Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1868

ADVERTENTIEN Ondergeieekende brengt bij deze ter kennis van het algemeen dat de Leden van het Zanggezelschap C YX IIAS het aantal Zangers en Zangeressen willende vergrooten de navolgende wijzigingen in hun reglement gemaakt hebben 1 Is de ballotage afgeschaft en kan ieder inge eieue dezer stad zich bij het Bestuur aanmelden 2 Is de contributie voor ieder werkend lid tot op vijf gulden verminderd en bedraagt voor ieder werkend lid daarenboven uit hetzelfde huisgezin slechts de helft Bij het toenemen der werkende en buitengewone leden zal dj contributie nog lager gesteld werden Diensvolgens noodigt het Bestuur van CECILIA allen die werkend lid wen schen te worden beleefdelijk uit zich spoedig aan te melden bij GouD 1 D TERPSTRA 16 Oct 1S68 Secretaris In zake der parlementaire vrijheid van spreken bevestigthet zich dat indien de regering niet het initiatief neemt ep een voorstel indient eene interpellatie in het huis der afgevaardiir ifn zal w orden gedaan met het oog op de i crhaaldelijkbespruken redevoering van graaf v Bismarck in dt i rijksdag De half officiële Correspondance Eusse zegl Thans kaneen algemeen berigt omtrent den graanoogst in Ensl uid gegevenworden De gouvernementen aan de olga licjben eeaen uitrounlenden oogst vooral die welke de uiga in het middenvan haren loop doorstroomt 700 ook de laudstreken langs deAzowsche e A eikegroote hoeveelheden graan voor den uitvoerzuilen ki fü leveren De gouvernementen in het midden enin het ne en des rijks zijn minder goed bedeeld de eerstgemelde hro irn door de drooge eersgesteluheid naileel geleikii in de ve ie e is het graan door stortregens over eene grooteuitgestrekti r 1 iaads neergeslagen In het bereik der havens Odessa en nl j ff heeft men slechts eenen balven oogst die bij de tegen i rJige dalirg der prijzen geeiie genoegzame belooning Voor e prodiicenteü al kuni eii opleveren Alles tezamen genoniri kan ge egd ia orden dat er genoeg voor devoIksvoeJiLg l icr te lande is geoogst maar dat er geen voorraad van be g voor de toekom zal kunnen norden weggelegd 1 Z Mt er and ontvangt men van de overstroomde s reken v 00 r t Uil het kanton Te smo steeds de meest bedroevendeberigten De ver A cestingen de ellende de moedeloosheid ue ive in die sirt eti heerscl en zijn niet te beschrijven Ht L j Maggiore iü efi nog steeds een boogen waterstand en de X o I rg i e d voor htt vclgei de jaar tlat alle arbeids k eiSi hen om de verwni s e l Malerijeii weder te be b = en in vele streken nii hi uin ste uitzigt op den ger r orgs Uccu wonder derhalve dat men ieder oogei blik he r i bet E i Jai mtiden officiële berigten dat bij de gemeldsoverï rooming de nieuwe r Ldijken zich over het algemeen goedhebbei ge n icr en dat de duorbrakcu bijna uitsluitend aande i ebben pLiats gevonden Voeiieil Oct De Wiener Abeudpost zegt dat de in oorkoraende mededeeling dat de oostenrijk rrii n eece bijzondere mededeel ng heeft ge r iing van de pruisische of russische agitatien in BohL r laUicie van allen grond ontbloot is alsook dat de r f L c ter in den jongs eu ti d een onderhoud zou hebben gehad met den franscheu gezant over de noordslees wijksche kwestie Ksdrid l t October De junta in overweging ijcmende d t verscheidene rounicipaliteiien voortgaan mei hare funcMen Uil ie cefei en zcnaer eenigen anderen gronti van bevoegdheid dan d i rij adhaesie hebben beiuigd aan de revolutie en oordeeieuiie ilai de e loesiand reden moet geven tot bedenkingen heeft bepaald dat alie geraeentelesiuren bij algemeen stemregt moeten worden geko en Er 1 = ecii decreet verschenen tot opheffing der gemeente isen r Spanje en op de eiLinJen en hunne vervanging d ne l c as i g p de individuen van beide seksen boven C ja cc ge vc r r tijd naar den prijs d r nouingen Bij c tr fcretri opgeheven de