Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1868

het kilo tarwebrood te Oudewater 4 eenten minder kost dan hier maar de heeren hoe ingenomen met het voorste konden de motieven niet goedkeuren en hel uerd daarom met algemeene steramen verworpen natuurlijk die van den voorsteller uitgezonderd Het was ook wel wat veel gevergd van den gemeenteraad om een kwestie als de afschaffing van de gem ialbelasting zoo onvoorbereid te behandelen wie had ook kuunen denken dat zoo iets bij de behandeling der begroot ing zoude ter sprake gebragt worden Intusschen Gouda blijft ouder de hulpbehoevende gemeenten behooren tot tijd en wijle dat de raadsleden iets he er bekend zullen zijn met de gronden waarop de afkeuring van die belasting steunt of tot de minister bepaalt tot hiertoe en niet verder en voor dit laatste is meer kans dan voor he eerste want hoogst moeijeiijk is om hem die niet wil zien te doen zien of ietuaud die oost indiscU doof is te doen liooren biudtiig e Q manifesL uilgevaardigd eindigende mei de woor jdeu Weg met de directe en indirecte dynastie Krachtens een de jreet is an at 12 October het octrooiafj e=chaft dat gebeven werd van koloniale rlikeien eu vanverschillende artikelen voor de consumtie waarvan reeds inkomende regten svorden geheven Pe Correspondencia zegt dat de hertog en de hertogin van Jlüiitpensier verlof hebben gekregen om naar Spanje terug te keeren Z j zullen echter hunne terugkomst eeuige fi igen verschuiven o n het voorioopig gouveri emeut niet in ongelegenheid te brengf Olozaga vertrekt naar Parijs eu Londen Hij is belast met eene b jzundere zending Het bevestigt zich dat Frankrijk Engeland en Portugalhet voorioopig bewind in Spanje hebben ertend Frankrijkbeeft verklaard op denzelfden vriendschappelijken voet met Spanjete willen zijn als vroeger De p iuse ijke nuntins heeft ook verklaard d it zijn gouvernement eiiscite om in goede verstandhouding te zijn metde spaanscht regering Oe Gaccta bcfat het aangekondigd manifest van hetvoorioopig gouverueaent Daann wordt gezegd dat de algemeene stemming is ingesteld tot eene duidelijke uitdrukkingvan de volkssouvereiniteit voorts dat de vrijheid van godsdienst jreen nudeel zal zijn voor de katholieke kerk maar dezealsdan door strijd versterkt zal worden Het manifest herinnert dat de vrijheid van onderwijs drukpers vredelievende vereenigingeu en associalien erkend is Ten slotte zegt het manifest aangaande den loekomstigen regeringsvorm dat het stilzwijgen van alle junta s over deze kwestie eei e a emeene geneigdheid schijnt aan te duiden ter gunste der vestiging vat den monarchalen regeringvorm Kvenwei er zijn i n men opgegaan ter gunste eeuer republiek n het güuvernenieiit zal ten upzigte dezer aangelegenheid den wenscli de voiks eerbiedigen Florence Oct Het financiële blad wederspreekt het gerucht bcireffenJe onderhandelingen tusschen het minisicrie en eLn se biinkiershuizen omtrent eene Snauciele operatie met betrekkii g tot de kerkelijke goederen ötnnenlanb De invoer van brood kan geschieden volgens het raadslid van Straaten t gen betaling van 1 cent en het verschil in de broüilprijs met Oudewaler is 4 cenien Bewijst dit niet dat de gemaalbelasimg nog andere bezwaren met zich brengt dan juist de verlioogin van deu broodprijs met hel bedr tg der belasting En is het door dit raadslid aangevoerde niet veel meer een argum it vóór dan tegen de afschaffing der belasting De begrooting sluit met een batig saldo van ƒ 2 t t juist berekend bet is wel niet veel maar er blijkt toch uit dat de gemaalhelasting oniMgelijk kan gemist worden Maar misschien blijkt natlerhand wel uit de rekening Vou het diensijiar dat die ƒ 2 04 tot eenige duizende gulden is aangegroeid dat is immers geen vreemu verschijnsel Burgerlijke Stand o o U ü A GlBoBE 22 Oct Christoffel Anthouius Müiia ou ltri J F Zitwiug 80 G vaa Meikvoort I aurens ouders G V Westcrin in eo C Ocsterwijlv 25 Nctltje oaders P llazcbroet t n G Kfcij Aaitje ouderb L van Vugt en D de Briiiu Jan Hendnkus ondtrs C vaa der egt en J A lionneur OïiBLbUtN 21 C Kiele 21 j 22 E van bovenc wed D Mtsser 71 j F Mavcrvcld 2 d