Goudsche Courant, donderdag 24 september 1868

Achtereenvolgens ijn de beide onsop den 7 dezer geschonken tweelingen HENBIETTE Voor de vele blijken vao belangstelling 700 hier als van elders ondervonden gedurende de iiekte en bij bet overlijden van mijn geliefden Echtgenoot den Heer J N AS SONSBLEk betuig ik mijnen oprCLhten dank Wed C L A SONsBFEk TAt Leeli t GoiDA 23 Sept 1868 Burger Bewaarschool te GOUDA Inschrijving van kinderen voor het vierde kwartaal 1868 op MA DAGden 28 dezer des avonds van 7 tot 8 ure in het Schoollocaai J N SCHELT EMi Fre VAN ZEILEN ecr Gouda 23 September ls i m 5 e der progr s i teu hcuben De Temp en andere dagbladen zegden dat bet proer Bma er lu jrrectie zoo zijn nationale soovereiniteit beroep op he volk De 5 vermeldt onder resene het gerucht dat de kouinïMi OU 1 ebben besloten te ibdiqueren ter gunste van tiaren zoon en het regentschap Tan maarschalk Espartero zou bebbeu foor e le I Be tun itutionni l zegt dat de tijdingen uit Midnderasiig zgn wij t op het afbreken der gemeenschap langs deIfiejriaflijUer en merk op dat daarom de geruchten van alleriei aard die omirent den toestard van Spanje in omloopzi n ondrr ahe voorbehoud moeten worden ontvangen WftTn hnrg 21 Sept Bj zyn bezoek aan de beurs heeft de koning lu antwoord op de tot hem gerigte nelkomstrede o a gezegd a gij behoeft behoeven wij allen den vrede Dat de e ongestoord moge blijven daarop heb ik de meest gegronde hoop Reeds mijne oorden te Kiel ren bestemd oo du vertrouwen c den vrede zoo krachtig mogelijk uit te drukken eu hei blijft onverklaarbaar hoe een tegenovergestelde opvitiiug ook slecht een oogeubhk heeft kunnen opkomen Madrid P trziju oulusien lu Cadix uitgebroken en irn proniiiiciameDto in progressistischen zm is geproclameerd Pijjonderheden onibreken Madrid u rustig 20 s pi Men ve zekert dat het spaansche ministerie zal enpzi d worden He heer Concha zou den heer Bravo ver 1 en De koning o i te Madrid teruggekeerd De zamenkom sl met keizer Napoleor heeft niet plaats gehad Madrid 1 in staat van beleg verklaard jisierei heeft de c lout bij nacht Topeie zich aan de der op t indelingen gescharrd de bemanning vao de gej tre vioui uie lu te haven van Cadix ligt neeft zijn voorbep 1 eevoi 1 He spaiUbfbe genenals die naar tie Canari che eilnni en verbrfiinen waren ziju m Cadix aangekomen a de proiiunciamebto aan het garnuoen van Cadix zijn de generaal gelaiiu Maarschalk Tone geweien president van der emat heef zich aan hel hoofd der opat iudeliügen gesteld Men ver eken it de ops andelingen de dynastie ten val wencellen e breuken en van de Cortes te eisrhen dat er een voorloopig bewind zal worden zaïneiigesttld De telegrafische gemeen th p in De stad Cadix stelt zich in tegenvveer tegen de oorlogsfregatiec in de haven In beviUa en ortvangen Te Madrid eenige agitatie Dl troepen kiezen aldaar pirti voor de regering Het aabinev heeft zijne demissie ingediend Generaal Concha is tot voorzitter van den ministerraad benoemd en te Madrid aangekomen De op tandelingen zijn meester van SeV lU en vaii geheel nd uu ie Ei zijn besprekingen aangevangen ussc eu i e regering en de opstandelingen Er loopt een gerucht dat de koningin het aanbod zou gedaan hebben om rie re erft eer t leggen erdere u jzouderhedeu ontbreken De teieg n en i afgesneden De agitatie te Madrid is groot 21 rpt ifei üfliciele blad bevat een decreet waarbij het 01 1 s van het peheeie ministerie wordt aangenomen tot presideu v n den miuisterraad is benoemd genera il Jo i Concha die nti 1 noe geen kabinet heett k nueu vormen Hetzelfde blad zegt eveneen dat de opstand m Cadix en SeviUa IS uiigebirten Hei gouvernement formeert drie divisien in Caiaijuie De kapi ein generaal van Madrid heeft aan alle hoeken der r len pubiicaticn doen aanplakken Men schat de magt der op ian leiingen in Audalu e op 14000 soldaten De op u j 1 eemt