Goudsche Courant, donderdag 5 november 1868

ADVERTENTIEN Men verlangt een fatsoenlijk J0i 01IEi SGH in een IJZEUWINKEL Adres franco onder lett W aan het bureau dezer Courant Een JONG MENSCH van de P G die zijn bezigheden buiten huis heeft verlangt KOST en INWONING by Bnrgerlieden met of zonder huiselijk verkeer Adres met opgaaf van prijs franco onder lett Z aan het Bureau dezer Counint geprivilegieerde sc miJ voUtrekt geen grootere en meer nbsuintiele zekerheid dan aan de andere crediteuren wordt fige en door de goede trouw de gunstige omstandigheilen o de vooruitzigten van het land Het kanaal estader onder bevel van den admiraal Varden zaï eertsdaags naar zee gaau als plaats van verzati ling onh de Taag genoemd Te Liverpool zijn gisteren al de vloeren van een pak iuis waarin 30 a JU ton lijnzaad was opgeshigen onder dien last bezireken ivaarbij vier arbeiders onder het zaad zijn gesii et De City of BaUimore is uit New York aaugekome medebrengende berigten loopende lot ii October De hr Se aourwas bezig aanspraken te houden tot de burgers van B ffalo Dunkirk Erie en Cleveland Hij trok in zijne reilevoeingenvoornamelijk te velde tegen het nationale banksysteem tegende door het congres gevolgde politiek tot reconstruct e derunie Hij spreekt ter gunste van een gematigde belastng opden eigendom ook op de staats =chuldbrieven binken l volgens den koers wanneer zij in papiergtld beuialb iur 4n euvolgens de nominale wairde in guud Aan de l imcö wordt uit l ir s het volgende ges wreven Terwijl geneld wordt dat in ipauju doot ijverige d tii i eu vanevangelische genootschappen ongehinderd bijbels wort sn verspreid vememen wij dat de Israëlieten in het volle ver rouwenop de beloften der voorloopige regering aanstalten ro ken omterug te keeren naar het land waarvan zij sedert tem en doorde niet itlfmoord gelijk te stellen staatkunde van A eepzickeregeringci uiigtslot u zija In vele oorden van E opa inBohemec bij voorbtcld en zelfs in Konstantinopel ai mede inTetuan en andere noord afrikaansche steden zijn nog c Israëlilen ï in sp insciie rif komst velen rijk eu nog bij vc jrkeur despaanschi tval sprekende PetIJS 1 Ncï Xaar men verhsalt heeft de leizer van BusUn l a i üou t rlos den raad gegeven om g£ n beroep op de wapens e doen maar geduldig de uitbreid g der revolutionaire bewegiLg af te wachten en gebruik te laake van le anarchie waarin naar het oordeel van den cz ir Sp nje vervalirn zal om zijn programma van regering c lenbanr te nuupi Men verneemt voorts dat den Carlos van ijne agenten iii p nje zet r ongüi stigu berigten ontvangt uot jns de kansen ilie z ji e kandidatuur heeft 2 Nov Het bevestigt zich dat de heer Hlo aga binnen kort zal worden benoemd tot gezant alhier Tjt JiplomatfiSkvertegenwoordiger van Spanje te Landen zal WDnen benoemdde heer Patricio Je la Lscosasa De heer Eios osas zal alsgezant te W eenen optreden de hertog de Tetuan ris gezant teLissabon en de hertog de l ernan Nunez als gezant t Petersburg De Constitutionnel bevat het volgende AT j ontvingeneen nieuw manifest van de geheime vereeniging die zich de Commune rCvoluiior naire van Varijs noemt Ht is eene oproeping tot mocrd en doodslag Wij hebben eer ge dagen gedraald met gewag te maken van dat stuk waar au elke regelTorsienmoord ademt en als van bloed druipt ijimers het wasweinig anders dan eene herhaling van het vorig manifest derCommune rcvolutiounaire Weüigt zoudau wij net hebben besloten het publiek met het bestaan