Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1868

Ir r miui i rs nord om iireifn cm ijdeli ke net c ijke fj bu icii c ect le lelleu Dairenboien komt m ge ne sWl oor een inini=ierieel be lun door het gaii ehe Bir e onderieekeDd nairbj op grond van het langehaalde if be loit eicep loue e bepaliusen ordrn orge chre Te ipzig e v n Prias tu ijue oor eden Uc sadhouier ao Bohème le heer v Kel ersperg u op pfii n gesVlJ en vervangen door den ui eriaut veld 03 r 1 V V K er Praag l U t Oiatcren nimiiJig wa er een groote oi jpoo le 5tnieon eke siechl = door tu chenkom t drmi iii re kbiineu uiteengej lagd nord n nadat ver=clieidenperonen peioud warec De avonds wis de ru her steld Heden heeft de militaire gourerne r generial v Koiler eene prociiroa ie ui geïaarJiïd n itr n de bevolking worJt vermaand om ra t en orde te henaren IJiarin wordt gezegd T re gouvernear het a z re tns oe nhuu de om de net e e crJe te herstellen ec l a hj overtre linsren ddarv n de Doöds met de gempende miït zal te Llit gain ternijl hij de hoop ui =preek dit La her tel van de lu t lu de gemoe r n men en nes der oproerijheJen zal verl iten en eeue rtrde e hn k rg u chen de partijen op den constitutioneieu i rkcn en ook v nden zal Pesth 1 Oct Eergi eren heeft te Semlin de confron prin5 Karageorgcwitch met zi ne medebe ehuldig lei a P iaru t moet de louedue scfaulil van den prii mjord van prin Michael gebleken zijn Mut eu zal h r naai Pe h terugsebragt orden Florence 12 Oct De dagbh en deelen medt dit bet r v ngen voorde tab k leening 92 miUioen be f z ue vermindering I5 va ge teld op 20p t Malild Oc ober De ecre ans van Gonzalez Bruo 1 = r op r at ernstig gek et t oererial Prim heeft de n let icii zeer gelaakt HiJ heeft bevolen dit me u gr vtn zou xerge en en dat men zich eerder voor er ge ke toocee en behoord e 1 hoecen m plaats van het bloed n de n en te doen vlo en 10 0 De junta heeft de gisteren uitgevaardigde ter klarrg omtrent de regen der natie gecompleteerd door der en cK te kennen te geven dat de doodstraf zou worden af ge af dat de 11 dividueie vr heid zou norden geproclameerd en at bet domici ie on cherdbaar zou zi i De juu a beeft en ei c e m de behoe ttn van de irben cnde klasse te voorzien eene eeLiDg uitge chreven van 10 millioen realen gewaarborgd door gemeente obhïat en Deze om zal worden gedelgd door verkoop van gemeente terre nen Tmntig kapitalisten van Ma dr hebben gi tereu ie er voor oO OUO realen ingeachreven e provii cien hebben het meun e gouvernement ernend ele ie en vin den taa =raad hebben hun ontsiag ingediend De rei ering hefft krachtdadige maatregelen genomen om alie revo utiora re bnitenspor eheJen n de provinciën te voorko men uf te straffen Lr heerscht hier de meest genen chte rast 11 Oc De jnn i heeft den maire van Madrid gemig tigd om operbire nerken te doen aanleggen welke verbeierinseii n he levtp roeper en der bevolking nuttig zijn De ip ct r jV ngen oer gemeente leening hebben het bedrag vm 5 J I JIJ fr bereikt Josc M rii Orenee markies van Albaida heeft de volgende repubii cirsche proclamatie aan de Cataloniers gerigt ez met de koningen nant allen spannen in meer of minder mate zaraen tesen oe vrijheid Noch oe Franschmar Moutpensier noch de Portugees don Fernai a noch een der uui ehe vorstje naarmede de modi eraar 01 = oudeu niUen begftigen pin I c ha i L jr Lm nuel zijne kroon vernorven door den r J en aae verdrukten be chermd toch