groo e proporlieo aan Florence l Sept De 6tnnenlanö GOIDV 23 September Heden zijn ter kaasmarkt aangevoerd 146 partijen dievan ƒ 24 tot ƒ 31 30 verkocht werden Zaïurdig IS in vereeuigde ziliing met korte toespraak devergadering der staten generaal gesloten en maandag de nieuwe tittmg geopend met de volgende openingsrede MfD Heeicn Htt verheugt mij uwe itting te mogen openen ract iiikbire erkei ning vin hft veie goelo lat liet vaderland te beurt viel onze betrekkingen met de andere mogendheden laten niets te wei schen over De middelen van internaiionaal verkeer worden aanhaadend uitgebreid en verbeterd De bel mgen van handel scheepvaart en nijverheid uorden door mijne gez lutschappen en consulatea voortdurend met iorg behartigd Zee en lanilmagt zoowel lier te lande als m de overzeescho bezittingen kwijtei zich voortdurend loffelijk v m hire taak Wat in uwe vorige zitting ona gedaan bleef ter verbeie ring van het regtswezen il voor zooveel noodig gewijzigrf andermaal aan uwe beraad laging onderworpen worden Ook zullen u voorstellen worden gedaan ten eiude in gewiir tige leemten van de bestaande regterlijke organisatie te voorzien Om dat doel te bereiken mag gedeeltelijke invoering van de wet faundende de nieuwe regterlijke inrigting wenschelijk geacht worden De wet houdende afschaffing van de tienden zal wederom worden ingediend Bn het toenemen van de bevolking des rijks vordert artikel 77 der grondwet vermeerdering v m het geial leden van de tweede kamer der staten generaal Van mijne bijzondere zorg voor het onderwies zal u blijken uit de voordragt eener wet tot regeling vin het hooger onderwijl Met den aanleg van de werken voor de staalsspooruegeo ziju groote vorderingen gemaakt De verbinding langs de spocrnegen met de noordelijlt gewesten ilot stand gekomen De aanleg van een ain al andere groote v eiken van open baar nut wordt regelmatig voortgezet De landbouw mag zich over t algemeen in eenen ruimen oog t verheugen Dankbiar erken ik dat de iiekte ouder het rundvee jc heel is geweken Toen men onlangs eenige zor koesterde dat zij ich op iiiein zou ver oonen zijn terstond de strengste matregeleii genome De uiikoro st der visscherijen vias me cli bevrediïei Nieuwe wettelijke verordeningen op hel krankzinnigen we zen zullen u worden voorgelegd Onze nijverheid blijft vooruiigian De ontwerpen vin we op den ijk der maten en gewigten op de begraafplaatsen en op de banken van leening zullen u op oieuvv worden aangeboaer Het uit igt beslaat dat in het volgend dienstjiir alle staaisuitgivcn ook die voor de spoorwegen zonder buiter gewone hulpmiddelen bestreden zullen kunnen worden Bij de raming der uitgaven is naauwkeurig gelet op i e wen chelijkheid om in alle ei chen van de dienst te voorziei met inachtneming van die matiging welke door de omstan digheden wordt geboden Onder de wetsontwerpen met het financieel beheer lu ver band staande ie o voorgelegd zullen worden behoort het voorstel tot afschaffing van het zegelregt op drukwerken en zijne vervanging door andere inidddelen De toestand van ons uitgebreid overzeesch gebied is me met een woord aan te duiden Door gewjzigde inrigting van het door de grondwet voorgesch even verslag dat u binnen weinige dagen zal worden toegezouden zullen de bijzonder helen aangaande elk gebied ook die volgens de luist ont vaneen tijdingen beter ter uwer kennis komen oor de regeling van vele groote belangen onzer voor na mste bezitting is uwe ijverige roedewerking oiimi bair i reken daarop voor de zoo tijdig mogelijke vaststelling der he grooting voor Nederl ludie voor lSb9 heeft zoodanige vasi stelling plaats dan kunnen in de aanstaande lente wetsont werpen pereed zijn betreffende de suikerctltuur en de uitgiff van gronden in Indie oor de vervulling der omvangrijke taak die a wacht ma ik ik vertrouwen staat op uwe vaderlandsliefde en op een