provinciale raden en de Ci z V n der rud van state voor geschiiien 5 cell p ru i maakt hel gouvernement een manifest u te f ing vaa zijne in igien aangaande het toe i eiLcr e Dit manifest zou spoedig te verwach Je mun c paliteit heeft de grondslagen gelegd e der Latioiiale mili ie te Madrid en in de ui ta van üadrid al waarschi nlijic binnen 1 ftrcden Bij het besluit tot regeling van eeneL m de plaats van de stedelijke acc nsen or c CL jcr den rang van kolonel vrijges eld Menvt rsij lags de afiondiging van eene nieuwe wet op hel cp r onderwijs ags zal een decreet worden afgekondigd waarbijzal farf worden op welke wijze de verkiezingen voor decüLst tuer ie Cortes lu ie koloniën zal plaats hebben De negers üi eL van het kiesregt zijn uitgesloten zoolang er slavernij zai beslaan Aan de afgevaardigden uit de koloniën zal Tolmagt gegeven worden om het beste middel aan te ge¥cn ¥ tot afschamng der s avernij 16 Oct Er is een amnestie voor de drnkpersdelicten uitge vaardigd De junta heeft bij acclamatie besloten een voirstel te doen om aan de koloniën vier vertegenwoordigers tie te staan De jniiia heeft een voorstel gedaan om alle kinderen wier rooeier slavin is vrij te verklaren van 7 sept 1 af Lissabon Ifi Oct Er zijn berigten uit Paraguay ov ergebragt de volgende bijzonderheden behelzende De stad Tabri coary is ingenutnen Lope is gevlugt naar Villarica Twee vreemde korvetten zijn den stroom opgezeild Vermoedeluk i Lopez op eene dier korvetten ontsnapt Kopenhagen IÓ Oct Bij den rijksdag is een ontnerpadres op de troonrede ingeliend waarin wordt gezegd dj men in de verlooving van den standinaviscben prins en prinses een waarborg zag voor de eenheid en de handhavini Jer zelfstandigheid öinnenlttnö CU D t 17 October Z M heeft benoemd bij de dd schutterij alhier tol Isten luit kMar ierm D J van Vreumingeii th ins Iste luit tototï m gei 2de kl J Reutinger thans ott van gez 3de kl tot kapit A Nortier thans 1ste luit tot Isten i effect D 1 Luiius van Goor thans Iste luit a la suite W jj Z M heeft benoemd bij de algemeene rekenkamer tol 1 1 II pliats van jhr M B H W fïevers van Ketl el eo pal nd jhr E V J Six lot Oierieek referendaris bj hetdep v ii binnenl zaken tot voor itler ter vervang 1 1 v mjhr M B H W Gevers van Kelhel en Spaland 1 H Hura Sicc ima lot adjuiict commicsen J L C M Xaglf las snC L P ibbruwr thans Isie klerken De lueede k imer hield oensdag eene zitting naanno a i n ingekomen een et ont erp tot wijzigin der weiV 11 aiig ij regelende de militaire pensioenen bij de la dn gt een loi vtrhooging van de begrooting der landsdrukkerij voor l ü een tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren overl b LU een tol verhooging van hoofdstuk Vm Jer siaaisbegiooiing over Ititl Deze verliooging tei be 1 ra ge tan ƒ 7 Jt 3 is het gevolg van den brana die 111 een der stallen te Vmersfoorl heeft plaats geh d waarbij behalve eene aanzienlijke hoeveelheid zadels tuigen enz 7 officiers paarden en Uï troepenpaarden zijn verbrand en i officiers paarden en 5 Iroepei paardeu door zware brandnondeu ohiteschikt voor te dienst zijii geworden De kosten van het bouwen van ter nieuwen stal zullen f 7I 0ihj bedragen In de 7it n2 der s ieii generaal z n gisteren ingekoiuentwee koninklijke boodschappen ten gelei Ie van etsoi t erpeii 1 Tot herziening der wetten op eebrie en en lurkscbe paspoorten en afschaffing van het registratie regt op vreemde zeeschepen 2 Tot afschaffing van het zegelregt op drukwerken en ad vertcntien in iiieuwspapicren verhoogii g der belasting op den verkoop in het klein van tabak thee en sterken drink en verhooging der invoerregten op de thee Vei ondeu naar de afdeetmgen Nog IS ingekomen eene missive van den minister van oorlog ten geleide van inlichtingen op het adres v n den heer Stieltjes wegens vestinguerken te Nijmegen enz In handen gesteld van