Goudsche Courant, donderdag 19 november 1868

men na deze voordngt eene coafereniie plaats gehad heeft tussclien eeu der directeuren van het uitkeerings en kansfonda en diu heer Dobbe waarin deze laatste de uitnoodiging om beeien directeuren van raad te dienen bereidwillig op zien genomen heeft VOO zoover hij z ch daartoe m staat gevoelt ea zijne bezigheden dit toelaten Burgerlijke Stand Gfboken 13 Nov Ida JohanDS Geertrciüa caden V G v n der Geest eu A bouwman 14 Mana Ehzalielh ouders H Scheer en A M vaQ der Hoev i Willemina oaders J D Everling en G van der Kemp Wilb ltuiDa Johaoaa Elizabeth ouders A de Jong en U van der het 16 Chrstina ouders van Klaveren en C J C van KooteQ Heudricus ouders G W ilaon en H bmit Clazina Maria ouders M de Jong eu M Jansen OvEKLFüEN 13 ov G Mts 30 j H J A de Jong Sm A jerster 64 j Drukkers wed Ter eer 69 j C A van Zeijleo 12 j 8 m C A kramers IJ d 1 1 M A M Montijn 10 j C H lleman 6 w de gemeente te brengen en luidende aldus De Lerkeraad miakt b kend d it de bediening van den heiligen doop voortaan met geschiedende overt eukomstig de verordeningen der nederlandsche hervormde kerk zal beschouwd worden als nietig en de kerkeraad zal weigeren om de kinderen die met gedoopt zijn lu den naam de Vaders des Zoon en di s heiligen Geesies iii de doopregisters in te schrijven De gods dienstoefening kenmerkte zich door diepe stilte die door niets hoegenaamd werd verstoord l es avonda heeft in Diligentia eeue feestelijke bijeenkomst plaats gehad waarin aan d Zaalberg twee kransen een lauwerkrans en een eikenkran werden aangeboden benevens een album wiarin de namen van allen die tot dit huldeblijk hadden medegen erkt Indien de zorg voor mond en tanden naar het oordcel van alle geneesheeren noodzakelijk en goed voor de gezondheid des menschen is en hem tegen velerlei pijn en ongemakken behoedt zoo i het pligt daartoe het beroemde en met de glansrjkste gevoliren bekroonde AnatherinMundwaSSer des heeren dr I OPP in herinnering ie brengen Geen middel werkt zoo krachtig en zeki r egen tandsteen puisten zwamacht g Ditwas verrotting m den mond en zelfs tegen scheurbuik als deze heerlijke e sence die tevens voor gezonden het zekerst preservatief tegen aJe mondziekten is Opwekkend verfrisschend den adem zuiverend werkt zij bijzonder op de tanden wier gezondheid en natuurlijke kleur bewaard en op meun hersteld wordt Zij neemt den wijnsteen de pijn in holle en bedorven kieken weg en geneest het ligt bloedende tand lee =ch 3ij alle rhumatische en zenuw kiespijn bewijst zij de spoedigste en zekerste dienst en maakt den ad m zuiver terwijl ZIJ alle schadelijke bestanddeelen uit den mond wegneemt De heilrijke werking dezer essence kan daarom aan kie pijn lijdender met genoeg worden aanbevolen Gemengde Berigten De doodstraf voor politieke misdaden is feitelijk afgeschaft m Spanje en zijne koloDi n De christenen mt Trcb sonde verhuizen in groote menigte naar den Caaca=ü3 Om de vervolging dei dagbladen te vergoe ijh eQ verzint mtn te Panja eeue zamenzwenug Id Lngeland begint bet reeds vnj sterk te ritzen Te Weeneu zal eene fransch ooatennjfc he bank rpgengt w rdta door Erlanger van iraakfort Dre fu s te Istuttg rt eo Fould te Parijs Lord Staulej betwist den roem an den hollaiuWhen behouder vau deu europeachen vrede en kent dien toe aan Enztr nd De trau chen geven blijk ddt zij het welmeenende dtspoUsraus iiarttlijk moede zijd De heer trban te Brussel directeur au éeu Grdod Central Helge is te Breda veroordeeld tot 200 frs boete wegLiia het telaat doen sertrekkea van den trem Koostndaal Breda