van dat s uk bekend tenaken ware l ft niet dat onze dagbladen meenudeels dienstighadden geach er van Ie spreken Vij behoefden dat stuk nietom te weten dat er te Parijs en in eenige an onze grootesteden eene horde bestaat van koelbloedige dt eepers die misdaad prediken in tooneelmatige bewoordingei klinkende alsde valbrl üer guillotine maar opgesierd me beeldspraak eueffect makende tegenstellingen Berlijn l Nov Onze jonkerpartij stelt hare uiterste poging n in het werk om in de oogen van iet pruisische en duitschc publiek de beweging in Spanje te discrediteren Zij verheugt zich thans over de door de priesters ondernomen contra revolutie In werkelijkheid g mt het echter in Spanje volgens de bij onze regering ontvangen berigten op de meest gewenschie wijze voorwaarts 2 Nov Hier was dezer dagen een gerucht in omloop dat er ecu verschil van gevoelen bestond tnsschcn graaf vonISismarck eu zijne collega s en dat dit de reden was waaromhy zich van de staatsz iken onthoudt De Kreuz Zeitnng verklaart thans evenwel dal li t feit slechts aan zyn slechten gezondheidstoestand toe te schrijven is Frankfort i November De jongste overstroomiugen in Zwitserland hebben daar te lande het plan ter sprake gebragt van eene algemeene verzekering tegen schade door hoog water en aardbevingen veroorzaakt omvattende al de kantons welke aan dergelijke gevaren zijn blootgesteld De liefdegiften te Bazel bijecngeoragt tot ondersteuningvan lieden die door de overstroomiugen schade hebbeu geleden hadden tot 24 dezer eene som van 216 000 frs bereikt WeenSIl l Nov De nieuwe groote constilntionnele partij deswege aangewende pogingoa niet tot het gewen cH e doei leiden Dit zou te betreuren zijn Slechts wanneer in den rijksraad zich eene groote krachtige pnrtij aaneensluit kan ook in wijderen kring het vertrouwen in de handhaving onzer constitutie Veld winnen Het pessimismns is in alle klassen enter bevolking doorgedrongen en het gevoelen dat alles slechts voorbijgaande is wordt overal vernomen 2 Nov De commissie vin controle over de staatsschuldheeft bekend gema ikt dat tot uit junij 1S68 de gchecle geconsolideerde staatsschuld in Spits kapitaal O W herleid bedroe 256t millioen met een jaarlijkschen rentenlast van 102 millioen Dit is vergeleken met het vorige jaar eene verminderin van 20 millioen De vlottende Cis leithaansche schuld bedroc 112 millioen met jaarlijksche rente van 5 millioen De oemeenschappelijke vlottende staatsschuld in muntbiljettea eustaatsnoten bedraagt 111 muloen hypotheekbewijzen 99 millioen 3 Nov De Neue Freie Presse verneemt dat Engeland in overleg met de andere kabinetten die in betrekking totde oosicr che kwestie op hetzelfde standpunt staan te Konstantinopei een formelen stap heeft gedaan om nadat het gevaargeconstateerd zal zijn dal nit den toestand in de Donauvor Eiciidommen voortkomt de porte te bewegen om overeenkomstig artikel 22 van het parijsche verdrag het initiatief te nemen ten einde van de zijde der garanderende mogendheden ernstigevertoogen nit te lokken lyiSidrid 2 Nov De Gaceta bevat een ministerieel decreet tot regeling van het rcgt van vereeniging voor vrodelieveiiiie vergaderingen waarvan 21 uren te voren aan de brvoegdo autor iteit kennis z il zijn gegeven Die vergaderingen zullen noch periodiek noch permanent kunnen z jn Zij zullen gprekcni worden haar vvedelieven l karakter te hohbeii verloren zocnlni zij door gewapende personen worden bijgewoond De Gaceta zal morgen het