Goudsche Courant, zondag 8 november 1868

W 690 Zondag 8 Novemijcr fS6S GOUDSCHE COURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Hooge Gouwe rfj D TTITD Hooge Gouwe C 156 W J5 JJhJ i j C 156 ONTVANGEN volgens alle stelsels van de beroemdste Fabrieken voor Industriëlen en huishoudelijk gebruik al GROVER BAKER LINCOLN HOWE WHEELER WILSON SINGER C CLEMENS MULLER ENZ Een on twoedraads Hand Machines van af f ÏJO Allen driejarige garantie en gratis onderrigt MACIIINE OLIE GAREN NAALDEN en ZIJDE teeds voorhanden BEUDEKER COMP lïONTWKRKERS Minnebroederstraat Kleinen Oord te UTRECHT f te ARNHEM berigtcn dat hnn reiziger tot Zaturdag 7 November aanstaande ten huize van den lieer J J r OXNEL R Hoogstraat alhier zal zijn uitgepakt met een grooten voorraad van fijn bewerkte MOFFEN PELERINES KRAGEN YICTOKINES MAM HETTEN KAVATES LAUIES BAGS etc e c in alle prijzen en soorten Zij noodigcn hunne geachte begunstigers alhier tot de bezigtiging dezer rijke sortering beleefd uit GoiiiK 3 November l fiS HOOGHEEHRAADSGHAP RIJEAND DUKüUAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter Ivennisse ran beUughebbenden 1 dat de begroeting voor het dienstjaar 1S69 van den 5 tot en met den 19=1 November aanstaande van des morgens tien tot des namiddags tiree ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage zal liggen van het algemeen en aldaar verkrijgbaar togen betaling van jO Cents voor elk c craplaar 2 dat de ingelanden volgens Artikel 1G5 van het Reglement van Julij 1S37 ISlaatiblad N ÖOI hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen ach dagen nadat die ter visie heef gelegen en du = voor 27 November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Vrljtlag den 27 November des morgens ten il ure in cene openbare zitting zal overgaan tot de behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraaf en Hoogheemriden van Rijnland Letdes M October IbOS II C J HOOG Dijkgraaf W G DE BKUYN KOPS Secretaris van JOHANN HOFF te lEJerlijn STUKJES van ITh 35 50 © n 75 CENTS Door het seregeld gebruik dezer Zeepen wordt de huid gezuiverd van alle ourcinheden lals dann wormpjes zomersproeten vlechten huidspikkels enz enz Ze verfijnen en verfraaijen de huid maken haar zacht als fluweel eu zoo wit als albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ook wegens de oordeeligbeid ia het gebruik verdienen deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE MALZ POMADE in flacons van 70 et en Ij dient ter conservatie der huid van het hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei Steeds verknjgba ir te GouDi bij J C van VREUMTNGEN en Wed A C SCHO UTEN te Woerdes bij HENTll J van des BERG S P Alle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pomade in verkoop krijgen en genieten ruim rabat fl0 Aanvragen ranco aar het Centraal De pót re AmsTI idam SCHEOEFSTOOMBOOT Volharding n 3 Leiden Gouda v v De dienst blijft vooreerst hetzelfde alleen de reis Vrij lag namiddag ten l juur vervalt Zaturdag namiddag vertrek van Gouda ten 4V2 iu plaatsvan 5 uur DE DIRECTIE ïrhoua burti okxil lut cnlTcrmxik op de OOSTHAVEN te GOUDA Buitengewone Voorstelling op DINSDAG den 10 NOVEMBEK 1S6S te geven door het VL VAMSCII NATIONAAL TOONEELGEZELSCHAP van ANTWERPEN onder directie van den Heer ELOU LEMAIRE met medewerking van Mejufvrouw B E E R M A N S de Grevloekte Nieuw Drama in 5 Bcdrüven en 1 Voorspel SAABNA Blaauwe Schenen of een Misvatting Aanvaug der voorstelling te 7Va ren Bureau geopend te 6V2 uren PRIJZEN B£J PLAATSEN 1 Rang ƒ 0 99 2 = Rang 0 50 Bij den Kastelein der Sociëteit ligt eene lijst ter inteekening De loting der plaatsen zal op den dag der voorstelling voor HIT inteekenaren plaats hebben ie morgens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 uren BoekJnikkrr A BRINKMAN Ocie Courant verschijnt de Donderdags en Zondags Iu