Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1868

ADVERTENTIEN 1868 DondPi daii 8 October Jl 681 De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte Begunstigers te bengte dat zijne KinderDans Cursus Tolgeiis gewoonte op Het engagement voor kinderen wordtVOO 3 maanden aangegaan volgen onderstaande prijZenvoor i tj Kind ƒ 2 n een tweede kind uit he elfde gezin 1 aü u ieder kind meer 1 Z ch vleyende door L Ed vertrouwen mim ichoot9 begunstigd te ï orden teeLent hy i ch met aehiiiig H GORISSEN Dmn Ondtrinjzer GOUDSCHECOURAIfT Uitga e an A BRINKMAN lange Tiendeiceg D n 60 Het BtjEfaERLIJk iRMBLSTL ü R voornemens zijnde de leverantie van p m 150 000 TURVEN aan te besteden noodigt belanghebbenden uit daarvoor hunne verzegelde biljetten benevens cÊu mo2 pr vour den 14 October e V lu de zoogenaamde kapel of aru kus in te zenden alwaar van af heden de voorwaarden der aanbesteding ter lezing liggen amens het BnrgerlijlL De ondergeteekende berigt zijnen geeerden begunstigers dat hij behalve da gewone soorten raim voorzien is van FANTASIE PIJPEN DOOR ROÖKERS PHOTOGRAPHIE en SIGAARPIJPJES J DE GIDTS Pijpenfabriekant Westhaven B 157 OPEXBARE VERKOOPIXGEX op MWNDAG en DING D G 12 en 13 CfOBER des Toormiddags Ipn I ure lu en op de hitrna te be=cbnjvei onroerende goederen van eene groote partij gezaagde HOUTWAREN van welie de Notltie tegen betaling van lü cenS ver rijguaar is En op MWND G den 2b OCTOBER 1S6S des voormiJdaga ten elf ure in het Lokaal der bocieteit f redebe t aan de Markt te Gouda van een HOUTMAGAZIJN met KANTOOR twee PAKHUIZEN en een stuk GROND staande en liggende aan den Turfsi ge te Gouda wijk P N loo 1 il e 1 O Te aanvaarden i November l bS Xac ere inl lit ngen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris R J fORTlIJN PROOGLEt ER te G iida Biruienlandf clie ScliroefstoombootReedei4j te DORDRECHT DIENST TL55CHEN DORDRECHT GOUDA EN AfflSTERDAlI en daar tusstlien eelegen 1 Uatsen tot het vervoer vau r S GlFR GOEDEREN en jet Slepen van SCHEPEN me i s ombooten DORDRECHT n 1 tot en met n b in dir iU aa i id ij voor het ER OER lan GOEDEREN aan de Moerdijk V met de Spoori eg M la schappij GR ND CENrR L BELGE van en naar Bel c Tra i rj Ztntierla d met den T WTS JPOORW EG van en naar Et dhoten Maaünüit Eitidhoten Laik I Firer nix en Lurs 4ni beiden volgens te bekomen speciale tarieven A ertrek van Dordrecht Zondags Da g Jigs en Donderdags morgens ten 5 Ere Moerdijk Zondags Dmgsdags en rijdag 1 literda i Zondags oeIl daga en A rijdag 6 ge ten te Dordrecht ten kautcre der Directie Gouda J TiN i L T est 4m ter a HENkE Bmnen matel bij de Amstelstraat In oirecte verbinding te Dordrech met DE R CHTGOEDEREN STOOMV WRT M T CH J C DÉKING DURA J J B J BOUVY A J VERBEEK v d SANDE Jhrtdeur L C van OLDENBOSGH Ow over eenige uren op tien dag kunnende beschikken nensoht die tegen een malie salari it besteden tot het verrigten van eenig Schnjf of Copieerwork of iets vin dien aard Adres met ra o brieveij oj er Ie t E bij den Litgever dezer Courant Resultaten verkregen met het Anathenn Mondwater van Dr Popp door Dr Bk vndisi hmsen lijfarts an de Gravin Wi di MIRSK Giurgewo IG April 1S66 Onbekend zijnde met de redacties de tteener dagbladen ben ik zoo vrij voo mijne afreis naar Parijs met de gratii Wladimirskj schoonzuster an vorst Cou sa mij toi u te wenden met ve zoek de ze verklaring van de met veel jui iheid ver kregene resultaten toet het gebruik en de uitwerkingen van het Mondwater vin Dr Popp aan een veel gelezen dagblad oier te geven Dit Mondwater bezit drit eigenschappen welke het tot een ouscliat baar middel verleffen en die noch lie andmi del van lellei er noch eenig an der middel in zich vereenigen Nie alleen dat een vlijtig gebruik er van het aangroeijen en vast iitten van de verdikte slijm dierlijke loifen en aardachtige phosphorzure zouten waaruit de tand wijo steen bestaat en zich vormt verhinderd io9t bet dic op zoodat üe geheele ver wijderingdin gemakkelijk met ene zaeh bjriel kan verkregen wo den Hierdu bekomen onreine tanden spoedig hun ge I zOiid en na uuri jk aanzien weder en word het Mondwater een Redo