J Kii=tM t 3 j 25 D M vaa Hoorn 4 i j C au Meuten 76 3 2o M J Horbag 2 m GOUD V SS October I Onder dagteekening van den 1 dezer is door den mi nistcr van binnenl zaken namens en met magtiging van den j koning aan den heer J H Gre r Amsterdam concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van spoorwegen van sGravenbage langs Alphen en Woerden naar Utrecht met een zijtak van Leyden naar Alphen en van Amsterdam langs Alphen naar Rotterdam Door de regering is thans aan de tweede kamer der staten generaal een wetsontwerp ingediend tot wijziging der wet op het regt van successie en van overgang bij overlijden Het hoofddoel dezer wet is om voortaan in gevallen van erfenis i met vruchtgebruik belast het regt van successie ook bij overgang van blooteu eigendom dadelijk te heffen maar alleen naar de waarde van den blooten eigendom dat is over de waarde van den vollen eigendom na aftrek van de waarde welke op het tijdstip der erfenis of vestiging volgens de vvet aan het ruchisebruik of de periodieke uitkeering moet worden toegekend Blrkens eene mejedceling in de Staats Cour is er thans onder voorzitting van jhr J C Eeynst eene commissie ge 1 cunstiiueerd onder den naam van Comité in Nederland voor d9 oprigting te B iiavia van een standbeeld voor Jan Pieterszoon Coen gou erneur generaal van Xederlandsch Indie De leden zijn de heeren N Trakranen H C Staring jhr J P Cornets de Groot van KrKaijenburg dr V Hester J W H Smiss iert mr D C A graaf v m Hogendorp jhr mr D A Junius v in Hcniert en H D Potter terwijl de heer J S G Gramberg zich belast heeft met het secrelariiat Dat comité zal tot betere bevordering van het oogmerk te s Hage inteekeningslijsten laten circuleren en in andere steden en plaatsen aan belangstellemle personen voorstellen daar denzelfden weg in te slaan of op andere wijze de zaak te willen behartigen In een brief aan de Arnh Ct wordt donr dr W Bosch te Arnhem het plan tot oprigting van een standbeeld afgekeurd Er zal veel geld toe noodig zijn en naar hem voorkomt kan de natie geen beter bewijs van hare waardering van en dankbaarheid over Coens vestiging van ons gezag op Java geven dan door het bijeenbrengen van een fonds bestemd om het onderv ijs der Javanen krachtig te bevorderen en daaraan den naam van Coen te veri inden Wie zich daarmede vereenigt zegt verder de heer Bosch zende onverwijld zijne gaven aan b€l hoofdbestuir der maatschappj tot nut van den Javaan i rjf en cnrrpspon enten in de De Oud CartliagcDa s Bergplanteri Olie is een haarversterkend en ha iroiitwikkelend middel tot bevordering van den groei van het haar Het voorkomt tijdig gebruiiit de vroegtijdige gri sheid ea het uii ien van het haar en kan zonder eenige vrees voor schadelijke uitwerking op de haarwortels gebruikt worden daar bet geheel uit plantaardige stoffen is zameugesietd en geen enkel dier minerale beslanddeelen beval die ja voor eenigen tijd een scuoouen glans en donkere kleur aan het haar kuunen geven maar ook verwoestend op het behoud werken van dit onontbeerlijk sieraad Het wordt gebruikt even als gewone pomade en is ook met duurder daar men aan 3 of 4 fleschjes voor een geheel jaar genoeg heeft Hetzelve is a 60 cents per fleschje verkrijgbaar aan het Hoofd Dépót te Delft bijA EREETVELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Eotterdam Westewagestraat A REIJXARD Oostpoort C WILHELMUS ie Woerden A PRINS Zevenkuise W BARES Gorinc iem J J GROENHÜIZEN Vtrec U Eu mee bekende depots in ons Bijt j verschillende plaatsen opdat nog vóór mei a s het berigt naat Indie kaïi gezonden worden dat er duizende gulden voor dat doel zijn bijeengebragt ten bewijze dat Neerlands volk dank baar voor de schatten die de arbeid der Javanen opleverde I ook doordrongen is van den ernsiigen pligt om hen wederkeerig te begiftigen met het edelste wat het geven kan beschaving en zedelijke ontwikkeling Volgens bet voorioopig afdeelings verslag over hoofdstuk I der staptsbegrooting is in twee afdeelingcn door eenige leden de kabiuets formatie gegispt door anderen ec iter verdedigd terwijl tegenover de grieven van sommigen een aantal leden hunne