Goudsche Courant, donderdag 5 november 1868

met bevel tot uitlevering of volJoening der naarde ad ƒ l en I bij gfhreke daarvan meje tot 1 dag subsiJ evangenisstrtif 7 1 V d K wegens a het zich bevinden met een geladen schietgeweer in eens anders jagtvcld 1 zonder voorzien te zijn van eene jagt akte of buitengewone magtiging en 2 zonder voorzien te zijn van een schr tslijk bewij van den eigenaar of regthcbbende op dat jagt til en b wegens bet jagen in eens anders jagtveid 1 zonder voorzien te z jn van eene akte of bnitengewone magtiging en 2 zonder voorzien te lijn van een schriftelijk beivijs van den eigenaar of legtbebbende op dat jagtveid en zulks bij herhaling veroordeeld tot 3 geldboeten van ƒ 40 elk of 7 dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete daarenboven tot eene jrevangenisstraf van 7 dagen en verbeurd verklaring van het jasttui en de gevangen eend met bevel tot uitlevering cf voldoening der waarde ad ƒ 11 en bij gebreke daarvan tot eene subsid gevangenisstraf van 5 dagen Bovendien allen in de kosten van den processe invorderbaar bij lijfsdwang W 689 18 8 DiHiderdac 5 November GOUDSCHE COURAIÏT Uitgave van A BEINKMAN Lange Tiendetcèg D n 60 Lokaal Nut en Vermaak DE TOONEEL CORSTELLING op ZONDAG l NOVEMBER 186S zal niet plaats hebben U it Ie hand te koop JEENS BOUWMANSWONING met mim 25 Bunders best LAND onder Stohv jk Te bevragta bij Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Hamirecht Brieven I icineo I PULP I uit de Noordbrabandsthe BeetwortelSniker Pabrieken in Nov en Dec te ontvangen Te bevragen ro co bij den Heer J V VK DER HOOP Makelaar in Beet wortelSuiker te Berden op Zoom Dr Chantomeianus OOGE IWATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingeu der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke duor den I tijd ouderdom of andere omstandigheden I lijdende zijn aan verzwakking afmatting 1 prikkeling hitsigheid bloedroode en drui1 pende oogen welke des nachts toekleven I zware jeukende drukkende en stekende j oogen door lang ingespannen zien of leI zBU verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral I bij koud weer en die welke bij een sterk lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebrekeu worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen dis gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is voorloopig verkrijgbaar gesteld a 60 Cts per flacon bij T A G v i DETH Gouda J J BEUZEMAKEB Leydeii J H KELLER w wagenstr Motterdaia H V D GRIENDT Leuveuhaven H V D GKIENDT Gouds weg Mej L A BCHOCTENS SCIIIÜTEB Oostmolenstraat I 3 J GROENHTJIZEN C Utrecit en meer bekende Depots in or s rijk I Boekdrulilierij van A BRINKMAN Marktberigten Gouda 29 Oct Tarwe werd weder lager afgegeven deandere ar keleu bragten vorige prijzen op v r v rarwe Voolsche per 2400 kilo ƒ 4UÜ Koode Kleefsche f 370 Zeeuwsche per mud ƒ 10 75 a ƒ 12 20 Kogge 7 75 l f 9 50 Gerst 0 25 a ƒ 7 85 Haver ƒ 4 a l O Boekweit Franfchener 2100 kilo ƒ 220 a ƒ 245 i oordbr C0 i ƒ 275 B mne boonen ƒ 12 l Paardeb S 50 a 9 6r TuivebooneD ƒ 9 8 ƒ 10 ü De veemarkt me r oten aanvoer doch tragen handel vooral in graskalveren Varkens en biggen waren vlug te verkoopeu doch schapen moeijehjk nc on Kaal Aangevoerd U partijen pr js ƒ 25 30 Goeboler ƒ 1 40 i ƒ 1 50 Wejboter 20 a ƒ l JO Burgeril ice Stand r P ES 6 Oct Jacobus HeiidricuB ouders A C Cosyn en L J A V d Vv ALLE I Peperstraat K 24 geeft bij deze kennis dat hij zich alhier gevestigd Leeft als Yergulder Spiegel tn Lijstenmaker benevens tot het schoon I maken van Schilderijen hij vernist dezelve op nieuw zuivert alle platen van roest en watervlekken en maakt ook vlekken uit spiegelglas Het opspannen van platen geschiedt met de meeste acI cnratesse Verzoeke beleefdelijk om üEds gunst I ea recommandatie öDcrtcnttcn 29 b vaa Eeuvsen huisvr van D van der Kut 4 J J Knn t Rca MuUaart 70 j T Sparnaaij 20 d DE OPENBARE VEEKOOPIXG Nieuwe Meubelen enz 1 aangekondigd tegen 3 Xovembcr e k in het lokaal Nienwateeg E n 16 17 tfi GOUDA 13 Uitgesteld totDIXGSDAÜ 10 XOVEMBER terzelfde pluiise Daags te rorea te zien Komt ziet en overtuigt U l I MAANDAG en DINGSDAG e k j firoote ajaarsopruimlng van Manufacturen vnu het vorige saizoen waaronder behoort eene partij JAPONSTOFFEN a 1 15 Ceau de El en oeer andere artikelen lot TjUitengeWOOQ lage prijZeU l ij E S CATS ojj den Kleiweg OPEXB VRE EUKOOPIi iGEI op VEUDAG 6 NOVEMBER i eS des voormiddags ten 9 ure ter woonnlaati van