Goudsche Courant, donderdag 12 november 1868

De geschiedenis vermeldt 3697 traktaten lussehen de verschillende volken of liever vors en gesloten Als nu de tegenwoordige toestand van huropa het resultaat 13 van die duirende verdragen dan behoeft de diplomatie waarlijk met grootsch te zijn op dat resultaat Een verdrag tnssehen alle mogendheden om het so daalje spelen te doen ophouden woog tegen alle andere verdragen op maar dit is een utopie die alleen m het hoofd van dwazen kan opkomen en aan zulke dwaasheden maakt zich de diplomatic niet schuldig Men raag het woord ontwapening zoo eens van tijd tot tijd doen hooren als de hoogere politiek dat vordert de een of andere dwaas moge het eens 111 ernst opnemen het verstandige Europa luistert naauwelijks daarnaar A at zou een staat zijn zonder leger waar zoude men met het geld blijven als men die kostbare uitspanning moest missen Sedert dagen houdt het parlement zich bezig met de oostindische begrooting 120 millioen groot Hartverheffend is het deba juist met Men moge zoo hier endiar van verdrukt i g en kiievelarij fluisteren het batif = l t en blijft n 1 der aiseu e De ronde open waarheid kan en mag men niet zeggen oradat de millioenen o zoo noodig zijn voor het moederland met ziju budgetten voor oorlog eu marine Vond iemand een middel om de millioenen te behouden den geest van protectie te bewaren en daarbij den Javaan te helpen dan zoude men waarschijnlijk over het laptste ernstig gaau denken maar omdat het een en ander moeijelijk te vereeuigen i zal het nog wel eeuigen tijd bij redevoeringen blijven terst wanneer de volksgeest zich krachtig tegen de indische millioenen zal verzetten eerst wanneer het volk begrijpt dat die mdlioenen verkregen worden door middelen in strijd met de eerste beginselen van regt en billijkheid eerst dau zal voor den Javaan een betere toekomst aanbreken O j i sb 3ö Sö ij laoii öttWvi iö Getrouwd D A T TAN AKEN en Heden overleed zeer onverwacht onze naarde Vader eu Behuwdvader de WelEdele Heer JAN PEINCE in den ouderdom van bijna 71 jaren Lit aller naam C J C PBINCE Got D 6 November 1868 Eenige kentusgi g werd gehecht d e zij met bestemd wiren nit te drukken Tic zin was djt deze belastiDg m arbeid evenzeer behoort Ie worden geiod ais elke andere eu dat dus geeu vot dsel moest worden gegeven aan bet uanbegrip dat het Bij de 6 afd openb erken betoogden vele leden de wenschelijkheid van het splitsen van on Ier ifd 75 materieelj De minister kon vooralsnog aan dit erlirgen met toegeven Bij de algemeene beschouwingen over de li afd dep van oorlogj opperde de heer de Koo van Aider erlt het denkbeeld om het Indisch leger onder het beheer van het dep van oorlog te brengen Ook maakte hij opmerkingen over het stelsel Tan defensie op Java enz De hh Nierstrasz Storm eu Kochussen bestreden den vorigen spreker De leer van De minister an bui enl zaken zegt in zgn antwoord opde staatsbegrooting dat iu9 ch n de kamer eu de regeringvolivomeu eeiisiemmigheid heerscht omtrent de door Nedtrlamitegenoer andere mogendl eilen te volgen suatkuiide namelijkhandhaving oi cr weitig erkende regteu vervuiling der onsopgelegde verpliglingen st pte onzijdigheid in betrekkingenmet alle ai Jere mogendheden Zonder zich aan een derzcive op eenigerki ijze meer bijzonder te hebben aangesloten ofte w lleii aaii mten nets waartoe van gcenen kant eeiiig voorstel gedaan rrlj zil koniugs regering met vertrounen vanallen eerbiedlaing van Nederlands regteii veruaclutn metvenrouwen Nederlands algeheele onafhankelijkheid blijven handhaven Deze staatkunde het strekt den minisier tot grooteloldoening het te mogen zeggen heeft zoowel buiten alsbiiineusiaiHh a gemeen bijval gevonden want gelijk de koning het bij de troonrede reeds mededeelde Onze betrekkingen met alle andere mogendheden laten niets te wenschenover Omtreut de japansche schadevergoeding deelt de minister mede dat hij bij 7ijn optreden het lerslag der staatsPommi ie gereeil vond naarvan de conclusie strekt om aande belanghebbende handelaren negens redeuen van billijkheid vergoeding te verleenen voor werkelijk geleden schade Daarde e meeuing hem met genoegzaam gegrond voorkwam ouder iierp hij de aak nogmaals aan het oordeel van den raad an state weke volh irdende bij zijne vroegere roeening bijnuïoerig gemotiveerd advie de inwilliging der vordaruigenin het algemeen