sympathie voor het ministerie uitspraken Evenzeer was er veel verschil van gevoelen over de financiële kwestie de iiirigting der begrooting de kolonialu baten enz De on I gunstige beschouwingen of verwachtingen werden door velen 1 zeer overdreven geoordeeld aan gestadige uitzetting der uitgaven was thiuis ccn e nde gemaakt en men mogt zich zeli s in eenig overschot verheugen Velen hadden echter meer bezuiniging op het hoofdstuk van oorlog gewen cht Het algemeen rapport der afdeelingcn van den gemeenteI raad te Amsterdam betreffende de bcgrouting van hel jaar 1S69 is dezer dagen gevolgd dour eei C memorie van beaut oording van de zijde van burgemecbter en wethouders Het schijnt dat deze zeer gevoelig zijn over de vele aanmerkingen I die de raadsleden zich veroorlooi tt hebben en over de i voor stellen meerendeels tat bezuiniging op deels ook tot wijziging 1 van ondersclieidene poslen De algemeene beschouu ingen loch worden aangevangen met de volgende zinsnede Biirge neester en weihüuders moeten tol hun leedwezen bekennen het zeer I te betreuren dat de leden van den raad zoo weinig hunne 1 goedkeuring schijnen te kunnen hechten aaii hetgeen zij n i ir hunne overtuiging in het belang der gemeente hebben tot stand gebragt of getracht hebben tot stand te brengen zij kun i neii h er alteen de verklaring idleggeii dat zij niet beter weton 1 dan met ijver en iMiauwgezetheui de bcl uigen der gemeente ie I hebben behartigd en daarbij geene moeite of tijd te hebben ontzien Men verw cht nu eerstdaags de openbare discussie over die geraeentebegrooting waarbij vermoedelijk al blijken 1 dal de gevoeligl eid van burgemeester en wethouders te groot was in verband tot dp gemaakte aanmer i igen die geene hoofd I kwestiei van principalen aard betreÜ en Q ia veelal financiële j punten raken vaaromtrent verschil van opvn ting geen direct bewijs van wan rouwen in of afkeuring van het icgenngsbeleid te kennen geeft Gcmen le Berigtcii kert dat de giootu mofieodhtdun weldra htt Q rl opig bewiiid an paLjp zullen erkeiiiiea De ru si i hc 5 no k znl de piiitsflü f circulaire beaut oorden De cen uur üpgebcven m jianje De koning vau Pruisen beplt 2i i Oi fr tie cbotiken oür de i jdeudeo in Zwitserla ud Dp europes bc bexoUiUg van Al nrie begint uit te wijken naar ZuidAmerika Op IilI oüatenr jk = i puür eg station Floriadorf zijn tnee magaziJDen verscheidene wagen tuz Mibrand Tt an Francisco heelt eene hevige aardbeving plaats gehad de schade is groot raaar er zijn geene menscben omgekomen Franknjk beeft den paus 5000 achterlade gezonden en zal zoo noodig helpen met 20 00 ir m en een eskader inde adnatische zee Olozagu raadt de onniiddtllijkt afscbatting aan derslavernij op de spaansche we t mdisrhe eilanden De üiirve iteliug mSpanje hteft geene agitatie op Cuba te weeg gebragt j e bertog vaoKdiubuig gaat met de Galatea etne reio om de wereld doen De exkoningin UabtUa wordt te Brighton gewacht Nog tUchts één zcLchisch blad mag te p a ig het labt zien De uitbetaling der 30 000 fr aau j den biechtvader Claret is iu Spanje opgehesen Montpensier keert ttrug naar Spanje De keizer an Marocco heeft het voorioopig bewiiid i van Spanje erkend Volgens o ïici le opgaven zijn gt durrnde 1867 in Algeria van honger omgekomtn 500 000 Arabieren Het grieksch ministerie dat reeds meer dan 2 maanden bestaat begint eindelijk te wankelen De bankdirecteur Hutchinson te Liverpool die sedert 20 jaren insolvent was wist zich al dien tijd te doen doorgaan voor een millionair Het comité Montpensier te Madiid heeft voorioopig 4 miUioen oui de vrijevolkskeu e te bevorderen Prins Couza zal te Panjs een dagblad bekostigen De spaansche minister van finaticen organiseert eene Ictniug van 250 miUioen De heer Gladstone werkt bij het naderen dtr verkieïingen nog harder dan eene stoommachine Te Leeuwarden zijn weder vijfzware tuchthuisboeven uit een ouderaardsch cachot ontvlu t Don Fernando van Portugal wil niets weten van den spaanschen troon hij luü een panama ligter dan een kroon en zoete druiven beter dan zure polUitk Op X Zeeland duren de gerechten voort met de inboorliiigen atalia in het