Goudsche Courant, donderdag 24 september 1868

1 68 Zondag Z7 Seplcuibei X 678 Lees andermaal GOUDSCHECOURAJÜTT l e Heeren ttENNEKES n ulk Aï T hebben mij op de lijs der nonTaleors laten zetten voor ƒ 17 dit was ƒ 15 an tarwe en ƒ 2 van ledige kken Pe 15 7jn betaald met na mair toot de ainmanmg vin Mutua ConfiJenti i en de ledige zakken zijn terug gegeven an ledige zakken wordt er in den regel geen kwitantie genomen de teruggave hiervan kan ik dus met benigzen 7iediar de ACCUrateSSe vau de Heeren ttEN NEK E3 S viv der M GoiDi 22 S pt 1 1 J JONKER Uitgave van A BRINKMAN Lattf e Tiend€weg D n 60 A an J0HA NISI HOFF te Berlijn STUKJES van 17 2 35 50 en 75 CENTS T er het 2Pre eld gebruik dezer Zeepen wordt de huid gezuiverd van alle on reiijheu n ai u t lUw wormpje zomer proeten vlechten huid ipikkeK enz enz Ze verfijnen en vrrfraiijen ue huid maken haar zacht als fluweel en zoo it als bast en zja Udarom voor Dame een onachatbaar hulpmiddel bij hel toilet Ook eiis de voordeeligheid in het gebruik verdienen deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE MALZ POMADE tlicons van 70 et en f 1 dient ter conservatie der huid van hel hoofd er t de lastige schilfer en bevordert den haarsroei fis verkrijgbnr te GoiDv b j J C 4n EEU MINGEN en Wed C M HOlTF ie WoEEDEs bij HLNRl J i v ben BERG lle o ieie U inkelier Kapper eiC kunnen de Malz Zeepen en l omade verkoop rjjen en finieten uisi nbat JJ Bouwmanswoninjf I met ruim 25 Buuders WEI en i HOOILAND staande en liggende te fttolicyt waaraan de verkooper zes ja ren huur bedi gt wordt Ult de hand te koop aangeboden Te bevragCL met rcrico b ieven bij Notaris J G BROT V ER NIJHOIF te I Haoitrecii I DEOÜD CARTAGENA S Berg planten Olie IS zaraengesieid uu Plai ten door de natuur I op de Bergen van 01 D C RTAGEN A geteeld de ontdekker de er plnnien steeds opmerker en onderzoeker vond door toeI vallige oms andiïheden aanleiding om de kracht dier eigenairdige door hare omge j ving zoo vreemdsoortige en zoo zonderling I geplaatste plant te onderzoeken met die I zekere overtuigiog dat deze plant du dt nig en op deze metaal erts bergen ontwik I keld iets krachtigs tot genezing moest be TENTOONSTELLING lcdcri uul che 1ijrcrhcïd m iiunst ARxiiEM Geopend lot 30 September dageh k8 van s voonniddags 10 tot s namiddags 4 uur Er tree 50 Cen s Zondag 27 September Matinee Musicale VauvdDg ten P uiir Lütr e 30 Concert Aanvang ten 7 uur Entree 73 Woensdag 30 September BIJ GlIEGENHEID N iS UE Matinee Musicale len 1 uur Enlrte 75 Gi root Concert Aanvang ten 7 uur Entree ƒ 1 49 Beiuen f geven door de kipel van het 71 Garde Regement Koninklijke Pruisische Infantene onacr directie van den Kapelirceser K E I C H E K T NA AFLOOr vN HET CONCERT Groot Vuurwerk en Bal Openbare erkoüpliJ op MAANÜ G 28 SEPTEMBER 1m v des voorm ten elf ure in het St tio s koFfiJHtis aan den Catlensingel te Govdfif van V een kapitaal sterk wel doortimmerd ruim uitzigt hebbend en met bij7ondere zorz ondrrhoüJcu WOONHUIS aan de Gouwe wijk C u 167 te Gonda met TUIM JE of PLVATS CHTEKHLI JC en uitgang aan het Nonnennater kadaster sectie D n 1232 en 107 groot 1 Roede 21 Ellen Bevattende het Huis vier fraai opgemaakte kamer mimen Zolder droogen Kelder Keuken met aschhol en vele andere gemakken Te aanvaarden 15 October 1868 of vroeger 2 een kapitaal breed en sterk WINEIELHUIS waann stJert oi heugelijke jaren de handel in Manufacturen en Bedden erd uitgeoefend gelegen aan de Noodgodasteeg nijk B 11 172 te Gouda kada tf sectie D n 565 Zijnde in het huu een ruime mkel met Kantoo dnrachler en groote Kamer daarnevpn groote Kelder boven t ee Kimer drie Zolders enz Te aanvaarden U October l e of vroeger Inlichtingen ten kinlore van Notarii I Mr KlSl te Gotida en betreffende per ceel n 1 ook van Nolans E BOFHE I te BUawtjk GODDA HEERENHDIS Door toeval Uit de hand te KOOP een voor 4 jaren gemodeini eerd Heerenhuis vooF en achtergevel met groote SpiogelTuiten riant uitzicht en gelegen op een der beate Standen in het midden der stad waann 3 gestucadoorde of geplafoneerde Kamers met 4 moderne marmi ren Schoorsteenmantels groote Kelder Keuken en Mangelkamer 3 pnvt s 2 pompen