Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1868

lï il I i 1 w gf la rit adfi a UiT f 0 U 1 iOlill liff partij ï TspriiJ De insurgeiiteo in Antepuera hebben acht personen doodgeschotPD ötnncnlnnD GOl DA 3 Scru i jer Maandag avond hebbeu de leden der weerbaarheid eene nerade mei fikkelticht gebragt door het mu iekkurpi der dd schufenj ais eeue welverdiende buide a in bunnen ijverigeoprejideni die de zaak zoo welwillend met zouveel opoffering vanden aii vr ng af en nu vooral de er dagen heeft voorge laan Het £ igd ontwerp adrfs der tweede kamer in an wocrd op de trojnrede luid e als volgt c V L Sire e kamer der sTaten generaal acht zich gelukkig z barer gehecuiheid aan L w Doorlucliüg Staman vernieunen en erkent dankbaar d it L we 1I ocei an de zitting der volksventgeuwoordvele e heef kunnen ijzen dat het vade aanm wa ous de mededeeling dat ce andere Diogendbeden niets te ftenachm jp itrhartiging der belaiigen van handë it d eu iuti rnaiionaal verkeer door Uwfr ftü ei consulaten wordt in meer dan vaart on er natie gevorderd CU j weder uit den incud Uwir ee en landicagt zoonel hier e be ittingen zich iutTtd k vau hare m lj de Metsvoorstcücu tot verb c getnoet Hii zai ons verheugea i t ma in slagen mag afschaffing dsr te l teit iidere zorg jor het onderwijs stel ic wetsvoorirast tot regeling vf i ri s c Jaarvan ec veri euwd bli k zal op jT oi s met verlangen te gemoet geien ug in den aanleg der spoorwegen en indien e erken van openbaar nut wordt door ons de Eesl ïttu Voortvarendheid in de vol pocr nei iie vooral door laCïiuiting in OL e M i p verheugen n ij ons in een voldofnden T tatid v iu 01 PU ver iapel en i gfu tak V verheid Waar chcr en de u ii t min tcvre 1 eit ons vcrbeteriig of uitbreiding c j deri ea3ingen hepen groo r Joei iiig zagen nij het uitzigt openen ai V enschei ke matiging in de raming der i n alle f scl en der dienst de spoorwegen daaronder b p a zonder buitengen one hulpmiildelen zai kunnen voor rden De ons ver ler to gezegde wetsontwerpen betreifende biu J5 h en finaneifei Lfheer naaronder dat wegens de af £ van het egc ejit op de urukwc fcen zullen wij met j zetheid on l r ot aen Me vtr ci ztr ii ff Li ren 2e T VI grot zipu nij het verslag wegens den staat ngen te gemoet w i rvan de inzending ons door Vve MajCfteit is opge egd ier nederlandsch indische beeroon i aar ons vermogen me jen erken g de noodzakei ljf d dat zoo menigvooriiaamsle bezitting worde eregeld J 1 5re 1 met L ner Majesteits regering t£ i r ig te v ciisen opdat onze werkzaamheden on der gt rei en tot krachtige bevordering van s ar ds belangen strekken De minister van finarcien heeft zaturdag middag de 6ta 5begrocting oor IS Ct ingediend bij de tweede kamer en daarb j eene rede gehouden waaraan wij hier de volgende opgaven Oütleenen Het overschot v de dienst van 1S67 kan op ruim vier miiiioen galden ge hat worden Pe opbrengst van de gewone mi l elen over de eersv acht maanden dezes jiars bleef beneden die v n het overetn tmmentle tijdperk in 1 G7 de opbrengst Tan het successie regt bedroeg aileir l miiiioen minder De minister oonde aan dat hel ophouden v den grooten overiloed der middelen dien wij in vroegere jaren g ii voornamelljic aan de vermeerderde uitgaven moest worden toegeschreven welke in S7 zelfs 10 miiiioen meer bedroegen dVn in 18fi6 hiervan kwamen ƒ 5 SÜ i 000 voor de marine en 1 50 