Goudsche Courant, zondag 25 oktober 1868

Behoort hij tie GOVDSCHE COMJRAXT van XOJMDAG den2 0C10BERiSQ8 iV 686 A V d W ALLE Peperstraat K 24 geeft bij deze keunts dat hij zich alhier gevestigd heeft als Vergulder Spiegel en Lijstenmaker benevens tot het schoonmaken van childerijen hij veriii t dezelve op nieuw zuivert alle platen van roest en watervlekken en maakt ook Secretaires linnenen j vlekken uit spiegelglas Het opspannen van platen geschiedt met de meeste accuratesse Verzoeke beleefdelijk om UEds gunst 2 Bekwame Plaatwerkers kunnen dadelijk vast werk bekomen bij C van BEKKEL Openbare Verkooping BI I HEKVEILIVG op VRIJD VG 30 OCTtJlJER l u8 des voormiddags ten 11 ure in het Logement DE Paal w te Gouda v in een WinkeHmis en Erve te Gouda aan den Langen Tiendeweg lAtthode gefalriceerd wedijvert het V ijfc y o 3 1 kadastraal sectie C n ft thans in fijnen smaak met de fijnste W j jg aanvaarden 20 Novem en beste dranken Als tafeldrauk ge ber 1S6S Te bezigtigen drie werkdagen vóór en op den dag der veiling mits belet vragende j Inlichtingen te bekomen ten kantore j van de Notarissen MONTIJN en KIST I te Gouda boertentien OPE BARE VERKOOPIl GE op J1A NDAG deu 2 OCTOBER ISüS des voormiddag ten 11 ure in het Lokaal der Sociëteit Vbeueeest aan de Markt te Gouda van Ondertrouwd D A T TAS AKEN en E A M IJZEXDOORX GcUDA 22 Oct I56S Een Houtmagazijn met Kantoor en een Pakhuis e O E wijk P N l3i en 135 en een stuk GROND Ie zamen groot 13 Roeden 9 Ellen en nog een PAKHUIS en ERF wijk P N 90 alles staande en lig gonde aan den Turfsiugel te Gouaa En op VRIJDAG B NOVE MBER 1S6S des voormiddags ten a ure ter woonplaats van A WILSCHUT cp Bellevle aan de goudkade inde geoieente Broek van Sfhouirburg i okaal 4lutfii üfruu k op de odsTHAVEX te GOUDA VOORSTELLING op ZOND G den 1 NOVEMBER Kó door het VL A U SCHE TOONEELGEZELSCHAf van Noord en Zuid onder Directie van dpn Heer ViCtOT DrieSSenS De Voddenraper van Parijs voUi r in tafereelen en een voorsi et froiiich van FiLlX Pijat n deb plaatsen 99 2 = Ean 0 5Ü ZES DVIIEIlil ZIKIOEICrEIsr de OP ST VLLEN van een Hooiberg en van eene Schuur en verdere Goederen Nadere iniichtiugen zijn te bekoineu ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVEE te Gouda Openbare Verkooplng te t O M ii 1 in het Loka il ijk E N 10 17 in de Nieunsieeï op DlNtiSDAG 3 NOVEMBER Isü des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van de Notarissen MONTI JN Sc KIST van eene aauzienl jke p irtij uieune MahoDvhouten staande en dra igbare MEUBELEN I aU Chitfonières 1 el Kastelein der ïoc eteit ligt van j j anen ronde vierkante asch af LdJen eene L st ter teekening zullende en andere Tafels S oelen roet trypten de loting der plaatsen op den dag der zittingen Cai apJs SpiegeU en Scliilde Yoorsteliiijg voor HH inteekeuaren plaats hebben des morgens te 10 uren precies voorschijn zal worden ge iragt en kunnen na ailoop daarvan plaatsen da igs te voren te bezigiigeu rijen Pendules Klokken Serviezen Pe troleumlampe i en hetgeen meerder te eu recommandatie Alles besproken worden tct des namiddags te ajx = 0 == c = v fc a fc OC lt Jf Aanbevolen door meer dan 20U0 Artsen tegen alle soorten vau borst t ziekten long ea leverlijden asthma enz Universeel hulp X middel bij ongesieidheden y jj van de maag k Het IALZ E TRz CT iGezondheidsbier van JOH y HOlrr e Berljn heeft bij boven L staande eu nog meer andere ziekten J steeds de zegenrijiste resultaten op i geleverd Xaar etite geheel nieuire 3 uren IEMAND bekend met de Moderne Talen en eene goede hand