eene commissie bestaande uit de heeren de Eoo Slorm Taets van Amerongen van Wassenaer Catw ijck en Heijdecrijck Voorts is berigt van de benoeming van rapporteurs en vao de eindverslagen waarvoor de dag der beraadslaging nader zal bepaald worden De groote kerkeraad der evangelisch luthersche gemeentrte sGraveuhage heeft gistereu avond het volgende drietal geformeerd ter vervulling van de vacature voor eene predikanisplaats ds Barbiers te Gouda ds Michelsen ie Middelburg ends Slatius Muller te Schiedam Uit dat drietal is oniniddelijk tol predikant verkozen ds Michelsen Het olksblad zegt ter gelegenheid der uitspraak vande synode in zake dr Zaalberg Wij verheugen ons zeerover de uitspraak van de synode in de zaak v m den s gravenhaagschen predikant Zaalberg Waar men gescti oene verordeningeu heeft moet men overeenkomstig dezelve regt spreken Dat is regtvaardig Dat de synode zich door de petitionarissen niet heeft laten verontrusten pleit voor de standvastigheiii van hare leden De uitspraak van de synode zal in dit opzigl in de geschiedenis Ier vaderlandsche hervormde kerk met eere genoemd worden Het is echter zeer te hopen dat thans ook de heer Zaalberg diep de verpligtingen zal gevoelen die op hem rusten om tot den opbouw van het Godsrijk door liefde en gemaligdheiil mede te werken lu de vt r tadering van den kerkeraad der nedcrlandschehervormde gemeente te s iravrnh ige woensdag gehouden isbesloten 1 om zich op nieuw tot het klassikaal bestuur tewenden met verzoek ocu ds Zaalberg te ontslaan als leeraar op grond van immoraliteit blijkens zijne bewering in zijn afscheidsgroet dat zijn geweten hem lerhooil langer die kerk alsleeraar te dienen wa rvan naar zijne latere verklaringen o a in de veruo en preek niets is teruggenonieii en 2 0 111 afwachiing der uitspraak ds Zaalberg reeds dadelijk voorloopigte schorsen all het gewas der inlandsche tabak in dit jaar koesterdemeu in den beginne de beste verwachting maar de aanhoudende droogte en tropische hitte van dezen zomer veroorzaakten stilstand in den groei der planten waardoor de t ibak opde hooge gronden vooral zeer veel heeft gele Ieii de plantkon zich niet ontwikkelen waardoor het blad kort dik ensmal bleef Over het algemeen zal van dit jaar het gewasniet meer dan ha f gewas opleveren Te Amsterdam had dmgsdag op het leesmuseum eentreffend voorval plaats De heer mr M des Amorie van der Hoeven hoogleeraar in de regten aan het atheiiEeum illustrealdaar die r pds een geruimen tijd lijdende was werd terwijlhij op de l i fiiz aal zat te lezen door eene bloedspuwing overvallen waaraan hij onmiddellijk bezweek Hij had den ouderdom van 45 jaren bereikt Gemengde Berigten In den nacht van 10 Oct zijn schokken van aardbeving gevoeld n Dalmati XoorJclijk ludie ooral ci t ullijk Hiudoitan wordt weder bedreigd met honger nood De kouingtn no En reland heeft aao zes fenirns gratie verleend n j t vangeuisstraf Men ver i rt dat de opengevallen spaaosche kruou bij o fenbare mededinging bege en zal worden Üij Schude in Hanjver ia bij het zoeken na r petroleum een stceokulenmiJQ utdekt Te Madrid heeft het volk reeds bij herhaling geroepen Leve dr imperador Priin Kaptein Senimes zal zijn kaapvaart uitvoerig beschr jven De keizer van Oostenrijk geeft uit zijn eigen kas lO OüO gulden voor den isatcrsnood in Tyiol In Spinje huisde soms een tiende d jü der bevolking in kloosters Spanje zond jaarlijks voor de schatkist en onderscheidene Bevallen vau eene Dochter A VAN DE PAVOORDT geliefde Echtgenootvau V J ï VN LEEUWEN GoL D t 14 Oct 1S68 Openbare Verkooping b j hekveiling op VRIJDAG 30 OCTOBER 1S6S des voorraid lags ten 11 ure iu het Logement i E P iiLW ie Gouda van een Winkellmis en Erve te Gouda aan den Langen Tiendeneg wijk D n 32 kadastiaal sectie C n 1513 en tS15 Te aanvaarden 20 November 186S Te bezigtigen drie werkdagen vóór