Goudsche Courant, zondag 11 oktober 1868

ADVERTENTIEN iHüH ZüiKiai II Octubei W 689 GOUDSCHE COÜRAlirT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg 1 n gQ DE HULPBANK TE GOUDA opgericht door het Departement GOUDA der jllaatschappij TOT n TJT V A HST T ALO EIVCIEIEI geeft OORSCHOTTEN aan gunstig bekende personen tot voortzetting of uitbi eiding van hun bedrijf De ovcrise Voorwaarden zijn te vernemen in de Vcrpadciingen van Commissarissen die eiken Zaturdag avond van half zeven tot half acht in t Gasthuis op de Oosthaven gehouden worden GOUDA 3 October ISfiS De COMMISSARISSEN der Hulpbank D Ruijter r J Fortuijn Droogleever Bebges op Zoom i Oct 1 68 Geboren SABA tan dek HOOP j Heden overleed tot mijne diepe droef heid mijne geliefde Echtgenoote SOPHIA MARIA BOKHOVEN in den leeftijd van 2 1 jaren G WELTEE GoLUi ó October IS 63 j Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij de bevalling zijner echtgenoote betuigt de ondergeteekcnde ook namens liaar zijnen opregten en hartelijken dank J F M ÏEMMIXCK GouLA 7 October 18GS Seeretans rhouirburq ïak i il ïiüt en ücnnuitk 1 op de OOSTHAVEN te GOUDA VOORSTELLING op ZONDAG den 16 OCTOBER ISÖS door het VLAAMSCHE TOONEELGEZELSCHAP van Noord en Zuid onder Directie van den Heer VICTOR DRIESSENS Guldentop of de losgelaten Galeiboef geschiedkundig Tooneelspel in twee Afdeelingen en vier Bedrijven door VieXOR DRIESSENS Het beeft Z M LEOPOLD II Kuning van België behaagd dit stok deo 7 September l M S met de premie te bekroonen D A 4 R i De na vee van een eerste hu velijk Kluchtspel in 1 bedrijf door L Bastüens Aanvang 7 uren Bureau geopend 6 uren PRIJZEN DER PLAATSEN 1 Rang ƒ 0 99 2 = Rang ƒ 0 50 Bij den Kastelein der Sociëteit ligt van af heden eene lijst ter teekening zullende de loting der plaatsen op den dag der voorstelling voor HH inteekenaren plaats hebben des morgens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des u imiddags te 3 uren Het BüRGEELIJK ARMBESTCCJE voornemens zijnde Je leverantie van p m 150 000 TUKVEN aan te besteden noodigt belanghebbenden uit daarvoor hunne verzegelde biljetten benevens een monster vóór den 14 October e k in de zoogenaamde kapel of armkamer in te zenden alwaar van af heden de voorwaarden der aanbesteding ter lezing liggen Namens het Burgerlijk Armbestuu A EOMEIJN Foor W POST DE03Ï Secr Gouda den 3 October 180S AANBESTEDING V 4 X Levensmiddelen Den 14 OCTOBER lb6g zal door de VoediDgs Commissie van het gedeelte van het i Regement Infanterie in garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommandereuden OfBeier worden aanbesteed de leverantie van RUNDVLEESCH VET SPEK gerookt I en gezouten KRUIDENIERSWA REN en AARDAPPELEN I De voorwaarden liggen van af beden den 8 October ter lezing bij den Adju dantOnderofficier VAN UEÜTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps i Gouda 7 October 1868 I Malz Borst Bonboiis 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIÜ DEL tegen HOEST HEESCHHEID en i VERKOUDHEID Te verkrijgen bij de Heeren J C van VREUMINGEN te Gouda en HENEI J van den BERG te Woerden Malz Chocolade is mede verkrijgbaar in pükjes van 40Ct8 60 Cts 75 Cts en ƒ 1 10 Aanvragen om Depots franco aan het CentraalDepot van JOH HOFF te AxsiEKDAM Voor vetvalsching wordt gewaarschuwd SPECIALITEIT VAN Raapsche WIJNEN enz De onuergeteekenden hebben de eer ie berigten dal zij den He ir J C G DüTILH te Gouda hebben benoemd als hunnen AGENT voor den verkoop der door hen regtslreeks aangevoerd zeer geurige en vercterkende KaapSChe Wijnen alsmede 3oode Port en Bordeaux Wijnen alles in kistjes van 12 heele en 24 halve fleschjes PRIJSNOTITIEX zijn dagelijks bij genoemden Heer DUTIEH Zevenstraat Gouda verkrijgbaar J L W F STERN Saarleiu Wed VAN HAANSBERGEN Sc DUTILH Leiden Voorzitter Zeker Middel Eeuwen zijn voorbij gegaan waarin hfrgen van kruiden en rivieren van dranken zijn aangewend tegen de heillooze plaag genaamd Ehumatiek echter alles zonJer eenc geregelde uitwerking geen Medicijn dat niet te vergeefs klotste tegeu de rots van het Rhumatiek geen middel is voor deze bekend geweest drit h ire kwaal en oorzaak met wortel en tak uitroeide ihans zijn daar de eenvoudig bereid WATTEN van ABSHAÜBBIN welke reeds zoovele blijken van