is liij geëindigd itet de 01 i Unbare van pa jC m lechl tene boi dtenoo chappelijke republic n Caij üie vooral met Zjne 01 1 e handvesten met zijn r ch i a er i ne utflt voor der arbeid en zi ue neiging om z n eigea jeven te leven bez t alles w it het uoodig hee om z ch zeif te regeren gel k de beste der amer staien Mi eu ij van de vr jheid van drukpers van prektn van vergaueren gebruA om luide den definiiieven val van f s 3 1 gin vaii ïpaije te verkondigen en de toepissing der bondgenootschappelijke begin e en in vereeniging met allen winneer het geldt de verdedig ng van ons gro idgebied Xiten WIJ goede Spanjairden en goede katholieken zijn die twee zaken sluiten elkander met uit zij vullen elkander aan Vis wij een koning kregen zou hij slecht ontvangen worden door de republikeinen de Camsten de aiiihingers van Is ib lla door bi i a uilen ec nieinaiid zoode hem met geestdrif oiil angen Geen Tor t die icht ng beeft nor zichzelven zon eene kroon nulcia ainnemen die hij niet veroverd heeft en waartegen hel eenstemmig gevoel van alle Spanjaarden jich met kr icht zou verzetten o Weg met de koningen Geroua 3 October CS Oreiise is heden avond alhier aangekomen Hij zal eenegroote democrti che vereeniging bijwonen en het voorsteldcen dat slechts de repubiikeinsche regeringsv m de democralische beginselen kan voldoen 12 Gv Lr 13 hier gisteren een democratische bi eenkomst gehouden die zeer ruslig afgeloopen is De redevoeringen naren gematigd en ne den met kalmte aniigehoorl Erbeerschte de volmaikste orde De bi eenkomst heeft eenstemmig aangenomen een veialaring dat de democratie de regering D oest ondersteunen zoolang zij getrouw blijft am debeginselen der revolutie Hel vergevorderde uur belette debijeenkomst e slemu 1 over een voorstel van den heer OreneEen tneede b ee om8t zd eerst lags eehouaen nordei Prim heelt een b ief Beschreven aan de Gaulois aariiiliij aui dat blad zijn d lUk betuigt voor de sjmpathie die Ievoor drevolutie aan en dig heef gelegd er ter gfelt bijzijne vernoiidering te kennen over het oniïeduld van een pueelle der fr iiische orukpers hetnelK van oordeel is dit sr ujeniPl spoedig genoeg a lu het iv ers gaat Prim zegt d t ach dagen genoeg e eest zjn om eene dr e eeunen oud dvnastieomver te nc pen en een ander gouvernement e ligen nzullen th ins i iet dralen om den meunen straat an zaken met Ie const ui r nde Cortes le grondvesten op I grondslagen vanhet ro ramma da gj kent VUd lU zullf i nij er lu geslaagdziju ijel ideaal in de sta itktinde voor Sranje beieia t te lebben n imelijk de n ire constitutionele moua thie gebaseerd op groi Jsligen zoo liberaal als met dezen egermg vorm sleoii s overeen te brei een 13 De minister van oorlog heeft een besluit genomen nrbij aan de korpora u en c beieren van het geheele leger qi aan den rang van luite lant kolonel een hoogere rang toegekend en un de 6oi a en ve mindering vau diensttijd verze kerd nordt 1 i Oct in een brief van Espartero aan Serrano gerigt ordt gezeg dat hij en ZjUe vrienden het gouvernement on dertciiiier om het beginsel der uitionale souvereiniteit te doenzegepr en Bj decreet van den mii i ter van justitie 1 de societpdfr jesuiten gesupprimeerd 111 het spaan ohe chiereuand en deeilanden die daartoe behooren is h lar gelast de colkgien eaveruere m tellingeu binnen 3 dagen te sluiten en bepaal 1 dithare oiobilaire eu va te goederen bet eigendom der natie zijn De G iceta