schrijvende wenscht zijne vrije uren egen biilijke belooning te besteden aan Copiëcr Vertaal of Kantoorwerk Brieven frunco onder lett P b j den Uitgever dezer Courant brnikt wekt het den eetiusi in hooge mate en bevordert de spijsvertering 7 4 Verkrijgbaar te Gonda bij J C V e VAN VEEUMINGEN te Jfc rdai bij HENRI J VAS des BERG Op eeu levendigen fatsoenlijken stand alhier vraagt men spoedig voor ongeveer U d gen TE HUUR een Beneden Voorkamer AdutiieJiiiiTeu gelieve men spoedig iu tt zenden onder lelt A B bij den Uitgever Je er öoract Hooge Gouwe C 156 Hooge Gouwe C 156 W BOER ONTVANGEN ïi AI u A i s i M I volgens alle stelsels van de beroemdste Fabrieken voor Industriëlen en huishoudelijk gebruik als GROVER BAKER LINCOLN HOWE WHEELER WILSON SINGER C CLEMENS MULLER ENZ Een en tweedraad s Hand Machines van af ƒ 30 Allen driejarige garantie en gratis onderrigt MACHINE OLIE GAREX NAALDEN en ZIJDE steeds voorhanden Baekdrakkwij A BEINKMAJ Kennisgeving RUTUIG SCHOUW BUEGEMEESTER en WETHOUDEKS der gemeente Gouda gemen art 43 der verordening van politie voor die gemeente vastgesteld den 6junijMl augustus 1865 en afgekondigd den 12 september daaraiinvolgeude brengen ler icnuÏB der voerlieden en huurkoetsiers dat op dingsdag den 27 octobpr 1S68 des morgens ten tien ure op het piein achter het waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene KEURING hunner rijtuigen zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde rijtuigen plaaJs hebben op dingsdag den 3 november daaraanvolgende ter zelfde ure eu plaat ke Gquda den 20 October lööS Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris üe Burgemeester DROOGLEEVER FORTülJX v BKEGEX IJZENDOOUN Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 23 Octobtr Tegeüwoordig de hctren va Berden IJ eudoorn voorzitter de Grave Viruly Lu tüii I linet Üraggaar lietn vau Geunep Ki t vao Mraaten eu Peeiers De DOtalen dtr iorige vergaderiug wordeo gtlezcn en gearresteerd Zijn iugekomeu vtUB itiissUi van den hr A F RanshuiiCPii kennis gevende Jat hij ziju oulilag üteial als lid dt r pi schouIcoiiiniis ie not eu zal keunis gcgeveB worden aau de pi ichoolcomm laeL verzoL L ter aaubevcHag au twee personen eene missive van den schuttereraad verzoek indieiiende tot het af en overschrijven au posten over het loopende jaar aartoe magtigiug wurdt verleend De hr Buchner komt ter vergadering Aas de orde is de begroeting van iiikonisten en nitnavpa o r 1 883 De voorzitter fatelt voor om de voorstclUn dor commissie l u de adres en tot deze begrootiog bchoorcnde te bciiaiidt leu vóór de artikelen der begroot ing i ordt goedgekeurd Iitt voorstel icr verhoogiug van het traktementvan den peuiefote bouwimi stKr Burgirsdijk ad ƒ 2U0 wordl af ljzeijd besehikt met alg stemmen op eene na op het adresvan sluiskntfhteu oia eenïge verhooging van trakieiuent De h r isU büau is ter vergaiit ring vtrschLüen 3 i idt incX aigem stemmen afwijzend hc chikt op het adres van den brugwachter Sehuiuig om verhoogiug lan traktement gehjk bebluit valt op gelijk verzoek van au bchaik tn de wedune Batting Foigt het voorstel der begrootings rommissie ter verandering vande brug in de Groeneodaalj geraamd op 1100 De hr Buchner weuschte dat eerst de verandering der brog op de Turfmarkt werd tot stand gebragt De voorzitter verzekert dat dit laatste spoidig zal geschieden en ca korte aacbeveiing an het aanhangige voorstel door eenige leden wordt het met algemeene stemmen aangenomen 6 het adres van den hr commissaris van politie verzoekende eene verbooging van ƒ 200 