Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1868

tuk Te eur was laet dr vcr tudiiig t m ceu ciet ongtinIi T gpivis andjvie begoni n dat inder in de meeste tuine i do r de eiucii ei r is gttfisterfl ge orden Het rooijen vin larl ppelen is overal zeer voHoeude Gemeni ie Berigteo He ver aiiiag au dca nera 1 Gfiit tot preaidtn dtr cr r pJt aUttnla zoo yj tl aU htt dt 1 c t in 1 tt 1 nituw mui t 1 tl il c j d v oi 1 d mtir lil o fieeo m t h t fra l ip H t j pH tu hiiu toii bi ou L oïJhO r t d Ifd o ui nu n erdi iLd jt 10 Nov Fe Ui r 1 in t i raan oprotpcL De 7v d iu he nQ fran c i rthui beslo t D htt tjrief ti xtini u de eu oo ha 4 i iiacbe ii40i ter p p choj t f ptr u i ii dtel ni rita 1 l WLtfïtMiidi lit u i Lur a 1 u t Td tn lid toe te lateu witns overgiü J r et n rtgtr Ut ol ini nwi r Hiti elmanbetlt de vrijC ovt ui 3 n rtd ft dtr J v i ode viidroiil tn inetn vlotd rau ui it wouidtu Jk jiaj ifzjnleo tf Pan s Lo d D Muucbtn lq Kui ta u ni i i t lu v r Uard Oj Ie 1 jii i 1 UÜ b d rs lui tii ji d verkocht oor ƒ j i i 1 j te com ra IL b ee t fWoni n om pifteu jn te Zdnii kii Ov rdbtvine et e ttiuti ni ï f ru tn Ectiidor en a eer ir J ïircvm De luik the ei rü lig aii m 1 ia ei lo cei he J tu siiiea i 1 Ml wlI g s o tl r ijt 1 t w 1 urdt jp t ü t Li u dvKir dt t orsu I t ji van 1 i Luduru u iti o ekonitn te ea n kc 7 l = me Kooio u I b li ju 71 h onder h uu 1 Dl lurzitiiip der dii yer R ivthctp laart i au 6i naar i di lu werktlijn tot sia d g ko uu 1 1 I I f 1 l Mj ui rwi netl irj xer hard cu m 1 rki 1 m n rp t o b ar oLder ij3 i vot rtn De brj der in den jt htn Irco io 1 aiu ie luura overleden Deverhchte nc pnf lu op de j k d r iieu u de paui h steden vvordeü vl v ujenr 1 l r li l t i mouth hett de cavjU ne een erkie7in r tumiiUi u 11 j i t I ut IJ L u p p r oueu zi ii gedood De zn cicsL 1 j gt a eerd vo jr et kuQ trei daor Euiif id i uit p ii etn üi 1 l L ch trantemci an vier duizend fnni De u b ht 1 ptïtt utigert de bevorJenr to adnai aal oridat dit t p s ku nt Varia In een engelsch tijilsclirift vv di ibpr de xolgeode op ne omtrent het iuikerver ruik Het ai j el Saksisch ras dit i Groot Brut hjp at t de kolo men en de vereenirt e laten liet romaansch ris dit u I rankryk Itilie t pinje Portugal eeu deel v n Zwitserland en van Beigie gebruikt ruim 12 S per hor d Het leutüt che ras dat is Duitechland Nederland Deneroirken en en deel vau Oostenrijk gebruikt ruim 7 engelsche SÈ per horid In Oo t Europa ia het verbruik niet hooger dan ruim 3 S per ho u J kwestie Zartiberg is Als een gewoon men ch de tusschenkomst vau de hoogste regibank inroept weet hij bij voorratd dat hij in het vonin moet berusten waarvoor ioude hij anders een uitspraak o t lokken een gee iehjk mensch chijnl slechts te berusten ui de uïlsprfïak naar genoegen uitvalt ADVERTENTIEN IJ betuigen met de e ook uit naam onzer diepbeilroefde moeder onzen dank voor de vele bettij en van deelneming ondervonden bij hit berigt van het afaterven vnn onzen jongsten Lroeder GoiUi Lit aller naim I 21 October l5 jS L BCRGERSDIJK ILI IN 10 HBRIARU Broodbakkersknechl an de P G Raderstoomboot d IJsscl Van GoudSp Maandag en DngndttQ smorgens fa VI ren de overue werkdagen morgens 7 uren Zondag s morgens b s iin RotterdS in op