Goudsche Courant, zondag 1 november 1868

het oude kosthuis opgenomen liet spa iuclie deficit bcdraigt tlec 2500 millioen realen Het oproer op Porto Rico is gedempt Sedcxland Oostenrijk Pruisen hebben Spaoje erkend Enphonia geeft ons om de 14 daag eene maziekale verpoozing die somtijds niet van verdienste ootUout i Hoe wij t ook appreciëren bet zal t oos niet eovel knaiiea duiden als we we eens naar wat anders eu beters verlangen Het Florentijnsch kwartet gezelschap onder directie van Jean Becker naar wij meenen heeft gedurende eenigeii tij l in Nederland vertoefd om hunne uitmnntende gaven hier eo daar te doen hooren Dat het de aandacht der autoriteiten op muziekaal gebied op zich gevestigd beeft blijkt o a ook hieroit dat de heer Nicolaï zich èn persoonlijk cd schriftelijk bevlijtigd heeft de inwoners van s Hage uit te noodigen door genoegzame ondersteuning zich van ha ne korast aldaar te verzekeren De groote dagbladen als het Handelsblad de N Kolt Conr en het Haagsche Dagblad hebben om strijd van hunoeo lof i waagd en ze zelfs met de gebr Mii ler op eene lijn gesteld Eene meerdere aanbeveling zou overbodig zijn wie de laatstgenoemden gehoord heeft zal zich zeker een dergelyk geoot terugwenschen Wij hopen zeer in de gelegenheid gesteld te zullen wordenhen in deze stad te hooreu Acoeot f i insttiiingen die gegrondvcit z j in 3 linds vooraan I lig 11 toestand Een aantal jezuiten uit Spanje verbannen zijn dezer Jagen jin Normandije aangekomen waar zij ee i pnichti domein lebben aangekocht Zij beginnen overigens hunne grooie iortiunenin roerende bezittingen te beleggen omdat deze gemakkei jker Bee te dragen zijn en aan confiscatie ontsnappr De spaansehe cones die in het laata van dcceir bt r bjeenzuUen komen zuilen uit 350 leden bestaan even als de vroegere eortci Frankfort Ü9 Oct Xaar men verzekert zijn de betrekkingen tus=cheu Oostenrijk en Rusland thans zeer ongunstig dit is een feit dat door alle oincieuse verklaringen niet kan verzwakt ivorden Men is te I etersburg niet te vreileu over de politiek welke Oostenriji in jalicie volgt men voeg er bij dat de russische gezant te Wt fcnen in last heeft clen oostenrijiischen rijkskanselier te interpeiieren omtrent de gründsieUin gea welke de oostenrijksche regering vvii aannemer bij de organisatie van het bestuur in tjaheie Madrid i Oct Bl jkens eeu overzigt van den Snancielen tocsTsnd ivordt het dtËcit begroot op 2 2 milliard realen Er zijn bu tcngf ne uitgaven noodig ten gevolge van gebrek aan ork Er bestaat uood ake Jkheid om de Kerklieden Ie bulp te komen ofschoon de regering het regl op den arbeid niet erkent Krachtens eeu wrt t is eene openbare inscarijviug geopend voor eene leening van 2 milliard realen vertcgeuwoor 1 digd door l 2 ii i 0UfJ sehatkisibil etteu rentende O pCt de leening 1 wordt uitgegeven a iJ pC t ï e interest is betaalbaar den 30 junij en 31 december te rekenen van af 1 jauuarij l il De amortisatie vangt in l t l aan en eindigt in liSb l e leening en de betaling der intfrest wordt gewaarborgd door de domeinen van de kroori waarvoor het gouvernement de bewijzen bij de bank z ii ticpuneren I e insehrijviug zal den 1 nov geopend en uen 25 dier maand gefloten worden De deelneming norjt opengesteld te Madrid en andere steden van Spanje Ie Parijs Londen en ia ds koloniën De stortingen vóór den vervaltijd gedaai zullen eene vergoeding genieten van i pCt Petersburg 25 Oct Het Journal de St Petersbourg puhlieeeri een artikel over vrede en oorlog Betoogende dat in weerwil der wapeningen hel behoud van den europeschen vrede raogeiijk is zegt het blad Zoo Frankrijk zegepralend den ilijn overtrekt en de Jaardoor gewekte agitatie zich lot I olen voortplant zou hel rusiische leser met kracht moeten waken voor