behng meende te moeten ontraden iij onderzoek IS het den minister gebleken dat in het buileiilaiidpeenerlei aanvragen an dien aard bij de regeringen ingediendwaren Ook hebbeu ten slotte m den m iiisterraad de aauvragen geen bijval gevonden zoodat aan den koning is voorgesteld af i enl te beschikken van de besliss ng des koningsm dien geest i aiu de belanghebbenden kennis gegeven Derapporten en andere stukken betreffeude deze zaak zijn aande kamer meilegedeeld Naar men verneemt moet by het departement van financiën een plan in bewerking zijn tot wijziging der bijdragen an de ambtenaren aan het tnrgerlijk pensioenfonds Naaraanleiding van den gun tigcu stanil van het fonds zou hetTooruemen bestaan om aanvankelijk de doorloopende kortingmet meer van de contribui rende ambtenaren te vorderen De Goe sche Courant zegt o m De wanonlelijkliejen die te Rotterdim hebben phats gehad leveren een nieuw b w i hoe dringend noodzakelijk het i s dat meu zich de o i ini a aintrekke en door het bevorderen Tan ge onde begrippen h i ir het dwaze en verkeerde van derpeli ke buitensponghe leii dce inzien In de berigten die omtrent het gebeurde uit goede bron zijn voortgekomen trok ooral onze i indacht de ver i kering het volk had geene leu p het wist geeue reden te geven waarom het zoo handelde Dnrdoor ordt het vermoeden bevestigd dat het voU ook hier neder slagtoffer geneest is van opruijing dat het zich beeft liicn gcbru ken als werktuig van enkelen die over vermeende of gegronde grieven eene ongepiste wraak wilden nemen of mi hien el van dezulken die door de missa in beweging ie brengen bijzondere oogmerken nildeii bereiken He volk opru ing is in den laat ten tjd op groote schaal gedreven Men heeft zelfs onder bet masker van bevordering der heiligste belangen van den men ch overnl de menigte zoeken te agiteren ontevredenheid vernekt tegen bestaande instellmg n in étn woord op allerlei nijze den grond bereid om door een enkele vonk het vuur te doen ontbranden V ij rullen met zeggen dat de rotterdamsche w mordelijkheden ook als eene vrucht diarvan moeien beschouwd worden Maar eene menigte d e tot zulke uitersten overslaat zonder eeDigeo bekenden grond moet nel onder den invloed staan an eenige magt ilie zich overnigt nist te verschillen door alth ans bij enkelen harlstogten in beweging Ie brengen waardoor liet meest onredelijke en onbetamelijke kin worden uitt e werkt Indien zij die zich nu gebruiken lieten om het stadhuis lu brind te steken en te verwoesten een oogenblik hadden nagedacht at dairvaii de gevolgen moesten ziju nelke onberekenbare rampen daardoor haddeu knnnen veroirza ikt worden indien 7ij slechts berekend hadden dat de schade die daarvaii voor talloozp burgera hel gevolg had moeten jn de listen voor de geheele buigerij ontstaan ook op de milder standen en op dezen met het minst zouden drukken zij zouden waarschijnlijk tot het vermeliiigsnerk de hand niet geleend hebben Men schrijft uit Dockum dd 4 November De aanvoer van vlas ter markt was heden nog zeer gering echter konden de enorm hooge prijzen tot heden besleed zich met goed staande houden waardoor meu iets billijker konde küopen dan de vorige week Men besteedde van ƒ 175 tot f i 2ó per bundel Het produkt lu dezen winter zal niet aanzienlijk ijii daar de verhouding van het ruwe toi het clioon gem iikie zeer uadeelig staat met andere woorden dat men veel ruw vlas moet sehoonen om een bundel schoon te krijgen Ook is er veel zout vlas In griiieu en zideii geene m rkbire verandering Gedroogde chicorei pnjslioudeud er ivordt hier nog al veel geëxporteerd De puike suortcn aard ippeleu worden steeds hooger doordien er zeer weinigen zijii die niet met doorgewassenen en diirdoor sleenachligeu ijn lie el Levende h ive steeds m hoogeii prijs de anivoer ter ra irkt op heden was met aauzienlijk pi m iOO koeijen en 200 kalveren welke ethter met dan tegen verlaagde prijzen konden norden geplaatst Gcmeiij de Berigteo Alen bpjTuit aljierotc i te geloo cn dit de ziekte viu on Bismarcl van zuiver pohlicktu airdis De hoo Cbüiool teVeeneii IlU 307 i Btuileuttii te Bcrhjü JÜ JT te Prmg 14J J te Leipzig 1357 studenten De Portugezen htbbcn in QuiUmaii tene pioMiicie an Muzambiqüe een zwaar verlies geleden daar ct iit tspeditit i 600 man naar de bmnenlanden bijna geheel 13 ern tld De kerkeraad der haagethe hervormde