draetig zamenwerken Mogen uwe werkzaamheden onder hoogeren zegen tot krachtige bevordering vau s lands belangen strekken lk verklaarde gewone zitting der staten generaal geopend In de zitting van de eerste kamer der staten generaal vangisteren zijn de nieuw benoemde leden toegelaten De br Phiiipse aanvaardde het voorzitterschap met eene toepasselijke redewaarin hij de hoop uitte dat in deze zitting veel tot tandworde gebragt en de billijke wenschen vervuld worden D kamer heeft besloten de troonrede met een adres te beantwoorden De tweede kamer der staten generaal heeft gisteren deaheer Bichon a s lid toegelaten Tot eersten kandidaat voorbet voorzitterchap is gekozen de heer van Reenen bij lotingme den heer Dullert na herhaalde staking van stemmen Alstweede kandidaat is de br Dullert als denie de hr Eeinders tegenover den heer van Go ts em Sr gekozen Het ain den minieter van binneul iken ingediende verslag van den raad van den waterstaat in zake de droogmakingvin de Zuider ee volgens het ontwerp van den heer J A Beijennck is th ins publiek verkrijgbair gesteld an het slot van het versjig trekt de riud den tegenwoordigen stand der aak kortelijk zimen en formuleert eindelijk ijiie conclusie larvan de inhoud in korte woorden hierop uederkomt dat het raidzaam is zich te bepalen tot eene droogmakiiig VIII het zuidelijk deel der Zuider ee onder uitsluiting van conressieii v in kleineren omvang zoo zich daarvoor ondernemers mogten opdoen voor dat conkessie is verleend voor eene droogmiking van het geheele zuidelijke deel dat de uitvoering van het ontwerp Beijerinck mogelijk is doch dat het nog belangrijke wijzigingen behoeft om uitvoerbiar te zijn zonder krenking van vele belangen dat het plan met het oog op de thius bekende benaderende begrooting van ko ten geen geldelijke voordeelen kan opleveren dat de raad de ondeiiieraing om het te wachten aanüenlijk verlies met aan den s aut raaïi aanralen en evei mm aan particulieren dat nognns c e onderneming onder behoorlijke waarborgen kan worden overgt ii lan aan de iiederlandsche maatschappij voor grondcrediel zoo deze een ontwerp levert waardoor at de nog be staafde bezwaren opgeheven worden Bij het verslag zijn als bijlagen de berigten gevoegd van de besturen welke met de droogmaking der Zuiderzee in aanraking koipen en daarover door de gedeputeerde staten der betrokken provinciën zijn gehoord De nederl maa schappij ter bevordering van nijverlieidheefl zich voor de tweede maal gewend tot Z M den koning met een idres waarbij verzocht wordt eene wettelijke regelingvan den ibeid vm kinderen in de fabrieken opdat een eindegemaaKt worde aan misbruiken waardoor de kinderen zedelijken ligchimelijk worden verdorven en waarvan de treur gstegevolgen leii op igte der ontw kkeling van het geheele volkte ver chien iju oorts heelt de maatschippij in een adresaan den raiiiisler van financiën den weiisch te kennen gegeven dat het binnenl iiidsch lirievenport in gelijke verhouding wordegebragt me dat naar het buitenland door een uniform portvoor het geheele rijk en vermindering van port voor paketten monsters of stalen van koopwaren en dat hel binnenlindsch brievenvervoer dagelijks meer herhaaldelijk co metmeer spoed moge plants hebben Het Bal Handelsblad zegt W ij ven eiuen UU eene goede bron dat de heer B Huet met de hem dcior mr de Bve geschreven en later in het Nieuw Bal Handelsblad gepublicee den brief naar den proc generaal is gegaan om den schrijver wegens hoon en lister te vervolgen De leden der handelsvereenigmg te Batavia hebben in eene den 1 aug gehouden vergadering besloten dat de Java Bode uit de vereeniging 2a worden geweerd zoo lang dit blad door den heer Cd Busken Huet zal worden geredigeerd öuertcntien Heden bevel zeer voorspoedig van een welgethapeii dochter vrouwe 4 C HEULE hartelijk geliefde echtgenoote van J F M TEMMICK GoLDt 21 