de handhaving der rust Zoo zon een snelle krachtige nationale beweging het antwoord van Eusland zijn zoodra de fransch adelaar zegepralend in Duitsehland vorderingen maakt en de oude herinneringen van hel eerste keizerrijk zouden in iiaar volle kracht weder levendig worden en alle andere indrukken overheerschen Konstantinopel 5 Oct Naar men verzekert heeft de regering aan het Ecumenische patriarchaat een ontwerp medegedeeld rekkende om de bulgaarsche kerk onafhankelijk van de griekscbe kerk te maken öittitcnlttttb K A N T O N G E U E G T TE G O U D A Bij vonnissen van 7 October 1S6S zijn 1 W V d A wegens het uitslaan van een vloctklerd op de openbare straat te jouda niet voor de woning of het erf van hem aan wien dat vloerkleed toebehoort eu na morgens I 11 ure veroordeeld tot 2 geldboelen van ƒ 1 elk of l dag I subsi l gev angcnisstraf voor elke boete 2 S W V L huisvrouw van A N v D wegen het ontvangen van een bezoeker in hare tapperij te Gooi io de I maand september na middernacht eu vóór s morgens 5 nrt zonder vrijstelling van deu burgemeester te hebboi bekomen I veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 10 of S dagen sobsid gevangenisstraf I 3 H K K K en J H wegens het in vcreeniging spelen met geld op den openbaren weg u Gouda ieder veroofdecltl tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf i J V d K vrijgesproken van de aaoklagt van het laten staan van een onaangespannen voertuig op den openbaieq weg te Eeeuwijk De kosten te dragen door den staat 5 C V d H wegens het als geleider van een met koaI den bespannen kar zich plaatsen op die kar irrwijl hij daarmede reed in de gemeente Broek veroordeeld tol eeae gddboete I van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 6 B d H 7 A N wegens gelijke oxertreding ala n 5 doch te Gouda begaan ieder veroordeeld als u S S G V O wegens het zonder noodzaak berijden tsd etn met klinker bestraal voetpad te Gouda met een haudkar niet belai en met glas of aardewerk veroordeeld tol eene g ilbocie van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen met uitzondering van n 4 in de koitcn van den processe invorderbaar bij iijfsdwang Bij vonnissen van 14 October IbfiS rijn 1 M O huisvrouw vaa C v H tu W t H wegens het schrobben van de straat Ie Gonda zonder vergUDning van burgemeester en wethouders op eene plaaU waar geen markt gehouden wordt ieder veroordeeld tot eene geldboete na of 1 dag subsid gevangenisstraf 2 K de J wegens bet niet voorzien van mnilkorf aiv een aan een kar aaiigespanu boud in de gemeente Gonda veroordeeld tot eene geldboete tan ƒ 1 of I dag tobsidiaiie gevaugenisslraf I 2 J de B wegens het harder rijden das ia ces Biati peiv draf binnen de gemeeute Gouda veroordeeld tot eene geidbocte van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangeniastrat 4 Z V wegens hel laten losloopcn ao een bea toebehoorenden hcnd op den openbuen wi w Gouda tnvcbea 1 1 ore s avonds en C ure s morgtus veroordeeld lot eene gddboete van 1 of 1 dag subsid gevaogeuiasiraf 5 A K wegens het viss Aen iii eens andoa wiacbwalcr I zonder voorzien Ie zijn van een schriftelijk bcwys van den agtI naar of regihebbende op dat vischwater veroordeeld lo een geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevaneenissiraf 6 v V wegens het visschen in eens anden viidwai ter o zonder voorzien te rijn van eene daartoe betnkkdijke j akte of koslelooic vergunning en i zonder scbrifieiyk bewiji van den cigeuaar of regthebbeude up dat vischwairr veroor I dcekl tot 2 geldboeten van ƒ 3 elk of 1 ttaf sabssd geTaafeI nisslraf voor elke boete en veibeurd verkUiring fan het rUckto GOLDA 31 October Morgen zondag viert de algemeen geachte derwijzer V Reohl een belangrijk fees Op den dag dat hij Jen leeftijd van 