Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1868

OPEXBARE VERKOOPI GE op MAANDAG en DINGSD G 12 en 13 OCTOBER 1368 des voormiddags ten 9 ure in en op de bicriia te beschrijven onroerende goederen van eene groote partij gezaagde HOUTWAREN van welke de Notitie tegen betaling van 10 cents verkrijgbaar is En op MAANDAG den 26 OCTOBER 1363 des voormiddags len elf ure in het Lokaal der Sociëteit Vkeuebest aan de Markt te Gouda van een HOUTMAGAZIJN met KANTOOR twee PAKHUIZEN en een stuk GROND staande en liggende aan den Turfsingel te Gouda wijk N 135 134 en 90 Te aanvaarden i November ISüS Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaria W J FOttTL IJN DKOOGLEEVER te Gonda W 683 1868 Douderdas 15 October KïOUDSCHE COURAKT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg I n 60 DEPOT van BINNEN en BUITENLANDSCHE BIEREN van A NORTIER Gouwe Wijk C N 34 te GOUDA O N T V A N G E X op K vart Eimer van ruim 30 Ned Kinnen Steeds verkrijgsaar op fleSSChen Alsmede diverse soorten van BOSSCHE BIEREN op fust ileUmjkcrsIunaer de öoudsWoem EEBSTi VOORSTELLING op MAANDAG 12 OCTOBER 1S6S in het Lokaal Tivou aanvang te 7 uur DETDLPENHANDEL blijspel in 2 bf Irijven door A Rciscii D A v K X A Bergfen en Dalen blijspel in 2 bedrijven Introductie Billenen voor niet leden zijn verkrijgbaar bij den Heer P van OUDSHOORN il 50 Cents de persoon en dameskaartjes voor de leden a 25 Cents De oLiiergeteekeiide heeft de eer zijnen gerfrden begunstigers ie berigten dat bij hem ontvangen is eene aanzienlijke keus der nieuwste modellen WINTEMANTELS aiamede een ruim assortiment Japonnen en Hantelstoffen gekleurde DAME SROKKEN en CRINOLINES PELTERIJEN CACHEMIEEN en GLACÉ HANDSCHOENEN voorts eene geheel nieuwe collectie EStl ME L X RATINES DUFFELS BUCSKINGS B AAIJEN BE YEES en andere wollen Goedereu E Meijer Markt SPECIALITEIT VAN Kaapsclie De on erge pekêüden hebben de eer te bengien dat zij den He r J C G DCTILH te Gouda hebben benoemd als hunnen AGENT voor den verkoop der door hen registreeks aangevoerd zeer geurige en vers er kende Kaapsche Wijnen alsmede Roode Port en Bordeaux Wijnen alles in kisijes van 13 heele ei 24 halve flescl jes PRUSNOTITIEN zijn dagelijks bij genoemden Heer DL ÏILH Zevenstraat Gouda ver J L W F STERN Haarlem Wed VAN HAANSBERGEN DUTILH Leiden De Heer Ch F W SPILLENAAR is np rieden uit zijne betrekking als H ofl Inspecteur bij de Vennootschap HOLLAND ONTSLAGEN en zal dientengevolge niet meer voor genoemde Maa sch ippij werkzaam zijn AMierdn 3 Oct 1868 DE DIRECTIE Het in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde Anatiierin Mondwater van Dr J G POPP PractischTandmeester te WEENEN BOGNER STRA Vl 2 Dit voortretfelijke prseparaat heeft zich sinds de 15 jaren van zijn beslaiin een rcemvoUen naam verworven zelfs buiten Europa Het is gebleken bijzonder heilzaam te zijn tegen tandpijn van elke soort tegen alle ziekten van de mondholte losse tanden ligt bloedend ziek tandvleesch en scorbut Het lost de slijm op waardoor het aanzetten van kalk aan de tanden verhinderd wordt werkt verfrisschend in den mond zuivert den smaak en verdelgt in den grond daardoor de nare lucht welke door kunst of holle tanden door spijzen of labakrooken ontstaat Dewijl het Mondwater op de tanden en den mond volstrekt niet aanzettend werkt zoo biedt het ook als voortdurend reinigingsmiddel van den mond de beste diensten en behoudt alle deelen er van bij de volle gezondheid en frischheid tot in hoogen ouderdom Attesten van hooggeplaatste autoriteiten in de geneeskunde hebben het erkend als onschadelijk en aanbevelenswaardig en ook wordt het door vele gerenommeerde geneesbeeren voorgeschreveii Prijs per flacon 1 75 Plantaardig TAI DPOEDER Het reinigt de tanden op zalk eene wijze dat men door het dagelijkseh gebruik niet alken van het lastige kalken der tanden bevrijd wordt maar het glazuur der tanden voortdurend in schoonheid toeneemt Prijs per doosje ƒ O SS Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen KolfF apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel te s Rage bij j L F C Suabilié apoth te i y n bij E Noordijk te Vtrecht bij F Altena apoth te AmnUrdam bij T v Windheim en C verkoophuis De ondergeteekende heeft de eer h ren begunstigers te berigten dat zij ontvangen heeft eene fraaije collectie VORMEN diverse soorten van FLUWEEL LINT BLOEMEN VEDEREn Dankbaar