komt in discussie Het advies der begroutingscommis jïie ia Jen adressant te verHrijzen naar den koning De hr van Gennep bestrijdt dat advies en verdedigt het verzoek vraarvoor bij hem redenen bestaan De hh i eeters en Remy vereenigen zich met het advies De voorzitter htei t bedenkingen De hr vaa Gennep stelt de verhooging voor In stemming wordt gebragt het voorstel der begrootings commissie en wordt dit met algemeene stemmen aangenomen behalve die van den heer van Gennep het verzoek van de plaatselijke schoolcommissie ter verhooging vanden post school behoeften met 3Ü0 en alzoo tot 2000 wordt goedgekeurd uiet alg stemmen voorstel van B en W om de gratificatie van Kruisheer ad 138 ia te trekken De hr Remy is voor een gratificatie van 100 De hr Westerbaan merkt aan dat hem is aangeboden een post gelijk staande in tractement met dien van eommies nxiSer en dat dus geen gratificatie te pas komt De voorzitter t vau hetzelfde gevoelen Na eenige discussie wordt het voorstel ter intrekking aangenomen met 10 tegen 3 stemmen de hh Rem Buchner en Peeters Kn volgen de boofdstnkken der begrooting De voorzitter stelt voor met de nitgaven te beginnen De hr Luyten stelt voor eerst uit te maken of de belasting op het gemaal weder op nieuw aangevraagd zal worden hij zou verlangen die te ïien intrekken en vraagt of de raad daartoe is geneigd De hr Eeutinger komt ter vergadering Da hh Kist en Peeters zonden wel wenschen dit voorstel te ondersteunen indien de voorsteller de zaak door gronden wilde staven en aaa wijzen hoe daarin te vootzien De hh Virnly en Reutinger ondersteunen het voorstel Kn licht d hr Luyten zijn voorstel toe en wijst de posten der begrooting aan die veranderd kaunrn ivorden De hr Hemy doet hulde aan de gwde bedoelingen vni des hr Lnyten maar betuigt zija spijt dat hij nu de cijfers niet kan iteg tan en dat deze zaak commissoraaï diende behandeld te wordeü De hr Viiuly vereenigt zich met den hr Remy en weder ckt enkele opgaven van den hr Luyten De hr Kist kan zich om het medegedeelde niet vereeuigen met den hr Luyten De voorzitter vei enigt zich geheel met het gesprok ne der drie iedea d e het voorstel bestrijden De hr Reutinger heeft het voorstel oodersteand vooral om de ai menten uit te lokken na die gehoord te hebbeu is hij tegrn het voorsteL Ook de hr Peetera is tegen het voorstel De hr Luyten wederiegt bet gesprokene zegt dat na de tijd ter overweging daar is hij wil zijne cijfert herbalen en deelt mede dat het tarwebrood të Oudenater 4 c op het ned pond minder ku t dao kirr ea dat de begrooting niet zoo spoedig behoeft afgewerkt te worden De hh Viruly en Luyten spreken nogmaals De hr van Straaten gelooll niet dat de belasting te drnkkcod is en wijst er op dat de invoer kan geschieden tegen 1 cent Het voorstel in omvraag gebragt nurdt algemeen afgekeurd beblrc door den voorstLller Overgaande lot de behandeling dfr uitgaven vraagt de hr lAiyten fa den K st hoofdstuk I afd 1 art 7 jnarwcdiicu eui ter s rretarie of er geen elegeuheid zou gemaakt kunnen orden voor de ledeu van d raad ofu de ter visie liggende atukkin afzonderlijk en rustig te koQnen nazien Dtzc zaak wordt gesteld in handen van de commissie van fabricage Bij art 12 marktiiiee=ltrs fu wtiischt de hr Reutinger de verordening te wiJ7igeti lan aaiizieu vau tiet bt sprekeii van plaatsen voor de kennis om telrKr telliiigen te üurküiiieu duor het rgblijven Tcroorzaakt deze zaak is reeds in overwcgiug en zal daarin voorzien worden Genaderd tot hoofdstuï II art 1 onderhoud vau straten en pleinen geeft