hare dadelijke werking hebben gegeven Nieniand beproeft te vergeefs hare kracht Hel trekt gpvatte koude uit alle ligcbaamsdeelen dadelijk ontvangen dadelijk uit en vervolgens naar evenredigheid dat men verkiest spoedig of langzaaoJ van hare weldadigheid gebruik ie maken de prijs kan voor niem ind cea afschrik zijn terwijl het veelvuldig debiet mij in staat stelt ze tegen den geringen prijs van slechts 30 Cent te kuanen blijven verkoopen Verkrijgbaar aan het Hoofd Düpót bij h BHEETVELT Az te Delft die tot ben ijsder echtheid steeds voortgaat de biljettente onderteekenen T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zeee k izen G WILHELMUS Woerde i T W DEN UIL Scioonliowii A KAULING Mpien J GOUDKADE Boüoop J H KELLER Sotterdam Vieste n agenstr BoeHrokierii Tan A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdaga en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór 10 ure ingezouden zijl Overzigt GOUDA in Octoier In Spanje gaat alles uitmuntend Het is eeiie voorbeeldige omwenteling eenstemmig geregeld en achtmoedig Prim is te Madrid en met Serrano aan l et hoofd des beninds de opstand was eene miütaiie maar daarbij heeft zich het geheele volk aangesloten en de verwerping der dynastie is thans m den Igeraeen toesejuichten regel van het algemeen stemregt volkomen gewettigd Over de nadere en meer regelmatige stemming des volks bestaat geen den minsten twijfel Maar de moeijelijkheid zal beginnen Spanje is achterlijk in ontwikkeling uitgezogen door een schandelijk bestuur is de nijverheid in den treurigsien toestand en de handel vernietigd Ziedaar wat langdurige tiranny in verbond met fanatismus vermag al de hulpbronnen van het rijkgezegend land zijn uitgedroogd en de nooiligaie voorziening zal kracht tijd en volnardingeisehen Wie zal de taak der restauratie aanvaarden De toekomst is duister Het zal wel meer en meer blijken dat het denkbeeld eener republiek niet zoo ver liet als men ons wel zou willen wijs maken maar niemand ontveinst zich dat de uitroeping der republiek schrik in Europa en woelingen in Spanje zelf zou veroorzaken en dat alleen de voortreffelijkheid van den gekozen president het eenigzins gelukken der proefneming zou kunnen waarborgen Een eigent ijke pretendent is er niet van den zoon der koningin den prins van Asturie is men eregt affceerig en de kleinzoon van den befaamden don Carlos telt weinige vrienüen omdat ook op hem de berinnering drukt der willekeur Nu komt een tal van prinsen op de baan zelfs de engelsche prins Alfred wordt genoemd Doch wat kan men hopen van een jeugdig vreemdeling is het xgeren zoo ligte taak dal elk die op kan vatten of is net vorstelijk bloed zoo krachtig dat het voorziet in het gemis van kennis ondervindiug en deugd Zulk een vorst dient zoo dikwerf voor strooman om het eerzuchtig spel Ie bev impelen der bovendrijvende partij De uitkomst zal in beide gevallen dezelfde zijn woeling strijd en langzame vooruitgang Men vergete toch niet dat de dagen voorbij zijn waarin vreemd geweld een koning opdrong en hem met de wapenen handhaafde Het veiligste mogt dan wel zijn volksregeriiig met een landgenoot aan het hoofd en dit zou ook de meeste kans opleveren van waarachtigcn vooruitgang al mogt het dan zijn onder velerlei strijd gedurige woeling en menigvuldige afwisseling Het voornaamste is nu tzij met of zonder koning eene constitutie die de regten des volks vaststelt Hierop mag men hopen De nieuwe instellingen behoeven tijj om wortel te schieten Dit is twijfelachtiger maar indien men niet begint kan men het doel niet bereiken In Turkije begint men zamenzweringen te beproeven doch daar zal geeiie troonwisseling den zieke genezing aanbrengen Rusland houdt onverwrikt het einddoel in het oog en Europa zal de catastrophe niet beletten als het eens in ernstige botsing is gewikkeld Disraeli komt in Engeland zeer onhandig voor den dag met eene verdediging der staatskerk die h iar diep vernedert en alle partijen van hem verwijdert alles schijnt daar de zegepraal der liberalen aan te kondigen Napoleon kan niet gernst zijn bij de omwentiling op ne grenzen en het uitroepen der republiek kon in Frankrijk weerklank vinden Hoe ongunstig de uitkomst ook w is in 1848 men kon welligt menigeen vinden die genegen