De weerglazen in ïipanje voor pellen storm Rosaini i zalurdag te Faujs overleden heeft intü te Bui hare=t een zeer bezigen iirdstoot gevoeld De D puwe president der areeiitiju ithe republiek httft eene rede gehoudenter gunste van dt voortzetting des oorlog In Australië is een barnsteenlaag oLtdekt Een mannier die vrijwillig de politie te Rotterdam hulp aiübooJ tn b jna dood gegooid werd heeft een rijksdaalder volle f 2 ö0 ala belooniDg outvansen Bij d uitgra mg an het kanaal van Suez is men ge ooten op rotsen v aar men zand terwachtt dat eene grootemisrekening zal baren De verkoop der geestelijke i opderen in Italië heeft sedert een jaar opgebragt 691 millioen Zondag morgen is baron Rothschild ovtrledtD te Parijs Het grootste gedeelte Tan Zisitserlandligt bedolven onder dt süeeuw oor tiet lagerhuis behben zich nagenoeglOoO kandidaten opgedaan i aronder 581 tiladstoinauen Men meldtuit Rome dat de pauo zeer ongesteld is aau hoest en koorts In J ederOostenrijk i de ojingtmc eecer weerbaarheids vereenigiug verboden Een vtetsontwerp op het la er onderwij is ingediend lu Pruisen dat deeer heüft aan niemand te bevallen Ie Frankfort is plots ling grootescbsarsehte van geld onstaan en het disconto aanzienlijk verhoogd De Gatil i ordt te Pan s vervolgd wegens het verspreiden van geruchten van zamenzwerme De fransche regering heeft den pius 29 000 geweren nienw raoael gezonden waaronder 6Ö0U chassepots voor de parijsche zDiiaven en het legioen vau Ant bes Te Se illa heeft eene bezoldigde bende geweigerd zich te ontbinden en is het verzet slechts doorgeweld bedwongen De bisschop van Tonden is verheven tot aartsbisschop van Canterburv on Leust heeft Rumtoie een arsenaal gtnotmd Op tlmiiia Is geen enkele geueL shter In het fransthe gebergte Allevard I ere zijn 8000 schapen ouder de sneeuw bedolven Te Madrid verchijnt een prottstantsch dagblad dat de re ubliek aanbeveelt J abij Hitde heim zijn vele romeiD che oudheden opgegi aven waaronder velezilveren eeten dnnkschaleu ter innerlijke waarde van ver over de SOrtO thlr Een ru siseh generaal te ischnei ï ovogorod wordt beschuldigd 30 millioen kilo a zoot verduisterd te hebben Zaturdag avoudbespeurde men woelt ig en onrust m sommige wijken te Par jg In den wijnstok heeft zith ene nieuwe ziekte gtopenbaard die den wortel aantast Vergadering van den Gemeenteraad 13 November Tegenwoordig de heeren van Bergeu IJztudoorn voorzitter de Grave De notulen der vorige vergadenug werden gelezen en geirresteerd Zijn ingekomen eene dispositie van bh gedep staten houdende goedkeuring van eenrsadabesluit ter overschrijving van een po t op de begrooting not eene dispositie van hh gedep staten houdende goedkennng van de b ptwtiDg der di schutter j en mededeeliug van een lugekomeu adres van den heer Kist en dat de geopperde bezwaren met van geno xkurQ gf v igt zijii om dairom de ingezonden begrooting af te keuren not eene dispos tie van hh gedep staten houdende goedkeuring van hetraadsbtslmt tot afstand van grond aan den heer Kortenoever not eene dispositie van hh gedep staten houdende kennisgeving dnt zii goedkeuren de sobsidien Terleeud aan de nstellmgen van weldadigheid not pene dispositie van hh gedep staten hondeode goedkeuring van deafen overschrijving van poste op de begroeting mjt eeue dispositie van hh edep staten houdende goedkeuring van 3e gemeentertkeuiug ovc 1 I7 not eeue missive van de commissie over de muziekschool houdende roostervan aftreding waaruit blijkt dat aan de beurt vai aftreding is de heervan Gennep en aanbieding van een tweetal ter aanbeveling