voor het tot dusver genoten vertrouwen beveelt zij zich bij vernienwing aan tot het leveren en vermaken van alle soorten van ZIJDEN FLUWEELEN en STROOHOEDEN zorgende vuor eene nette en civiele bediening J MOüCHON Korte Groenmdaal Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg egen de slijm en als maagversterkeud gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn egen 321 2 eent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderteen J F de Donkerstraat u 372 Jlaardingen J M Lngeruerff De SLIJM en M AAGPILLEN bereid volgens het eChte rOCept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm Maagpillen is een biljet voorzien met de haudteekening van J J SCHEEUDEB apotheker welke haudteekening zich ooi bevindt op bet zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen i Bwkdiukkm tm A bRlNKM N Deze Courart verschijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is s franco p post 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn buitenland Londen lO Oct Gladstone heeft een manifest aan zijne kie ers in de westelijke afdeeling van Zuid Laocashire gerigt waarin hij de noodzakelijkheid auntoont om de belemmerende en lastige artikelen uit de reform wet te verwijderen om naauwlettend toe te zien op de hoog opgedreven staatsuitgaven en om de staatskerk in Ierland op te heffen van elke Gladstone zegt dat zij de kerk der rijke minderheid is terwijl het toch duidelijk is dat de handhaving door den siiat van een antinationale kerk slechts een verontschuldiging ziu kunnen hebben zoo zij namelijk een kerk van armen was De staatskerk in Ierland is een bespotting waarvan de afschaffing een pligt van regtvaardigheid is waardoor een schandaal zal worden weggenomen t welk door heel de wereld bekend is In deze hoofdstad ziet men den naderenden winter metgroote bezorgdheid te geraoet omdat de opgewondenheid doorde naderende verkiezingen veroorzaakt de menschen blindmaakt voor de naderende toekomst welke dreigend is blijkbaar reeds uit den stilstand van zoo vele fabrieken en werven De armoede in oostelijk Londen is daardoor zoo verschrikkelijk toegenomen dat sommigen der armen opzigters nietweten wal te doen en wat aan te raden De werkhuizen worden vergroot maar d t helpt niet en eene gcheele nieuwe regeling van den armen onderstand is dringend noodig Derijke inwoners geven zeer veel maar duizende ponden sterling gaan verloren doordien geene centrale commissie voor dejuiste verdeeling der giften zorg draagt In sommige v ijkenbedragen de kosten van de verdeeling en rondbrenging dergiften 60pCt van het geheele bedrag De bond der armen zonder werk alhier houdt tegenwoordig wekelijks vergaderingen in de open lucht Donderdagavond is de eerste daarvan gehouden en het besluit genomen dat er eene hervorming noodig is van dien aard dat daardoorhet stoffelijk welvaren der armen bevorderd en eene billijkeprijsregeling van den arbeid tot stand gebragt wordt en dat ten einde deze doeleinden te bereiken de bedeeling van armenuit de armenbelasting moest afgeschaft worden en teruggekeerd moet worden tot het stelsel van eigen onderhoud gebaseerd op het grondbezit waardoor langzamerheid aan hetvolk zijn natuurlijk en van God gegeven regt op den bodemzal teruggegeven een natuorlijk handelsverkeer binnenslandszal voortgebragt en meer algemeene verdeeling van rijkdomzal verkregen worden waaruit een algemeene voorspoed entevredenheid zal voortkomen Iegelijk met zedelijken en verstandelijken vooruitgang 12 Oct Eene menigte protestanten heeft te Blackburn een óOOOtal Ieren die ter gelegenheid eener kiesvergaderiugeen oplogt hielden aangevallen Men werd handgemeen ener vielen dooden en gewonden Parijs H Oct De France zegt bij het bespreken van de jongste deensche troonrede dat het gezond verstand de ondervinding en de tractaten ter gunste van Denemarken zijn Het blad meent dal Frankrijk wenscht dat de onderhandelingen tusschen Pruisen en Denemarken tot een gunstig resultaat zullen leiden Wanneer het status quo in Sleeswijk wordt gehandhaafd dan blijft de kiem voor malaise bestaan en het is var belang die te doen verdwijnen Pruisen is nu magtig genoeg om te toonen dat die staat het regt eerbiedigt 12 Oc De Patne zegt dat er te Barcelona en in andere steden van Catalonie adressen c rculeren die den wensohte kennen geven om aan Prim den titel en de waardigheidvan dictator te geven