71 jaren bereikt ziet hij terug op een halve uw die hij in Gouda doorleefde als hoofdonderwijzer Aaavaiikelijk als onderwijzer aan de weeshuissehool stond hij later aan bet hoofd eener bijzondere sch jü van de tweede klasse en trad in lè33 op als hoofdonderwijzer aan de stads armenschool die zich onder zijne leiding eldra verhief tot ongekenden bloei en tot heden het sieraad onzer schoolinrigtingen uitmaakt De eenvoudige hoogst bescheiden man wars van elke aanmatiging doet z ju stand eer aan en geniet de volle achting zijner ambtsbroeders Als onderwijzer kenmerkt hij zich door zachtmoedigen ernst zijne school is een model van orde van goeden geest naauwgezet in pligtsvervuiliag ontbrak het hem nooit aan vurigen ijver en daardoor mag hij zich verblijdeu in Je gezegende vrnchi van zijn werk Heden reeds kwamen zijne ambtgeiiooten hem begroeten morden ontvangt hij Je gelukweuschou van verdere hoogachtendevrienden en maandag is het wart feest als de vaderlijke vriend omringd door liefhcbbïtide ker i gen in de school dankbaar rootsche taak te vol brengen door in do harten van dnizcnJc kinderen de beginselen te wekken van kennis deugd en hoogeren zin Het duizendtal scholieren zal maandag feestelijk onthaald worden door edelmoedige beschikking van het hoofd des bestuors die ter gelegeniiheid va i een familiefeest op deze wijze wil getuigen van zijne belangstelling ia hel onderwijs en zijue achting voor den jubilaris De tweede kamer is ter vergadering bijeengeroepen tegenmaandag 2 november iles namiddags ten 3 ure Blijkens het voorloopig verslag van rapporteurs overhoofdst IV A justititj der staatsbegrooting sprak een grootaantal leden den wenseh uil dat de lioodstraf spoedii uit derei der hier te lande tegen misdaad bedreigde straffen mogtverdwijnen Enkelen verklaarden zich voor het behoud vau I deze straf maar weii=cnteu eene oplossing der zaak omdat zij het tegenwoordig gebruik van hel regl van gratie ten aanzien van ter dood veroordeelden niet konden goedkeuren Onder I le tegenstanders der doodstraf heersehte een vrij aanmerkelijk I verschil van gevoelen omtrent de wijze waarop de afschaffing 1 belioorde te geschieden Terwijl sommigen daartoe reeds aanI stonds eene afzonderlijke wet in het leven wenschten te roepen ook omdat de feitelijke afschaiBng die sedert verscheidene jaren plaats vond nadeelig op de strafregtspleging werkte achtten anderen den thans bestaanden toestand eene zeer nuttige voorbereiding voor de wettelijke afschaffing dezer straf welke naar hunne raeening in elk geval lot de vaststelling van het nederlandsche strafwetboek moest worden uitgesteld omdat daarbij in een geheel slraffenstelsel tevens zou worden geregeld wat in de plaats der doodstraf behoorde te treden Uit het verslag over hoofdst VIII oo iog blijkt dat door vele leden er krachtig werd op aangedrongen dal door eene wettelijke regeling van het vestingstelsel aan de maatregelen I tot verdediging van het land eene vaste leiding mogt worden I gegeven welke zij thans bij de uiteenloopende inzigten der 1 eikander afwisselende hoofden van het dep van oorlog maar 1 al te zeer misten Eenige leden wezen met nadruk op de noodzakelijkheid eener spoedige voltooijing van onze verdedigingsmiddelen waartoe zij groote opofferingen zelfs zoo noodig eene leening niet te zwaar zouden achten Anderen gaven er j hun leedwezen over te kennen dat deze minister van oorlog i niet met meerderen spoed lot de verdere ophclTiiig der schadelijke vestingen en den aanbouw van nieuwe oo oor hem 1 noodig geke rJe versterkingen overging Vrij algemeen wenschte j men dal de minister zijne denkbeelden omtrent de voltooijing van het vestingstelsel nader zoude ontwikkelen Van meer dan eene zijde werd op de noodzakelijkheij eener