A W 1 L S C H L T op BrxiEvïE aan de Goudkade te van ZES MELKKOEUEN de opstallen van een HOOIBERG en eene SCHUUE en van verdere Goederen En op WOENSDAG 11 NOVEMBER 1668 des voormiddags ten 10 ure op Spoelwijk te vaa 18 KOEIJEN 1 STIER 2 PAARDEN een BOEBENWAGEN 60 000 pond HOOI enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore vao den Notaris W S FOETl IJN DEOOGLEEVER te Gouda BEUDEKER COMP 330NTWERTCER3 Minnebroederstraat i Kleinen Oord te UTRECHT 9 te ARNHEM berigten dat hun reiziger van af Maandag tot Zaturdag 7 November aanstaande ten huize van den Heer i J BONNEUR Hoogstraat alhier zal zijn uitgepakt met een groolen voorraad van fijn bewerkte MOFFEN PELERINES KRAGEN VICTOEINES MANCHETTEN CEAVATES LADIES BAGS ete etc in alle prijzen en soorten Zij noodigen hunne geachte begunstigers alhier tot de bczigtiging dezer rijke ottering beleefd uit Goii i 31 October 13C Dexe Courant verschijnt des Donderdags eii Zondap s lu de Stad i eschicdt de uitgave des avonds te voren i e prijs per drie maarden i3 2 franco p post ƒ i 25 Advertcntién van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóur 10 ure ingezonden zijn De Begrooting Spoedig zullen de wetten weder vastgesteld woiüen tot regeling lier uitgaven en inkomsten voor een volgend jaar Gelijk jiewoonlijk zal het nedcrlaudschc volk dan weder vergast worden op tal van redevoeringen waarvan het drie vierde gedeelte zeker gemist zoude kunnen worden zonder eenig behing te benadeelcn maar dit is nu eenmiuil een aangeuonien gebruik en men zal zich daarin moeten schikken De voorloopige verslagen geven reeds een voorsmaak Tal van kwestien worden in herinnering gebragt die zeker dit jaar niet afgedaan zullen kunnen worden en waarschijnlijk nog wel eciiige jaren onopgelost zullen blijven Oude zaken worden opgerakeld en zullen wel weder besproken worden zonder dat die bespreking evenmin als vroeger tot eenig praktisch nut zal leiden en toch ademen de verslagen over het algemeen een geest die gunstig is voor het ministerie De groote meerderheid der vertegenwoordigers schijnt gezind het ministerie te steunen en men mag dan ook verwachten dat alle begrootingan na een kruisvuur van redevoeringen doorgestaan te hebben zullen worden aangenomen Twee kwestien zullen waarschijnlijk het uitvoerigst behandeld worden namelijk de schoolkwestie en de koloniale kwestie De agilalcurs in de kamer zuilen van de gelegenheid hun bij de behandeling der begrooliiig gegeven gretig gebruik maken om tal van ongemotiveerile beschuldigingen tegen de openbare school te uiten en zoo mogelijk den minister tot het doen van beloften over te halen Wij mogen echter van dezen minister verwachten dat hij even goed als zijn heiligheid te Eome het twn pOAHiuus zal handhaven en niet in het minste zal afwijken van zijn vroeger uitgesproken overtuiging Handhaving der wet op het onderwijs is zijn leuze daarmede staat of valt hij en met hem dit ministerie S Gevolgen zal evenwel die discussie niet hebben want voor eerst zullen die agitateurs er niet toe overgaan om een wets ontwerp te formuleren daarmede zal men wacl ten tot dat de tijd der AJcrkiezingen nadert Een grondige discussie over de zaak en deze had men na een tijdig indienen van dergelijk voorstel o v achten schijnt niet op den weg der agitatie te liggen Ook de koloniale kwestie geeft gewoonlijk aanleiding tot veel woordeuwi5Eelii g en toch is in weerwil dier discussitn de toestand op Java nog LÏet verbeterd Nog altijd wordt Java ten behoeve van hot moederland geëxploiteerd nog altijd blijft het een waarheid al is het ook een treurige waarheid dat er een roofstaat aan de zee ligt tusschen den Dollard en de Schelde Hierin zal geen verandering komen door discussien bij de bcgrooting Grondige behandeling van wetsontwerpen die de Terbetering vau Indie s toestand ten doel hebhen kan daarin alleen verbetering brengen Moge dit minist rio daartoe hel zyne doen en bij de vertegenwoordigers daarvoor een open oor vinden Wal de cijfers der begrooting betreit ook deze zullen met een enkele verandering wel goedgekeurd worden voor radicale maatregelen schijnt de tijd nog niet gekoaen De sommen voor oorlog en marine aangevraagd zullen worden toegestaan omdat dit zoo in het beschaafde Europa behoort en waarom zonden wij nu Juist een uitzondering maken Ook de begrooting voor buitenlandsche zaken zal worden goedgekeurd want nog altijd heerscht het oude geloof aan de onmisbaarheid van hoogbezoldigde