hesttande uit de hh van Gennep en Schooneveld ter visie eene missive van do gezondheids commissie houdende kennisgeving dat aan de heurt van aftreding is de beer dr de Kauter die benevens denhter dr Gaodvuurder weder wordt aanbevolen ter viSie eeu adres van T Ies c s stadsdiepers verzoekende op de bestaande voorwaarden gecontinueerd te worden wordt gesteld n handen van de commissie van abncage een adres van J de Brnin verzoekende verlenging der huur van een stukje grond in de Kruidenierstraat tegen ƒ 3 in het jaar gestt t m hai den van B en W een adres van de 14 bulpondervMj7ers der openb scholen verzoekende om duurte van kvensmiddelen enz vrhooging van traktement gesteld in handen van B en W Door den voorzitter wordt kennia gegeven dat zun uitgeloot twee obligatien ieder groot ƒ 1000 7ijnde no 26 en 4tf 1 Aan de orde is een voorstel van B en tot het beschikbaarstellen van gelden ter bestrijding der ten vai beplanimg van denhoogen Schieland cben Zeedijk In verband hiermede wordt geleaen eene missive van dijkgraaf ea hoogbeemradLO van bcLieland houdende voorwaarden en bepalingLO dezer beplanting en voorgesteld disponibel te stellen f 1800 als f 1200 voor de eerste beplanting en f GOÜ om t q m te boeten tot 87U wordt goedgekeurd 2 NN ordt goedgekeurd ecu voorstel van B en AV tot het voor dn jaren in het openbaar verhuren van eenige perceelen land en gia gewas 3 Eeo adres van de bh A de Jong en Zoon tot het voor dne jaar verlengen van de huur vau eeu gedeelte der gratbt am den katteusmgel Na eemge discussie en gemaakte aanmerkingen wordt de afdoening ovLrgeliteu aan B en W om namelijk de huur te verlengen voor een jmr Eene missive van mej van Eijk houdende verzoek tegen jan offebr DPI oLtslag ih hulponderwijzeres aan de openb school voor jongejufvrouwtn eu wordt dit ontslag eervol verietnd Een voorstel tot vist teil ing van een suppletoir kohier groot f 356 l l der plaatselijke directe belasting daar er geene reclames tegpo zijn ingekomen wordt het kohier vastgesteld Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering ingezonden Verleden woensdag avond hielden in de sociëteit 0ns Genoegen de alhier bestaande eden van het Levdsche uilkeeriugs en kansfonds en andere genoodigden eene vergadering waarin de heer Dobbe arrondis ements ijl er alh er eene voordragt hield over levensverzekeringen I e spreker begon met de opmerking dat hier te lande ioo velen deelnemen in een begrafenisfonds yonder zekerheid te hebben van na te aten waarvoor zij verzekerd zijn of ook zonder te onderzoeken of ZIJ meer betalen dan de verzekering w ard is Vervolgens overgaande tot de be chonwing van de gronden vtu de leer der levensverzekeringen toonde hij aan dat alleen fondsen met vaste ïoornitbepaalde en op de sterfletafels gegronde premien duurzaam kunnen zijn A an de verschillende berekeningen werd een voorbeeld gegeven niet om aan de uitkomsten der tarieven van eenige maatschappijen te toetsen maar alleen om eenig ins de tt ijze te leeren kennen waarop de contributien bepaald moeten norden Inzonderheid wees spreker op het nadeel van te lage cor tributien en toonde overtuigend aan dat een onderling fonds zich met stoorcnde aan de sterftenet maar geheel of gedeeltelijk steunende op een hoofdelijken omslag onmogelijk duurzaam beslaan kan Alleen dan zeide spreker k ii een fonds duurzaam zijn wanneer het onafhankelijk van tegenwoordige of toekomstige leden door de reeds ontvangen contributie al de uitkeeringen naartoe het verpligt kan wolden tot haren afloop toe op tijd volkomen kan dekken Hoofdelijke omslag kan alleen