besluit bevatten dat decori verkozen en bijeengeroepen zullen worden De verkiezingenzullen bij provinciën en section gehouden worden De reg ters zullen voorzitters zijn van de bureaux van stemopneming üusland heeft de regering nog niet erkend 3 Nov De Gaceta bevat een besluit van den ministervan marine waarbij aan de matrozen en zeesoldaten die van 18 tot 29 septembf r jl in active dienst zijn geweest eenevermindering van diensttijd van twee jaren en aan de ouderofRciercu onderscheidene bclooningen toegekend worden Beofficieren hebben voor alle gunstbewijzen ter zake van liamiedeelneming aan de revolutie bedankt öhinenlanö CiOVD 4 Xoicmber Hadden door de vri evige beschikking van onzen geeerden burgemeester de leeflingen der armenschool op maandag een alleraangenaamst kinderfeest ook aan de weeskinderen zal Zijn Edele op morgen een blijden feestdag bereiden Waar de aanzienlijken hunne familiefeesten op deze wijze dienstj baar maken aan de opwekking tot vreugde bij armen en weezen ontslaat voorzeker eene hartelijke deelneming die ziel openbaart in de welmeeneiulste gelukweuschen der ingezetenen Ter gewone groote kaasmarkt werden heden aangevoerd 96 partijen die tegen den prijs van ƒ 26 tot ƒ 32 goed valde hand gingen Volgens achterstaande advertentie zal de heer Eloy itmaire op aanstaanden dingsdag alhier eene tooneelvoorstellinfgeven en het zal voorzeker velen hoogst aangenaam zijn mejufvrouw Beersmans weder alhier te zien optreden wier oum kenbare talenten door ons publiek op zoo hoogen prijs wordeigesteld zoodat wij vertrouwen dat ook deze voorstelling b wii zal geven van toenemende belangstelling Z M heeft benoemd tot adspirant ingenieur van düwaterstaat den surnumerair K F V Kooseboom In de zitting van de tweede kamer van dingsdag is lO gekomen een ontwerp van wet tot gedeeltelijke invoering detwet van 1S61 nopens de nieuwe regtcrlijke inrigting E stukkeu in zake Huct zijn in handen gesteld eener ooramissi bestaande uit de heeren Storm Dnllert de Bosch Kempe ivan ioltstein en Bots De raadsboslaging over Je indiMi begrooting voor 1869 zijn bepaald op morgen De Goessche Courant zegt Zal de afschaffing van het dagbladzegel bevorderlijk zija eene mildere verspreiding van kennis op onderscheiden gebied zal daardoor ook voor onze mindere standen de gelegenBci gegeven wordea om te lezen om aan de algemeene belangt deel te nemen om zich te ontwikkelen en daardoor gevons te worden tot siaatsbnrgers die den staat werkelijk van diens die nnttig zijn dan mag dit zelfs tegen ee e meer drukken belasting dan de nu voorgestelde opwegen WVr len aüecn zij t c iat ilic nu couranten lezsn wij zoua weinig prij s stellen op de afschafling van het dagbladzegel maar de m uttschappij omvat meerderen en zal grooter nut opleveren En wij spraken nog niet van het voordcel dat vooral de kleinhandelaars genieten zullen als zij naar den geest des tijds ruim adverteerende zich en hunne koopwaren gedurig in gedachtenis kunnen doen blijven en aanbevelen Zeker zal de gelegenheid daartoe worden gebruikt en de voordeden daarvan zullen voor koopers en verkoopeta niet uitblijven Wij meenen daarom dat ook van dezen kant geene gegronde bezwaren in te brengen zijn tegen de voorgestelde afschaffing en kunnen niet nalaten den wensch uit te spreken dat het wetsontwerp bij de staten generaal een gunstig onthaal moge vinden en dat men daar niet wederom de leer zal verkondigen dat de dagbladpers eene industrie is die men beperken