Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1868

Zondag 18 Oetober 1868 s W 684 ADVERTENTÏEN GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend weg D n 60 H V D GRIENDT Leuvethavenr v r r j H V D GR 1 E N DT G oiids wcg 19 OCTOBER en op DlNGsDAG den y Schoutess SchlAtee 20 = OCTOBER l 05 bij H RO ÜostmoletiStraat van JOHANN HOFF te BerHjn STUKJES van 17 s 35 50 en 75 CENTS Door het eeregeld gebruik dezer Zeepen wordt de haid gezuiverd van alle onreinheden als daauwwormpjes romersproeten vlechten huidspikkels enz enz Ze verfijnen en verfraayen de huid maken haar zacht als fluweel en zoo wit als albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ock wegens de voordeeligheid in het gebruik verdienen deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE MALZ FOMADE in flacons van 70 et en 1 dient ter conservatie der huid van het hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei Steeds verkrijgbaar te Gocda bij J C t s VREUMINGEN en Wed A C SCHOUTEN te Roeedes bij HENEl J tas des BERG 8 Alle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pontfdo in verkoop krijgen en genieten rnim rabat Ainvragen franco aan het Centraal Dépót te Amst bbdam Boekdnikkerij van k BRINKM N j Heden overleed na eeoe gelukkige echtvereeniging van ruim il jaar in een kommer eo zorgvol leven bijna 64 jaren oud MARIA PALMBOOM geliefde haisvroaw van J A W VAN KLUIJVE GoCDA U October 1S6S Ook namens mijne kindereu en andere betrekkingen betuigen wij onzen welmeenenden dank aan allen die belangstelling betoond hebben bij het overlijden van onze jongste dochter J H SMIT Godsdienst Onderwijzer S SMIT Hoi TAM GouDv U Oct ISÜS chouürburg ïokxil yiutcn üfrm i ili op de OOSTHA EX te GOUDA YOOE5TELLING op ZONDAG den 1 OCTOBER 1 0 door het VLAAMSCHE TöONEELLiEZELstHAP van Xoord en Zuid onder Directie van den Heer VICTOR DEIESSENS Guldentop of de losgfelalen Galeiboef geschiedkundig Tooneelspel in twee Afdeeiingen en vier Bedrijven door VICTOR DR1ESSEN5 1 He iieeft Z M LEOPOLD II Koning van Be gie behaagd dit stuk den 7 September 1S6b met de premie te bekroonen D A A iS a JDe nawee van een eerste hnAvelijk Klnchi in 1 bedri fdoor L Eastiaess Aanvang 7 ui Bureau geopend ö aren PRIJZEN l = PLAATSEN 1 Rang Ü 99 i Rang ƒ 0 50 Bij den Kastelein der Societe t ligt tota 3 Zaiurdag eene lijst ter teekenii zullende de loting der plaatsen op den dag uervoorstelling voor HH inteekenaren plaatshebben des morgens te 10 uren precies iCL kunnen na adoop daarvan plaatsen besproken worden tol des namiddags te 3 iuree De volgens het voorschrift van den koningl Geh Hofraad en universiteits professor Dr H RLESS in Bonn bereide StoLL verck sche Borst Bonbons n ü 30 cts per pakje echt te verkrijgen te Gouda bij den Apotheker J H BOEES in de Wijdstraat Ondewater bij T J TAS VKEUMIXGEN Schoonhoven bij A WOLFF De onJergeteekende heeft df eer zijnen geëerden begunstigers te be igten dat bij hem ontvangen is eene canzienlijke keus der nieuwste modellen WINTERMANTELS alsmede ftn ruim as ortiment Jaiwoncii en Mantelstoffen gekleurd DAMESROKK EN en CEINOLIXES PELTERIJEN CACHEMIEEN en GLACÉ HANDSCHOENEN voorts eene geheel nieuwe collectie ESKI ME AUX RATINES DUFFELS BUCSKINGS BAAIJEN BEAVERS en andere wollen Goederen Zich vleijenJe met een talrijk bezoek vereerd te wordea noemt hij zich UEii üw Dieuaar E M e ij e r Harkt Publieke Verkooping op PKIE MAASHES CREDIET Markt te GrOUda op MAANDAG deu in het Logement DE PAAUW op de j MEHJN in de XlEiwB Hesbebg onder XooTdIVaddinxveen bij Boskoop beide van goede kwaliteit en kunnen Stalon worden aangevraagd op de kijkuren Te zien op de verkoopdagen van 9 11 ure UAftl dagen des voormiddags ten 11 ure ten overstaan van den Notaris A N MOLEXA R van eene groote partij NAJAARSen WINTER Dr ChantoDielanos OOGE WATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste oitvindingeu der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door deu tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril a behoeven Het elve is voorlcopig verkrijgbaar gesteld a 60 Cts per flacon hij T A G VAS DETH Gmda J J