Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1868

bijionder rurueei lLl gedeelte van het koningrijk Hongarije Il nge Pesth o Oct De heer Lougvat heeft het gedetiilleerdbddge ü er l5b9 ingediend benevens het fmancieel verslagover l j Oe rekening over laats genoemd jaar sluit meteei urpltia van 6 millioen In het hoogerhui = is het vergeIi mcL Croiue met algemeene sle nmeii aai genomen De et cp et episcopaat zal in den vrijgeviüen m lan Deakwüfiien t nievt iNi Eene bi een tt rut eii sMioie zit de autoi Qin i oiieke kerk vasts ellen Graat Andras wordt alhier v MEd l J Oct Bij de feestelijKhe d der burgerij 13 eene revue ov i iet garnuoen gehouden De nation de garde en de mi it e hebben voor de regering ji ma ge efiieerd a het deök arriveerle Serrano Lr lieer cht veel geestdrift Vile hul en vvaren versierd De naiioniie garde hul eene biiiier met het op chnft Veg me de Bourbon Leve de aouvere niteit de volks de vrt heid van god dieuat en üiidervvijs Eet e depu atie uit de studcn en is door de junta ontv ingen die loor de troepen krachtig vverd toegejuicht Vlies verkrer lu e be te orde 1 1 De Gaceia meldt dat de junta maar chalk berrino lic hei oemd om het hoog le gezag uit te oefenen enee 1 ir re aan te leliën dit het bestuur id veeren loop de I r on t der con tUuanle Er zijn neere en vei cle nep t liie militaire beirekMi gen vacant vertvliird uvc lc cl ïenera il benoemd om ze te be etten Lr heerchiru De troepen uu Andalu ie rondom Madrid gekampeerd iUrea margen die stad binnentrekken De heer Oioznga heeft te kennen gegeven dit zijne v i er inuuefiie 1 fm den raad geeft om niet naar Madrid te kome vooraal lei gcuvernement zal zijU geconstitueerd De vorn 1 v u iet ministerie is verdaagd tot de aankom komVI P im Ie vviar chi nlijke ameit iellmg 1 oidus K vcrj i iie Kli Zürii a bmuenicind che zaken Z pista ope 1 ire erket Lorenzina mini ter van stiat Figueroit finauc cl lope e marine In eene toe pnak van Serrano wordt gezegd d it devre e voor lüiirt en het vertrouwen niet vermindert en deweih gtuit du dit choone schouwspel hetwelk Europa leedsbevvt er ni t worde ver toord De e nheid de disc p ii evan f t Irser Zi re verbroedering met het volk en de v iderland iel e van ai en zuKen het werk oer revolutie voltooijenverm ei de te jiei kertijd alle impulsie tot reactie en het discre van e winort e Petersburg 4 Oct G i c ui Kaufmann is alhier aange cn cl He Jcuri 1 de bt Pcter bourg bevat een krachtige e eipriik vau het gerucht omtrent vervolgingen die tpjfi i e Jo en te GaUtz zouden plaits hebben Warschau 4 Oct tie keizer heeft eene uka e uitgevaird L Wc b de reger ng commi sie voor Polen wordt opge even De jus me zn voort an onder het departement van Jw1 e e Peter bnrg re sorteren Er o pen geruchiei d it de districten aan den regteroevfr V n Jen Weich ei Oj het aai grenzende ru ai che gouverrer t uilen ngeljfJ werden Die van den Imker e ch eioever zui en vereenigd worden tot een gouvernement ötnncnlonö GOIDI 7 October za L iiï voormiddag de commissie ontvan t re van antwooid der tveede kamer op M heeft IiD i c Z gen üie de T o rr c o D lor Z M werd gemtwoorJ l Te Dieren Het i ra j a nsen m v m d tweede kamer der er c i era l wet erom te ontvangen de betuuing van hjre ve r ht eid aan mijU hui en zeer gaarne vereci ig ik m j me V en ch n dat adre LltEedJU t dat de te verr sten vv ainbe len onder hoofieren zegen tot krachtige bevort e iz van ie bfla igen de vaderlands mogen strekken I verzcti u m n faeeren aan e tweede kamer tn nen dank voor 1 lar adre v n antwoord te vvii ei overbre gen Z il heeft den hr J C baron Gever tot hiertoebutenoewoon gezant en gevolmagtijd miui ter bj he hofvan Rui II d a zoodanig eervol terug geroepen en in dez ii e hue aDigneid overgeplaatst bij het hof van GrootBri tu e