gezanten en den daarbij behoorenden nasleep Daarin behooren wij ons nog te schikken al blijkt het meer en meer dat er ieeningen in het verschiet zijn en bet Indische geld volstrekt niet door ons kan gemist worden Hoe het ook zij is eenmaal de behandeling der begrooting afgeloopen dan kunnen de ministers van hun zijde rustig het werk der wetgeving beginnen en door de indiening van belangrijke wetsontwerpen toonen dat zij ten volle beantwoorden aan de gunstige verwachting die een groot deel der natie sedert hun optreden van hen gekoesterd heift De prijs der Advirtcntiën d één tot icb regels met inbegrip van het xcgel is SÜ Cent toot eiken regel daarboven 10 Cent Ü uiten ge V ÜÜC letters vordca bcrekcad tur j aataruimie öuttcnUnïr IiOndOIi 1 Nov Mm berigt uit BomlMiy dat de etnir van Afghanistan Shere Ali vriciulsch ippelijke voorstellen gedaan had aan het britsche gouvernement welke natuurlijk door den gouverneurgeneraal zeer gunstig aren opgenomen Om het belang Ie begrijpen van deze tijding moet men weten dat zij die nieuwe annesatieii in Indie prediken Engeland steeds vrees trachten aa i te japen met de mssische vcroveriug pUnnen in Centraal Azië welke worden begunstigd door de kuiperijen van den emir van Afghanistan Indien nu ileze tijding waarheid bevat en Engeland eene bevriende mogendheid in Afghanistan naast zich krijgt dan kunnen de voortdurende kostbare greusoorlo jon als geëindigd worden beschouwd en de nieuwe annexatieplannen ten cencumale worden verijdeld De kans op een russischen oorlog in Indie wordt d iardoor nog geringer dan zij reeds was De czaar heeft wei a ui andere zaken zijne aandacht te wijden dan aan het beginnen van een oorlog met het magtige en rijke Engeland Groot opzien baart in Engeland de tijding dat het Tolpcnde jaar ve ligt geene Derby wedrennen zullen gefaoodenworden De eigenaar van de renbaan eischt een huurprijs van £ lu 0 terwijl hij vroeger i 3110 kreeg en deze vorderingwil lucn niet toestaan 2 Nov De driedubbele keizerlijke kaart die in Frankryk4 ttien gebaard heeft wordt door de engelsche bladan thus besproken De Times vat haar geheel vredelievend op doebwordt daarin door weinige andere bladen gevolgd Vooral deDaily News staat met hare beschouwing daar lijnregt tegenover Zij gelooft dat de kaart meer ten behoeve van het legerdan voor het volk gemaakt is en hoe zij de bedoeling tenopzigte van het leger opv t blijkt uil de volgende ironixberegels Zonder iu het minst Lodewijk Napoleon te verdenken dat hij daarbij het machiavellistische plan bedoelt om de ligtgcraakthcid van het leger gaande te maken in plaau van tedempen met de nieuwe magt van Pruisen aldus voor alleroogen openbaar te maken ten einde icOer soldaat in bet landzich vernederd gevoelc en om wraak roepe zonder hem totzoo iels in staat te rekenen kunnen wij ons toch niet vrijhondiii van den indruk dat deze kaart er op aangelegd ia om het publiek in verwarring te brcngeu en het raadsel opte geven Volgens de dagbladen en brieven heeft de aardbeving te I Leamington in den nacht van vrijdag op zatnrdag zich wel over West Engeland Zuid Wallis Glochestershire en Devonshire aitgestrekt doch geen schade veroorzaakt De Times bespreekt de kans van slagen welke de nieawuitgeschreven spaansche leening heeft en toont aan met welkeernstige nioeijelijkheden het voorloopig bewind in Spanje heeftte kampen Op dit oogenblik verkeert de spaansche natie ineene soort van ban op de geldmarkten van Europa Onderhaar clericaal gouvernement is de smet van oneeriijkbetd enslechte trouw haar aangewreven en het behoort de eeratc taakte zijn van het nieuwe bewind om die smet weg te nenen Het vertrouwen in de nationale eer moet hersteld worden Aangaande de belofte Tan hel voorloopig bewind dat bet deeigendommen van de kerk en de kroon verpandt ali waarborgen voof de nieuwe leening wenscht de Times in herinnering te brengen hetgeen dat blad zijnen lezers reeds zoo raakheeft voorgehouden Behalve dat het City orgaan gelooft datdeze ontvangsten reeds bestemd zijn voor de amortintie ran de passieve schuld moet men niet vergeten dat ioditn eenland zelf geen crediet heeft het verpanden van bijzondere inkomsten niets beteekent Mexico Turkije en andere half beschaafde landen hebben op verschillende tijden verschillendebronnen van inkomsten gehypothekeerd maar vermits de getrouwe administratie van het pand altijd toevertrouwd blijflaan het gouvernement zelf heeft de houder vandfJBBli