000 vöor oorlog Pe schaduwzijde vau onze financiën hire afhankelijkheid van de koloriale bijdragen i ib5 njji algenomt n He middel pr verbeiering heeft de minister gezocht ia vermindering der uitgaven tengevolge waarvan tli aj lie staats eu de koloniale brgrootiug tot een niet ODaanziealii bedrag minder dan ia 1 tJS worden Toorgedragfn Het ein icijfer van de begrooting voor ISfiïl bedraagt ƒ 96 727 iii 91 IJlt voor lS6s bedroeg ruifr 99 millio De som voorde sT uitïSpuorueircn kon dit jaar J rniüioen Uger worden gesteld dan voijt i i3 333 275 l Bis 355 50 000 4 360 U0ü 3 475 000 De middelen tot dekking i ezer uitgaaf zijn Gewone inkomsten van ien staat ƒ iJe bijdrage uit de kolon middelen geraamd op Een jaar rente vau de Japan sch dev rgoeding Het overschot van de staatsrekening over l i 7 Bijdrage uit het vermoedeli k ba ig slot vankoloniale dienstjaar 1 07 v ƒ 96 S3H G33 batig slot van de roiliioen bedroeg De minister merkte voorts op dat het koloniale dienst over l5Ü7 eigentüjk il j naarvau hij slechts i o miiiioen voer de dunst van i m n beschikbaar stelde zoodat er dus voorlater nog tnee muiioi overbleef l e vermindering voor de spoor egen is tret n besparing ts uitgave zal later toch moeten gcschic cu Voor de voltooi i zal in t vervolg eene leening moeien gesloten wor len Hrgeheel der uitgaveu daarvoor is bepaald op Uii i Van dat beJr g zal met inbegrip van hetgseu voor het v jaar geraamd wordt 10i miiiioen uit koloniale ba a z den Zin Men zal dus iater ongeveer 3Ü of 40 m liot r ten ieênen Nog zeer geruimen ti d kan hiervoor tJiif unstige gelegenheid woriien afgewacht In de zitting van de tweede kamer van maandag beraadsiagingen aangevangen over het onfaerp adres i woord op de troonrede O rer de algemeene st ekkiiig adres voerden het voord de hh Bichon vai IJiseimon i Un eu Sa yn ans Vader lie eersie ha l er l czwr ar tezpM rhet adres siechtv een blooie weerklank na = van de truti i k de tweede iioeront het adres een tweeslachtig adres no li f standig noch een b oote weerklank dat hem echter r et bphield de algemrene strekkmg goed te keuiet v or den la twas het zwi gen over het lag onderwi een gmot Nadat de heer Dullert de alpemee strekking had vcrdKli I i ii mp i 61 ttgen S stemmen gtedgckenrd f 1 tigta I toestand c e iandsT en 2 fbuitenl jfcen gaven tot uedeukingen aanleiding Bij 3 zee e lm imagt st lieer vau Uassenaer Catwvck voor aan he jot der p ii r te voegen het volgende Oe laitste d en Ir lipbl e bewijs geleverd hoe U e M ijcsiLit op de knet jo e m kiiig van nationale gee drift tot versterking oi zefveerh kan rekenen L il amendement nerd met 51 tegen 1 v men verworpen en daarna de pu graaf goedgekeurl V regtswezenj werden een drietal amendememen vporgesteld rkende tot wijziging der redactie Een dier amendement den heer Pijnappel werd met 50 tegen 2i stemmen lvM keurd zoodat in plaats v in Het zal ons verheugen in l eii wetgeving er ditmaal m slagen mag afschaffing der tien ca stand te brengen zal gele n worden Het il i landbouw van den last der tienden ie outlit lVn 11 i Ie l handeling van § 5 onderwijs van den volgenden otll Uwer Majesteits bijzondere zorg voor hel onderwijs sleden op hoogen prijs De wetsvoordragl tot regeling van h t hoog ondernijs die daarvan een vernieuwd bliik zai oplevere wor door ons met verlangen te gemoet gezien stelde de lir Gefk voor daarbij te