Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1868

1 6 $ Hooge Gouwe C 156 Zondag 25 October Hooge Gouwe C 156 W 96 W BOER ONTVANGEN OTJDSCHE COURANT ÊL Êbi volgens alle stelsels van de beroemdste Fabrieken voor Iii dustrtien en huishoudelijk gebruik als GROVER BAKER LINCOLN HOWE WHEELER T LSON SINGER O CLEMENS MULLER ENZ Een en tweedraads Hand Machines van af f 30 Aller driejarige garantie en gratis onderrigt M CIII E OLIE GARE NAALDEN en ZIJDE steed oorbanden Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendtveg D c 60 NWMLOOZE gevestigd te AMSTERDAM ONDER HET BESTIUE VAN Jhr Mr C H BACKER Advocaat Generaal bij de Rezibaok te nimissarcisen Ko W P C PABIUS Nütarb te Vmsterdam Jhr Mr E L DE GEER Regter m de Regtb lik ie Jlir Mr F J C SCHIMMELPENNINCK te Amsterdam Directeuren Levens H W FISCHER D VERi OOP t De Vennootschap sluit tijdelijke en doorloopende Kontrakten van verzekering benevens I BEKROOND I 1867 I i P A R IJ S i I BEKROOND 1 1865 i I OPORTO I gziLVEKEN MFDVILLFÜH lERST KL SSE J BRONZEN MEDULLF B e r i g t Kontrakten tot Inschrijving in OverleviUgSkSlSSeil tot vorming pilaien uoor oploopende rente en versterving Bela De voortreffeli ke uitkomsten welke het gebruik der Schmiutsche Schmidlsche BORSTBOVBONS a 30 et de doos zijnde bet be te middel voor Slijm Hoest K IEFERN DEL POHADE a 60 et de flacon IS een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der boofdzeaawen het uitvallen van het Haar en bet vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen gens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Vtrechi Te GGVDA Mej de A ed BOSMAN Rotterdam Wed P BE KOSTEK Schootthoten ed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Woubrugge A DE WILDE IJsiehtem J B MOLLE Mphn L A En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen OPENBARE Vcrkoopini en Verhuring De A Op RIJD G deu 30 OC10BEU 1868 in den B En op VVOENSIUG den 4 0 manswoning en Lande njen st i unie en ge egen lu de gemeente Stolwtjk in Benedenheul ti zamen groot ruim Ib Bunders Nadere informalien ten kantore van genoemden Notaris Blieven franco Ondergeteekende brengt bij deze ter kennis van het algemeen dat de Leden van het Zanggezelschap C ÏCILI het aantal Zangers en Zangeressen willende vergrooten de navolgende wijzigingen in hun reglement gemaakt hebben 1 Is de ballotage afgeschaft en kan ieder ingezetene de er stad zich bij het Bestuur aanmelden 2 Is de contributie voor ieder werkend lid tot 00 vijf gulden verminderd en bedraagt voor ieder erkend lid daarenboven uit hetzelfde huisgezin slechts de helft Bij het toenemen der werkende en buitengewone leden zal de contributie nog lager gesteld worden Diensvolgens noodigt het Bestnur van CjECILIA allen die werkend lid wen schen te worden beleefdelijk uit zich spoedig aan te melden bij GoLDA D TERPSTRA 16 Oct 1868 Secretara Boekdruklenj van k BRJ kM Deze Couxaot t prijs per drie m nnden is f2 franco p post 12 2a ure grooteie moeten voor 10 ure ingezonden zijd BEKENDMAKING BURGEVIEESTER en WETHOUDERS vm Gouda doen te vveten dat het 1 a invullmgs kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeente voor het dienstjaar IbbS door hen vocrloopig vastgesteld gedurende veerlieu dagen van des voormiddags ten tien tol des namiddags ten een en van drie to vijf ure ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lening n uedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen 7ijnen aanslag bij den R lad bezwa en kan inbrengen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Got Dt den 23 October 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DR00GLEL ER FORTüUN V BERGEN IJZENDOORN AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien het besluit van den heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holhnd herinneren ten gevolge van het j elve de ingezetenen de er gemeente aan de uun bij ar 42 i der wet op de personele behslmg van den 29 maart 1833 Staatsblad n 4 opgelegde verpligting tot het doen van suppieli ire aangiften ivinneer zij met betrekking tot nieuwe aaniiïchaffing of verwisseling van belastingsvoorwerpen vallen in I termen van art 27 der voormelde wet om namecttijk als nog of zoodra zulks by hen m het verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogt worden zich te adresseren aan a n Ontvanger van 3 rijks belastingen ten einde e n biljet ter invulling te bekomen en daarbij deze aangif c te benerkstelligea en zulks ten einde bevrijd te blijven van de s rif bepalingen in art 35 en 39 der voormelde wet welke voor de belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente steeds ter viste 13 liggende Goiiu den 21 October ISbSBurgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DR00GLEE ER FORTUIJN V BERGEN IJZENDOORN Overzlgt GOlDi 24 October In Spanje blijven de znken voorbeeldig goed gaan Het is waarlijk een model van eene omwenteling Elders gaan die gewoonlijk vergezeld van zoo vele