BEFZEMAKER Leydcn J H KELLER w wagenstr Rofterdmi J J GROEXHUIZEN C Utrecht en meer bekende Dt póts in ons rijk Raderstoomboot U MwSSBl Van Gouda Maandag en Dirtgfdarj smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens B j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s nam 2 uren Dagelijks Reiourkaarten Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vuren De prijs per drie maanden is fH franco p post 2 25 Advertentien vaa l 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere raucten vu Jr 10 ure insezonden zijn Overzigt GOUD 17 October Bij het naderen der verkiezingen in Engeland ontbreekt het niet aan woelige tooneelen en hevige vechtpartijen daartegen valt bij de algemeeiie agitatie nelnig te doen De hoofden der partijen strijden niet met mindere hevigheid in de dagbladen Blijkbaar kampt Disraeli tegen den stroom op en wint Gladstone het ver in ronde en opene verdediging zijner eenvoudige liberale beginselen Toch zal de strijd hevig zijn omdat de conservatieve partijen bij al de magt die zij in handen hebben speculeren op de vooroordeelen der mindere bevolking die in Engeland wel meer ontwikkeld is dan elders maar toch nog op sommige punten vast blijft houden aan oude dwalingen Frankrijk is bijzonder rustig en voor de aardigheid wil men daar een aantal soldaten met verlof naar huis zenden zeker om den schijn aan te nemen van volkomene gerustheid Die geen vreemdeling is in de geschiedenis der laatste tachtig jaren weet nat hij te denken heeft van dat onderworpen en dood rustige fransche volk waar nagenoeg geen oppositie schijnt te bestaan hij weet dat het vuur smeult onder de asch en dat hoe langer de uitbarsting wordt bedwongen die daarom juist te heviger zal zijn Oostenrijk kan tot geen rust komen met de Hongaien is men tot schikking gekomen door enorme concessien maar nu wordt het ernst met Bohemen en als dit gedeelte der monarchie door willekeurig geweld moet bedwongen worden dan blijft die kanker knagen en zal zij het welzijn beletten van bet geheel De spaansche omwenteling wekt in hooge mate de algemeene belangstelling De Bourbons die de halve wereld regeerflen keeren nu terug tot den kring der gewone menschen zij eindigen in eene niet betreurde koningin en hebben meer slechte vorsten dan goede opgeleverd wie weet hoe roemwaarde burgers nog eens uit het talrijk kroost te voorschijn komen Spanje is dol van vreugde over de verlossing en de liberal n in geheel de wereld begroeten met blij gejuich de gemaküelijke zegepraal De vrijheden iiordeu den Spanjaarden thans met zoo miitlr hand toegekend dat het moeijelijk lt te gelooven dat zij den overvloed der ongewone kost zonder koorts zullen verdragen De legitimisten voorspellen vreeselijke gevolgen en vernielende anarchie Zij hebben zekere erraringen voor zich en de omkeering zal stellig ernstige gevolgen hebben Maar de loop der geschiedenis is tot heden nooit anders geweest t de onderdrukking duurt tot dat de algemeene onwil het einde aanbrengt Algemeen is dan de overtuiging dat het anders moet worden die eensgezindheid verbreekt het juk maar de regeling van den nieuuen toestand moet het verschil der opinien doen uitkomen De republiek ligt voor de hand maar zij slaat in een kwaden reuk de coustitntionele monarchie de uitvinding van den nieuweren tijd heeft nog altijd vele vrienden en schijnt den besten overgang te vormen In Spanje heeft men sedert 1812 herhaald daarmede geobt maar er weinig baat bij gevonden Het schijnt toch wat al te dwaas om zonder noodzaak van dwingende interventie Europa rond te zoeken om een prinsje te vinden dat zich zou willen verwaardigen om Spanje te regeren en hoe gering is de grond om te verwachten dat zij zoo goed zouden slagen als de Belgen met Leopold Waarom zonden zij geen landgenoot kiezen Prim zon toch in elk geval bekwamer en geschikter zijn dan de beste vreemdeling Een ding is zeker koningrijk of republiek de geheel nieuwe volstrekt ongewone staat van zaken zal oppositie verzet verwarring veroorzaken het goede kan niet zegevieren zonder strijd maar de dwingelandij vernietigt een volk de strijd der