Goudsche Courant, zondag 15 november 1868

ADVERTENTIEN Er wordt gezocht tegen 1 December a s voor een jong mensch eene gemeubileerde Kamer met ALCO E of SLA Pk MER Adres franco onder de letters A B aan den Uitgever dezer Courant oiiopj Ioat was dat in Europa een roeden indruV 70u hebben j gemitiki Het ministerie was verphgl uit de et op de iner InarbeiJ eeue kjbinetsknestie te makeu de hc r vou Beuat echter hoopte dat men het eens zou worden In de zitting van den njNsraid heeft de rainisler Burlier betoogd dat de wet op de deleusie met Oostenrijks politieken ECOuoir ischen en fiiiancieieu ondergang al ten gevolfre kebben geiijk door de tegenstanders wordt beweerd Depolitiek der re eri ig beoogt den irede ei de vorming vaneen vrij Oostenrijk De minister van binnenl diaken von iskn heeft verklaard dat de r gering alle onisliudigheden rijpelijk overwoog en vast besloten as h iar pl gt niette veriuimeaDe phatsvervangende niioisler pre=ident van Taaöe verklaardedit de regering zich door beueegredei en van politieke eerlijkheid genoopt iag van de e kue iie een minislerieie kiiestie temaken 12 Xov Te Belgrado is door het rpgcnt clnp bij proci nalie de staat van beleg opgtheven In bedoeld document jrdt gezegd dat Servië uit de geduch c crisis ts opgerezen ïjnler in ecuig op u m kracht te iji verminderd De be vDlkng wordt a ingtra iiid liet regent oh ip Ie blnveii onders uneu Aan het lot wordt roe iegedeeld dit vieldra hervor jmiagen ip het biiii e Iandsch bestuur zul eii vvordtn gem i iktDe nieuH benoemde gneKsche consul gLiicri il aldiar is henen door den mtni ier van buitt 1 zaken onlvuigen t Bij de vooruelting der iscussien over de legerorg mis ilie ijH alle voots ellen uer mi erheitl verworpen en is de sterkle V tri het leger op de i voet van jorlo op 8U0 jOÜ min met tiejjirige elieiiat langenoraen roet groote roeenlerheil Hetvoorsiel omtreiu de cicrkle der armee 200000 minj op uenvoet van v ede is verworpen Ue bepitmg dat de ijksiaad 111 tien j iren tjds gee ie verandering zal kunnen brengen inhet conlinjeit inairvour eene meerderheid van twee derdenwerd vereiohi is met 123 legeu iü stemmen aangenomen ömncnlanö COIDV U Pe inspectie der dienstdoende s utlerij ter installatie V lil de nieuw benoemd officieren die 11 zondag uit hoofde Van het twijfel ichtige weder geen plaats heeft gehad is naar WIJ vernemen aUnii bepiald op morgen zondagj des namiddags ten tin ure op de groote rcirkt De vereemging van werk ie Jen heeft zondag jl weler eene vergidering gehouden wairin na de be ipreking vnn vi r chi let de ztken de hr J van tier Ben te kennen gaf dit hij ni rijp btriid tot de overtuiging wa geitomen dat hij zich niet linger mogt belasten met hel voorzitier chip dair ijne bezigheden hem beletten der vereenipmg die uitbreiding te geven wairvoor ij v itlnar is Diir hetzelfde hezw a ir vooral dt leden bestond werd met alg stemtncn op een na besloten voor die betrekking uit te noodigen de heerC AI Borsleegh op te treden als eerevoorzitler der vereemging en eene commissie benoemd om dien heer diartoe uu te noodigen die bij de leden bekend stait als een rondborstig en regtvaardig man Voorts IS der vergadering medegedeeld dat ten behoeve der vereemging Is aangekocht een chip puik beste a iruappelen om der leden de gelegenheid aan te bieden zich tegen uen naderendeu winter te voorzien van dit onmisbaar product oensdag 13 te Lev den tot doctor in de geneesk utle bevorderd de hr F J