gruwelen dal men daarvan terugbeeft en velen liever zwijgend de onderdrukking verdragen dan zich bloot te stellen aan de gevolgen van geweldig verzet Spanje gedraagt zich als of het grijs geworden as in de praktijk der omwentelingen in een oogwenk was de opstand algemeen geworden zonder botsing ging de militaire beweging over lo eene civiele de junta s werden geformeerd en nu treden de junta s even rustig af om plaats te maken voor een geregeld voorloopig bewind voor gewestelijke en gemeente besturen Nu heeft de minister van buiienlandscbe zaken eene circulaire gerigt aan Spanje vertegenwoordigers in het buitenlard hij beroept zich op de redenen die het volk bewogen tot het verdrijven der vorige regering en gelast kennis te geven van bet optreden van het tegenwoordig bewind Amerika IS begomen met het erkennen van den nienwen slaat van laken de andere mogendheden zullen hoe ook meer of mm hoorvoeiende tot hetzelfde resultaat moeten komen de tijd er hatelijke interventien is gelukkig voorbij de onderlinge aijver verbiedt elke inmenging het onheilig verbond der forsten tegen de volken is krachteloos en de traktaten van S815 zijn ten spot geworden Een volk beschikt over zich De pnj der Adverteotien tsh een ot sr regels met inbegrip van het zegel i 80 CeBt voor eiken regel durboven 10 C nt BiiiteDgev 01 e leit ra wordco berekend naar plaatsruimte zelf onder de eenige voorwaarde dat het eetn aanleiding geeft tot ooru ït voor andere stalen niiar hiervoor is tot nü geen schijn mtusscuen stetl net voorloopig ttew inrl groolen prijS op de goede verstandhouding met aadere aten maar zegt toch indien wij de zedelijke ondersleuning der vreemde reg ruigen niet mogten ondervinden zouden ij er riet door ontmoedigd worden wij zullen ook dan rustig orzt aak voor zetten want onze on if hankelijkheid is i iet bedreigdj en w j hebben geene interventie te vree eo De keus van den regeringsvorm blijft vooibetioudeu aan bet algemeen stemregt en het is vooralsnog mei geei erlei zeker beid te voorzien of men bet met de corsuiutionnele monarchie of met de republiek zal beproeven Het IS geheel natuurlijk dat men aan beiden denkt eeue constitu lonnele monarchie met de ruimst mogelijke vrijheia lacht velen toe het ligt in den tijd en wordt beschouwd ais ie langzame en regelmatige opleiding tol een eindelijk rationtr bestuur En inderda id bielt eene monarchale constitn ie vele waarborgen van veiligheid en ruat eu zoo kan de voorstaoJ der republiek vrede hebben met dezeu orergankelijken sla tsvorm maar het is eene geheel andere vraag wat thans 0 Sp iije te verkiezen is waar men beginnen moet met een v eemdelmg te zoekeu terwijl men bj magie u een gemeenebest te slichten Niemand wit ook de keuze zij kau ge iooven dal de groote diad der zelfbevrijdiiig geen reactie m het leveu zal roepen en dat voor Spanje niet nog moegelijke dagen van beproeving en strijd zullen aanbreken voor dat ds zon der vrijheid het land tot vernienwdeu bloei en verhoogde kracTit zal herschapen hebben Uit Servië verneemt men dat er gedacht wordt aan de invoering van vele wijzigingen en voomilgang op constitulionneel gebied Men wil twee kamers vnjheid van onderwies ea drukpers en zei t iodige regeling in de gemeentebesturen Oostenrijk schijnt nog lang door u Niemand is wel onder de tegenwoordige omstandighec ep minder in zijn schik dan e kleine neef van den grooten ii De Frapschman kon zich troosten bij de gedachte aan Sp maar als ook uit het zuiden de lucht der vrjheid aanwaait kon hij wel eens zenuwachtig worden En WIJ wien de vrijheid aangeboren i en die ons zelveu steeds zoo chineesachtig bewierooien wat zullen wij zeggen tot den loop der gebeurtenissen Oostenrijk en Spanje zullen Nederland voorgaan om neutrale scïoien te stichten en w g zullen het sieraad van ons land zien omver halen vy dulden gedwee de stoutste aanranding stilzwggend hebben wg de laug ime onder mgnioc toegezien en nu zyn er nog die tol loegeveude chi i raden Zal men nog meer toegeven aan verouderd bjgeioof lo verband met verraderlgke halfheid of zal het beter deel des volks ontwaken om bet kle nood onzer volksschool te handhaven Met de volksschool valt de toekomst van ons land H y hebben dien lagelandscben kikkerpoel met ef maar deo vasten bodem der burgerlijke en godsdienstige vrgbeid rlien g zelveu gevestigd hebben en die de eenige grondslag i van ei vaart bloei en grootheid Men moest zich schamen langer te bazelen over dat Ha selman Hoetache schandaal Ondanks alle schaamtrlooze schreeuwerg w et het geheele volk wat oet te deuken heeft van dea redacteor van een liberaal blad die van een reartionnair minister 3000 gulden aanneemt om igne confraters te gaan bespieden en de middelen aan te wyzen om de per te beteugelen Omkoopenj en verraad noemt men dat in het hollandach en geen hooge en onbeschaamde woorden knanea den smaad wegnemen die omkooper en verrader beiden op zich hebben geladen