gelijke dagen ua muiuigs 2 uren ondjg s nam 2 uren IHgclijkKelourkaarten tiiue n z ch tot dtii burgert jken gouvcri ear ueiilen Oe jjec ii i vp 1 pr aie h a in aet onderw i wiUen w jt eti blij ei a s co i bt ia in 2 Oct Het gouvernement heeft een mam n t nugevanr nigU in den vorm eei er diptomaiiPKe circu i re b nu wor ii aangegeven om weke rïdenen he oi verpngt h I i juk der Bourbons if te schudden en de olk ou ereini it jit te oefenen door eene volk iemniing Het gouiernemi t t de ge zimenll ke vr heden deeretereu Jie net rijk ei ui vervreemd baar erfgoe i der beschaafde tiatien reeds uitmaken of zullen uxtmiker Florence is Oct Ve Nazione zegt dit op het einde an septemoer de chatkut e bt=chi ken heefl over 101 175 700 francHierop Ier vvas begrepen het saldo i er rekening courant met de italiaansche Dank en buuenimd che b nkiers öinncnlanö liOlD 1 ictuber 1 De twee omwerpen en memonen tot afschaffing var het 7 ici op de druknerken en adverlenUe zi n thans ceurukt Pe mii ater van kolomen heeft aan de tivtede k mero m nif legeieed liet vo jende if chrift Vun de voordragt desn 1 kolomen a in deu koning dd V murt l ti iert geruimcn t d beeft üe journalistiek lu Ntiiere de 4irdacht der regering getrokkenr ne r meid kan woroen opgemerkt boe de dig t OBaeir ht de V oor orgs maatregelen op crf i J I wer 1 ijesieiis besluit v tn i iprii Itö 1 0 t 4 reglement op de drukvverkeu in Indie eeie meer ei v ijde ijkc alrekkiug heeft ook door den otiie meud hefi oon dieu zij aausiaat le gev in efue voorloop e gedachtenwisseliug met het II i ch be iuur i door den gouverneur generaal ouldn r een lijvige buu iet b cheidcQ aaiig laude dit belangrijke ondeMverp aan mij gezonden vva riii wel is wair nevens het ijne de adviezen van veie aatori enen m Indie zijn bekend gesteld maar waardoor toch niet zjn geleverd de bouw stoften tol oplossing j der vraag ueUe de kwestie aU het ware beheerschl in hoever namel k m Inriie vrijheid op het stuk der pers en in het bij 1 zonder üer drfgbladper Win worden veneend zouder dat het d lar zoo noodzakelijke pre tige van het ne lericiud che gezag worde in gevaar gebragt of de oostersche volken lu hunne j zeden en gevioomen orden gekrenkt Er bestaat düur het vertrek eerlang van den heer l 1 Buskeu Huct naar Javi than de geiegenheid om aan he indi ch beuur de voor icSimg ie veriCkereu van een door kui ig m iii die met de jourr ui tiek lu bet algemeen en met die Vtiu e lerlmd in het bj onder vertrouwd i wiens oveni igmg sehee die Vun mi uitdrukt dat de per in Indie noodzake ijk op beter terrein moei geieid worden en die zich heeft bertid verklaard om tegen genot van vrijen overtogt naar Java voor zich en zijU gezin met den zoogenaamden overlandweg de taak op zich te nemen om na zich ook in Indie met de jour ualisiifk van nabj te hebben bekend gemaakt het indisch bestuur te dienen vau cousi leralien en advies omirent de vraig weike maatregelen da r te lande van besiuur wege worden ver I eischt ift breii e mg van de uu pattmgen der drukpers zon Ier de vr heul om jUe gedicht ii en gevoelens te uiten en opent lijk me e te deeun meer te belemmeren dm lot verzeker ng i der openbare orde gevorderd wordt Ik nclit het van mijnen oUgt iwer Mijesteit eerbiedig m overweging te geven