moet maar wel een hoog te waarderen middel om industrie aan ic wakkeren kennis te vermeerderen en deugd en goede zeden te bevorderen Naar men met zjïkerheid verneemi is dr J C Zaalbergvoornemens zijn predikdienst weder te aanvaarden op zondag 15 november e k des voormiddags ten 10 ure in de Willemskerk De eerste op hem vallende beurt namelijk de namiddagdienst in de kloosterkerk op zondag 8 nov e k zalworden waargenomen door zijn broeder den heer Zaalberg pred te Bergum Bij die gelegenheid zal hij echter zelf dedoopplegtigheid bedienen Wij achten het onnoodig verslag te geven van de treurige ongeregeldheden die in het laatst der vorige week te llotterdam hebben plaats gegrepen Het verschijnsel is zoo geheelvreemd en wekt zoozeer de algemeene verbazing dat de bijzonderheden van een dollen volksoploop en de gepleegde bal adighedeu ernstige bedenking wekken en de opmerkzaamheidmeer gevestigd is op het onderzoek der oorz ai en der a anleiding tot die groote verbittering waarvan hel gebeurde getuigenis gaf Hel Handelsblad telt als de voornaamste oorzaken vanhet rotterd tumult op 1 Zijn er vele ontevreden schippers die hunne drijvende woningen door den krachtigen arm buitende gemeente naar de Hotte zagen vervoeren ofschoon verschillende poltcnschuiten aan Duitschers loebehooreiide in de gemeente blijven door nu hier dan daar ligplaats te kiezen 2 Door de vele processeu verhial tegen fruiischippcrs opgemaakt die sedert onheugelijke jaren aan de vischraarkt hunne warenmoj ten uitventen S Door verschillende verpUaatsingen vanmarktkramers die zich daardoor zeer benadeeld achten terwijlde kèrmisplaatsing velen niet naar den zin was 4 De inrigting der politie die voor het meerendeel uit nietRotterdam itïers bestaat kostbaarder is dan voorheen en met eene vroegerongekende gestrengheid de verordeningen handhaaft ü Dehooge landsen stedelijke belastingen die door de Iccniiig van 6 millioen nog met eene riolen belasting verzwaard zal worden waartegep door velen wordt te velde gelrokken C Eenebrochure van Jacob de Vlelter waarin verschillende feiten voorkomen die niet publiek weersproken zijn en daarom bij hetgepeupel ingang vinden Aan bet H andelsblad werd Maandag nog uil Eottcrdamberigt De afgeloopen nacht is legen verwachting rustig voorbij gegaan het was zelfs stiller dan gewoonlijk des zondags Alleen heefi zichnu en dan eene talrijke volkstnenigte verzameld voor de gevangenis waarheen Jacob de Vletter dezen middag blooisboofd in overhemd en op pantoffels is overgebragt doch de daar geposteerde dragonders en grenadiers a bbcu alle daden van geweld voorkomen De kaasmarkt was door kavallenc en grenadiers afgezet De schutterij heeft de wacht aan het stadhuis belrokken terwijl ulrijke patrouilles de stad in alle rig Ondergeteekende gevoelig voorde vele bewijzen van belangstelling hembetoond door vrienden en vriendinnen bij het feest zijner vijftigjarige ambtsver vulling brengt zijn hartelyken dank ooknamens zijne familie aan allen die doorwoord of daad blijk gaven van hunnedeelneming W K E Ü H L GODDA 1 Nov 186S Ondertoijser tingen doorkruisten waardoor verdere baldadighetlen zijn voorkomen lil de Zevculiiii t l£cg is een schippersgezcl dieu men voor een giiicimen polilic diciiaar schijnt te hebben aangezien uit een huis ernstig aau het hoofd gewond zonder dat hel gelukt is den dader te oiildokkeh Intusschen is men den gebeden nacht door bezig gcwccsl met de herstelling der straten en glasruiten om