Goudsche Courant, zondag 11 oktober 1868

ADVERTENTIEN HEDEDEELING VOOR 1AA6UJDERS Veenendaal 27 April 1808 Den Heer H vos Gimbokn te Emmerik Mijnheer Meer dan 20 jaren was ik aan maagpijn lijdendeen dit in de twee laatste jarenzoo hevig dat de pijn geheel ondragelijk werd lle gebruikte middelen ni erHeeren Doctoren bleven vruchteloos doch door het gebruik van uw UnivOFSeelZuiveringSZOUt werd de pijn dragelijk en is langzamerhand geweken Nukan ik mijue werkzaamheden weer voortzetten tot wonder van een ieder die rojin mijnen jammerlijken toestand gekend heeft en ben derhalve gaarne genegen allenMaaglijders uw uitstekend fabrikaat aan te bevelen Met de meeste acIitiDg Uw dienstw Dienaar G BOS Het echte universeel ZUIVEBINGS ZOUT voor alle lijder aan maagkramp maagpijn braaklust slechte sp jsverter ng enz is te vet rijgen j 80 j kilo a 50 en s kilo a 30 Cents l Gou a E Welter L Schenk AvuierduM B Atlama Hceregracht hoek Utrechlsche Straat 250 M Cle ban Huidenstr 278 P A Koopman Hrl dijk 232 J T i ugKelmans Vijz i 540 Rotterdam C J W Snabilit Gr Markt F E van Santen Kolff Gcbr Ledeboer Hoogstraat Brochures over het gebruik de geneeswijze enz gTatiS Aanvragen on DEPOTS franco Tot waarborg der echtheid is elk pakje voorüee B t de basdleckening van den Fabriekact H VOn GIHBOIUI JfoOeirr 1 tUue U emmerik ajd Mijm 1 M O j i auJje ie iken liet volk luegosproken Hij e o n dat er tusschen hem en Serano de volmaakste eendrest bestaat eu dat de Bnie tusschen alle liberalen het volk ei heieïer bewaard moet blijven want de overwinning der revj ie is men verschuldigd aan de marine aan Sernino en aan de verbannen generaals Toen hij geëindigd had omhelsde hij Serrano en hief den kreet aan Weg met de Bourbons Een eenpi ig ipp auJissement volgde hierop Gisteren avond W 15 er eene prachtige illuminatie De schout bij nacht Topete is ook alhier 2e r iveerd De i ire L bevat eene proclamatie geteekend door Serrano Prim en de lei trait juuia Po rir vordt gelegd Hebt volledig vertrouwen iu ue bewerkers der revolutie in de echtepa rioiiea die het werk van Spanje s staatkundige en maatsch j elijke wedergeboorte ondernamen Pe proclamatie eindigtaldus Weg met de Bourbons leven de nationale souvereiiiiteit het algetneeri stemregt de bevrijders van i armee en demarine Het blau meldt voorts dat de Carlisien zendelingennaar de baskisclie provinciën afgevaardigd hebben en dat de juntas uit de provinciën adhae ien eu gelukwenscbingen naarM idrid hebben doen toekomen 9 Oct Gisteren avond hadden er groote maniffstatienplaats Ier gunste vuu de vrijheid en de gelijklieid der eeredien f e Y u i p ogt bewoog zich door ue straten van Madrid v r il j i door muziek en een transparent dat verlicht was e rjp lie inscriptie stond Weg met het concordaat Wegli ï ivr inuen van Bome Leve het vrije Eome ilA ministerie is als volgt zamengesteld Serrano mi1 ireai ltni l riai oorlog Topete marine l iguerola fi I til Lorenzana buiteiilandsclie zaken Romero Oriis justitie S3 5Ui bmneulandsche zaken Ayala kolomen Euiz Zorrilld onciibare werken OtnncnUnb GOVDA lu October PinssJr is alhier door de po itie gearresteerd zekere J T d L he ror dging in deze en bij de bouwlieden in de omjiïi ecje meenten eu aan ieder een brief ter lezing aanboou door hem zelven opgemaakt waarin vermeld uerdeu de ongeiukkige omstandigheden van een genoemden persoon die na door de ve sphus 20 runderen verloren te hebbeu ook 7iine vrouw h i l zien sterven en zijne woning afbranden en iiï diepe armoede was overgebleven met vier kinderen en eene onuuoifie zuster De rondbrenger vertelde daarbij dat hij uit loutere mens hlievendheid zonder eenig eigenbelang rondging om liefjesifien in te zamelen voor den rtmpzaligen man Het Staatsblad n 135 bevat het besluit van den 1 Oct lS 5 tot intrekking der koninklijke besluiten van 5 Julij 1S36 Staatsblad d 411 en van 9 Januari IS+l Staatsblad n 2 houutnJi Oepaiingen omtre t de toelating en erkenning van gemeenten van afgescheidenen Tan het hervormd kerkgenootschap Bi de op den 7 dezer te Rotterdam door den schutters r aad plaats gehad hebbende aanbesteding zijn de minste inschrijver geweest Voorde n onterin en Gebs Domhoff voor 11 92 voor chakots Wed J Cor ien en Zoon ƒ 2 49 o voor de chou derbedekk ij en A v m Weezcubec ƒ U 37 voor de halsdassen Wed Lorsten en Zoon en Gebs 1 mhoff beiden voor ƒ 0 i2 De algemeene svuode der ned hervormde kerk heeft metveroor eeüng van den haagschen kerkeraa in de kosten denitspr ik der svno ius contract i in zake dr J C Zaalberg bekrach git n dus genoemden pre kant ia zijne regien gehandhaafd Er heer cht zekere spai i ing in de gtmeenle met betrekk cg tot de vraag of de ker eraad nu bij zij j aangekondigdroornetnen zal bi veii vclharuen om het eder optreden va den heer Ziaiberj als Je v erweeksche 3ch sing die nu aanvangt il geëindigd wezen toch te ittten Mep sohnjtt uit s Graveiiliare Woensdi g avond juist middern ht vertoonde zich vooral ir het z w Lo eii deze stad eeu prachtig luchiverscbijnsel Het wr een grooie bei van eeu helder blaauw licht welke b J het nederdalen uiteen spatte en eene massa uur liet ne ervallen Vocril op het tieilnnd maakte het licht een sierken indruk het veld nas ais inev clectrisch vuur verlicht De koebeesten liep a verschrikt door elkander en hieven een hevig geloei aan Do r den heer L Winkel te Delft die reeds meermalen gelukkige proeven van zijn muziekaai talent heeft gegeven is voor bet deiftsche weerbaarheid corps Frederik Hendrik een marsch geoompoLeerd waarop een lied is gedicht door dr Wap opgedragen aan den kommandant van dat corps den heer kolonel J L Moerman Zoc el de muziek als de woorden zijn utiBemeDd go d geslaagd en strekken ten bewijze van de geestdrift waaritede èn compouist èn dichter voor deze nationale aak i n beatU Met het o der ijs der kinderen uit den werkenden slanj is het in Twenthe vrij slecht gesteld het lezen eu schrijven is bij kinderen van 12 tot la jaar weinig bekend bij ouderen is dit beter Vóór de invoering der sioomwerktuigeo bezochten de kinderen nog de avondscholen thans is dit anders en j vermindert bet onderwijs zoo dat vele fabriekanteD onderwijzers aan hunne ondernemingen hebben verbonden Iu het Volksblad leest men Hoogst bedenkelijk is de toestand onzer financiën Hij is echter in geenen deele hopeloos wanneer bij lijds de noodige I maatregelen worden aangerend Blinde partijzucht njoge aan de liberale of conservatieve ministeries de schuld geven van den toesiai d die ons voor de deur st at eerlijke en onpartjdise vaderlandsliefde erkent dat van verschillende zijden is missetasi eu dat eendragtig de handen ineen moeten geslagen worden opdat het vaderland de financiële moeijelijkheden te boven komt De apostoliscïie brief door paus l ius IX aan alle protestanten en andere niet katholieken geschreven dd 13 sept ISfiS en betrekking hebbende op het tpcumenisch concilie in i december 1S69 is opgenomen in de Tijd De paus noodigt hen uit niet om die algemeene kerkvergadering bij te wonen I maar om weJer in de r k kerk te treden Gelijk reeds is I gemeld t gt Pius IX in dien briet dal van bedoelde verj eenigirg voornamelijk het heil der christelijke zaraenleving af hangt De wereld kan niet den W£ e vretle genieten zoo er niet een schaapstal en ecu herder zijn Men schrijft uit Oude Touge De aardappeloogst is hier in vollen gang en er wordt vrij d uk geladen de kwaliteit is vr j vol h ende uitgezonderd dat vele partijen nog al met zoogenaamde Huilers bezet zijn hetwelk schadelijk voor den boer is i POLITIE Donderdag js gevonden op de markt en gebragt aan het bureau van politie een gouden ring vertrapt regthebbende daarop kan dien ring terug hekomen bij den heer commissaris van politie Gemengde Berigten 1 De regeriug ileT V S van N Amtiika heeft de ceoirale juota te I Madrid onmiddellijk erkend aU lesenng de facto ïe Havaua is meii ongenegen b oor aU nog aan te = luiten bij de oumentelmg in Spanje i De aar i=bis=choi lau OUmutz is uegeos het weigeren der afgifte dei 1 buuthjk repi te fi door de regtbaiik te Bronn veroordeeld tot eene boete