van Leent officier van gezi mheid lekl bijde zeemagt geboren te jouda na openbare Verdediging vaneen aiiademi ch proe schrift jenee kundig topog ifische opmerkingen hetreSendc Bativn Hire reede en het eiland Onrust De miui ler vin oini eni aken heeft 9 nov aan FTermeulen te oe uen vergunning verleenu voor eene schroefsioombootdiert tot vervoer van personen goederen en vee tuschen jouda en De gemeenteraad van m terdim heeft in zijne z tting an woensdag jl tot leerair directeur der handelsschool aldaarbenoemd dr H F R Hub echt leeraar aan de hoogere burgerschool te Kot erdam De commi sie uit de tweede k iraer in wier handen destukken zi n gesteld door de regering overgelegd omtrent detoekenning van overtogt naar Java voor s lands rekening heeftverslag uitgebragt Ofschoon zij zich van een eigen oordeelover de medegedeelde feiten onthoudt meent zij toch te moetenopmerken dat tot hare bevreemding in het bestuit van 12 mairt jl waarbij aan den heer Hnet en zijn gezin vrije overtogt Is toegekend geene melding is gemaakt van bet koniukl besluit van 22 mei lSb7 n 51 behelzende de regelen waarnaar rije overtogt wordt verleend terwijl toch van de e regelen bij genoemd besluit van 12 maart is afgeweken hetgeenook bij de rekenkamer bedenkingen beeft doen rij en Onwülekenng zegt de cotnmi sie komt hierbij op nieuw de nen chelijkheid voor den geest eener wettelijke regeling derfinanciel minisieriele verantwoordelijkheid De tweede kamer heeft lu hare zitting van woensdag de beraadilaging voortgezet over hoofdst II der begrooting van Ned Indie voor IbbB be reffende de uitgaven in ludie Over afd 1I werd nog door den minister van kolonici en verschillende ledcT het woord gevoerd De minister trad in eene beantwoording der sprekers van den rongen d ig De hr de Koo van Alderwerelt h id op grond van bezuiniging imoe drongen op vermindering der levende strijdkrachieu van het Indische leger De minister had bij 7ijn optreden eeni e plannen nopens dat leger gevonden een plan b v oiu de nr mzoenen te doen vervangen door politie soldaten een dtnkbeeld dit vruchtbaar kon zijii een ander plan om ekere g irnizueueii van de buitenbezitlingen geheel weg te nemen De minister vereenigde zich met die gedachte en stemde ook toe dat lokriropuig onzer krachten op de buitenbezittingen het meest bevorderlijk daaraan zou zijn Maar het was eene wairheid men breidde zich meer uit dan men zich terugtrok De nuUlster gaf de verzekering dat onder zijn bestuur geeue uitbrei duig zou plaats hebben Voorts zeide de minister d it hij zich voorbehield met allen ernst na te gian of de zetel v m het bestuur zal worden verplaatst en of er een coiniiL v m delensie zaï ZijH De gezondheidstoestand vin het ed Intl Imtrua steeds Let voorwerp van de zorg v m litt bestaur l e hr de Koo van Alderweielt betntwoordde den ministèren Ponst ileerde dat allen de noodzakelijkheid tot verpl i itsing v m den zetel van üesiuiir li idden erktiid ofschoon dt be i iren eii me e lijkheden diiraaii verbonden met warm ontkend Betrefft lue de sterkte vau het kger in Indie hrrhaalde pr de vrja wairheen gaan wij met die voortdurende uitbreiding aa lb 0üu man is de sterkte trapsgewijze opgeklommen tut 27 01 0 man eu van 10 millioen in l 4 wordt nu meer dan 20 millioen vereischt Z i was bezniiii nnï illeen te verkniffen Innr een zeer eenvoudig plan van lelen ie en door o is terugirer keii van de buittiibez ttingen Door den heerlrinien v m de Pu e werd mede