versterking van onze levende strijdkrachten gewezen Soraraigen drongen Jaartoe op eene legerorgaui alie bij de wet aan anderen waren er tegen gestemd In de eerste plaats diende het gehalte der militie te worden verbeterd Voor de aanvulling tier levende I strijdkrachten was eene herziening van de sohntterijwet onmisI baar Dan wenschte men de vereenigingen ter bevordering i der weerbaarheid in eene betere verhouding gebragt te zien tol 1 het leger en de schutterij Het eindcijfer van deze begrooting 1 was hoewel schijnbaar lager dan dat der begrooting van 1S6S in werkelijkheid hooger opgevoerd In het voorloopig verslag over hoofdst IX koloniën wordt ook gesproken over het staatkundig beleid van den minister van koloniën Sommigen meenden reeds nu hun vertrouwen 1 aan den uinister te moeten ontzeggen Anderen verkl rden zich bereid indien hij den ingeslagen weg van den vooruitgang I blijft bewandelen hem te ondersteunen Vrij algemeen betreurde j men hel dat er nog onzekerheid omtrent zijne inzig n nopens menig gewig g vraagstuk van koloniaal beheer blijft bestaan De inhoud van het overgelegde verslag van den toestand der I koloniën was sommigen tegengevallen Anderen velden daarover zoo ongunstig oordcel niet Over de wettelijke regeling der cultuur aangelegenheden werden zeer uiteenloopende meeningen voorgestaan De Goessche Courant zegt o a Er is een treurige geest in ons land om alles wat verlichting bevorderen kan te schuwen en tegen te werken Men moet de dingen maar aannemen zooals ze op het gezag van zekere partij worden geleerd men mag niets dat daartegen slrijdl huoren wat op politiek of ander gebied door de behouders eenmaal als hoogste waarheid is vastgesteld dat mag niet 1 weersproken worden en in verband daarmede is de eisch dat elke vrije uiting van denkbeelden aan banden won e gelegd Met angstige bezorgdheid wordt alles wat tot ontwikkeling leiden kan gadegeslagen en de vraag is nooit zou een ander denkbeeld dan bet onze beter kunnen zijn of zou wrijving van j ilenkbceldcn nuttig kennen wezen maar eenvoudig op cik £ wijze kan men het licht tegenwerken Vreemde opvattii g van wat mci üt k in Je politieke wereii de hoogste waarheid noemt Zij is de ecnige de onomstoo j lelijke de alleen heilzame zij moet zegevieren zoo heet het en te gelijk is men bekommerd en in duizend vreezen als of de eerste de beste bestrijder haar omver werpen haar vem etigen kon Vreemde opvatting van de wijze waarop het politieke leven moet opgewekt worden Het moet niet uitgaan van eigen onderzoek van heldere bewustheid van gegronde kennis het moet zijn grond niet hebben in bet individn maar het zal moeten uitgaan van eenvoudige gehoorzaamheid aan een gegeven wachtwoord van lijdelijke berusting in het door anderen aangep ezen beginsel Vergeefs wijst men er op dat de geschiedenis op ontelbare bladzijden leert èn dat het gelooven op het gezag van anderen nooit een regtwerkzaam beginsel was èn dat de strijd tegen liet licht een wanhopende strijd is die slechts vertraagt wat komen moet helaas ten koste van zoovele en kostbare belangen Maar die lessen der geschiedenis hebben geen ingang liever wijst men naar die tijdperken henen waarin het blindelings volgen eene doodelijke rust deed geboren worden waarin de njagt eener partij tijdelijk alles aan zich te onderwerpen wist j Waarom mag het volk niet tot nadenken worden gebragt Waarom mag het niet hooren wat hier en ginds zij het soms ook geheel tegenovergesteld wordt gesproken Omdat het de dingen niet genoeg begrijpt omdat het gevaar zon loopen medegesleept te worden zegt men Welnu brei gt het dan op de hoogte dat het onderscheiden kan en gij zult niet behoeven te vreezen dat het zich aan den eersten den besten gewillig zal overgeven Ons volk