om door de bckrachiiging van het hierbij aangeboden ontwerp van besluit de goede diensten van den heer Hui i voor ile afdtende regeiuig van de onderwerpeljke gewigiige aiugelegei heid aan bet mdisch be tnur te verzekeren Naa men ver ieemt is m eei e verg lering van ledender maatschappj Arti et Amicitise te aar men u l de oiBstreken van Leyden verneemt leverende weilanden nog voldoende gras voor bet vee op Omtrentsommige veidvruchien ordt aat koolsoorten be ft gemeld dat in7ondcrheid van roode en witte kool een t imelijk goedgewa ook uit Noord Holland wordt ver70ud n Daareutegeuis de avoijC kool mg veel ten ach eren ca wordt er vanbK ol OU en dan eene vracht gedaan zender kans op meerdan scbaarseh i Pe m r is gcm ddeld 1 de 100 Is 200 iets ook een onderdeel der chrutc jke deugden dicIl n de jeugd moet inprenten I 1 hiigsche kï rkeraad drrt ucder half werk in v fern il der r ritini e fi raaningen h i ir n i s door droen trejeveii lar lEt wonil da Zialbrrg lu ufi er l eschiildigd luimnrilu it IS he roi e wooid dat nu tbniikt v ord Wejen lalber s bew rui r in ijn afs henUpru l dat ijn geweten lifm verbood lingtr de keih te dieuen vMlke erkiariii met door 1 cti te ruggeuunicn i wordt hij nu v iti imraüraliRit beschuldigd Die spaansche levolutie maakt het velen roen cheo hoogst listig De uliraraont 111 sche partij is natuurlijk zeer gedupct rd Spanje het ultramonta msclie 1 md bij uitnemendheid ui op u d Zijn dit nu de vruchten van het onderw js der gee 11 jkheid = Züiide d in df gemengde school bijna nog niet te verkie cn zijn tn die ondeugende liberue bl n en dur en din dit feit nog b spieden en heel onnoo el vngen w it of de ullriroon mnache piruj lu toch wel in Spanje met du geestelijke onderwijs ge woiuied i f ft üg ergir is het voor die partij hier te lande In het nl gemeciip koor me ie iugentle uordt hoog opgegeven van het onbe iendige van den voor poed van de revolutie zulk een opst md in strijd met alle goddtijxe en men chelgke wetten kin nimnier ge egend zijn en uiet diep berouw zullen de Spanj I irtlt n knielend bij hun l iabelU komen om Imr te ver zoekt met haar vritnd Marfori lerug te keeren en het gezag weder op zich te nemeu Maar zoo redenerende bedenkt uie partij met wat gedurende dezen zomer door haar naar ainieiding der Heiligerlee feeatcn 1 verkondigd De Nederlanders van voor drip eeuwen w iien oproermaker hun hoofd prins A illem was het hoofd der oproermakers legen hun wettigen vorst Filips van Spanje en toch die oproermakers viu toen hebben m huropa een Overleden ten huue van den herr MeoTFRbain te Gouda on e geliefile dochter JOH NN A ILHELMIN in den uudfriiom van ruim 27 jaar P TWT G TA AT peb Sch ap Kattnijk a n Zfe 17 Oct ISC Eemge keniiur eting Be onderpeteekenden betuigen buDDCQ dank voor de bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden hunner Moeder GoiDA A O WILL ABS 20 Oct 18 68 J MLLAABS J Voor de ele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden zijner geliefde Ecbtgenoote betuigt de ondergeleekende ook nameiis de familii langs dcRen weg zijnen hartelnken dink GOLDA 31 October 1S65 K V N T O N I fï ï n 1 TE n n n A Bij voiini en nn iO September l ti s rijn ï M S wtgershtt ifl ikken van ge la rt veeteGouds lUorf htt ten tweede