ilt wen chelijkheid betoogd om htigceu he leftr en de defen ie betrett over te brei gen bij het dep irtemei t van oorlog en van het vervaardigen van icli erl lad geweren Yoor de tioepeii in Indie De onder afd Si I7 werden durop goedgekeuid slechts bij enkele artikeieii had disctissie plaats Vervolgens bid de algemeene beraadsl iging plaits over afil m dep van marine waarbij gel p o en werd oier de te hooge kosten vau het dep het bouwen van schepen m Indie enz De onder afd ys lfi en artt 1 2 en 3 goedge i url ziende werd hel wetsontwerp houdende vaststelling van hc 11 hoofdstuk betredende de uitgaven lu Ned It lie met il tegen 14 stemmeu aangenomen Over het wetsontwerp tot va tstelnag van hooflstuk I oer begrootiiig uitgaven in Nederlandj in het algemeen werd geene beraadslaging gehouden evenmin over de afd I MI betrekkelijk ue regeling het departement v n jiijtitie en deal gemeene rekenkamer het dep van 6nancien dat van biiinenl bestuur dat vau onderwijs eeredienst en nijverheid dit vsr de burgerlijke openbire werken en dat van oorlog De onder afd 1 37 tot tl e afd behoorende werden achtereenvülgens goedgekeun De onder afd 33 fpersoncel der zeemiirij uil getro iken voor ƒ 1 o27 j02 gaf aanleiding tot eene oorden wisseling tusschen de lih de Casembroot Fran en v d Putte Nierstrasz Kochussen en den min = er van kolomen De on der afd 38 41 werden vervolgens aangenomen Bij de b handeling van onder afd 42 bijdragen van Ned ïndie aan de middelen tot dekking van s rijks uitgaven voor het dienstjaar ISbÜj tot ƒ 15 452 631 uitgetrokken verminderde de minister dat cijfer tot ƒ 14 962 731 Op voorstel van den hr Blusse besloot de vergadering met 54 tegen 14 stemmen om de beslissing betrekkeliik deze ouder afd aan te honden tot dat de beidi eisontwerpen op de middelen tol dekking der uitgaven in Ned Indie voor 1869 zouden zijn afgedaan en werd de verdere beraadslaging over dit wet onlwerp verdiagd tot na de afdoening der beiile wetsontwerpen op de middelen Donderdag v erden de beraadslagingen voortgezet en wfl over hoofdst I naming der middelen ni Ned rland n 1 ver koop van koffij ƒ J7 544 305 De heer LeMing wees er op dat omtrent deze kwestie adres sen van verschillende kamers van koophandel bij de regering waren ingediend de strekking hebbende om aan te toon n dit de handel de opheffing verlangt van het consign ilie stelsel dat tot dusver toegepast wordt Ook de spreker geloofde dat dit stelsel drukkend en doodend werkt maar hij acht e het minde goed het bestaande in eens af te breken Volpens hem s5 het zaak trapsgewijze over te gaan lot den verkoop van po vernements producten op de Indische markt De heer Blusse was mede van gevoelen dat het consignatie stelsel niet volge houden kon worden maar toch hg wilde door trapsgewijs opheffing voorkomen dat men wanneer met d t stelsel nio oebroken worden op geen onvoorbereid terrun 70u staan De heer Blom triehtte door een reeks becijferingen de onhoudbairheid van het stelsel te bewijzen De heer koorders achtte het noodig zijne stem tegenover de voorstellingen van de vorige prekers te doen opgaan Hij hechtte weinig waarde aan de adressen die z i niet konden aangemerkt worden als geheel het gevoelen van den haudelstand uit te drukken V ooral pastle hij dit toe op het adres vin de amsterdamsche kamer omdat bij de meeste onderteekemars een element voorzat dat belar heeft bij den verkoop op J iva lu het belang des lands niecnue hg was bestendiging