de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden 13 2 franco p post i 25 Ad ertentien van 1 6 regels tot des middags teu 12 ure grootere moeten vwlrlO nre ingezonden zijn Overzlgt I GOIDA 7 November De berigten uit de vereenigde staten brengen de bevestiging van de algemeen verwachte zegepraal der repnblikeinsche op de democratische partij De generaal Grant is tot president eu de voorzitter van het congres Colfax is tot vice president be I stemd Er bestaat geen twijfel aan de definitieve keuze Het is een hoogst belangrijk feit De tegenwoordige president heeft het vertrouwen niet weten te winnen en eindelijk allen van zich vervreemd hem was het onmogelijk het land tot eenige rust te brengeu Grant is een gematigd en bedachtzaam ma i die groote populariteit bezit en op wiens goede gezindhe d groot vertrouwen is te stellen De koning van Pruisen heeft den landdag geopend met eene zeer geruststellende aanspraak zoo als men gewoon is Over de bezwaren geen woord de diplomatie kan geeue bespreking dalden Zelfs over Spanje zoeteen zachte woorden In Pruisen is het constitutioimeel beginsel nog niet vast genoeg gewor 1 teld om van de discussie veel opheldering te verwachten ls het nieuwe engeische parlement bijeenkomt vernemen wij meer van den stand der zaken daar achten de ministers zich verpligt rekenschap te geven var hunne handelingen In Spanje blijft alles tot ny goed gaan De voorloopige regering biyft voortgaan in het nemen van goede maatregel n i en strekt die zorg uit tot de koloniën Maar het komt bijna I ondenkbaar voor hoe dat schandelijk verdrukte volk zoo rustig blijft en gehoor aam de leiding volgt der verlichte mannen die zich aan het hoofd der beweging stelden De strijd kan echter niet uitblijven men is wel oogenblikkelijk versuft geweest door de plotselinge uitbarsting der algemeene verontwaardiging en heeft zich dood stil gehouden Dit is een groot geluk voor Spanje waat indien de absolutisten en fanatieken zich verzet hadden zouden er verschrikkelijke dingen voorgevallen zijn Nu zullen de strijdige elementen weder langzaam opkomen en met verraderlijke sluwheid het verloren terrein trachten te herwinnen Wat er ook gebeure wij leven in het vertrouwen d it het verbroken juk niet weder gelegd zal worden op de schouders van het fiere volk dat eindelijk uit den sluimer ontwaakte De tijd eener ernstige beslissing nadert de keuze van het gouvernement De zaak is zoo uitgemaakt r iet als men veelal dacht Een constitutionneel gouvernement is zoo het hoogste punt der hedendaagsche wijsheid dat onze flaauwheid niets beters weet te bedenken en w j zouden gaarne willen vergeten dat Hollands naam en grootheid geheel repubhkeinsch is Maar het strijdigste voor het gezond verstand is dat hunkerend dingen naar een troon Zij kan rusier op het oude bijgeloof der godenzonen op historische herinneringen en op de verdiensten van een groot soldaat maar kandidaten naar een postje met de aanbevelingen in den zak door kuiperij en omkooping tot het doel te naderen en zoo een geliefd en geëerbiedigd vorstenhuis te stichten dat is ongerijmd en onwaardig en dan worden zij als Otto uitgestooten en brengen geen schaduw van eenig goed te weeg U3 het hoofd der revolutie Prim als koning of zonder dat bezwaar de proef genomen van hel gemeenebest Het rotterdamsche tumult is eene beschaming voor geheel Nederland Het gebeurde schijnt ons ongelooflijk de tweede stad van het rustige Nederland door het ergste bedreigd en dat zonder blijkbare aanleiding zonder kennelijk doel Wat weten wij weinig waar wij staan hoe groot is onze verblinding Het verlichte Rotterdam kweekt zoo groote duisternis in zijnen boezem Eu niets daartegen dan politie Schutterij en weerbaarheid zijn dan geheel nul van waarde Dat moet anders worden Zijn wij geheel vermolmd en uitgedoofd Bampzal g het land waar brutaal fanatisme den vloek opentüjk