bevit een brief v m Lspirero naariii daberrano gelukncnscht eu ue hoop uitspreCKt van het heg irelder volk ouvereiniteit te zulicu zien zegevieren Hj biedthem zijn = tem aan Het elf le biad bev it een brief van RiosKo as manu de hoop nordt uiige prokeu dat de vrjheidblijvend gegruudvest zd worden op den grondslag vin denmonarch ilen regerngsvorro Eopenliagen 12 Oct De fi actiën vau den ri ksdi hebbeu een ontwerp van antnoord op de troonrede in gereed I heid gebragt waarin gesproken wordt over de heugelijke eeos gezindheid tusschen koning en volk over de Gnderhaiulelingen i betreffende ioord Sleesnijk over het wenscbelijke van bezui nigingen m bet bestuur eu over de hooge beteekens n elke de verloving van den kroonprins voor geheel Scandinavië heeft 6tnnenlanii GOlDi U October Naar men verneemt zal op diugsdag a s het geHoon jaarlijksch prychieten voor de leden der neerbaarheids veree niging p nts hf jben In de maandag gehouden zitting van de tweede kamer zijn uge omen een net = ontwerp betreffende de maten gewig ten en nccsnerktuigen en twee net lu werpen to wijzigiuü vin de hoofdstukken II en M B der staatsbegroo ing voci l 67 Omtrent een tneetil ontwerpen werd door de coroanssien van rapporteurs het eindverslag uitgeDragt tn voort kcnni gegeven van de benoeming van rapporteurs voor onders hei len wetsontwerpen Een der vroegere gevingenen van wijlen kon rg Theodorn van Abv sinie dr BI me geneesheer bijde engeische missie mdat rijk i ve gezeld van een jongen Abvssi iier bij zijn w ger ds Trip van Zoutelande te Hattem aargekomen Hartroerend I S het verhaal zijner langdurige en harde gevangenschap Hij zil eerstdaags te s Hage over zijn wedervaren in ibvsim eene eonfo ence houden in de fraisc e taal Volgens bet door den minister van kolomen ain de kamers ingezonden verahg dit op eene andere wijze dan vroeger is ingengi maktn de jong te berigten van Jav enag vin een schier overal voorspoe ligen rijstoogst het voorname element der tevredenheid van den inlander Ook de suikerfibricatie scheen den plinler een goei kou te beloven Minder vruchten deed ie koffiipl uit ver i lieu len gevolge van de voor deze cultuur nadnelige eersgcs eldheid lu Ibd Over den gezondheulstoest ind des volks luuleii de tijdi en m l algemeen gunstig Politieke voorv dien ouder den iiiliuder op Java vord men in de officiële medeiieeliiigcn met vermeld De europesche m latschappij op Java zoo industriële als ambielijke iet steeds reikhalzend uit naareene beslissing van hetgeen m o het kolom uil vraagstuk pleegt te noemen Het kan met ontkend norden dat de langdurige ouzekorhcid om id i let bedeelde onderwerp dit in zoo veler dagelijksch laven urijpt staatkiiudig be chouvvd ongunstig uerkt Ln die utrkiiig verspreidt zich over menigeen der iiil indsche hoogere ambten iren De onrus barende geruchten echter uu en d in h er te lande uitgestrooid o er toenemende onveiligheid op Java in het bijzonder voor Europe men nordeu door de ingewonnen officie e heruiten getu zins bevestigd De minister brengt verscheiden beriglen bij lu dien zin ook ua een ingesteld naannkeuiig onderzoek veikregen Naar de kust van Guinea is versterking gezonden o a 250 oehterlaadgeneren veigezeld van personeel met de behandeling dier wapenen bekend Hierdoor wordl aan de bezetting een groot overnigt verzekerd Men schrijft uit Bemmel Men is hier than druk met den aardappelenoogst bezig de kwaliteit van de mee teu laat