gtuieeute buigl oiidt r vetl tegLu praak ba hoofd voor dt dubbele vfij praak du haren predikant dr J L Zaa berg Htt rt t tot advtrtertu lu dL beidt fraL thi üliltturs i Varia A Het aantal nuttige planten bedraagt ongeveer 12 000 Van deze planten zijn er 1350 die eetbare vrnchten bessen en zaden geven lOS graaugewas eii 37 knolgewassen 460 bladgroente 40 palmsoorten 32 soorten van arrowroot en 31 suiker oorlen erschillende dranken worden verkregen van 200 eu reukwerken van 226 planten Loogzouten worden in 140 caouichouc in 96 gi tta percha in 7 hars en som m 3s7 wa m lü en vet en etherische olie m 33Ü planteusüorten gevonden bS planten beviiteii potasch soda en jodium böO bevatten verwsioffen 47 zeep 260 vezels voor de weverijen 44 ve eU voor de papierfabriek 48 leveren dekatroo en 100 iforden gebruikt tot vlechtwerk Tot het bouwen worden 740 planten gebruikt en er ijn 615 giftplanten bekend Het is 1 opmerkelijk dat van de 27 8 bekende pl nten familien er slecht j 18 soorten zijn oie niet voor het een of ander nuttig zgn Aanstaande j aar hoopt men te Batavia feest te vieren Sedert 250 j 1 ir waait dan met een kleine tusschenpoziug de nederlandsc ie vlag te Batavu In 1619 veroverde J P Koen Jacatra en legde den grond tot bet tegenwoordige Batavia vroeger wel eens de koningin van het Oosten genoemd Batavia s ingezetenen willen nu ter eere van den stichter aldaar een sfindbeeld opugien en de hulp van het moederland wordt ingeroepen om diirtoe de noodige fondsen bijeen te brengeu Zoo zal Bitavia versierd norden met bet beeld vanden man die den groud gelegd beeft van Xeerlands heerschappg m die gewesten en de Javaan zal voorzeker inuig geroerd zijd al hq dat beeld mag zien Als een Javaan gevoel voor vrijheid vaderlandoliefde of andere dergelijke weatersche vreemdigheden had maar die heeft hij gelukkig niet zooals men ons wel zoude willen wijs maken dau zoude hem zeker dit beeld minder aangenaam zijn zoo ongeveer als een standbeeld van Cromwel in Ierland of van Catharma van Rusland in Wanchau Maar daaraan schijnt men met gedacht te hebben Ku bovendien wat behoeft aieu icn om de id m van den Javaan te bekommeren Dat is immers mels dan een suiker of koffijplantend dier De beurs te Burgerlijke Stand G o L ü h tiLBOBEN 5 Nov Nicolaas leonardus oudtr F van der Meijn en C B leis 6 Comelii ouders P Hopkoper en C vin der Dassen Theudorus ouderii T van Duijd cd J Klijoenburg ilbelmioa oudere D bcholten en A S e schut b Leendert ouders I van der Svlnt en A van Itunren Cornells ouders T Bon en M Egcüa3r deeltje irederica ouder P Kiene en D van der Helm Johannes Gerardas ouders P vaa Dam en J M Peek Jacoba Johanna Llizabetfa onders B IVieuwenhmzen en H L van Bemmel OvEkLEDFN 6 Nov J Prince 70 j J Zi leman il J ADVERTENTIEN De Stoom Choeolade Bonbons Dragees Marcepijn Traganth en Suikergoed Fabriek van Franz Stollwerck hofleverancier te Keulen a R heeft de eer hare rijke keus van erkende fijne en 6juste confituren welke op alle tentoonstellingen met de voornaamate prijsmedaiUes zijn bekroond geworden dringend aan te bevelen E A M A IJZEXDOORN G tDA 5 Nov 1868 De sedert meer dan 3t jaren zich in eeneo steeds aangroeijendea roem verheu gende STOLLWERCK sche BORST BONBONS zijn het beste tot heden bekende huismiddel tegen c tarrhallsche keel en borstkwalen ïasc5aa cSc êScS De Chocoladen van bijzondere fijnheid onderscheiden zich van die der eerste paujsche fabrieken alleen door hare goedkoopheid Gevulde Chocolade Bonbons en tafeldesserts zijn specialiieilen der fabrikatie In Knall Bonbons met humoristische devie en komieke verrassingen alsmede fijne PresentBonbonoières en voorwerpen voor surprises teeils het nieuwste eu rijk gesorteerd In marcepijn platen van 1 4 ol 5 pond bieden 500 dessins in kunstmatige uitvoering ruime keus Geglaceerde gecandeerde en ingemaakte vruchten erz ndmgcn van ten minsle 50 pond worden geleverd franco vracht en insnanae regten te Arnhem of iijmerien Volledige prijscourinten op franco aanvragen Hooge Gouwe O 156 Hooge Gouwe C 156 W BOEi ONTVANGEN volgens alle stelsüls van de beroemd rieker voor Industriëlen en huishoudelijk gebruik GROVES SAKRR LINCOIA HOWE WHEELER WILSON SINGER C CLBIOENS MULLER ENZ Een en tweedraad s Hand Machines van af f 30 Allen driejarige garantie en gratis onderrigt MACHINE OLIE GAREN NAALDEN en ZIJDE steeds voorhanden