodoende belet bet de verderfelijke gevolgen die het geduriE bloedfn na zich sleept £ j het te lcens afir e fnd gebruik tan terkoelende en irarme spijzen of dranken dat voor il in het narniere j i irgetijiie dikwijls voorkomt en veel schade doet aanlEO i ea tanden omdat zij daardoor vooral bij reeds bestaande prikkelbaarheid in een ziekeirken toestand geraken die zich in v c rigel eerst bij zijn geheelenomvang upenbdart wanneer de n persgesteldbeid ouücr wordt Onwaardeerbaar is het e Ixi ïehoiid tan eea icelriekenden zuit eren ademook tot Verbetering en tolkoMen herstel tan een reeds slecht riekenden adera daartoebehoeft men alleen verscheidene keeren op een dag den mond te spoelen met het Anatherin ilondicaier In zulke geviUen Kanneer de wijnsteen zich reeds op de tanden begint terertoonr i Öm dezelfde reden als bij ligt bloedend tandtleesch bewijst L POPP S Anatheriii s Mondieat goede diensten bij bederf in het tandtleesch S Voor het ureder tast maken tan loszittende tanden een gebrek waaraan zoovele kherichliiïe itenschen lijden en waardoor ook op meer gevorderden leeftijd het Kegterea en telkens Minder icorden van het tand vleesch veroorzaakt wordt Zeer dienstig tot het zuher honden tan kun iftanden Geeft het aan den mond een aangenoine frischheid en eeti zuiteren smaak daar het het verh irde slijm oplost en dii daardoor gemakkelijker kan verwijderdworden zoo terbereri en terfrischt het den sniaak Tegen ztteertjes e i gezicellen in den mond Het geeft aan de tanden hunne schoone natuurlijke kleiir erog daar hetelke verkeerde stof die ze bedekt oplost en verwijdert en het glazuur der tanden in zijne natuurlijke kleur herstelt Tegen zKeren in de mondholten die diktcijls zeerpjnlijk op de spraakorganen verken Is het bcvendieu zeer geschikt tcit reiniging en beitaring van gezonde tanden 13 Tot geneiing tan tergetorderde ontsteking tan het tandtleesch alsook 16 Tegen scorbuti k waartoe het vooral aan zeerarenden bijzonder is aan te betelen Verkrijgbaar inde DepÖtS te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 1 23 te Bottérda 1 bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn en C blaanwe porseleinwinkel te s Sage bii J L F C Snabilié apoth te Zegden E Noorlijk te Vtrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij T v indbe m en verkoo huis Deze Courant verschijnt des Donderdag en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I c prijs per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van Politie brengen ter algemeene kennis dat hij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 2ö en 26 September aanstaande tot des middags 12 nre Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen en goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de Politie streng zal worden toegezien Gouda den 22 September 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïï Londen 20 Sept De Lancet komt het ecgelsch publiek verblijden met de me ledeeling dat het verblijf van koningin Victoria in Zwitserland hare gezondheid aanmerkelijk heeft verbeterd dit feit heeft op nieuw de hoop voedsel gegeven dat H M zich thans weder zal onttrekken aan de teruggetrokkenheid welke die vorstin sedert den dood van haren gemaal heeft in acht genomen De heer Disraeli is naar Balmoral vertrokken om eenbezoek bij de koningin af te leggen Dit maakt niet weinigde vrolijkheid gaande van de satirieke bladen en zelfs in deredenerende organen komt daarover menige scherpe aanmerkingvoor aangezien men het doeltreffender zou achten dat depremier zich minder trachtte in te dringen hij de koningin en wat ronder voor zijne politiek uitkwam Natuurlijk moetdie verbolgenheid groolendeels op rekening gesteld wordenvan het feit dat de premier H M onlangs tot de ontbindingsmanopiuvre wist over te halen De correspondent der russische telegraaf agentuur heeftvan de voorpostenlinie in Turkestan berigten ontvangen volgens welke de vijandelijkheden in Bucharije omstreeks hetlaatst van October zullen beginnen 21 Sept De Hansa is te Liverpool aangekomen uitNewYork medebrengende 152 000 dollars aan goud en berigten loopende tot 10 dezer De republikeinen hebben deverkiezingen voor het wetgevend ligchaam gewonnen in Colorado en New Mexico met grootere meerderheid dan de vorigemaal De republikeinsche conventie in Massachusetts heeftzich eenstemmig verklaard voor de politiek van het congresin Chicago zij heeft een besluit aangenomen ter gunste vande betaling der staatsschuld in goud en de democratische politiek als revolutionair gebrandmerkt Men berigt uit New Tork van 19 dezer Volgens berigt van