ran 5 KjO fl Op de mnnt te Madrid vorden stukken geslagen met een leeuu die de spaanscbe vlag draagt en het woord ïibertad Dt civiele l j t dt r koningin en hare famil e in 5panje bedroeg 21 162 i OO fr Een trgeant di r administratie bij de etjgelsche marine ontslairen moet een jaar zitten en z l bovendien sreb andmerkt uorden wagens fraodt van nog geen dertig gulden Te Mtlboarue komt een faiUi s ment oor van 24 ton Ue Brazüiaoeo makeu groote oidfriDgen legco Parrguav I Op de Aotilleu iijn de voorait i ttn an den oo st zeer gbOstiLT Disraeli eskeat dat het protc=taötfcche geloof geheel magteloos lé tegeii I over de kerk van Rome eo dit het Ie beschermiag van den rtadt buhoeft I om den magtigen vijaud het hoofd te bieden Te Krojnstad zijo 1 V huizen vernitld door braad ZwitserLmd voorziet zich van een gewclti z groot aaotal achterlaadgLweren Te Praag hebbeo bij herhaling ou c regeidhedea plaats de kavalerie herstelt de rust Ue Turken begianeo er nu zelf o er te denken om den zieke te veriuileu voor een gezonde De bevolking van Nederland bedroeg op 1 jan ISSOeen getal van 2 a2ö 30S en op 31 dec 1S67 niet micder dan 3 5 2 416 7iekn lams Klanc is van Londen vertrokken naar Madrid Antonio Garibaldi neef an dea generaal wil zich te Nizza kandidaat stellen ior het wetgeveud ligchaam De nationale garde i2 Madrid is 751 00 man sterk lo 1 Zwitserlaud zijQ door geweldige oversiroomingen geweldige verwot tiugeo aangerigt I Ingezonden De eerste werkzaamheden der kamers Ka de zomerrust die dit jaar vrij langdurig geweest is is het parlci ut weder bijeen eu voorzeker is er nieraaud die niet hoopt dat deze zitting der kamers regt vrucli baar moge zijn Veel tijd is in de laatste jaren voor de wetgeving verloren gegaan toen men strijd moest voeren tol handhaviug der eenvoudigste constiiutionele beginselen thans nu bij he ministerie de zucht besttiat om veel zaken af te doen thaos nu i iemand a in den echt conslitutionelen zin van het ministerie behoeft te twijfelen en de meerderheid der kamers blijkbaar met den wensch bezield is om het ministerie op zijn weg ic volgen mogen wij een vruchtbaar zittingjaar verwachten Mcgt die vccvachting niet tot groot nadeel des lands telei rgeateU K orden De eerste werkzaamheden der eerste kamer lijn v o I 8ls met den geest en de rigtjng van dit stnataligcha am o er tenkoirl rust g afgeln pêo Het adres van ar iwoord was een r eerkl ank op de troon rede en een poging om de schoolwet agitn ie ook in liit ligchaam over te brengen mislukte volkomen M cl o af een amendement in dien geest aanleiding tot verschillende redevoeriugen maar bij stemming werd het met overgroote meerderheid teruggewezen Eeeds de eerste werkzaamheden van de tweede kamer getuigden van strijd De keuze van den voorzitter gaf daartoe aanleiding Was i vroegere zitiingjaren sleeds de hr van Reenen de crste kandidaat tol het voorzitterschap geweest thans werd hem die plaats betwist en eerst het lot heeft hem bij staking van stemmen tot eersten kandidaat aangeweyeu De beide andere kandidaten behoorden tot de liberale partij De keuze der voorzitters der afdeelingen en de keuze der commissie voor het adres van antwoord getuigden mede van den liberalen zin van de meerderheid der kamer Het adres van antwoord was grooteiideels een weerklank op de troonrede Sprak deze niet in het bijzonder over het lager onderwijs en nog minder iver de breed uiigemeten bezwaren ook het adres van antnoo d zweeg daarover en dit konden de mannen der schoolwe ap tatie niet onopgemerkt laten voorLijgaan De geest drong h n tot spreken en een langdurig debat had plaats dat even el weinig nieuwe gezigtspunten heeft opgeleverd De oude o tgeformuleerde bezvaren aan de eene zijde tegenover het verzoek der andere zijde om in een wetsontwerp de grieven behoorlijk te formuleren opdat de kwestie eindelijk eens op praktisch gebied konde gebragt worden en boven de partijen de minister van binnenl zaken die open en rond verklaarde dat van hem geen wetsherziening was te wachten dat hij met de beginselen