revolutie herschept een volk het nu al te gemakkelijk verkregen resultaat zal nog veel opoffering kosten voor dat het tot eenige vastheid komt maar hoe ook de poging mogi mislukken er blijven gevolgen bestaan die door geen geweld vernietigd worden De priji der Advertentien van één tot ie regels met inbegrip van het legel i SO Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden bcrtkend mar plaat rulIn e Hoe droeve gevolgen toch uit de fransche revolutie van 1789 geboren werden hoe ook Frankrijk door geweld is onderdrukt duizendvoudig zijn de onvervreemdbare zegeningen van vrijheid ontwikkeling en vooruitgang door die omwenteling aan Frankrijk en aan de meuschheid verzekerd 6uttcnland Londen 14 Oct Volgens berigien uit Haiti is het daar nog aiujd onrustig Salnave heeft verlof gegeven om de steden die in de magt der opstandelingen zijn te plunderen hij heelt tevens magtiging gegeven om Jacmel te omsingelen en gedreigd de stad in brand te zullen steken en te plunderen tenzij dat men zich onmiddellijk overgeeft Men onderstelt dat de gouvernements troepen weldra een aanval zullen doen op de plaatsen die nog in het bezit der opstandeiingen zijn Men berigt uit New Vork van heden Bij de verkiezing van 24 leden voor het congres in Pensylvanie zijn Isrepublikeinen benoemd In 19 districten van Ohio heblKn derepublikeinen te zamen 13 leden gewonnen De democratenvan het 10de district in dien staat hebben Ashley verworpen die bekecd is als den eersten stap gedaan te hebben om denpresident Johnson in staat van beschuldiging te stellen Vailandigham kandidaat der demci ratische partij in bet derdedistrict van Ohio heeft de nederlaag geleden tegenover denrepublikein Schenck Ds heer Bingham i ook weder verkozen In Indiana be uooren b van de 11 benoemden tot derepublikeiusche partij De verkiezingen zijn kalm afgeloopen slechts in l enusylvanie zijn eenige ongeregeldheden voorgevallen In Nebraska hebben de republikeinen de zegepraal behaald de gouverneur ia tot lid van het congres verkozen In Blackburn is een optogt welke ter eere der liberalecandidaten werd gehouden door het gemeen langevallen Deopgewondenheid was buitengewoon groot Het voornaamstedoei van den aanval was eene banier door de liberalen gedragen en welke eene geschiedkundige waarde had omdat zijin lb30 had gediend bij de verkie ing van den lieer Hunt bij de nederlaag van den tegenwoordigen lord Derby Xiemandwerd gedood maar verscheiden personen iverden gewond terwijl de banier mei goed gevolg werd verdedigd De ministeriele Morning Herald voegt zich hij de ministeriele dagbladen van Parijs om te verklaren dat de mogendheden niet zullen gedoogen dat aan den Donau door Rumeuieonlusten en beroerten worden aangestookt die gevaarlijk voorhet turksche rijk zouden zijn De Standaard insgelijks een orgaan van de ministerielepartij laakt I ruisens handelwijze in de zaak van Noord Sleeswijk De beer Gladstone heeft woensdag te Liverpool in eenerede aan de kiezers betoogd dat de reformbill eene herzieninitnoodig heeft met het oog op de regtvaardigheid j gens Ierland en de noodige voorzigligheid daar men ten aanzit o vanhet amerikaansch fenianisme niet onverschillig behoort te zijn Parijs 15 Oct Het Memorial Diplomatique verzekert dat eerlang 30 000 soldaten van het fransche leger een halfjarig verlof zullen verkrijgen Ook op de marine zal eene dergelijke reductie worden toegepast De Patrie bevestigt dat het leger eene vermindering zalondergaan en zegt dat thans slechts 354 000 man onder dewapenen zullen zijn Het blad meent dat de maatregelen vanhet departement van oorlog volkomen strooken met de politiek van het go ivernement BrUSgel 15 Oct De Moniteur meldt dat de doctoren van den prins gisteren een consult hebben gehouden Volgens het eenparig gevoelen der zeven doctoren is de toestand ofschoon die nog zeer ernstig is echter verbeterd sedert het consult van 23 september Berlijn 13 October Men houdt het voor zeker dat de landdag deu i november zal bijeenkomen indien het althans mogelijk is dat de provinciale landdagen voor dien tijd hnnoe werkzaamheden ten einde brengen