zoodra mogelijk de sporen der aangcrigte verwoestingen te doen verdwijnen De vrijwilligers van het corps der weerbaarheid hebben zich volgens de aangeplakte oproepingen tegen 7 ure aan de kazerne in unikrm rzameld en hebben ten getale van 90 ten 8 ure de wacht aan het hnia van den heer burgemeester betrokken na elk voorzien te zijn van 10 scherpe patronen N iar men thans verneemt zijn er 107 personen gearresteerd wa irondcr 34 op heeler daad en zijn er nog enkele anderen ter arrestatie aangewezen Den geheelen dag liep er een gerucht dat polderjongens van den omtrek en uit SchicJara voor ongeregeldheden zouden komen opdagen doch niels daarvan is gebleken waar te zijn zoodat het oproer als geëindigd is te beschouweu Gemengde Berigteo De rekenkamer maakt bezvsaar tttrc het bagatel aan Huct gcsdKmkcn Mcu bewijst tlat de ka ikTic uuttdoos is geworden wc hopea betzelfde van dti ii fauttrio Meu mt Mt uit lïusland dat de ccnstitutionDelc btgin scleu uict goed gedijen op dien koadcu en harden grond De Uelgi rhe kroonprins neemt toe in belerschap Prof Vrccde bcj i terstau i woorden te schrijven liet opcug cTallf D baaatje Tan a trt bisi bop tan Canterbury geeft jaarlijks bcLahc de eiuulum iiten ISÜ duiJA nd guldea Ook iu KugtUud zijn schokken van aardbr ing waargenomt a De nta te iiarcelona is ontlioLidiu Vit iianjc ï vcialerkiiif gezonden naar Cuba De bey van Tunis wil niit betalen mcu lal hem tot bi t rr uiig doen komen Te Ntw ork ia ccnc macbi e Uu tuou pc ttld die Ü0 M s gcrcn per daj öiojVl De oorlopakostcD d r g a liecrdea ia ZuidA nurika bedraden It millioen gulden per maand Isabella komt 6 dezer Ie Parijs Voor 5 milhocn seholicren wordeo io Amerika 20 milUoea bockcu gekocht Te hingajwre is iu htt begin an Ortobt r door fanod eene srhadc van 375 duizend gulden veroorzaakt Mra beeft troepeo gezoiidfu naar Kavarra om de Curli itn in loom te houden De cïw iri het ft te Ikitavia opgchooden Tc Madrid zijn drie kistp tagehottden met kostbaarheden die uit Ataujuei waren vcrjoitoKa aau het adrrs van zuster fatrocinio In IbGÏ is edel mg voor ovcrt naar Indie 5000 vertrekt aan csaüu dio regt had up f 1500 De rust is ho fcteld op Celebes In geheel Spanje vordeu volks leesbihliotheken pgerigt Vou Beast verbaast zich dit tnen zijue woorden over de Icgoivgnatsalia in ernst opneemt De stroohocdenvlechtcïs te Bcrfcrdihire veikeeren in grootcn nood do r het verandtren der mode lij zqUcd aan Victoria ea b fe dochter een eslra stroohoed aanbieden liet eng parlement zal 12 dezer worden ontbonden Aan de officieren van leger en loot ia io de Vereen Staten Burgerlijke StancL GOLD A r KcoRrN 30 Oct Christina Josephina onders C W van Ge t ea Tiï Zuijl eld Hendricns ouders C Baat en M an Dijk 31 Marrctjc ouders D Tober en E van den Bosch Johanna Maria Eli belfa ouder J T Jaspers eu E van lïeuzekom Cornelia Agnetha oaden J Kramers en C L li an Hcijst Dideriks Jofaaana AdriaiWf oodera C Kerkhof en P A RoUoos Ov KLtuL 23 Oct Cr Hageman IS w P de Zifter vred A vaa IJzendooru 6B j C enk v ed A an Dijk 79 j 1 Xov K Dongelmans G2 j U W Rabonw 3 j 10 m 4 van Vliet G j 6 m Een foUocnlijk BURG El MEISJE 25 jaren oud van de P G neuschl dadelijk geplaatst te worden als JtÜ NDER of TWEEDE MEED of tot adsis tentie in een huishouden Kaderstoomboot £ IJgScl Van Gouda Maandag en Iling diuj smor gens 6 uren de overige nerkdagen mor gens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s na middags 2 uren Dagelyks Selouriaarten