voegen de volgende zinsnede Wij naogen ec ter ons leedwezen niet ontveinzen dal door Uwer Majestcij regering niet aan de natie tevens het uitzigt wordt geopnop eene wenschelijke tegemoetkoming aan billijke bezwarea voortvloeijende uit de bestaande wetgeving regelende het roii delbaar en lager onderwijs De heer W van Ooltstein deed het voorstel dat na de eerste zinsi cüe het artikel aldus zoo veranderd worden Zij strekt ten waarborg dat de bezwaren van velen tegen ons lager onderwijs door Uwer Majesteits regering met ernst en belangstelling zullen overwogen wordeo lie wetsvoordragt lot regeling van het hooger ondernijs wofi t door ons met verlangen te gemoet gezien Onderscheidene leden voerden daarbij het woord Bij de beraadslagingen werJ hoofdzakelijk op de bezwaren gewezen welke naar het oordeel van velen tegen de inrigting van het lager schoolwezen Instonden en op de wenschelijkbeid om middelen te vinden tec einde daarin te voorzien In de zitting an gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet De hr van Nispen stelde de feilen der wet en de grif ven daartegen in het licht dit was een pligt door hei geloof in God hem opgelegd De hf de Bosch Kemper toonde aan dat het open üaar onderwijs niet godsdienstloos is Is volksvertegenwoordiger achtte hii zich verpli f d tarlegen op Ie komen Maar dit sloot niet uit dat in de net sommige gebreken bestonden die hij beaamde vooral van adiniuistratieven aard De hr Bichon van IJsselmonde verkl i irde zich voor de amendementen eu zou zijn vertrouwen a iii de regering ontzeggen als zij hare houding lot dusver aangenomen volluelJ De heer vau d r Does de WiUcbois wilde tot alle amendemeaten medewerken waarin van dfm kwestie gewaagd wordt De heer Guljé verklaartle zich tegen de amendementen Hij was te zeer overtuigd van het nut der neutrale school dan dat hij eene herziening zou wenschen De heer Mcens verklaarde zich mede te en de amendementen De heer van Ku k stelde een subamendement op dat van heer Gefkeu voor met het doel om daaruit weg te lateu de woorden Middelbare en üe heer Lenting verdedigde de oiulerwijswet tegen de aanvallen harer tegeustanders Hij wilde de redactie der commissie handhaven De heer Koorders achtte het amendement Gefkeu r og niet sierk genoeg geaccentueerd maar zou dit met de meeste overtuiging goedkeuren De heer Jonckbloet achtte deze discussie onvruchtbaar en bestreed de araenderaentrn Ook de hr Godtfroi verkLiarde zich tegen de amendementen en sterk voor de handhaving der openbare gemengde schooi Heden voortzetting Bij de O I begrooting voor 1869 is het totaal der miidelen in Nederland geraamd op ƒ 56 8fi5 410 en van die inIndie ƒ 62 1R8 6I4 Ie zamen f 119 03 1 024 Uitgaven inNederland en Indie ƒ 103 415 i i6 De geraamde bijdragenaan de nederl schatkist ƒ 15 618 358 of ruim 4 miiiioen meerdan volgens de raming voor lb68 Er zullen 50 000 picoissuiker meer dan tot dusver in Indie verkocht vorden Bij Zr Ms besluit van den 3 sept jl is goedgekeurdde begrooting der enkel provinciale en huishouilelijke inkomsten en uitgaven van Zuid Holland voor de dienst ISG9 Men schrijft ons uit den Mblasserwaard dd 27 Sept Heden morgen ontlastte zich omstreeks elf uur een kort doen vrij hevig onweder boven een gedeelte van dezen waard en sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer Peter Vonk U Goudriaan welk pand door twee