de heer Li len te kenneu dat h ofschoon uiet altijd opponerende toch niet in alle ondcrdeekn toestemt De beer Kist vraagt of het wel noudïg i dat de straten tot ongerief der burgers zoozeer orden opgehoogd De voorzitter zegt dat meu bij het verhoogea de belangen der ingezetenen steeds zooveel mogf Hjk hehaitigt en dat daarop ook in het vervolg nnauwkeurig zal worden tuegt ien Hij art 3 kosten der bef raafpl iatsen vrawgt de hr vao Stiaaten of de armen niet met de koets zouden kunnen begraven worden de voorzitter vreest dat door zoodauigeu maatregel de aanvragen tot kostelooze begraving verdubUhn youden Oe hh HuehinT en Rt utiu er spreken in gelijken zin liij hoofdstuk V art 1 politie spreeki de heer Peeters Toor de rermeerdering van het personeel en brengt voor de bestaande beboefle bewijzen bij De heer Buehner zegt dat als men hiermede begon er wel tien agentes mogten zijn die men dan hier eu Jaar kon stationneren De hr Rsstiitger weoscbt dat de agenten waar zij aanwezig zijn Qaanwkeorig hsn pligt mogten beirachten De heer Buchner zal voor geen vermeerdering stemmen tenzij het hoofd der politie daartoe aanvrage doet De kr vao Straateu uil de tractemeoten der agenten verhoogen om daardoor bekwamer persoueu te verkrijgen De voorzitter bfantwoordt de vorige sprekers hij ia zoowel tegen vermeerdeiiL van personeel als tegen verhooging van tractemcuten Hierna wordt de rost mede goedgekeurd Op srt 6 onderhoud van lantarens enz mukt de heer Reutinger aanmerking op de verlichting voor gemeente en burgerij De voorzitter zegt dat in den laatsten tijd daarin ten gevolge van ondcrhandeiiog verbetering is gebragt en dat wat de burgers betreft het gebrek meestal bestaat in den huiseÜjkï n aanleg De heer Peeters vereenigt zich met de aanmerking van den hr Eeatioger en brengt voorbeelden bij van slecht licht Dn heer Luyten meent dat men zich niet onttrekken mag aui de zorg voor de particulieren daar de prijs enz door het bestoor is bepaald Op art 9 schutterij merkt de heer Boehner aaa dat de aanbesteding te Rotterdam veel lager i en hoopt dat men ten miiute in eeu vtrigead jaar daarop letten zal De heer Reutinger spreekt in gelijken zin en wesaehte zoo Dragelijk terug te komen op het genomen besluit De heer Kist verklaart dat de eommiMÏe bekend is met de rotterdamBc e aanbesteding en de zaak zal onderzoeken De hh Buchner en Peeters kunnen ciet geloovea dat kat Ukea te Rotterdam jooveel slechter zou zyn De voorzitter verklaart dat B ea W de zaak naauwkenrig zoUea miderzoeken waarna deze discussie eindigt Teu aanzien vau hoofdstak VI art 2 koepok inentisg doet de kaer Loyten eene vraag die door den heer Boehner beantwoord wordt Bij hoofstuk VUL art 8 subsidien aan de gasthiixen itelt de hr Rratinger den aanl Toor ve 3 a 4 m6 rdere baden waaraaa groote behoefte bestaat De voorzitter deelt mede dat veraDOeriugen in overw iog lya waarkcj men letten zal op het voorgestelde baan wordt de geheele beg ooting van aitgaven goedgekeord en ook de begrooting der inkomsten behalve die van het gemaal waarover gestemd zijnde de heer Loyten alleen zich daartegen veritlaart De geheele b rooting in ontvangst wordt vastgesteld SI0008 iO en de uitgaaf op 2l0005 5 i Sluitende alzoo met een saldo van 2 64 X e heer Reutinger verlaat de vergadering Nogmaals in stemming gebragt wordt de begrootiog io zijn gabeel aangenomen met 12 tegeu 1 stem die van den heer I yten Aac de genomen besluiten zal uitvoering g voi wordea zonder resuaitie Kivts meer aan de orde zijode eindigt do Gorr I n i r J BrirnkmMm