en op den dag der veiling mits belet vragende Inlichtingen te bekomen ten kantore van de Notarissen MONTIJN en KIST te Gmtda Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 16 Üt tober Tojenwoordig de heeren vau ÜLigtn IJ udoorn Toorr ter de GraTe Hiil Luyten Pnnce ilraggoar Wtsterbaan Buchotr Droogieerer Taa Gennep Kist ¥ jn Straaten en Peeters De notulen Jer vorige vergadering v H eii gelezen en nidat de fceer Kist eeue aanmerking had gemaakt oïcr het door hem u de ïorige vergadering If cdtgedeelde en dit genijzigd was goedgekeorl Zijn ingekjmeu et u nippurt au H en W brrigtende dat zn zich vcremijten roet brt voorge lLdde door de commissie van begrooliag beïr Ctbde de cr ijziDg v m den ci mmissans van puhtie nitir den koumg üt afwijzeiide bnckikkiiig teu lanzien van bchulin2 en de andere liiisknerhtfa rij bevelen aan d venumering x de brug m de Gioenciidaal geraa od op f IKK sUUcb voor de goedkeuring der verhuaging met ï iU di jr di pi rhoolcoiomi ie laiigLvraagd vjur eh jlbehoeftc i eindelijk o ji f V beschikbaar te bte ieii tot het hurcu vdu eeue piano en kleine uitgavea oor bet zaïigoTiderwijs Het rapport wordt ttr xisie gelegd tL r adres vao P vau bchaik en de M i Battiuk bmtnrachtctr ap de havi I verzoekende eene kleine verhoogiig van tr irtemei ter tisie u zijii aan de o de de staten ii j rrooUi cr der iukomslen ca aitgai en van de isiatelliugen van welJa lig ttid d e =t ISü J Ü en V sltllen oor de gotdkturtng dtr = XvUv an htt 5 en ariemoe eniershuis enz en ten aaozitn drr gi thniZLii deilen zij Bede dat de gt raagde vcrhooging dieuen inoft itxjr een twecdta ziekeDOppa en tene tweede ziekenraeid waaraan behoefte is Dl heer Prince als lid van d commissie an onderzoek verklnui evta als de andere ledfii n i deze gegeven inüehtitie eeea reider btzw lar ie hehbeu en wurdeu de staten dj ir jp g Jtli ktrurj oüri3 komt in behandeling een jor=ttl van H tn W tot het ia gebr nkgevinj in door de nolLrinc van eene zijl verkresrn proud aan den heer Korieuoe er na gegeveue inlichtingeu omtrect deze zaak ikordt daailoe besloltn Eindtlijk wordt be=lote i tot de uitvoering der besluiten ixmAes r 8mtie Hierna eindigt de vergadcring Marktberigten Gouda lü Oct ïarue ertt v uier iet3 iajer afgegtwn gpi T i i haver prijshoudenii boekiveit hooger lir e PüoUche pf r 24 00 kilo ƒ a O i 410 Roode Kleefsciif ƒ iyö Zt euwseiie per inu i ƒ 10 75 i ƒ 2 3j UofTge J 7 ó t ƒ Ï5 Gerst ƒ Ü 25 a 7 90 Haver ƒ 4 5 60 Boekweit Franscbt per 2HiU kilo ïïüö a ƒ 50 Noorslur 2óO k f 290 Bruine b jcnen 12 a 13 50 Pdartlel S 50 a ƒ 9 Duiveboonen 9 50 ƒ 10 De veemarkt met goeden a tnvoer de handel vjoral ineerste kwaliieÏL vlu zoooae ie die in sr hipen erw ji varktnsen biggfii door o rvoerde markt iuue c i k ie verkoopeu wareo Raasi Aangevoerd 4 p ïrrucn pr js ƒ 26 a ƒ 30 Gueboler ƒ l ii u 1 4 J Weiboter ƒ 1 13 a ƒ 1 26 GtnoBE N 11 Oct Su auna ouder D fcakktr en I de JoLg 14 Cornells ouders H Mange en 1 M Iiusco Johanna oud ra J Nieowvcld eo W bbeina Aijua Eli abeth Maria ouder U i vaa Leeuwen e A van de Pavoordt Pieti r oudtrs A van Ba u tn E via den h rg OvLiti i nEN lu Oct M Pilrr booin hu r van J A W van Kloijveu ft4 j 14 F lUom 9 j iö m P de Joni j m jtHiwD 14 Oct D iïul eo A l3 der ti H prL jt en E Xieuwveid V de Kuiter en D HaesLu J 4 au Ier dfcn en H van der eest Onfeilbaar Middel WANDGEDIERTE Gevestigd als iJcpüthouder van bovengenoemd middel der Gebrs L k J teb Hall te Cuderkerk ajd IJstel heb ik de eer mij door deze gelegenhdd aan te bevelen tot het zuiveren van paudeo meubelen enz Ingeval men ook zelve iets dergelijks zou willen reinigen zijn d £ middelen per kan of per halve kan met gebruiksauivv iz ng bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder bet motto S E C R E T bij den Boekhandelaar A BR1NK 1 N alhier l nii de tlipite yekaaUumdiiÊg ta men vrzelrrd zijn