laatst van September zwaar geteisterd door een watervloed Barcelona is zeer stellig voor eene republiek De oostenrijksche bisschoppen volharden in hun verlet tegen de nieuwigheden In Mecklenburg i is de landverhuizing zoo terk toegenomen dat men zweedechc boerenarj helders doet overkomen Een telegram uit Indie zou grond gevco om I niets dan goeds van Huet te zeggen Victor Hugo geeft Spanje den raaa I de republiek te kiezen Varia A Een hoogst gewigtige raadszitting heeft in de afgeloopw week plaats gehad De uitgaven en iukomsten der geineeiiii 7 ija eJir voor een jaar vastgesteld In céu raa ls itling is dit i f i o ea Wij mogen ons dus gelukkig noemen raadsleden ir Dezitten die zoodanig op de hoogte zijn dnt weinig inlichliügen of discussien noodig waren om de huishouding der gemeente weder voor een jiar vast te stellen Menig huisvader zal waarschijnlijk zoo spoedig niet gereed zijn met de vaststelling van zijn budget maar die zuilen ook niet over zulke middelen te beschikken hebben als waarin Guuda juist omdat het een hulpbeboeveude gemeente is zicli mag verheugen De mindere ambtenaren zijn met hun aanvrage om traklemenls verhooging niet gelukkig geweest Op die verzoeken is afwijzend beschikt Het voorssel tot verhooging van het traktement van den gemeente bouwmeester werd door den bouwlievenden raad ingewilligd Voor goed werk goeile beloocing dat is billijk en in het belang der gemeente maar men moet tevens zorgen d de mindere ambtenaar met zijn gezin iu zijn stand voldoende in zijn behoefte kan voorzien en daaraan zal wel iets ontnreken kon men besluiten daarin geleidelijk verandering te brengen en ook den mi jdereu ambtenaar een traciement te geven evenredig aau zijn behoefte dan zoude zeker in h3i belang der gemeente gehandeld worden Te zeggen it men voor die geringe btvoldiging genoeg personen kan krijgen is geen verontschuldiging want even goed zou men kunnen zefigen dat men bijv voor gemeente ontvanger voor veel minder traktement een geschiüt persoon zou kuunen vinden Wilde men dit beginsel consequent toepassen dan moest men jaarlijks alle betrekkingen aan den minstvragende uitbesteden Aardig is de discussie over de gemaalbrlasting Ket raadslid Liiyten stelde voor de gemaalbelasting in te trekken en verscheidene heeren zouden dit voorstel venschen te ondersteunen waaischijnlijk omdat het van den hr Luyten kwam maar zij moe=ten eerst de gronden vveten waarop het berustte Nu zulk een vreemd denkbeeld om de gemaalhelasting af te schaff en mogt zeker wel op goede gronden steunen en bet is verscheidene edel achtbare leden van den goudschen gemeenteraad niet kwalijk te nemen dat zij geheel met die kwestie onbekend schenen en dus den voorsteller om inlichtingen vroegen Deze deed zijn gronden kennen en deelde onder anderen mede dat ADVERTENTIEN Goedkoope MUZIEK voor PIANO H E A M A IJZENDOORN J Wi GcVDA 22 Oct 1S68 3 m Vitgme ran F KOKSMJ tt Franeker Vu póthmider A BRINKMAN te Gouda Baumfelder Fantaisie de salon sur Romeo et Juliette ƒ O 50 Gouuod Walzer aus Faust 0 40 Bevallen van een Zoon L J M COSIJN VAN Leent Govda 26 October 1868 Jungmann Heimweh Melodie 0 20 Sehnsucht Melodie 0 40 Glockcbenspiel Tonstuck 0 40 Kelterer Galop de bravoure 0 60 Men verlangt ren fatsoenlijk JO GME SCH in een IJ ZE E WINKEL Adres franco ouder leti Waan het bureau dezer Courant Krug Abendgebet 0 30 Ein Tag in den Tyroler Alpen 0 50 Mayer Romance italienne 0 40 Parloiv Enclume Polka 0 30 Malz Borst BoDboiis 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEESGHHEID en VERKOUDHEID Te verkrijgen bij de Heeren J C van YREUMINGEN te Gouda en HENRI J tan den BERG te fyoerden Malz Chocolade is mede verkrijgbaar iu pakjes van 40 Cis fiO Cts 75 Cts en ƒ 1 10 Aanvragen om Depots franco aan het Centraal Depot van JOH HOFF te Amsterdam Voor vervalsching wordt gewaarschuwd Eavina op 13 Nocturne 0 40 Richards Marie Nocturne 0 50 Rubinstein Marche Turque 0 30 Complete Catalogussen GRATIS Kaderstoomboot d IJsSCl Van Gouda Maandag en Bingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen 3 namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarlen