Goudsche Courant, zondag 27 september 1868

i cr J gcac c lefui v v m lliarri OiaiMlW en t ot o achi kwam om In Quito was de aardbeving minder hevig maar aan al de gebouwen werd grooie schade toegehngi De naastbij gelegen steden Xamcly Perocho Puellaro Caclogango lijn bijn geheel verdnenen Parijs ii iept De Monitejr zegt dat er te Madrid rust blijft heerschea Admiraal Echtrado heeft de portereuille Tan he dep irtement Tan marine aan eiiunien De bengien uit de provinciën z a ver iari en uiteenloupeiid De Fisaro melat dat de opstandelingen in Spanje meester zijn ran de Puena del Sol te Madrid Uat te Sarragossabjrric iJes z ii opgeiv rpen Dat markies Armigo sebuonzoon ran ODonnel deel zon uitmaken van hel revoiuiiounair comité te Ma ind Dat de minister Concha met hem in onderhandelin zoo gekomen zno om de leiders der omwenteling te doen besluiten een regentschap aan te nemen in afnachti ngTan de m erderj r gbtid van den prins Tan Asturie De PiTie er ekert dat de koningin 5t Sebastian nietverlaten irf en voegt er hj dat er een gerucbt loopt datde l iir g eh op frausch grondgebied zou begeven Hr c fJe bljj sc irjt Wy zien den toestand van Spar Je zeer zwaar n mair minder zwaar als feit dan wel alseen versch r sel waaruit de toestand des lands aan hst lichtkomt W beireureu hel dat de koningin uiei naar Madridreef kr èi tcrugaaan De fransche regering is niet ouver5 h nii r om te handelen moet zij eerst den loop der ceD afwüphten s zegt dat het berigt van den opstand inTal eve ügt en dat Oiozaga Prim en Serrano zou de i i om deel uit te maken van het provisiouner nent vernement heeft lich bij de spaansohe ambassadetr rl over het terughouden van telegrammen ou Ifr c e van gebroken draden Het schijnt dan 00 h de telegraaf ongeschonden is Bij de Spaan se e n heden nog handen vol telegrammen ont 2 z De Gaulois zegt dat alle oorlogschepen dievi Seoastian Ugen met uitionderiug van de y rvoe hebben bij het eskader dat aan den op ïeuDroeo Concha heeft gener ial Eos de Olauo m 3 naar Serrano beiast die leu doel had eene Tf j nd te brengen Laaistgei oemde heeft ech er £ 7c r Je ingea willen aanknoopen Uenera il Jnestal rt e hec i V e er rtrvo utiocaire troepen m Santander was opgerukt deze aangesloten Uceraal Prim is den iu van en ian boord van een stoomboot bestemd naariKar Zdi hg zich na r Cataionie begeven 2U 0LIU voerenae Kolonel Baldrii h z il Prim ont menien eu 15 CUU boeren Er loopt een I abelia heilen ochtend naar Yiitoria i cene ladrid caa Bayonnej vertrok en is ochtend een i fficieei revolutionair pro tracb ens een decreet van het comué D arin wordt gezegd dat alle weer rticinronaire par ij nutteloos is en dat i e r cvri ziulen geven Dm op het volk te u er c worden ais verrauers l e r g j z dat ae kapnein geueraal üie te Valenc a et beve vee vermoord is terw ji u 1 haam daarna dec e i TV e Iccpt jeneraai C Dntrez Zubala voert he v l ovr i pen in Lrc heie Den beer S r rsbeim is het regt van uitgave toegekendv ii je e o r ele bia ien der fransche resrering Hij heeftop i jmen oai óö UuO exemplaren v n r et avondbladtrra e evr ren C3 Sept Particuliere brieven meUlen dat het voorloopigben I i ie Sr i a de kon iifru en de dynastie vervallen verkla rü hetu V den troon fii de eonsuiuante b een wil roepen i f ouro des Dcb en de Siècle leest men het volger te Vo 2 r s een telegram 13 de en nacht Logroüo w iarK par ero e b jf houdt lot den opsrand overgegaan De gebe T ora door de revolutionairen als sieliiir zeker btsctiOuwd T ee van de regimenten van Xovaiict es die opCal nr iw vn zodden tot de opstaiiJ lingen zijn overgeloopen De Prov Cor de ept rei koning 5 j Berlijn en Ie u rme cnivangst iu de hertogiommen en ue hirsesie d i f r if ade zegt dat het feit dat e bevoUiig ier oude en f provinciën van Pruisen en met mintler ook d e der venv e e staten den koning en zijn regenngïbeieid met geestdr t s toegedaan het vertrouwen verhoogt da door het beleid der regering het krachtig begonnen werk met vaste schreden tijne oliooi ing te gemoet gaat M dridi Sep De Gjceta meldt dat Xovaiiches met acht baiaüions inf erie ee regimenten c vailerie en vier b k rl eo noordwaaris van Ie Sierra Moreni was yin ekoTipn De proiiiiijci uiu ii j a vaa eMiitandcr e i S in iiu uorden OJÜcieei beves igd Men beweert dat Serrano met de opstandelingen naar CorJo a oprukt en de regeringstroepen opzoekt om daaraan slag te leveren Alcoy is in opstand Te Madrid gelooft men dat de opstand veld wint en ziel voorstellen van de upsiaiidelingeii te gemoet De schepen der insurgenten trachten ue steden aan de kust over te halen om met den opstand gemeene zaak te maken De koningin is hier ter stede niet aingekomen Aan de beurs ht er=ciit eene paniek Te B irceiona verkeert de bevolking in grooie gisiitiir De telegrafischfi zemeeiisoli ip is afgebroken de postdienst geschiedt niet dan met grüOle mo ei jkheid 23 Sept Te Burgos is een proijnnciamento uitgevaardigd Gisteren avond na 5 ure heeft een hevige worsteliin plaats gehad de troepen hebbeu met het volk gemeene zaaigemaakt Het voorloopig bewind zendt 5OU soldaten en kanonnen ter bescherming van Santander 25 Sept Calonge is heden morgen Santander binnengetrokken ua een groot en roemrijk geiecht De opstandelingen hebben de vlugt op hunne scliepeu genomen öinnenlanö Wij vernemen dat te s Hage bij het schijfschieten pri zen Zijn behaald door de hh Hulsman en Steenbergen Het heeft Z M beh tagd den hr nii G C J vaiReenen op nieuw te beaoemen tot voorzitter vau de tweedtkamer der staten generaal De Staats Courant meldt dat de minisier van koloLie van zijn buitenlandsch verlof teruggekeerd het beheer van zr departement gisteren weder heeft aanv ard De eersie kamer der staieii generaal hield woen ilas weder eene zitting waarin de voürziticr mededeeling deed var de benoeming der voorzitters en on ler voorzitters in de afdeelingen alsmede dat de comml 5i met het oiüwerp adres o de troonrede gereed was en nood gde de afdeehngen uit cimiddellijk tot het onderzoek daarvan over te gaan Dit stoi 13 gedrUki rondgedeeld eu beval een zeer klei rloozeu termslag op de troonrede In de namiddag iiting gaf de coomissie berigt dat zij met het eind ontuerp gereed was e werd de beraadslaging daarover bepaald op donderdag In de zitting van donderdag zgn de beraadslagingen oierbedoeld adres gevoerd Het ontwerp was een luivere weerklank op de troonrede Algemeene beraadslagingen wrri niet gevoerd j 2 en 3 buiieijl zakenj gaven aaiileidins discussie en een amendement van den hr van Beeck Volle boven waarin de commissie de strekking zag eener bedektafkeuring van de geruchten welke in den jongsten tijd omtrent onze verhouding met het buitenland hebben geloope werd na langdurige discussie met 29 tegen 2 stemmen verworpen De mm van bur enl zaken gaf in den loop der a cussie op eene vraag van deu heer v n Xispen ten antnooi dat onze verhouding met Pruisen gni stig is Ie noemen en dslrijdige berigten bezijden de waarheid waren Eene nieu alinea van den hr Messcheri van VoUenhoven tegemoelbmiug bedoelende in ue bezwaren betrekkelijk het lager onderwj s werd na langdurige discussie met 2tj tegen 5 stetDtncverWorpeii Het adres is met algemeene s emmen amg noaje en zal deu koning door eene cotnmi Ste worden aangeboden Iu de zitting der tweede kamer van de statengenera van donderdag heeft de heer van Eeenen het voorzuierscb taanvaard met eene a inspraak waarin gelegd v ordt dat betiiederlaiid che volk praciische uitkomsieti van de werkzaainb den der kamer verwacht Lr z jn vele wetsontwerpen ingck men waaronder de indi che begruotiog voor lSd0 tot wi ging der personele belasting eu wegt de begraaiplaatseLOok is ingekomen een voorstel van den heer de Bn=ch Kernper tot herziening van he reglement van orde Tot leJf lier commissie voor het oniwerp adrca zijn benoemd de ii t Duilert Fransen van de Putte H ms erk Bz Thorbecke e Küchussen In de zitting van gisteren heeft de voorzitter medegedeeld dat de commiss e btiast met het opstellen vai een aiiresin antwoord op de irooreue met hare taak gereed is en i ontwerp ter tafel brengt Zal worden gedrukt voor de ï den eu wordt verzonden naar de afdeelingen N a korte dticussie over bet drukken van twee adressen is de vergaderirf 1 heden ten drie ure gescheiden Na atloop der zitting i centrale afdeeliog vergaderd tot regeling van de werksaambedsB