van het stelsel van het grootste gewigt Hij noemde het een gezonde krachtige breetlgetakte boom onder wiens schiduwen handel en nijverheid tich krachtig Kunnen ontwikkelen De hh lusinger Kochussen en HoiFman vereenigden zich met de beginselen van genoemden spreker De hh van Voorthuvzen en de Bosch kemper waren voor hervorming van het stelsel en de heer de Brnjn Kops vereenigde zich met de inzigten van den heer Lenting De minister van kolomen deelde ijne zienswijze omtrent het consignaties elsel roede De regering was van plan eene kieme schrede verder te gaan op den weg sedert lfej7 ingeslagen en groote stnppei voor velerlei belangen met wenschelijk te vermijden De volgende onderdeelen gaven geen nnleiding lot discussie en bet hoofdstuk werd met 4 stemmen tegen 1 die van den heer vnn Sypesteyn aangenomen Hoofdst II raming der middelen in Ned Indiej werd met algemeene stemmen aangenomen de regering nam daarbij een amendement over van den heer Koorders betreffende de pandjeshuizen V ervo g ns werd teruggekomen op hoofdst II uitgaven in Nederland en wel cp de onder afd 42 raming van het batig slot De heer Pijnappel stelde als amendement voor deze raming te verminderen tot P millioen Het amendement van den heer Pijnappel werd verworpen met 15 tegen 55 stemmen en vervolgens hoofdst I uitgaven m Nederland aangenomen met steld het maken eener nominatie voor een lid van den hoogcii raid en eenige kleine wets ontwerpen ijcmeiigde Berlgteii Bevallen van een Zoon C A A ZOETMULDER BiEZENAAB Schiedam II November 1868 Overleden COENELIS ANTHONIE in den ouderdom van 12 jaar en 8 maanden geliefde zoon F C VAN ZEULEN en T MEININGER GoLiiA 13 November 1S68 De repubhVeiusthe partij neemt zeer toe in Aodalusie Te Madi id 18 vtrlof gegeven tot het bouweu van een proie tantsthe kerk Dingsdag IS het eon £res te Washington eder verjaipd om het ongenoegzaamopgekomen aantal leden tan 1 jullj tot 30 septtmber zyn uit Engelandvertrokken 52 b2a la dierhuizers Kei er Napoleon zegt Wanordevoorkomen maar de vrijheid niet beien meren De fransche regerinjdenkt werkelijk aan eeue conversie vTn de 41 2 pCt Ir n s h p met 437 emigianttn vau Hamburg naar e o k is in bijua ziiikuiideu staat tePh month binnen gt lccpt In de vc lezmgiveek is het vacantie voorde eng regtbanken daar mgtnoeg 150 regters kmduladt zijn Lit Wurtemburg en hit Badenscbe Hovcnland verneemt incn dat de wirterbegonnen is met gedurende drie dogen te sneeuwen De nitgenekenenkeeren vooitdorend terug naar Candia Het griekschc deficit zal edektworden door eene leeoing In Arrigon heeft zich reeds eene ca li tische bende vertoond lu versclulltnde leeleu van i rjnknjk is reedseene vnj groote hocveelneid sneeu gevallen Z M C irlos MI oefent zieh ttn oorlog door dagelijks in den omtrek van Parijs te jagen De opstand op Cnba is log met cd nipt Zw ire regens hebben mChili roote verliezen toeeebragt aan ti endonmien en aan den oogst In Rusland is ter aanvulling van le cr en vloot eene ligtiug l e olen van 4 man op de durend De stad V aria B jLittirtende houding tegenover de politie Deze woorden lazen wij in de fgeloc ne wek u verscneideoe malen Te Kotterdim en te ij jden gedroeg men zich uittartend tegenover de politie Daaruit is af te leiden dat de politie manDen daar niet erg gezien zijn Doch zijn zij dit wel ergens Daarop kunnen wij naar on e meening volmondig met netm antwoorden Het IS echter meer dan vreemd dat men juist met die personen