niets te nen chen over s n egendeel voortreffelijk van sommigen IS zij door het zoogen i imde doorwassen minder goed De prijzen bedragen pi m ƒ 2 het mud Ovei bet algemeen m ig gezegd wc en dit het hier voor den landbouwer een uitmuntend jiar vas 1 irne rogge en koolziad leverden een buiiengewooi ruim besoliot op boekweit was minder goed de tibik hoenel met bijzonder leverde een beter product op dan hij de laatste vier jaren gedi in had het vroege hooi nas zeldzaam goed het late integendeel ten gevolge der droogte geheel mislukt ernten en boonen zijn er bijna niet de beetwortelen die men hier meer begint te verbouwen bleven beneden het middelmatige appelen zijn er in overvloed peren daarentegen weimg de prijzen der appelen verschillen van ƒ 1 2a tot ƒ 1 50 Sterk wordt hier thans naar regen verlangd dair men door de droogte met in staat is met het zaaijeu van het nmterkoren voort te gaan Gemengde Berigten Te Madrid js een permancnti deraocrafKche club op erigt De duitsche Doordpool eipeditie ia aturdag middag behouden op de Wezer terjggekeerd Prmseo al eemce oorlo schf pen ZLtidcD inar dt spaaosche kust on debelangen te beseb rnien der duitsche onderdanen lu Bulganje wordteene militie toi inisetrl lot be chcrio np der Lien en In de kolenniijneu bij Charlemi is htt wtiV weder gestd ikt De turksche ameuyneruig was vooral 1 tt iik van reeii dr in en Engel chen Uriekenen Ru=sen le dt vtr terrviogeu van Kiel wordt gcrej c d voortgegian het al nog ler jaren du en en 4 niillioen go den ko ten Het p irnizoen te Praag ordt ver iterkt In evilb dt stad der autoda fe aIS de eerbte steen g lecl van eene protestantsche kerk le Mddridontvangen 40 löü werklieden daj ijks elk 2 francs sub idie De werTineen voor het pauselijk leger duren cog altijd voort te Parijs Lrhebben op nieuw ailbarsaogtn plaits van den De herittllmg vai det tran atlantischeu telegraaf abe i ma ludagmiddag loll üi 1 De opbrencst van het badhuis te beheveningen gedurendt deze zomer bedrai t ruim f loO OOÜ Het uieuvve tjg parlement za d t jaar siet bijeeokomea Varia Te Londen m het noorden d r stad heeft men een nienw park aangelegd van zalk etn aanmerkelijke groot e dit men berekend heeft dat geheel BerUjQ er zoude kunnen = tian Groote grasperken moeten dienen tot volksspelen Ook z il daar een groot aquarium worden aangelegd om het nuttige met het aangename te vereenigen Midden m het meawe park verheft zich een nieuw kristil en paleis met minder grootsch dm het reeds bestaande te Sjdeuhom en dat dezelfde bestemming Leeft kunst industrie en vermaak Een terrein voor volk= pelen vvair vindt men dat bij onze steden waar is daarvan een schijn bij onze stad Maar het is lielaas ook met nondig want naar zijn de oude volksspelen der Hollanders gebleven Ons volk bezit geen volksspelen meer en de weerbaarheids exercitieu zullen daarvoor eeu schriie vergoeding zijn Wokt vindt men nog kolf of kaalsbanen De reder andsche defligheid heeft illes verdreven wi men nog volksspelen zien dan moet men de grenzen over misKhien dit men in oord Brabant nog een overblijfsel vindt m de I daar bestaande handboog chutterijen en mu lekgezeHchappen met de daaraan verbonden gezellige vereenigingen On volk I houdt eens in het jaa kermis en daarmede is het uu Op Java is men toch een ondankbaar volkje De ond gutea hebben wel gelijk u heeft de vorige minister hun een uitsteken I schrijver ils redacteur vau een der nieuwsbladen