maie gekeurd en goed beronHsn was veroor leeid tot eene geldboete van ƒ J ol 1 iÏAg sub idiaire gcvangeiiia traf 20 H N wegens het = chrobhen van de s raat te Gouda onder ergui 1 ing van burgimee r en wethouders op i bp piiili waar een m trkt gel ludeii wordt en xutka bij herliaimg veroordeeld lot eene geldboe e vm y Z of 3 dagen subsidiaire gevangem tr if ó M 11 wegens het zon Ier vergunn ng ïiien losloopen viu een geil op een w g der tuteif kli e u de province ZiiidHolland veroordeeia tot eene geldboete v m ƒ 3 ofcin dig subsid ïev ingeidsstrif 40 Js de H wegnis het n t v vaaticsgen of vasihooden vin zijn horu in de gemeente Zuid W idihtii eeii nadat door den burgemeester dier gemeente h t inga in van het gebod dairioe ten gevolge an de heer chcnfie reet phu5 ter openbare keunisee was gebragt en jr dat hetzelfde gebod nas op2eleven veroordeeld lot eene geidbue e van ƒ lO of 1 oag sub i l gevangeni slrif ö K wetene het niet op de eer ie vor er ng Tertoonen van eene visch icte kos eloo v rgmmuiff tunscnt of bnitengcMone mipiigmj trourdeeld tol eene geldboete van ƒ 1 of th T u i ld 2 viMgei i r f fio W T L en M wtgeushet m vereeniging vitscben in een ander vi chuier P zon er voorzien ie zijn vau eene dairioe betrekke ijke ace of Ko teloo c verffunniug en 2 zonder voor en te zijn van een schriftelijk be v js van den e genair T regiheb tiide op dit vi ühwater ieder croordecM nt 2 pldboeten v in ƒ 3 eik of ieder l dig subsid gcvangei stiif voor elk boef met verbeurd verklaring van bet vi 1tnu e 1 bevel tot ui ie r 1 j of vol oeniug der w i n e ad ƒ O CO en bil geb e e d irv iii luc Ie ic er lot i dag ub Uiiaire g ingeui iraf 70 P v d K wegcn ï het J i en m eens anders jagtveïJ 1 zortder voor ien p zi u an eene uairloe betrekke ij e ir te of kotfloo o vergnnm ig en 2 oudt r voorz en e zijn v m een s tirifieujk bewi vm den rr nr of regtfceSbende op d a J82tve l hei Ie overiredinsen drie m den uesian en 7 Ik bij herhiling veroordee tot 1 ge iboeie i van ƒ 40 eik of leveo dagen ub id gev mgei i straf voor e B e boete en bovendien tot dne gevangem stratTen elk v m 7 dagen verbeurd verklaring vin het jigtiuig en het gevan r =n wild met bevel lot uitlevering of voldoet ing der w iirie dil 25 en bij gebreke daarvan tot 5 digen subsid gevangenisstraf Bovendien allen m de Vosten van den propes des noods invorlerbaar bj Ijf dwaie Burgerlijke Stand REBOKiN 17 Oct Gemt oodfrs G Jonker ta A M Horn IS Johanna NHni o der de r wm en C M Pii t c l 1 bctfc ouders O van € t en K Mt = ttilbelm oudirs G Iïouci k en W Ncderho 19 Pieter ouders P r tu b = OvïBivr FN 17 Oct J V T at 27 j IS S Habert t i sr van H I gct U j M van der Werf t4 i lö G J 4i pci i d SPECIALITEIT YAN Kaapsclie I J E enz l r on ergeteekeiiden hebben de eer Ie berij en dni ZIJ den He r J C G IXJ Tll H Ie Gondi hebben benoemd al hunren AGENT voor den verkoop der door hen regt treeks aanzeioerd zeer ceur ge en ver ierkende KaapSCbe Wijnen ime e Boode Port Cl Bordeaux Wijnen alle m ki ije = van 12 hee e en 24 halve fleschje PRIJSNOTITIEN ZIJD dagelijks bi gencemden Heer ULllLH Zevenslraat GtKua verkrijgbaar J L W F STERN Haarlai Wed TA H VNSBLBGt i DLTILH 2 Bekwame Plaal werkers kunnen dadeiijn vast err bekomen hij C van B E R K E L A oi