ESTIBI LE G NG en PLAATSJE met wit marmeren tegels glazen verandt goed aangelegdec tnin met vruchtboomen benevens een lOOtal groen blijvende heesters rozenpeiken enz enz te GOL D K Xa onderzoek bleek het alras dat zij let eener zijJe getemperd ler andere z jde on dersleund door audere ingrediënten eei buitengewone ontwikkeling van hel Haa op verschillende haarsoortige wezens ü weeg bragt zoodat zij aldus zamengestelo een gtlmontend baarversterkend en bist ontwikkelend middel mag genaamd worden I ele proeven hebben du met dezelf ie zeker I held bewegen het preekt wel van zei d it vvaar de groeikracht wordt behouder eu nieuwe wortels worden geteeld i grijsheid van zelve uilblijfl Men gebru kt het als pomade een mg op de hand airmede men het baa inwrijft voldoende zoodat men m p aa van gewonr haarolie of pomade dit mi del bijna kosteloos kan gebruiken i pnis per fle chje is gesteld op 60 f Hoofd Depoi te D lft bij A BEEEiVELT A7 Verder verkrijsbaar bij Mej de ed BOSMAN Gauda J H KELLER iïo rfaw Ve=tewagestrM E n mee bekende depots m ons BjJj BorVdrviVkcrij ynr ü BRINKMAN Deze Courant Kennisgeving CiaCt t tjCi De BLEGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in ue provincie Zuid Holland op den 8 Septemb r 1868 is executoir verklaard Een voljaars koh er voor de jelastmg rp het personeel 1 = kwartaal n 3 dienst isf 09 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld ir banden van den heer ontvanger dat ieder daarop voorko oenJe verpligt 15 zijnen aanslag op den bij de wet bep uden voe te oldoen en dat heden ingaat de termijn va drie majnden binnen welke de reclames behooreu te worden ingediend GoLDi den 25 Sep embe 1868 Ue Burgemeester voorno md V N BERGEN IJZEVDOORN Overzlgt GOl VK 26 beptpjiber Wat algemeen werd voorzien i gebeurd In je is een opstand uitgebar ten die alsemeen bijval vindt en ne dynastie bedreigd De mant was seder lang vol en i delijk overgeloopen Schandelijke en v lüekeurige onderi rjkking heeft de gemoederen vervreemd van eene regering d de belangen des lands in alles verwaarlrosde Met de be glen van den opstand gaat het ala alijd naar men fre aA is verkleint en vergroot men de zaak en et rst als alle reshst is komt de vvaarheid langzamerhand aan het licht vladrid is volkomen ru tig de militair n zijn voorbeel i jos getrouw in twee of drie Bieden is een ge vioeling dat de optimistische lezing De pessimistische lezing is eel anders te Midrid is het gemeen mees r van de P trta del Sol eene proclamatie van de vn inden der reger g vermaant tot eenstemmige medewerk Hg om het niei vaardig bestuur te verjigen de voornaamste vestingen fa lands zijn in handen der opstandelingen de koningin kan et terugkeeren mar Madrid Espartero keurt den opstand a en Prim is reeds bij de oproerige troepeHet 13 een manneerd oproer de vloot is begonnen en de gebannen generaals organiseren de troepen Vsn het volk verneemt men weinig of niets Spanje is sedert zoo vele jaren door oproeren geteisterd dat het nieu vtje er lang af is maar niemind wil zich aangorden om den gehaten troep te verdedigen De ministers zijn reeds naar Frankrijk gevlugt waar Isibella wel eens spoedig zou kunnen volgen Wat zal het einde zijn Op het oogenblik zijn de de tegenstmrters vereenigd maar dan wil de eeu Montpensier op den troon een ander hem tot regent verheffen gedurende de minderjingbeid van den prins van Asturie een derde pariij de republiek proclameren De uitkomst zal verwarring burgertwist en eer gedeeltelijke verbetering opleveren Een gedemoraliseerd volk waarvan de meerderheid dom en fanatiek en slechts eene kleine minderheid meer beschaafd is is zoo niel op eens door eene verandering van bestuur te helpen Maar de toestand as zoodauig dat de opstand nergens afkeuring vindt en bij de ordelievendste als onvermijdelijk wordt beschouwd Onze maat schappij rust op geweld en op de onderdrukking van s menschen natuurlijke vrjheid De kracht van hel zedelijk verzet vs nog onbekend de godsdienst die li jelijke gehoorzaamheid predikt IS eene ijdele theorie door hoogst enkelen in praktijk gebragt en zoo verdraagt men tot de maat vol is dan stelt men geweld tegen willekeur