Na ir men verneemt zijn bij Leschisking van den min Ier V 11 oorlog de chefs der corpsen gemagtigd om aan itmutc ti sveriofgangers der ligiirtg van 1 65 die daartoe arif je mugten doen de toestemming tol het aangaan van e iniweh k tl verii eiit n In 3 Graveuhftge wordi than een oorlogzuchtig fi est gevierd De scherpschnttersbond houdl een eds rijil die door allerlei feestelijkheden wordt opgeluisterd Er is onlangs van het gehouden taal en lelterkuiidig congres gezegd dat het eene koolmarkt nas geweest die weinig nuttigs had opgeleverd wij gelooven en wij mogen el zeggen wij hopen d it die schiethistorie ook maar een koolmarkt zijn zal en geen praktisch nut zal hebhen Inliisschen zal deze markt wal meer geld kosten dan de vreedzame zamenkomst der letterkundigen die gelijk zij getuigen wat meer zaken gewacht haddeu tU kunnen zeggen dat zij niet al hun kruid Terschoten hebben ü C Men schrijft uit Kheden De nu zoo goed als afgeloopen oogst in deze uitgebreide gemeente gaf de volgende resultaten Rogge ruim gewas doch iiiel zwaar van aren tarwe wordt hier weinig gezaaid boekweit en haver slecht gelukt tabak heef een uitmuntend gewas opgeleverd aardappelen op de hoog gelegen gronden ruim gaaf eu smakelijk op lage landen daarentegen meestal doorgewassen klein Tan knol en week dikwerf slechts voor veevoeder geschikt Van de vroeger hier veel voorkomende ziekte in die vrucht werd dit j aar niets gezien Appelen ïijii abondant peren weinig boonen en kool overal Terdroogd en schraal Hel gras in de velden heeft door de hitte en droogte veel geleden de laatste regens deden daaraan nog wel wat goed zoodat het hier met den veestapel niet zoo slecht als elders gesteld is De prijs van de boter is evenwel als gevolg van schaarschte van Teevoeder voor dezen tijd des jaars ongekend hoog tot ƒ 1 80 het ned pond De hier aanwezige steenfabrieken profileerden van den droogen zomer men herinnert zich geen ja ir waarin zoo lang en zooveel is gewerkt terwijl het fabrikaat steeds gereeden aftrek vindt Gcmeii2 de Berii ten üf liiitsche aroeidersvereeoigÏDg is door de leipziger politie ontbonden Tc l e deu i3 een likademisch ziekenhuis aaubcbteed oor 249 100 In Friesland bestaat de brood etting nog op ier pl atscn Amelaod Schiermounikoop bchoterland eu Stavoren ietn Schotland een jaar geleden vereenijrd met Canada wenscht weder an die compagniescliap ontslagen te wordtn De leipziger mis is druk bezocht maar de handel is geschrikt van de paansch i wcelmgei Van het chinesehe gezantschap in Engeland aangekomen is de president een Amerikaan en de secretaris een Ier Die president vroeger Burlington heet als Chinees Poo au Chen Chinehi chooug Jeo Tdchen ccn naam die als men daar zegt volmaakt gelijkt op een lange niesbui De inlandsche christenen in Japan blijven in groot gevaar verkeeren De Moniteur wacht met de erkentenis dat Spanje m opstand is totdat Isabella het ia eigen persoon te Parijs komt zeggen Men beweert dat op Sicilië een oproer is uitgebroken Dt exkoningiu van Napels U uit Düitschlaad naar Rome gceiad De brussilsche tieptemberfeesten zijn onder hevige regenhnijen begonnen Te Londen verneemt men uit Aden dat in Ingezonden De Redactie der Goiidadte Courant Het voortdurend en groot ongerief dat men alhier inkomende regtea niet kan betalen heeft mij aanleid gegeven lot hel opmaken van een adres aan ilen iniiiisier van financiën Tan welk adres gij hierbij afschrift ontvangt Het zal mij hoogst aangenaam zijn als de e en het adres in uw eerstvolgend nummer worden opgenomen Ik voeg er bij dat het adres door p m 40 belangsieih nden bereids is geteekend en het maandag dingsdag en wcensdag der volgende week voor meerdere belangstellenden ter leekening zal liggen bij den heer A Brinkman langen Tiende weg waarna het door mij zoo mogelijk aan den minister zal worden ter hand gesteld Met achting heb ik de ler te zijn Uw dw dienaar 26 Sept 1868 B M PEUK Gouda den September 1S68 Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden allen fabriekanten en kooplieden Dat zij steeds goederen uit het buitenland ontvangen en daarvan de verschuldigde regten elders moeten betalen Dal zulks voor hen kostbaar