De tweede kamer heeft zaturdag benoemd tot kandidatenvoor et idu ii chap der algemeene rekenkamer 1 Jhr Ett J ix tot Oteriee referendaris bij het departement van binnenl aken S A van Eek bewaarder van de hvpo hekenen het kaJa er f Gorinchem S Jhr mr C L van Bevmathoe Ktngtna burirer tiee ler te Lemsierlind H t hout ue=iuur vin het K ti Digbladzegel Verbond bcefl dezer dagen den ra mster vai tinanc en ijue ingenomen heid betuigd me l toezegging vin Je troonrede du n zitlmgjaar aan het ooideel der vertese iwoonliging zil ordenondci worpen een weisontweip ter ifsch tiling van het zegelre top drukvverken Men schrijft uit Ltreeht Pof Opzoomer beeft hedenin het groot auditorium onzer hooge chool zi ne lessen gejpenjmet eene opcubire voordragt ten onderwerp hebbende het taandement der bi schoppen De hoogleer ar verklairde ich tei enhet oiiueiuiis afhanke jk van de kerk daal deze laatste vevoor de godsdienst maar de school voor opleiding en stjdumoet zor en Te s Hage 19 het geruelit algemeen dat de volle node uu priak heeft ge 1 lan ter gun e van dr iJberg Betredende het pan om een hao l un het strandScbeveni i eii aan te H gei meldt i e oompost Het hoofj üu op ij eren schroipieu worden gecoustni eerd de geheele ensie is genomen op omsireeks 420 ei m den voet van het dun of oiiïeveer 2 ii el mt d 1 ig valer lij i aaiiv iiigenüe bij let uileleind tegen het duin 111 het verleng Ie van de loodii n op de as iiuor het tniddeii v n he baihuis het hoofdgebouw J all getrokU 1 wor en De kos en van het uerk worden geraamd op t 2 o OU Hcl hootd schijnt voornamelijk biar md voor nitspaniiing oord en zeevandeing tn zou tevens sire keii tot het geraal kelijk aaiueggeii ei 011 schepen van plei icrbjolen en v lohten Xe B ic pool in Lanci hire eene plaats van ongeveer ge jk bevoikiiü cis Scheveningen ou door een iltr eijk hoofd o veel levendigheid zi n aangebrag dit het vervoer mei ile poorueg edert den a inleg van hel hoofd meer dm verdrvouüigd OU zijii De berigten uit ned Indie zondag per engeUche raaaugebragt ijopeii tot 22 augustus Het bli kt da rit iler anderinail botsingen hebben pilats gehad lusschen liet irgezaï ei de inland cli hoofden eene net het opperhoofl 1 Gcnien Ic Berii ten Te I antzig ia eene oiu van 416 30 ilr uitgetroükcf voor eene wa cleïdisg Het grootste geJeeltc der d Kit eubur a j eb rand Id Zttitserlaud ïs croote t hade veroorzaakt door he v ge over troom nge lü Etmelacd la men begocüeö b d toodtn ie houden voor de erke 2 r lit de republiek Mexico ordt berigt dat het aid i oliiome rust g la Den Jb en J9 is de schci che ad ifni low door braigete lerd Duizende mensfheu ija au d ik beroofd Te Atbere een paar cicuwe mmister beooemd Koningio I abtlla heeft de k Ot juweekn tn 2S miUioen uit de = chatki t bij abui meegeconi r ir Krijk Hij Kuabon in Walls zijd door ga mctplctC g in een ir tiPD peroicn cragtkomen De Er isee icg dtr 0 leLrijk crie aat chuld zal be nren met 1 november on Bi marck beaiDt wfc leekenen van leven te geven Scmmige di tncten an Oo t Pru zullen in dea naderenden winter nog orderstenning behoe €n Lit 1 verpool ziju lo de laatste dne maauc eD 35 IS landverhuizer vertrokk Isabella beeft een hevig protest nsezondeo tegen hare rdn viDg Een der eerste besluiten van het Vergadering van den Gemeenteraad DiDgsdag 6 October Tegenwoordig al de leden De notulen der vorige vergadering worden g lezen en gearresteerd Ziju ingekomen drit di3p0 iiti n van hh gedcp stittn Iiondcnde goedkearms 1 vanw m n in het rt lenmt der burcfpr uvondvchoül 2 dtr rektuing an 1 1 ttirij ovci IbbT en 3 dtr r k umg van dt gtinceute over 1 G7 sscu üiH eti 1 p commissie in wier banden is gesteld de begrooting der ld si 1 U j o ii b 9 Zij bengt dat dt pusten bijua aUen hnoger ZIJU dan viutg vuoitvlu ijiiiUl uit di iieuv L unstiig met I ja i i s irbij dti 1 de c iipi üic moet worden füimtLid overigens itiekt ht rapport tot goidkeuiiitr en om de commiseit d i k te zeggen voor hare btmoLiji hLtwtK tsch tdt nu olj l het rapport dti commi=oie in wier handen is gesteld i be grootmg vau de nstilling n vin v eldadigheid lot goedkeuring advise reide kont op de begrooting dtr ga thuizeu s oor een po t betrefftude de zieüf n oppassers met eene verl oogmg vau ƒ loG tn wordt beslotm die te st lKu in handtu van B en ver ol eus komt htt rapport in der commissie in w ier handen is ge fiteld de concept btgrooting over 1869 De commi isie rappuittert tot gOLdkcnrmjj ij veretuip t zich met het voor tel der vtrboogii g ad JOO van het traLteiuent du dtn gemeente architec tervMjl zij als boven ge meld IS geeu reden indt ter verhooging der bezoldiging van de sluis kutthten om der gevolgen wil en ook vin die vt den bn gwaciter bthuling vervolgens geefi ZIJ lu overv egiug de verandering van dt hing m de droeneudadl die met is opgekomen m de begrooting voorts het bo en lu md nlu betrelTtnde deu commissaris van politie eindelijk ten aauzitii au het verzoekschrift vroeger ingediend door Kruisheer was de com niasie verdetld van gevoel n dair een lid hem de ƒ 100 vïilde toeLei oen tn de bLide anderen atwijzeud wilden btschikken opzijn verzoek Ouder d mk7ej gmg aan de commi sie vnordt dit rapportier visie gelegd Wordt nitd g detld dat de heer Mars bereidwillig is om tijdelijk on derwijs te gevtu m de technokgie m raechauica en de heer llijk zijnen dank betuigd voor de Ü e 11 U npporteren dat zij hebben nqgezien de boeken en de kas van dtii o t auger dti gtmetute die m orde zijn bevonden en in kas ƒ 3o7M 3 li en W wLnschtn in overleg met de commissie van fabricage den hoo LU LhuUud chen zeedijk van hier tot aan Moordrecht te beplanten met büo neu tn diartoe vergunumg te vragen aan dijkgraaf enz vao bchi 1 ud waarvan de kosttn begroot zijn op 1200 ül tii eene gemaakte aanmerking wijzigen B en W hnn voorstel m dier vüti e om veruunniug te verzoeken om ten bate der gemeente enz en wordt hit voor ttl alsnu goedgtkeurd Aau de orde s de staat van bL rooting der kosten van de di schutterij voor htt jaar lb69 De hr Kist zegt zich met te kunnen vereemgen met de begrooting om dat die begrooting niet is eene vrije voordragt van den schuttersraad mnar het gtvolg van het besluit van den gemeenteraad van 28 julij 11 een besluit m ijn oog lu vol trtivteu stiijd rael de wet op de schutterij en aan wilk besluit de schutttrsraad zich blijkens de memorie van toehcntin alU n ook maar ouderwtrpt onder protest dat hij zich over de tractementsverandenng bij genoemd besluit aangenomen gewend hao tot gtd itMi en totn g lurkt dat het befeluit met eens aan gtd titeti t r J 0 d eunng is aaugtboden zoodat htt alleen heeft gf trekt om nbrtuk te m ikeu op een regt van voordragt nat met aan het gemeeiittbe = uur mair uitsluittnd aan den schutttrsraad toekomt Dt voorzitter zegt dat B en W meenden d t de cchutter sr ad niet behoefde gehoord te worden De h er Lnvten vereenigt zich met het gevoelen van den hr ki t De hh Reinv Peeters Droogleever en vai Straaten beroepen 7ich op de indiening dtzer be rootmg door den schuttersraad Na uo i eenige diatu sie wordt de bcgrootnig aai enomen met 12 tegen 3 temmen die der hh Kist lnvten en Rtutin tr Bij tl lil dtrde stemming wordt tot assistent aardermeester der gabel len n tevens boomsluiter benoemd P C B W jNitta meer aan de orde zijude v ordt de vergadeiiug gesloten Ingezonden In het voorgaand nummer dezer Courant komt een goed gesteld ingezonden stuk voor over het bet den van het ijkloon waarin de geachte schrijver de onbiUijkheid aantoont dat elk die maten en gewichten by de uitoefening van zijn beroep gebruikt het ijkloon betalen