men verjaagt een despoot om een tvran in te balen Maar al voorziet men die uitkomst het is toch eene verademing een revolutie met frissche lUusien eene gewijzigde en herstelde constitutie een kleine vooruitgang op dezelfde zieivelijke beginselen Het ergste is dat de wetten en instellingen geeue vastheid verkrijgen omdat de verbeteringen te half en te twijfelachtig zijn om niet spoedig door De pry der Au ertentien vin eec tot zet regels met lobegTi van het zegel u 80 Cent voor eÜen regel durboven 10 Cent Buiteuge one letters ordeB berckei nur plaatsraimte den loop des tijds overvleugeld te worden Danrz mc en radicale verbetering is onmogelijk zonder verandering vsD den grop tslag der maatschappij dan wijkt het geweld voor zedeln e kri ht Dan bezwjkt willekeur voor rfet de oorlog is e met gedaan en de vrede zal de menschen in zachtmoedig gevoel vereenigeu De opening r kamers geschiedt bij on onder ganatigc verwachtiugen De openingsrede is bedaard en gematigd de toon IS eenvradig en rustig Er bestaan bezwaren en bet ministerie mo i zich door daden doen kennen Maar wij zijn dankbnr dat wij verlost zjn van die driftige drijvers die de vertege w uord ging als een nuttelooze last schenen te beschouwen j de coiisiitutiouele beginselen zoo noode verdroegen De dreigende financiële bezwaren verdwijnen voor het oaauwgezet b lieer van den minister die zoo geh el voor zijne laak beregend IS Het met aanroeren der kwestie van het lager onderwijs kwam allezins overeen met de koninklijke waar gheid bij eene w t die de z iak op den eeuig mogel jken grondslag regelde en wier verandering het ministpne verklaart met te ii llen voordragen Zoo heefl dan ook de eerste kamer hare waardigheid gehandhaafd toeu eene poging werd beproefd om die zaak als bij verrassing m een verkeerd daglicht te stellen De afstemming bij overgroote meerderheid van het voorgestelde amendement begroeten ij ais een beugelijk voorteekea van de handhaving der neutrale volksschool door de tweede tam OuhenUnit Londen 23 Sept Albitr is bengt ontvangen oit Spanje gedateerd van heden nacht 12 ore dat Malaga en Santoiu de sterkste eslingen in Spioje zfh verklaard hebben voor de insurgenten dat de kouingin naar San Sebastian terog u gegaan en de Caslilie spoorw eg op verschelden plaatsen is opgebroken De heer Gladstone heeft ontwijkend geantwoord op Iwetlange brieven hem door een geestelijke geschreven en waanndeze hem ver ocht zich te verklaren over de kwestie der uitsluUing van geestelijken tuiten sommige politieke bevoegdhtden ais bijv verkiesoairheid voor hel parlement enz 24 Sept In het adres gisteren door den major anLeeds aan den amerikaanscben gezant aangeboden wordt gezegd dat indien Engeland of Amerika door gevaar bedreigdwordt de pligt gebiedt om gemeenscnappelijk aan den schokvvetisiand te bieden Er zijn alhier berigten ontvangen oit Madnd van 22 sept van den volgenden inhoud Geheel Andalosie de troepen van de marine en van hel leger te Ferrol Galicie Corunna Santander hebben zich voor de omweotelmg verklaardMaarschalk Serrano heeft het bevel over de troepen der opstandelingen De schout bij nacht Topete heeft het bevel overhet eskader De verbannen generaals elke weder geland zyn hebben de verschillende commandementen overgenomen TeSantander en in andere sleden zijn de beeldlem en der koningin op de openbare markt vernield Het provisioneel gonvernement te Sevilla wordt gepresideerd door maarschalk Serrano Espartero is eerepresident De omwenteling beeft m4ndalusie en Estramadura een leger van 20 000 soldaten welke op Madrid aantrekken onder commando van maarsobalt Serrano en gener al l nm De president van hst kabinet Concha schijnt geneigd om een transactie voor te stellen waannde abdicatie der koningin zon opgenomen ajn Ih Sept Per het stoomschip Panama ïijn de eerste berigten ontvacge bevestigende de verwoestende aardbeving ia Pem Iqoique is in eene ruïne veranderd hetzelfde u het geval met Maqnequa AlejiUones Pisagiva Arica r Ilochal Tacua kwam er met een verlies van 60 huizen M InBonadot werden Ibarra San Pablo Atuntaqnt en Ii Mntl i m mmea herschapen De plaats waar Cotocacbi lund u tixiu m c o