üigmiddet w ji het oos aan alle tabakrooker wier i udei een groenachtig brume kleur gekregen hebben niet genoeg kan worden lanbe volen Ten laatste blijven gieken met holi tanden ilie dikwerf aan tandpijn lijden bj een vhjiig gebruik van het AnatheriD Moiid ater van Dr Popp geheel van Tandpijn bev njd Deze bier ge chreveiie cii ter optubaat making overgegeveueverk ariugen ijnclaad zaken die mij in mijne langdurige praktijk honderdmalen zijn voorgekomen en voor wier waarheid ik roet mijn haudteekeniDg insta Ik zal niet nalaten dit Te verkrijgen te Goud a bij E Sc ieiik winkelier op de Hoogstraat wijk K U3 te Uotirrdaw bij F E van Santen kolff apoth en Schippereijn en C biaauwe porse einwinkel te s Hage bij J L F C Snabilit apoth le Leyden bij E Noor dijk te Itrecht bij F Raderstoomboot d Usseh A an Gouda Maandag en Dingsdag smor gens b uren de overige werkdagen smor gens 7 uren Zondag s morgens 6 = ut Van Rotterdam op gehjke dagen sna middagi 2 uren Zondag s nam 2 uren Dagelijks Betourkaarte Boekdrukkenj van A BRIN KMAJ Deze Courant öuitcnUnïr Londen 3 Oct De Times heeft een artikel over Spanje waarin het blad de Spinjurden aldus waarschuwt tegen ver keerde keuze van een meurt hoofd der regering De hoeda nigheden die voor de koninklijke heerschappij noodig zijn worden algemeen voor zoo negatief van aard gehouden en in de daad gebeurt het dat reger nde huizen zulke ongeschikte tjpes voortbrengen dit staatslieden dikwijls bl j zijn een n il te hebben als de minst schadelijke soort Doch wn hopen dat de Spaniiarden zich in het tegenwooruige ecval niet met een zoo ontmoedigend geloofsartikel zullen tevreden stellen Spanje heeft een bekwaam man noodig w int domheid bloot gesteld aan zulke invloeden als in Madrid voorkomen zou alligt binnen kort de elfde ziekteverschijnselen van het geslacot der Bourbons in eene andere familie verloouen De raad van de reform league heeft wuen lag avond metalgemeene stemmen de volgende openbaar te maken verk aringvastgesteld Dat de raad zich verheugt over het vooruiizigtdat Spanje eene plaats onder de vrije natiën van Europa zalinnemen gegrond op de beginselen van het algemeen stemregt de soHvereiniteit des volks geheele vrijheid van drukpers onderwijs godsdienstige belijdenis en handel weshalve de raadzich beijvert om aan de epiansche patriotten zijne hartelijkes mpathie te betuigen met zijne warmste wenschen voor eenvolledig succes m den heldhaftigen strijd tot bevrijding des lands van het juk der Bourbons en voor het tot stand brengenvan Spanjes geheele politieke en maatschappelijke herscheppmi De heer Disraeli verklairt in een manifest aan de kiezers dat Engeland ten op igte zijne buitenlandsche politiek hetvertrouwen d r europesche hoven geniet dat hij Gladstone s zienswijze met betrekking tot de scheiding ttsscben kerk enst at verwerpt omdat de wegneming van den voornaamstenwaarborg van de besc aving des menschdoms zou zamen gaanmet het uitbreken eener revolu ie in Ierland en zoowel voorde regering als voor de miatsehappij eene vernedering zou zijn De Morning Her na het hoofdorgaan der mmistpriele partij zegt Wat ook de nog zoo onzekere loop der zaken in Spanje zij wij moeten opkomen tegen elke inmenging in de keuze die het paan che volk thans heeft te doen Geeiie natie van Europa heeft regt om eenig besluit hetwelk de Spaij kirden omtrent hunne toekomstige regering mogten nemen te be schouwen als eene zaak die haar aangaat Europa hetft meer dan genoeg gehad van spaansche interventien 5 Oct De Times meldt dat de junta te d zamen gesteld 13 uit 14 progressisten 9 unionisten en uemocraten Parijs 3 Oct De junta van Madrid heeft eene procia matte uitgevaardigd regelende het algemeen stemregt en al dus eindigende De ingezetenen zullen met de discretie die hen onderscheidt begrijpen dat de nieuwe junta de vereeniging moet formuleren van al de partijen die medegewerkt hebben tot oravernerping van de dvnastie der Bourbons en tot herstel van het groote beginsel der nat onale souvereiniteit Op dit zeer plegtige oogenblik chijnt eene enkele aan bet hoofd ons groot ch toe aamelijk de natie en komt eene enkele