Neill Brothers van den katoenoogsi op 31 aug 11 geëindigd bedroeg de aanvoer in 1867 68 2 431 000 balen 1866 67 2 076 000 balen en in 1865 66 2 214 000 balen In de 2 431 000 balen van den laatsten oogst zijn niet Inbegrepen de 150 000 balen voor consumtie in het zuiden Degebeele uitvoer met de consumtie bedroeg 2 474 000 balen enmet inbegrip van de consnmtie in het zuiden 2 624 000 bo 22 Sept Lord Lennox is in het kabinet opgetreden als kanselier van het hertogdom Lancaster Parijs 20 Sept De Opinion Nationale de France en de Pays maken gewag van een gerucht volgens hetwelk de koningin van Spanje geabdii neerd heeft De Figaro zegt dat alle partijen in Spanje ditmaal gecoaliseerd zijn tegen de koningin en dat de beweging van emstigen aard is De prijs der Advertentien vao één tot zes regels met inbegrip van bet zegel is 60 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Het Tonrnal des Debats bevat berigten uit Rome waarinhet volgende voorkomt Hier heerscht bij voortduring volkomene rust en er is niets hetgeen storing daarvan doel verwachten De voorzorgsmaatregelen der vorige week wordentoegeschreven aan den waren of geveinsden angst der regering De onderhandsche mededeelingeu van buitenlandsche gouverBementen waarvan sprake is worden hier beschouwd als eenverzinsel van de romeiiische politie De romeinscbe bevolkingis te vreesachtig om in de tegenwocdige tijdsomstandighedeniets te ondernemen en al koesterde de italiaansche regeringeenig plan legen Rome dan zou het t jit voor de tenuitvoerlegging een tijdstip kiezen waarop de h stoel door eenbuitenlandsch leger wordt beschermd In junij jl werd door de torksche regering te Galataeene soort van gemengde middelbare schonl geopend Volgenseen brief uit Rome dd 13 üc er opgenomeu in de Correspondance Havas is de paus vootnemens een verbod nil tevaardigen ten einde katholieke ouders te beletten hunne kinderen naar deze school te zenden Uit een berigt in de Correspondance dn Nord Est schijnt te bl jken dat de turksche opperpriester de zaak iels gnnstiger beoordeelt Cheikul islam vaardigt niet een verbod uil maar eene oproeping aan de ware geloovigen om gelden bijeen te brengen ten einde eene school te stichten voor de kinderea der muzelmannen die bezwaren mogten hebben tegen de gemengde school Men mag hieruit opmaken dal zij die geeue bezwaren gevoelen hunne kinderen naar de gemengde school mogen blijven zenden 21 Sept De Monitenr zegt dat de beweging te Cadix waaraan de bemanning van sommige oorlogscbepen heeft deelgenomen zeker ernstig voorkomen aan den toestand in Spanjegeeft Dat echter te Madrid de rust niet verstoord is en dat dezaroenkomst van Napoleon met de koningin geen plaats beeft gehad B j de verkiezing te Nevers van een lid van bet wetgevend ligchaam is de heer Bourgoing de fficiele kandidaat gekozen met 15708 stemmen De heer Girard de kandidaat der oppositie verkreeg 3893 stemmen Van de verkiezing in het district van den Moezel isde uitslag op zes gemeenten na bekend Het aanul nitgebragte stemmen bedraagt 29 863 Lejoindrc de officiële kandidaat is verkozen met 21 691 stemmen terwijl de tegenkauüidaat de heer Pougner 8069 stemmen heeft verkregen De Etendard zegt dat maarschalk Concha behalve hetpresidentschap van den raad van ministers het opperbevelover het leger heeft aanvaard en zijn oudsten broeder benoemd tot opperbevelb ibber van het leger in Andalnsie Hetblad voegt er bij dat in de politieke wereld de toestand vanSpanje als zeer ernstig wordt neschouwd De France zegt Wij weten nit eene zekere bron datde koningin gisteren avond niet naar Madrid is vertrokken hetgeen de onderstelling wettigt dat de reis niet zonder gevaar voor haar zou geweest zijn De Figaro meldt dat Carthagena in de magt der insurgenten zou zijn Uit Cadix wordt gemeld dat twee oorlogschepen die ondersteld worden de Stad Madrid en Saragossate zijn het bombardement der stad hebben begonnen Eendeel van het garnizoen heeft de stad verlaten en zich gevoegdbij het leger der insurgenten dat zich aan den oever der zeebevindt Weinige oogenblikken daarna heeft een ander deelvan het garnizoen de witte vlag geplant De stad is thans inde magt der progressisten Generaal Prim is in Spanje maarmen weet niet waar in het land bij zich bevindt De kolonels Baldriol en Lagnnero staan aan het hoofd van bendenin Catalonie en Andalnsie De Monitenr zegt dat de heer Gon7 t e3 Bravo z jn ontslag heeft genomen en dat maarschalk Concha in last ontvangen heeft om die maatregelen te nemen welke door de omstandigheden worden geboden Volgens de Libené zouden Cadii en ïiU lüi ter