en schadelijk is kostbaar door daarop vallende expeditien schadelijk omdat niet altijd de vereischte zorg Toor hunne goederen wordt gedragen Dat in het ongerief zou kunnen voorzien worden als zij de inkomende regten alhier raogten voldoen waardoor z j bij ont vangst hunner goederen tegenwoordig zouden kuuucu zijn en kosten en schade niet meer zouden lijden Reili iien waarom zij U ve Excellentie eerbiedig verzoeken ook met het oog op de steeds toenemende ontwikkeling vanindustrie en handel te Gouda te willen besluiten dat hetkantoor van den Heer Ontvanger tevens wordt Betaling kantoor der in en uitgaande regten t Welk doende enz Aan Zijne Excellentie den minister vau financiën te u üravenhage KAXTONGEREGT te GOUDA Bij vonnissen van 9 September 1S65 zijn 1 A M 2 K K huisvrouw van D H ieiler wegens hel schrobben Tan de straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders op eene plaats waar geen markt gehouden wordt veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder 1 dag subsid gevangeuisstraf 3 M V D huisvrouw van X G l J r d Z ieder wegens het zonder nood iak berijden van een met klinker bestraal voetpad te Gouda met een handwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld tol eene geldboete van ƒ 1 of ieder 1 dag subsid gev mgenisstraf 5 D V L wegens 1 het visscheo in eens anders vischwater zonder voorzien te ziju van eene daartoe betrekkelijke akte of kostelooze vergunniug 2 het visscheu in eens anders vischttater zonder schriltelijk bewijs van den eigenaar of regthebbeude op dat vischwaler en 3 bet visschen in eens anders vischwater met een kruisnel waarvan de grootte der mazen nat gemeten slechts 15 strepen bedroeg alles begaan bij nacht veroordeeld tol 2 geldboeten van ƒ li elk of twee dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete en verbeurdTer klaring van het vischiuig met bevel tot vernieling G G K wegens l hel visscheu in eens anders vischwaler zouder voorzien te zijn van eene daartoe betrekkelijke akte of ko3teloo e vergunning en i het visscheu in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende op dat 7 J de V wegens K hel visschen in eens anders vischwater iu gesloten vischtijd en 2 het vi scbtn in eens anders vischwaie ic ider voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van de eigenaar of regthebbende op dat vischwater beide ove redingen 2 maai begaan veroordeeld tot ier geldboeten an f 3 elk of 1 dag subsid gevangeni ilraf voor elke bo te I verbeurdverklaring der in beslag genomen en niet in besUg genomen stekken met bevel tot uitlevering der laatsigemelie of voldoening der waarde ad 1 eo bij gebreke d iarvan me Ie tol 1 dag subsid gevangenisstraf 8 C den E wegens gelijke overtredingen als ii 7 eenmaal begaan veroordeeld tol 2 geldboeieu vm 3 elk of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke bot ie met verhcLr lverklaring van de in besl ig genomeu stekken y B a wegens het liggerr iu een boomp rk Tan eer e openbare wandelplaats te Gouda vcsoordeeld tot eene gelJiJu te Tan ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen iu de kosten invorderbaar bij lijfsdwung Marktberigten Gouda 24 Sept Behalve boekweit die iets hoozer betaald werd bragten de andere artikelen ongeveer dezelfde pnj en op Tirwe Poolsche per 2400 kilo + 10 Roode Kleefsche ƒ 390 7ecuwsche per mud ƒ IU 50 a ƒ 12 50 Rogge 7 a 8Tö Gerst ƒ G 25 a ƒ 7 80 Haver ƒ 3 50 a ƒ 5 25 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 190 a ƒ 210 Xoordbr ƒ 260 a ƒ 270 Bruine boonen 12 a 13 50 De aanvoer ter veemarkt wa vrij aanzienlijk maar daar de prijzen hoog gehouden werden was de h mdel gering 7 O0 ook die in schapen Integendeel gingen magere varkens en biggen tol hooge prijzen iug van de h nd Goeboler 1 30 a 1 46 Weibotn l I i 1 26 Burgerlijke Stand G O r V K GebobeN 21 Sept Maria Dne a I OD Se Cathanns oodf r M Temminck en A Heule Aatbooia J hnrinx ocdcn H en A Zantvoort 22 Dirk üeraardus oud U laa Jer ki M Filet 25 Joliaanï Maria ouder C bleeavuilt ea j C de Vos I OnBLtDEK S3 Sept V NievcH 15 d A M Kf tet jUer bJ van M an Steenden u 52 j 24 Tijf i ritiaR 5 I GtHiwD 23 Sep B Boere en i M Taigt J Nghel ca C J K lïijjnijlw