bezorgdheid ons heilig voor die voor de rijheui Men verhaalt dat kart voor de ontvangst ie San Sebastian van de tijding var den val harer djn Me koninginT Mio J2 z gc V ug j pu c CL biechtvader die zich daarbij in eze bewoordingen uitd ukte Ontvangdezen zegen die ie h vader uitspreidt over uwe dappere le2ioeneu die voor den troon en het altaar strijden Hij verzekert u de zeg praal want uwe zaak is die van God De Etendard verneemt dat het paansch ministerie aldus iszamengesteld Serrano ministei president zonder portefeuille Castilla handel Topete marine Agnirre justitie Prim oor log Olozaga buitenlandsche zaken Mado financiën De prijs der Advertentien van een tot iet regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BuiteuQewoue letters worden berekend nur plaat uiiute De hr Emile de Girardin komt met een zonderling planvoor den dag Hi stelt namelijk aan de panjiaraen voor om de spaansche kroon aan te bieden aan den koning der Belgen België zou dan aan Frankrijk vervallen uit de rijnprovincien zou een koningrijk worden gevormd onder het bestuurvan den koning van Saksen die op zijne beurt Saksen aanPruisen zou afstaan Des te zonderlinger is dit plan omdatde heer de Girardin den Spanjaarden een daz te voren hadaangeraden den republikein chen regeringsvorm te kiezen 5 October De Moniteur meldt dal de koningin Maria Christina die zich nog te Gyon bevond een vaartuig heeftaang vraagd om Spanje te verlaten De i ngelsche regeringheeft zich daarop gehaast het fregat Tcrrn le tot hare beschikking te stellen ttrwijl de fransche regering het adviesvaartuigBougainville te harer beschikking heeft gesteld Maria Christina heef zich daarop den 4 dezer aan boord van Latstgenoemdschip begeven en is thans m Frankrijk gearriveerd De Con titutionnel spreekt het gerucht tegen van onderhandelingen over en tractaat tot daarstell ng eener commerciëleen militaire unie tusschen Frankrijk en Holland Dit gerucht 13 geheel ongegrond De Etendard zegt ter gelegenheid van het protest vankoningin Isabella dat de uitdrukking doorluchtig bondgenoot slechts een vorm i De eenige bondgenoot dien wij kunnenhebben is het spaansche volk zelf vertetrenwoordigd door deregering die het zuh zal geven Het blad besluit met dehoop uit e drukken dat I ib lla met denken zal dat defransche atstvrijheid tot godsdienstigen dekmantel zal kunnendienen voor plannen en handelingen stnjdig met de algeheeleen volstrekte onzijdigheid die het keizerlijk gouvernement zichopgelegd heeft met betrekking tot de zaken in Spanje Nog berigt hetzelfde bl id dat de unionisten en progressisten de meerderheid hebben verkregen bij de verkiezingenvoor de junta te Madrid Olozaga die zich nog altijd teParija bevindt weigert deel te nemen aan het voorlo pig be wind ofsfhoon in de volmaikste eensgezindheid blijvende metde hooflen der beweging De graaf de Montemolin heeftzich aa i de grenzen van Spanje vertoond rekenende op eenigeaanhargers die hem echter geheel in oen teek hebben gelaten Het IS onjuist dat Montemolin naar Madrid zon zijngegaan Berlijn Ó Oct In Noord Sleeswijk hebben nienwe verkiezingen van afgevaardigden voor de pruisische ka ner piaats gehad wegens de weigering van de vroeger geko en afgevaardigden om den eed op de pruisische constitutie af te leagen hetgeen bet verlies van hun mandaat ten gevolge had De nieuwe verkiezingen uu hebben hetzelfde resultaat opgeleverd De deenschgezinde kandidaten zijn met eene groote meerderheid gekozen De onderzeesche telegraphi che gemeenschap tusschen Denemarken en Rusland zal binnen eenige weken voltoo d zijn daarna zal de r gtstreeksche gemeenschap tusschen Engeland enRusland tegen het einde van October gereed zyn Frankfort 5 Oct In weerwil der tegenspraak van de France wordt uit Weenen staaude gehouden dat de Porte met het oog op den ongestoorden voortgang van het vormen van nieuwe benden Rumeniers met het doel om Bulganje in op stand te brengen er op gewezen heeft dat haar pligt haar gebiedt niet langer werkeloos te blijven bij zoodanige vijandelijke handelingen Het schijnt nu dat deze tot de mogendheden gerigte mededeelmg niet zonder werking zal blijven