September 1868 Heden overbed tot diepe droefheid van mij mijne vier kinderen en verdere betrekkingen mijne hartelijk geliefde Echtgenoot JOH NNA KORTENOEVEK op den leeftijd van zes en veertig en na eene gelukkige echtvereen gmg van zes tn tviintig jaren G STBA EK GOODA 18 September 1868 £ entge kentusgemng Tot onze groote droefheid overleed den 7 Augustus te Batavia on e geliefde Broeder AIEXANDER JOHANÏIES BURGERSDUK 2 = Luitenant der Artillerie aan eene vreeseljke ziekte die slechis 12 uren duurde Ieder oii er bekenden zal onze grootedroefheid en vooral die on er be te moeder begrijpen CJit aller naam GoünA L BURGERSDUK 22 Sept 1868 Eenige kennisqeavq De heer mr I v m Bosse is met 1 augustus cpge rttienals mede redacteur van het Bataviaasch Handelsblad Fr circuleert Ie Batavia een aures aan den minister Tankolomen waarbij door bel uigstelleiiden in de Indische dagbladpers ifkeuring wordt te kennen gige en van hst feit dat vanregeringswege ain den heer Busken Huet vrijC overlogt erdverleend met het oog op zrjue aanvaarding der redactie vanden Java Bode Gciiieiisidc Berigten In het ru sische district Dunaburg is de echte Siberische teepest nitgebrokeu duidende koeijeu paarden en scha en Tijn reeds omgeLomeD Üe indianeD in Colorado bebbcn lln grif k he budget wij t een deficit aan van 11 milhoen In deaomtrtk an Mun h Q is dt tPtTpbLt op de hoMede Loppen nitgebnken Te Metz IS eeuf trkplaat tot vervaardi iy van kardcezro enzin dp lucht gesprongen wjarbij tachtig mtr thtn ornkmamen en velengLk M st erden De fia ih mii i Ier hebben eene officiële interpretatie g gevcn van de prui ii ht kou ig üorden In dne proriDciravau Hetiuieniigvpte zijn ook gtvallen tan veet phus TOorgekomeD lanet 7uiden aD Frankrijk te liordeaui lmes en MtHltpellier beU ca er scbri kclijke starmeu gewoed De iukte te Anaterkant zal een dam traat worden De gemeen craad van Tne t kerft Iccken be ociad inplaata dn gecitelijken voor alle oika bolen De pruisiscbe arraee telt than 1342 generadda en stafutÜciercn Araucanii zal zijd leger vergrootei met l UU man en 1 miUioen uitgeven aan defensie middelen De te KafD a opgengte hoogere bargtrscbool is g opend otet 52 leerlingen Zekere Hrottn te L ver pool heeft 3C0 duizend gulden nagelaten oor de opngting van een ho pitaal voor zieke dieren l e kooiug derlidjieiUndeu is deerlijk t t znendeld door eene austral achc compagnie De letterzeltcra en diukkei te Marseille hebben bet werk veder of Tat na de gedeeltelijke lOrtiUigmg tinnner ei chen De rente der fran cheschuld IS van li i4 I8fa geklommen van 362 tol 650 millioen Opvele nlaa sen in rankrijk is de broodzetiiog hersteld egens bet misbrutkeu der Burgerlijke Stand GO l D A GEBOEtN lö Sept Jan Hendrik ouders J van Kraneoburg es 4 de Jong Maria ouders J van der Vegt en M J HeijL om Itf Adnana Maitma ouders C vao dtr Uee en J Boi Tbeodora ouden i Mraver en E H S i ijkermans 20 Johannes cwder J L Lammerde tn h Omkilden 1 Sept J Kortenoever bu r Tan G traver 46 j 19 G Spienngshoek 5 w A Sonsbeek 3 m 21 K Sehomtderwocrd G m H van der Heiden 8 m J L iHem z U d Onfeilbaar Middel TEGEV WANDGEDIERTE Gevestigd als Drpöthouder van bovengenoemd middel der Gebrs L J tek H LL te Ouderkerk ad IJael beb k de eer roij door dere gelegenheid aan te bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ook lelve iets dergelijk zou viillen reinigen ujn de middelen per kan of per halve kan net gebruiksaanwijzing bij mij verkrijgbaai gesteld Belanghebbenden gelieven zich ilsdat te adres ereii per brief onder bet motto SECRET bij den Boekhandelaar BRINKMAN alhier Van de nlipêle gekeimioudtng Lan iïien verzekerd z jii Raderstoomboot d IJssel an Gouda Vaaurfrj en Ihngtday smurgens 6 uren de o t e werkdagen morgens 7 uren Zondag s morgens i j uur Van Rotterdam op gehjke dagen namiddigs 2 uren Zondag s avonds 5 uren Digell k tiefnurltwrfen