die voor onze veiligheid en rost zorgen lief t niet tdoen heeft Wij moeien evenwel niet daarin de reden te moeten zoeken omdat zij met hel bovengenoemde belast iijB integendeel het komt ons meer dan naarsctiijniijk voor dat die moet gezocht worden in de andere besognes en die zijn nog al talrijk Was de politie alleen belast met het eerstgenoemde ZIJ zou hiar werk op ha ir gemak af kunnen doen en de burgerij OU er niet veel last van hebben De andere besognes evenwel doen de politie meer met de burgenj lo aanraking komen zij moet er met n uuwge eiheid voor naken dat men niet op de kleine steen ji s rijdt geep vuil m het aier gooit hoewel er Ipch alle no 11 op uilioopenj geer straat boent of schrobt hoewel im flijkheid ook bui en epidemische ziekten wordt aanfcevolenj geen kleeden uf karpetten na O uur aitklopt hoeweide aschkarren om 12 nor nog wolken asch doen opgaanj en verscheidene auilere keutelarijeii meer ËOMee de burgerij zoo men een commissaris be it die zijue onderhoorigen eon standje m i ikt omdit zij met genoeg bekeuren Dan zal mei e yelfs op letten dat iemand die gelezen t eeft dat B en W hem uitnooai cr n goot te reinigen die met eeo emmer waf dmrgiet en met een bezem uitveegt want dat wordt geclassiöceerd onder schrobben en boenen en dit is ten strengste verboden Men zal ook uw hond oppakken omdat dit beest met gehoord heeft dat de klok 11 uur sloeg en ns t pn 1 de deur uit loop en de versthe lucht eens inging Ta men zal vallen over alles wair met mogeiijkiieid over ie vallen is Voor ons is het niet onverklaarbaar hoe de burgery gebeten raakt op de politie en bij een voiksoploop zich uittartend legen ha ir gedn gt W ij hopen echter dat de tijd met verre meer is dat de maunen die de wet maken zullen inzien dat al de besognes waarmee men de politie belast baar niet in de achting van het publiek zal doen njzen en dat eea wet die iemand 20 jaar de kost geeft achter de tralies omdat hij zijn evemnensch de hersenen insloeg g is doch dat een wet die iemand veroordeelt lot 1 dag subsid gevangenisstraf en in de kasten v in den proces e omdat iiju hond met wist hoe laet het was mels dan een persiflage is Fernao de Magelhacns had in de Ibde eeuw bijna drie jaarwerk om ilen aarduol om te zeilen met de stoom doet mendit thans in 100 dagen Naih Marktberigten Gouda 12 Nov larwe rogge en boekweit werden lager afgegeven perst en haver prgsbouilend Tarwe Poolsehe per 2400 kilo ƒ dl l a 3 0 Eoode kl ƒ 355 Zeeuvvsthe per mud 10 50 a 12 Rogge 7 bO i ƒ 9 40 Gerst ƒ 6 25 a 7 S5 Haver ƒ 4 a ƒ 5 bO Boekweit Fraasche per 210U kilo ïiO a ƒ 240 Noordbr ƒ 2b0 a ƒ 270 Brume boooen ƒ 12 h 13 50 De aanvoer Ier veemarkt was weder zeer aanzienlijk en de handel geanimeerd Dit wa zoowel ket geval met het rundvee als met schapen varkens en biggen kaas Aangevoerd 5b partijen f ïb a ƒ 32 Goeboler ƒ 1 40 i 1 50 W eiboter ƒ i ƒ I 22 G O l JA t tBOBFN 10 ov ilheHuia ouders D van den Berg en W Bloemendaal 11 Hendrika Johanna ouders T Hlom en J Kooimio Tennis Cornells ouders T C de Moor en N bael Ad iaM ouders J van der Hek en tt Kunst OvEBltOEx S Nov H van der Drmiy 5 j 10 l vu Idoij eu Ib j P Uns 3 m 11 G k inkeient rg ed G klaart 82 1 M Bik ed C Molenaar 70 J Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Münmhg en Ihngidag morgens 6 uren de overige werkdagen morgens 7 uren Van Kotterdam op gibjke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Releartattrien GEHtvrn 11 o P G Bedijs en W t