t is niet te ontkennen staat in poltieke ontwikkeling nog zeer laag Het schijnt daarmede tevreden althans het werkt weinig mede om beter te worden opgevoed Maar toch hier en daar ontwaakt een beter gevoel het gezonde verstiind doet zich gelden Hier en daar wordt men zich bewust dat men niet bestaat om den wil der partijhoofden ot aanmatigende gezagvoerders Er zijn er die vragen die twijfelen die willen Drijf ze terug leg ze het zwijgen op Zoo luidt de kreet der verschrikte magten en de onkundige menigte wijst dan ook eiken liohtzoekenden als eene het licht onwaardigen aan De menigte volgt nog op hoog bevel Men schrijfi ons uit den Alblasserwaard dd 28 October Heden morgen brak boven dezen waard een kon maar ongemeen zwaar onweder los Ontzettende donderslagen volgden elkander bijna onmiddellijk op en eene der bliksemflitsen sloeg aan de overzijde van de Lek vermoedelijk op twee plaatsen in daar al aanstonds een hevige vuurgloed in noordelijke rigting den hemel verlichtte en op twee plaatsen brand deed zien Gemengde Berigten In Japan zijn alle dagbladen verboden Ongcregcldbeden zijn op nieuw Toorgekoiuen in Museate Do Fransebeu zijn hoogst verrukt over de instelling der mobiele nationale garde Er wordt nogmaals eene kleine russisehe spoorwegleeniog aangekond gd van lÜO miUiocn frauts la Spanje maakt men een breed stelsel van verkiezing voor de koloniën Vod Bismarck llijft uog een tijd lang te Varziu De geprojecteerde spaausebe leeiiin is reeds aangegroeid tot 2000 millioeu francs lic aartsbisschop van Cautcrbur is woensdag overleden In Kuslaud is de circulatie verbodeE van obligatien celtiöcaten of promessen vau binuenlandsche loterij leeningen In Hongarije mag elk zijne moedertaal gebruiken tegenover ambtelijke iustcUingen Het centraal gezag en de rijksdag spreken magj aarscb Den 29 November zullen io Spanje de verki dingen plaats hebben voor de Cortes De bavcn van h amana op St Domingo is tot eeno vrijhaven verklaard De oodirkoniug van Egypte zal zijne politie organiseren De ïiocieté Génerale te Parijs heeft eene leening gesleten met Turkije van 5 millioen pond sterling tegen 131 j pCl De spaansehe gezant te s Hage is ontheven van zijue functien De opperpriester v an Pcrzic is te Teheran overleden De Muïziuisten vereeuigen zich in Kumenie Het volk te Madrid beeft bit schavot verbrand als manifestatie tegen de doodstraf Te Weencn is de regering gezind de nieuwe wetten krachtig te handhaven ïii Peru v i men 10 millioeu leencn tot herstel der schade van de aardbeving De oog t op Jamaica valt gunstig uit De slechting der veslingwerkeu van Barcelona is bevolen Volgens officiële berigten zijn in R uador 54000 men schen omgekomen door de aardbeving Het lialiaauscb gouiemement heeft de spaansehe regering erkend In Nebraska hebben de repohlieleinen met eene meerderheid van 2000 stemmen gezegevierd De beroemde laudscbapschilder Eduard Hildcbrandt is te Berlijn overledeo lu lerlind zijn schokken van aardbeving waargeuomcu De piano nakcrs te I onden hebben den arbeid gestaakt Te lierlijn worden stappen gedaan ter opheffing van het monopolie der pruisiache bank Rossini is sedert cenigea tijd ziek Don Carlos wil eene leening sluiten nader waarborg van het eiland Coba Prins Xapoleon woidt de wandclcniL jood der politie genocmd Ook de grieksehe kerk te konstantinopel zal autwoordeu op de pauselijke invitatie tot hit concilie Don Carlu zou reeds twee batterijen en ÓÜO chassepots ii r r Spanje gezonden hcbbm om zijne candidatuur te steunen De duehicr van den l isschop van 0 ford is met haar man een geestelijke der staatskerk overgegaan tot de katholieke kerk Voor i reiligratb zijn ou evccr 54 000 tb bijeen gebragt Al de nitgcbroktn Icèuwarder bjevcu zijn weder te huis gebragt cu iu