was het mislukte werk op te vatten in de overtuiging dat de anhouder wint De voornitzigten zijn niet gunstig voor ons land onze financiën zijn wankelend geworden door de dwaasheden der specialiteiten en de overspanning van militaire dwaasheden Van Bosse heeft zijne schranderheid niet verloochend en is voor het volgend jaar leening en verhooging van den druk der belasting ontgaan maar wezentlijke verbetering is onmogelijk zonder De prij s der Advertentien van één tct 3es regels met inbegrip van het zegel ïs SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Ont Buitengewone letters wordsa berelicnd n ar plaat sru lint e wijziging en aanmerkelijke inkrimpiug van onze militaire instellingen Ais wij hierin niet wijzer worden dan is onze val onvermijdelijk Tegen het geweld moeten wij bezwijken door onze wapening vestigen wij het oog op ons en worden onwillig medegesleept in de naderende europesche verwikkelingen Zachtmoedige houding eu schrander beleid zijn onze beste wapenen bij inwendige eeudragt Maar bovenal ontbreekt ODS het laatste De stouie oorlogsverklaring der bisschoppen ehoorde de tegenpartij te vereenigen ma ir zij wil liever te gronde gaan in ouderlingen twist eu het bondgenootschap van nltramontanen en orthodoxen bedreigt ernstig de verdeelde hoop van flaauwe liberalen öuttenlanïi Londen 7 Oct De Times tracht aan te toonen dat er eene beslissing moot genomen worden aangaande eene verandering der britsche politiek van onthouding eener inmenging in de aanfftlegenh c cn aan de noordwestelijke grenzen van Indie Achter de rebellen van de Hazara hooglanden slaan de AfFghanen en achter deze de Russen Het is derhalve de vraag of de troepen niet naar de grenzen van AiTghanistan behooreu op te rukken daar toch 20 000 man der britsch indische troepen tot dien gezamentl ijken roarsch bereid zijn Parijs ï Oct De Moiiiteur deelt m een bulletin me dat de regerings junta te Madrid bij voü sstcmming is geconstitueerd Serrano en prim zijn benoemd tot honoraire voorzitters Don Juan de zoon van den in ISGl overleden Carlos graaf van Wontcmolin den vollen neef van koni igin Isabella heeft afstand gedaan van zijne regten op de kroon van Spanje ter gunste van zijn zoon Carlos De acte van afstand is gedateerd Parijs 3 October 1663 De Ptitrie publiceert ter gelegenheid van de troonredete Kopenhagen een lang artiiiel waarin geconcludeerd wordt dat Frankrijk zonder zich ger iakt te gcvoaler het schouwspelkan aanzien van de neigingen van Pruisen tot verdere uitbreiding welke de friusche politiek als het noodig is ieder oogenblik kan stuiten Men weet dat Frankrijk niet ongestraft helverdrag van Praag zou laten schenden 8 Oct De Figaro bevat een particuliere dépêche uitMadrid waarbij ver ekerü wordt dat Prim de kandidatuur vanprins Alfred van ïilTgelai d ondersteunt v elke echter door debevolking slecht opge iomen is Men vcrze rt dat er eenepublicatie aanstaande is tot opheffing van de belasting op hetzout en den tabak Berlijn 7 Oct De Provincial Correspondenz meent dat de regering van den noord duilsehen bond de zelfstandige beslissing van het spaansche volk over het lot van Spanje evenzeer behoort over te laten aan de spaansche natie zelve als het duitscbe volk voor zich zelf aanspraak maakt op de zelfstandigheid van diens eigen bestuur De regering van den noord duitschen bond heeft allezino regt om dezelfde opvatting in deze zaak van alle aiiderc kabinetten te verwachten en er is derhalve geen vrees dat de spaansche verwikkelingen den algemeenen toestand in Europa zal verstoren Madrid 7 Oct Prim is heden namiddag alhier gearriveerd Het is onmogelijk de zeldzame geestdrift der bevolking bij zijne komst begrijpelijk te maken Nimmer heeft men hier iets dergelijks gezien De geheele stad was op de been Van alle kanten ook van het ieger en de vloot waren depntatien gekomen en zij vergezelden Prim bij zijn intogl Vier uren waren niet toereikende om de stad door te trekken De vrije circulatie is onmogelijk geworden Verscheidene mannen en vrouwen kwamen voor het hotel van Prim en by de Pnerta del Sol in het gedrang om Fransche italiaansche en zwi sersche depulatien alsmede een muziekkorps begeleidden den stoet 8 Oct Prim heeft gisteren van het balcon n betlri