uitspreekt over instelling en wet waar onbeschaamde ministers begunstigden en omkochten waar onverbeterlijke egoïsten De priji der Advertentien tsb één tot xe regels met inhegrip van het zegel it 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitenge one letters worden berekend naar plaatsruimte bet hoogste woord voeren en verlichte goedgezinden fiaauw en bevreesd slechts drcomen van maliging en bedaardheid en waar zij geroepen worden tot hel bewind niet ageu de noodigsie bezuinigingen voor Ie stellen en tetd voorlgaaii erkende mi bmike te ontzien Zoude men anders de uitioiging en onderdrukking van Indie niet opheffeu eo de doellooze uitputting door het krijgswezen voor goed doen eindigen öuttcnUnïJ Londen S November Den 11 dezer zal in de LoudoDTaveru eene vergadering plaats hebbeo van houders van alle soorteu van buitenlandsche eHecten teu einde een raad te benoemen voor de bescherming hunner gemeenschappelijke belangen en ook om aan buitenlandsche regeriitgeu hel wijzi ea van aangegane verpligtingen moeijelyk te maken De lonJensche en amsterdamscbe benrscoinitc s zijn de ontwerpers van het plan Rothschild is uitgenoodigd het voorzittenchap te bekU den Men meldt uit New York van 3 dezer de verkiezing van Grant en Colfax de repnbhkeiusche kaud dateu voor presidenten vicepresident is zeker Bij de gehouden verkiezingen vanhet kiescoliegie heeft de republikeinscbe partij in nagenoegal de noordelijke staten de zege behaald met groottr meerderheid van stemmen dan zij vroeger verkreeg Uit de volledige opgaven omtrent de presidentsvcrkie ting blijkt dat Grant voor het presidentschap en Colfax voor ioepre ideut in 23 staten 206 stemmen en Sevmoar eu Blairin 9 staten SS stemmen behaald hebben Berlijn + Nov De koning heeft den landdag g opeod Z M zeide lu de openingsrede o a het volgende Hel budget voor het volgende jaar zal u onmiddellijk worden overgelegd Ten gevolge van de zamenwerking van verschillende ougnustipe omstaodighedn is het noodzakelijk geweest om tot algeheeie dekking der uitgaven ten behoeve van den staat ofschoon zij zooveel deerlijk zijn ingekrompen buitengewone middelen te bezigen Ik hoop ten stelligste dat de voorstellen tot vermeerdering der ontvangsten v a den bcnd 2h ïioo ziltelnk erkend en niet weder verworpen zullen worden Wanneer men iu het vervolg naar verhouding der omstandiphejen vera achten mag dat door de vermeirderiug van den handel en het verkeer ea den gnostiI gen invloed daardoor uitgeoefend eene verhoogiug der staatsontvangsten zal ontstaan dau sluit zich hierby ook de hoop I aan dat binnen kort ook de middelen zullen voorhandeu zijn om het evenwigt tusschen de geregelde staats inkomsien en uitgaven te herstelleu en dat het mogelijk zal wezen om voor de behoeften vau den staat milder te zorgen dan thans mogelijk geweest is Met het oog op deze omstandigheden zult gij I geene zwarigheid maken om de voorstellen mijner regering tot j dekking der behoeften voor het volgende jaar goed te keuren Weenen 5 Nov In de zitting van den rijksr iad heden ter I beraadslaging over de wet tot het nemen van exoeptionnele maatregelen iu Bohemen heeft de heer Kuranda eeu additionneelvoorstel gedaan om terstond de buitengewone voor Bohemente maken wet buiten werking te doen verklaren indien eender beide huizen van den rijfcsraad haar ontregtvaarJig mogtverklaren Eeu ander voorstel dat de regering wanneer debuitengewone wetgeving anderïins mogt komen te vervallen I dadelijk aan den rijksraad kennis zou moeten geven is doorde regering ondersteund en met groote meerderheid aangeuoman na verwerping van het voorstel van Kuranda met 7 tegen 76 stemmen De overige paragrafen van het ontwerp zjjn I zonder discussie aan genom en ötnnenlanb GOUDA 7 Kovember Wij vernemen dat morgen zondag namiddag ten een ure bij gunstig weder parade gehouden zal worden aoor da