Het fransche ads jigt Bougainville is dezer dagen naarde noordknst van Spanje gezonden en men heeft zegt de Patrie toen de ervaring opgedaan dat geen enkel vreemdelinggedurende de laatste gebeurtenissen verontrust is geworden De France de bewering van een bnitenlandsch blad we De prijs der Advertentién van een tot ze regels met inbegrip van het zegel is 0 Ceat tow eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend uur plaatsrui iite derleggende omtrent een incident met den heer Cretzulesco gevolmagtigde van Rumenie zegt dat zij in staat is te j verzekeren dat Engeland het geheel en al met Frankrijk eens is omtrent alle kwestien die de belangen van Turkije raken 13 Oct De Gaulois zegt Wij hebben reden te gelooven dat Prim aan prins Napoleon een brief beeft gerigt die bestemd is om aan den kei er te worden medegedeeld en waarin de wensch van het voorloopig goovernemeDt wordt te kennen gegeven om de meest vriendschappelijke betrekkinpen met Frankrijk aan te gaan Het voorloopig gouvernement heef nog geen vastgesteld plan aangaande den kandidaat voor den troon Men zal trachten een vorst te kiezen die geheel Europa aangenaam zal zijn en aan Frankrijk in het bijzonder Berlijn 13 Oct in de diplomatieke kringen all ier hebben de gebeurtenissen in Oostenrijk een diepen indruk gemaakt welke door het berigt dat Praag in staat van beljg is verklaard en dat de stedehouder aldaar is ontslagen aog is vermeerderd Men bedenkt dat thans drie kroonlandea Bohemeu Galicie en Tyrol in onrustigen toestand verkeeren en houdt het er voor dat daardoor bet behoud van het liberale ministerie en zelfs de positie van den rijkskanselier in gevaar wordt gebragt Men ziet de verdere ontwikkeling der zaken aldaar met gespannen verwachting te gemoet Frankfort U Oct Volgens officiële berigten te Beni ontvangen heeft Tessino bet meest geleden en bedraagt de schade aldaar vele millioenen Na T ssinc zijn 3t Gallen en GraiQwbunderland het meest geteisterd de schade iu ieder dec r beide kantons wordt op millioenen geschat De beri tea uit het kanton Tessino bevestigen dat de groote verlieien welke men aldaar heeft te betreuren de vrees die men koesterde nog ver overtreffen Om slechts een voorbeeld aan te voeren Een ingewijde die vier dagen in hel Bleiicodal heeft vertoefd schat alleen voor dit kleine district de schade aan de kantonnale wegen op 200 000 f s en de werkelijke verliezen der bewoners op 800 000 a 1 000 000 frs De lijst der omgekomen personen iu het kanton Tessino is met nog 11 vermeerderd Van Locarno wcrdt gemeld dat op 5 deïer het water aidaar op het marktplein 7 voet hoog stond sedert eeuwen had men een zoo hoogeo waterstand niet gehad De ontzaggelijke naar wolkbreuken gelijkende regeiibnijen hebbeu ook vreeselijke ver voestingen door bergvallen ten gevolge Le bad b V bij Giornico en Bodio In geheel Zwitserland heerscht bij alle kringen de levendigste wedijver om den nood der overstroomden te lenigen de particuliere weldadigheid is echter bij zulk een ontzettend onheil als een droppel water in de zee Verscheiden bladen bevelen reeds de heffing eener nationale belasting aan Zwitserland zal werkelijk groote offers moeten brengen indien bij een zoo groot ongeluk werkdadige hulp zal worden verleend Stuttgard 12 Oct De Staatsanzeiger het sluiten van de overeenkomst betreffende het stelsel der znid duitsche vestingen besprekende zegt dal er gelijktijdig een verdrag werd gesloten waarbij bepaald is dat de onderhandelingen betreffende de gestaakte liquidatie van het vervoerbare vesiingraaterieel spoedig weder zullen voortgezet worden r e plaats der zamenkomst is nog niet bepaald Munchen 11 Oct Gisteren namiddag heeft de militaire conferentie alhier eene zitting van eenige aren gebonden waarin de definitieve besluiten omtrent het defensieve stelsel vastgC steld zijn en s avonds laat heeft de conferentie hare slotzitting gehouden waarin de overeenkomst is ouderteekend Weenen 10 October Nadat de landdag Ic lusprnck het ontwerp sohoolwet der regering had verworpen heeft de stadhonder eene lastgeving des keizers voorgelezen om dcu landdag terstond te sluiten en te verklaren dat de regering zich voorbehoudt maatregelen te nemen om de grondwet van staat ook in Tyrol van toepassing te maken 11 Oct De Wiener Zeitung bevat an keizerlyk besluit waarbij op grond der bepaling van de constitutie de bevoegd