geduld worden bij fondsen met juiste tarieven in tijden van buitengewone sterfte omdat eene afwijking links van de sterftenet door eene afwijking regts later weer hersteld wordt maar hoofdelijke omslag aU fondament IS bet allerslechtste dat ooit bedacht kan worden zoo als door den tegenwoordigen toestand van sommige begrafenisfondsen kan bevestigd worden Daarna wees spreker er op dat de hooge regering illeec die fondsen goedkeurt die hunue tarieven naar de sterfletafels inriglen en daarbij alleen geleid norden door het belang der trekkender het eeuige doel waarmee een fonds opgerigt wordt en dat alzoo eeu koninklijk goedgekeurd fonds alle vertrouwra naarilig is terwijl eea fonds dat die goedkeuring niet mag verwerven geen vertrouwen verdient Vervolgens beschouwde hij meer oijzonder het Leydsche uitkeerings en kausiouds als eeu begrafenisfonds met hoogere contributie dan voor liet begrafenisgeld ooodig is en toonde aan dat het hiervoor te eel betaalde voor sommige gelukkigen inden vorm van pensioen of ntdunengeld eder teregt kwam en dat zoo men hel alleen beschounde zoo als het volgeus zijn reglement zelf beschouwd n net worden als loterij dit kansfonds voor sommigen veel beter kinsen aanbiedt dan onze staatsloterij Daarom kou hij sommigen de deelneming aanbevelen en spoorde hij de leden aan om hunne afkeuring te kennen te geven o er het hun onlangs gezonden ontwerpreglement naarin de hoofdelijke omslag o7s fea opgenomen is üit de disoussieu die verder naar aanleiding an deze voordragt plaats hadden bleek dat spr de aan vezigen overtuigd had daar dien uitgenomen een oud vriend van ttn der directeuren en de correspondent die daartoe niet uitgenoodigd werd met spreker een gemotiveerd voorstel aan de directie teekenoeu om het ontwerp in te trekken Nadat nog de grondslagen gelegd waren voor eene nadere vereenigmg scheidde men in de overtuiging den avond nuttig doorgebragt te hebben Wij mogen hier h t berigt bijvoegen cat naar wij verne Openbare Verkooping van AFBRAAK afkomstig van een voornaam Heerenhuis en b staand in zeer bruikbare Kozijnen znare Bmdtec Planken Palen Balken Hamen en Deuren alsmede van twee buitengen oon z are Stalkozijnen met Deuren en Neuten en eene zoo goed als nieuwe volledige Onderpui voor een VVmkelhuis op 2lï t ertentten De Heer en Mevrouw van AKEN betuigen hun oprechten dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het sluiten 1 bun huwelijk ondervonden Alkmvak 16 Nov 1868 Haarlem 16 November 1868 Heden overleeu Hevrouw d Weduwe SMITS Drost m den ouderdom van ruim 85 JTren Eennye kennisgeving Aan Nederlands Evangelische Christenen Wij ondergeteekenden doen bij deze een beroep op uwe kn ichtdadige hulp Het Nederlandsche ZendelmggenootSChap verkeert m zeer bekommerende geldelijke omstandigheden Het heeft groo e behoefte aan ruime bijdrigen der Christelijke liefde van min en meergegoeden Blijven die uit dan zal het reeds gedwongen tot velerlei bezuinigingen binnenslands moeten overgaan tot inkrimping en gedeeltelijke staking van zijnen toch reeds betrekkelijk kleinen arbeid in NeCrlandsch OoslIndie Nu reeds Kan het jongelingen na jarenlange voorbereiding gereed om uit te gaan niet uitzenden Nu reeds heeft het anderen die zich voor kweekelingen aanboden moeten afwijzen Komt er geene hulp dan zullen eerst de Ja VarMiSSi6 opgeheven dan de 125 Scbolen m de Minahasa gesloteu moeiei worden en eindelijk wat God verhoede het nerk gestaakt van het Genootschap dat meer dan 70 J3 ren voor Indie een zegen trachtte te ziju En dat m het rijke Nederland rijk voor een goed deel door