der wet zonde staan of vallen maar altijd bereid zoude gevonden worden om grieven uit een verkeerde toepassing der wet ontstaande zooveel mogelijk te voorkomt i of te herstellen indien hem die officieel ter kennis werden gebragt Er is veel er is dikwijls goed gesproken maar de resultaten zijn onbeteekenend Twee amendementen werden door de meerderheid afgewezen en zoo is ook gebleken dat ui weerwil van alle manoeuvres ook in de tweede kamer de schoolnet agitatie op geen steun behoeft te rekenen Formuleert uw bezwaren in een wetsontwerp dat zullen wij onderzoeken Weigert ge dit te doen dan moet de gebeele schoolwetagitatie even als de vroegere bisschopskwestie ais een kiesmanceuvre beschotiwd worden was de grondtoon van de redevoeringen der meerderheid En zal dit wetsontwerp worden aangeboden Wij gelooven liet niet want dan ware het met C agitatie gedaan dan spatte het monsterverbond uileen Blijft de meerderheid aaneen gesloten dan is niets te vreezen dan zal de gezonde zin der Heden overleed tot diepe droefheid van ons onze kinderen en overige familie on e jongste dochter MARTH HEN KIÊTTE iu den ouderdom van 32 jaren J H SMIT Gouda Godsdiensi ouderwijzer 10 Oct ISrtS S SMI T HOBTAM De ondcrgeteekeiiden betuigen bij deze hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid van htin huwelijk ondervonden L EXALTO Moordrecht J H E ALT0 11 October 1868 D E Joxo AANBESTEDING V 4 X Levensmiddelen Den 14 OCTOBER lS68 dps morgens ten 10 ure zal door de VoedingaCom missie van het gedeelte van het 4 Kegement Infanterie iu garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommanderenuen OfBcier worden aanbesteed de leverantie van KUNDVLEESCH VET SPEK gerookt en ue iuien KRUIDENIERS WABEN eu i ARDAPPELEN De voorwaarden liggen van af heden den S October ter lezing bij den ljud iut Oiiderotficier van DEÜ IEK OM in üe Kazerne van genoemd Korps Gouda 7 October 1868 kiezers k in een volgend jaar uitspraak do n in den gee t van vooruitgang en verlichting en al moge dac ook een deel onzer landsenooten hun vroeger hislorie vergeienle zich door schoonschijnende redenen laten medesiepen of opge idfn en opgelet zich sterker wanen dan zij zijn ook daarvoor behoeven wij niet te vreezen het meer verlichte deel der katholieken weel waar zij handhaving hunner regten mogen verwarhien zij weten wat zij van het zoet gefluit van den vogelaar te duchten hebben Nog slechts 15 jareu zijn wij van hel beruchte bisschop jaar vernijderd Slechts weinige discussien werden door de andere paragrafen van het adres uitgelokt Uit de spoorweg discussie bleek hoewel men niets wilde vooruitloopen noch beslissen d it de meerderheid der kamer wel voor de spoorwegverbiuding te Kotterdam scheen te zijn Het adres werd met groote meerderheid van stemmen aangenomen en daarmede was het eerste bedrijf afgeloopen Hel is te hopen dat wij spoedig de tweede kamer op wetgevend gebied werkzaam zien Marktberigten Gouda 8 Oct Behalve boekweit die weder iets honger betaald werd ruimden de andere artikelen tot vorige prijiea slechts langzaam op Tarwe Poolsehe per 2400 kilo 415 Eoode Kleefsche ƒ 390 Zeeuwsche per mud ƒ 10 25 a ƒ 12 25 Rogge J 7 00 a S 75 Gent ƒ 6 25 i 7 75 Haver ƒ 3 75 if 5 50 Boekweit Frausche per 2100 kilo ƒ 2 30 Ti ƒ 250 Xoordbr ƒ 275 a 285 Bruine boouen 12 a 1S 50 Pi ardeboonen ƒ S 50 a ƒ 9 Duiveboonen ƒ 9 40 a ƒ 10 De aanvoer ter veemarkt was gering en de handel daar door iets levendiger Varkens en biggen waren veel aangevoerd doch de hai del weinig geanimeerd Kaas Aangevoerd 52 partijen prijs 24 a 2S ioeboter ƒ 1 36 a 1 46 Weiboter ƒ 1 1 1 i ƒ 1 Ï6 Burgerlijke Stand GOUD Geboren C Oct Coroclius Bruno ouders L Briakmao en H Koolinecs 7 Johanna Catbarina ouders P OiEiu mtN 6 Oct C M steenwmkel 1 m Geiuwu 7 Oct T Honthoï en M H van WtrkbooveB Rotterdam M Cloos Apoth Hang 441 S J G Wulff W Xieaml Vtrtckt V Riukhuijzen Hermingbnijzen g Wed J Porton HambBrjcetlir J J L V Haarlem Vredeb 745 K W Houtzager SaveUjr T P V d Berg t Zn HeiUgew H J T d Kaner GauMswfct jroerden H J v d Berg