gezinnen bewoond werd Ook eenandere kleine woning onmiddellijk aan bovengemeld pand grenzeiule is mede eene prooi der vlammen geworden N r mcii tvi zijn beide gebouwen verzekerd alsmede hel grootste deel der inboedels waarvan echter het een en ander is gered gewonlen De spullen van Goadriaan en het naburige Oitoland hebben zooveel mogelijk trachten te blusschen doch beide woningen zijn totaal afgebrand De eigenaar v in het kleinste pand eeu klompenmaker was toevallig afwezig De hooivoorraad een groot deel van den hennep en het gedorschle heuuepzaad zijn mede verbrand terwijl de bliksem een k ilf doodde Men schrijft uit Het eiland Voorne In verband met het behouwen der landerijen en het zaaijen van winterkoren blijven de boeren hier nog naar veel regen verlangen De handel in aardappelen wordt levendiger In de afgeloopen week werd daarvoor ƒ 2 50 A ƒ 2 60 per mud besteed iciiieiii dc iiiiigten Dit New York ia 25 sept üe stoomboot Dumbnrton met annnunitie voor de ii = ur enten Daar pauje verlrükken Hei beslag op lie uidtiea yaii deü hertog van Modtiia in Italië is defiuitiLf opgchtven Cf tvotst Alciis is cp de westkust van Jutland ticstnind De H rt wilipst het jreduld en dreigt de Romeuicra regt te rellen De lüii i lU eerdt van de spaanschc re cring 13 de franschc inoiiitfur iiun m 18CÜ buit gemaakte geweren worden van Stttli i lerscherpt naar iiina De carlistische pretendent is up reis iiuar de pa ü ciit grcii m De agitatie ouder de bakkeregr ellcn te HeiHiii is a n hit bedarm Kapoleon heeft weder een trooweo voorstander verloren io dni jtuol Walew ki die ook van zijne familie was Hongarije vltItouIi rt cU met Croafie 1200 mijnwerkers hebben den arbeid te Es en kervat De schoenmakers te Liverpool zullen door eene ucrkstakiug oidcrt S junij wnnrechijnlijk 10 pft verhooging van loon bekomen Britseh Indie zal eeue eigene zecmagt bekomen Mama Chrisiliue laat vo jr hare doehler Belle apartemeuten in orde breugu te Püiijb De noot ddnitscht vloot zal vei meerderd worden met twee schepen De Spanjaarden willen de Ingezonden Mijnlieer de Redacteur Gaarne wenschte ik in het belang der goudsche weerb arheids vereeniging Burgerpligt onderstaand berigt in uw veel gelezen blad opgenomen Zoo als velen bekend zal zijn gingen 11 donderdag middag een 30lal onzer vereeniging op reis naar s Gravenhage om deel te nemen aan den algemeeneu wedstrijd of om getuigen daarvan te ziju Lij hunne aankomst te s iiage werden zij door hun president den hter Wesierbaan eu eenige andere hh officieren opgewacht van daar trokken zij naar het kamp by Waalsdorp ongeveer 1 uur af iand van 3 Hage en werden er afgewacht door eenige heeren met het opzigt over de legerplaats belast Toen bun de noodige legerplaatsen waren aangpv ezen en in mondbehoeften op eeue gulle wijze door hun presiiient was voorzien gingen zij gezamentlijk naar den tuin van het kon zoölogisch genootschap uiet alleen omdat Z M den wensch had te kennen gegeven aldaar alle corporalien vereenigd te zien waardoor dan ook in dien tuin eenige duizende menschen vtr ameld naren maar ook omdat in dien tuin die in alle opzisten fraai verlicht was het mnziekgeiclschap van de grenadiers en jagers onder directie van den heer Dunckler zich bij afwisseling zou laten hooren Na eenig vertoef in den tuin en later als vereenigingspont voor de kamperende troepen in de sociëteit de Vereeniging