moet Hieromtrent ben ik het met den inzender volkomen eens en veroorloof mg dien tengevolge nog eene opmerking te maken Bij gelegenheid van bet ijken der malen en genichten in het naburige Stolwijk voor één a t ee laar liep zelfs in deze stad een gerucht dat aldaar de gewichten van zekeren koopman en winkelier bij onderzoek bleken veivalschtte zijn V elligt IS een dergelijk feit nog nel op meerdere plaatsen voorgevallen Van waar nu dit verschijnsel indieu het gerucht waarheid bevat Uit laagheid en winzucht Voor de koopers is het nataur lijk ook na reeds maar vooral dm wanneer ook zij het ijkloon gedeeltelijk moeten betalen van het grootste belang dat IJ den lie juu e maat en het juiste gewicht voor hun geld bekomen en aau het gevaar van knoeijerij van den kant der verkoopers zal men ook minder bloot staan wanneer de staat de kosten betaalt die het ijken veroorzaakt en ze door alle burgers doet terugbetalen O Oct 1SG8 A KiNTONGEREGT te G0UD Bij vonnissen van 16 September 1868 zijn 1 PO huisvrouw van K v wegens het chrobben van de straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en ethouder op eene plaats waar geen markt gehouden wordt veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsul gevangenisstraf 2 J H J wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraal voetpid te Gouda meteen kruiwagen niet beliden met ghs of aardewerk veroorleeld ds ii 1 i PB wegens gelijk overtreding als n 2 doch bij hcihiliiig veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 2 of 2 dagen subsid gevangenisstraf 40 I v I wegens het als voerman of geleider van een met twee honden be pannen voertuig niet bestendig blijven op of bij dit voertuig veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 6 of 2 d igen subsid gevangei isstraf 5 J K b J V H teder wegens het doorvaren van de waddinxvemche brug te Broek niettegensta inde de brugw tellier hun h id aiiigeidepeii op te houdf 1 en het teeken dat lie doorvaart kon geschieden niet te hebben afgewacht veroordeeld tot eene geldboete vin ƒ of ieder 1 dag subsid gevangenisstrif 7 H de H wegen het harder rijnen dan m een matigen drif binnen de gemeente Gouda veroordeeld tot eene geldboete van of 1 dag ub iid ppvangei isstraf F S wegens het niet ontniddellijk uitvoeren der bevelen door zijne chefs gegeven bij de beproeving der brand puit in de gemeente Broek waarbij hij al pomper 13 aangesteld veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag sub id gevangenisstraf 90 i L wegens 1 het h rder rijden dan in een matigen draf te Gouda en 2 het rijden door een op marsch zijnde cor op een weg te Gouda voordat hem daartoe de j ulegenheid was gegeven en we ke weg door dat corps eenoegzaam geheel was ingenomen zood it de doortogt niet zonder stooinis kon phats hebben veroordeeld tol twee geldboeten een van ƒ 5 en een van ƒ 3 of drie dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete Bij vonni en van 23 September ISö zijn 1 C K wegens het laten lo loopen van een hem toebehoorenden hond op den openbaren weg te Gouda tus chen 11 ure des avonds en b ure des morgens veroordeeld tjt eene geldboete van ƒ 1 of een dig subsid gevangeni straf 2 J den H 3 de K 40 J M de J 5 H E ieder wegens het zwemmen binnen de gemeente Gouda op eene andere openbare plaats din waar dit door Bu gemees ter en 6 A de E wegens gelijke overtreding als de voorgaande doch bij herhaling veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 2 of twee dagen subsid gevangenisstraf Allen in de kosten invorderbaar bij lijfadwang Burgerlijke Stand GOIJ D A Gfeoken 2 October kantje ouders J G Kromme en C H Liewes 3 AdriaDus ouders A Grooleudorït en C de Mol Thomas ouder T Sparnaaij en E van Henoe Cornell OvhRLEniN 3 October D H Znidwijk 2 j J de Jong 13 w i G van Gent a2 j P van