I willen bezorgen u dairtoe geen gelden altijd uit de scbatI kist ontzien rm het dien = chrijver zoo gemakkelijk mogelijk I t maken en in pliats van die groote liefde met vurige dankbaarheid te erkennen eigereu zij het blad te lezen Bovendien maken zij nu een beneging die zelf hier le lande weerklink vindt Eu wit steekt er dm toch wel voor kwaad lu dat de munster aan een dagbUdschrijver een mooi sommetje geld cadeea geeft Oudinkbiar volkje da ir op J va officiële berig en is gedurende I86B door de gezamentlijke instellingen van weldad ghei I hier le lande oitgegevea ongeveer 9 millioen Ruim 3 millioen werd verstrekt door collecten en andere vrijwillige bijdragen en ruim 2 millioen werd aan subsidie geaeven Hi r nu nog bijgevoegd de sommen door pirticuliere liefdadigheid verstrekt en naarvan het bedrag natuurlijk gehee onbekend is en zich zelfs uiet laat gi en dan krijgt men een hoogst aanzienlijk bedrag dat wel I benij t dal de nederlandsche liefd idigheid noz niet verdwenen IS Alaar hoe worden die ommen besteed dit is een andere vraag en daarover zoude zeker veel te zeggen zijn Jefferson Davi gedurende drie jaar president der geconfe dereerde slaien i m een bezoek lu Engrlmd gebragt te hebben lis verlesennoordiger van een engelsch hauaelshais naar Eichmond teruggekeerd Dat is amerik nnsch Isabella e koningin van Spinje verlaat haar land nadat zijjuweelen en gelden in veiugheid heeft gebrigt en gait gat vrijheil vragen bij een mburig vorst om verder baar leven door te brengen met het smeden vvn iraea panningeD en het verteren vin het medegenomen geld omdat zij tot mets anders m staal is Dat is europeescb De spaansche omneuleling is vlug in zi n werk gega n Wel moet een regering gehaat zijn die zoo weinig vrienden heeft Het IS nu te hopei dat de m mnen i ie iiii het hoofd dier beweging zijn m slaat znllen bevonden worden h i ir meester te blijven Nu is het niet meer met manifesten en ircalaires te doen Nu moeten de h indelingen getmeen van waarachtige vaderlandsliefde Is het volk niet te bedorven door een veeljarige onderdrukking der wereldlijke en geestelijke magt dau kan Spanje nog eeu schoone toekomst hebben al gaan o ik de laatste kolomen verloren Spanje en Oostenrijk bedanken langer ond r het juk der geestelijkheid te zuchten Zy eischen vrijheid ook lu het gods dienstige Oostenrijk gaat beda ird voort op len weg der vr heil hen der leuzen der spaansche revolutie is vrijheid va godsdiei st voor allen tn hier in het laud der vrijheid by uitnemendheid zoude men ons een geestelyk juk willen opleg gen Hier zoude een kleine pirty heerschappij willen voeren en de gewetensvryheid aan bjnden leggen Eerst wanneer onze geschiedenis verge en is eerst nanneer de iriditien van het voorgeslacht niet meer gekend worden zoude zulk een doei te bereiken zijn nu kan men de woelingen van het kleine hoopje nog met minichtcnd schouderophalen beantwoorden Hnnue pogingen zullen afstuiten op den gezonden zm en de liefde voor de vrijheid van het nederlandsche volk Burgerlijke Stand G o l D A Geboren 9 Oct Jacobus Jan onders van der Sloijs ea B M vsn Es rie Cornells ouders J Ouwenetl en de 1 coni Daniel ouders J van der A is en A I SlamaB Coraehs ouders i Vcrscslen en M van Bijsdam Dsanna coders D Bsfcker en S de Jong 12 Jacob Jan ouders J Mulder en M Maa laod OviKLEDtN 9 Oct P Baroeveld 9 d lO M H Smit 82 j H altz 10 ra 13 J J Konweuburg 8 j 7 m L vaa Eik 5 i