die voor hen oe2a ikelijk vvas gesteld en op eene uitmuntende wijze gedecoreerd was vertrokken zij met andere corporatien onder begeleiding van mn iek naar het kamp Den volgenden dag voor den wedstrijd be temd ondervoi den zij de meeste sympathie van allen j i bleek het huu dit niet alleen hooggeplaatste officieren maar ook ouden van dagen zoonel als jongeren zich écn doel voorstelden namelijk om als broeders met elkander ora te gaan en des noods onzen dierbaren grond te verdedigen Aan den wed lrijd op iU J passen waarvoor 12 prij en dispouibel naren gesteld werd door 400 personen deel genomen w iarvau 16 uit Gouda hiervan bekwamen Hülsraann en Steenbergen jr ieder een prijs dit strekt ten bewijze dat Gouda zeer goede scherpschutters oplevert en het zal zeker velen oi lokken om medelid te worden te meer d aar het uitzigt bestaat dat telken jare een zoodanige wedstrijd zal gehouden worden en Gouda zich dan ook waardig kan vertegenwoordigd zien Ten slotte wil ik hier nog bijvoegen dat de spoortreinende deelnemers voor half geld vervoerden en de nat tooueelvoorstelling expresselijk hiervoor gegeven tegen half entreevoor i deren scherpschutter toegankelijk was eindelijk dat detoaneelvoorsteiling door Z M den koning vau den beginneat is bijgenoond en dat van lijd tot tijd onder het gezang dermenigte het Wilhelmus van Xassauwe door het muziekgezelschap werd uitgevoerd N Varia In dit jaar hebben in Frankrijk 293 214 jonge lieden deel aan de loting voor de krijgsdienst genomen Volgens een officiële opgave waren daaron ler 6U 266 die niet konden lezen noch schrijven 7059 die lezen konden maar niet schrijven en 219 0S7 die le en en schrijven konden terwijl er iOS2 waren waarvan men niet heeft kunnen nagaan welke kundigheden zij bezaten Alzoo waren van de lotelingen van dit jaar ruim 21p t geheel onkundig In 1 67 bedroeg dat aantal iiSpCt dus pCt meer De troonrede had dit jaar zooals gewoonlijk niet veel bijzonders rustige rust zoude men in Indie Cggeu en dat men daar tegen iie rustige rostverslagen veel heeft is te begrijpen hier echter doen zij minder kwaad want op de troonrede volgt het adres van antwoord en de di cussien daarover kunnen de rusiiïste slapers nel wakker schudden Het ministerie zal zich omtrent verschillende punten moeten verklaren het is te hopen dat die verklaringen zoo duidelijk zullen zijD ais die reeds in de eerste kamer zijn gegeven opdat wij voor goed vau de achltideurijes poliliek verlost worden Herhaaldelijk is aangedrongen op de openbaarmaking an de begrooting der sf d en eindelijk is die in de courant opgenomen waardoor ieder i staal werd gesteld daarvan kennis te nemen En wal is net gevolg vac dien maatregel Of allen hebben de begrooting uitrauntend begrepen of m n heeft er geen acht op gelagen berustende in bet oude spreek woord Wat de heeren ijzen zullen wij prijzen ten minste niemand heeft zich de moeite getroost om zijne medeburgers eenige onduidelijkheden of verkeerdheden der begrooting in de courant aan te wijzen of inlichtingen te verzoeken ilen heeft gezwegen en daardoor het nuttelooze der openbaarmaking aangetoond want waarlijk zoo duidelijk was de begrooting niet dat men niet eenige inlichting noodig h J om achter het fijne van de zaak te komen Werd de bevolking vdór 1S4S weinig of niet gekend waar het regeringszaken betrof de herziene grondwet heeft daarm