zijne Oost Indische Kolomen En dat m Nederland elks inwoners den naam en voor een deel ook de daad hebben van groote menschei liefde En dal terwyl nog duizenden bij duizenden 10 kerkgebouw en hui gezin bidden Uw Koningrijk kome wel n etende dat in de Vaderlandsche spreuk naast ora bid J ook slaat labora werk V ij ondergeteekenden verbergen het met ofschoun wij niets willen afdingen op de pogingen van andere Zendehnggeuootschappen en Vereenigingen toch zouden nij het wegsterven van het Nederlandsche Zendeling Genootschap voor een veeg teeken des tijds houden zoo niet voor een voorteeken dat de Nederlandsche Christenheid zich het bezit dier Kolomen begint onwaardig te tooneu Gij kunt als Christenen en Is Nederlau i che Chri tencn dat wegsterven eet willen Eoemt gij met in de kennis van den Eenige Waarachtige en van Jezus Christus uw Heiland en den Heiland der nereld En zijn de Oost Indische Kolomen niCt een van ae kostelijkste talenter aan de xNederlandsohe Natie en dus ook aan u toevertrouwd om er reki nschap van te geven Toont dat gij dat wegsterven niet duldt veeleer een nieuw leven il voor dat Genootschap dat Evangelisatie Onderwijs en Beschaving vereenigd steeüj gewild heeft en nog wil Ge van het Vice olgt het voorbeeld van hen die persoonlijk reeds om hulp aangesproken ons met te leur stelden en onder nelke wy Neêrlands burgers ten Tocrbeelde met dankbaarheid leden van het Koninklijke Huis mogen tellen Te roemen is niet oorbaar maar wij vragen vrijmoedig ook op grond van den veelvuldigen arbeid en strijd en lijden die nij voor deze zaaü zonder daarvan als leden des Bestuurs eenig persoonlijk voordeel te tresken hebben verrigt en doorstaan Zet met te spoedig en te hanstig neen maar blijmoedig en volvaardig ja leder onzer zal met vreugde uwe gaven ontvangen J Cbaamihk W Fbji cken Az W T vi Gkiethüysen J C Veltcamp Helbach te Rotterdam H Hiebink te Voord L V Ledbboeb Bz J C Nededenbühq G K Niemann t Rotterdam W van Oobde x Haarlem C Plaat C W va dee Pot te Rotterdam i J Pkins te Leyden D PiJZEL te Dordrecht 3 Hekmin de Eiddek te s Gravenhage VV P ScHEüEK te Rotterdam Joinnes Tidehan te Amsterdam D H H TiJSiEN H L ViNKE D Wachteb te Rotterdam uitmakende het Hoofdbeatuur vaü het Nederlandsche Zendehnggenootschap LEESBIBUOTHEEE der Maatschappij TOT NÜT VAN T ALGEMEEN Worc geopend ZATURDAG 21 NOVEMBER a s Namens HH Commis arissen over voornoemde Bibliotheek D TFJiPSTKA Seer IEMAND een net huis op eene der fraaiste punten der Singels bewonende doch die in het belang zijner zaken zich binnen de stad moet vestigen wenscht tegen 1 Mei op eeiien goeden stand eeu logeabel HUIS met TUIN te huren M gt iemand thans binnen de stad woonachtig echter aan ee huis op een der Singels de voorkeur geven dan zoude de zaak met goedvinden der respectieve eigenaars wetiigt bij wyzp v a rudiug kunnen gevonden 7 Jcn Adres franco onder leit B B bij de Boekhandelaars i BE NTUM ZOON Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den Notans G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den JJssel op VRIJDAG den 27 NOVEMBER 1868 des voormiddags ten 10 ure ten huize van GERMT tav D M Herbergier te Stolmijk run eene BOÜW MANSWONING met Hooiberg en E r £ benevens diverge LandoriJMl in de gemeente Stolvyk in het Beijersche tezamen gront ruim 11 Bunders en eene pirtij IiAND lu dezelfde gemeente m Benedenheul ter grootte van p m 3 Bunders 75 Roeden alles breeder bij biljetten omschreven Voorschreven onroerende goederea zgn te aanvaarden als vo g die in het Beijersche wat betreft de bouwmanswomng en aanbehooien den 1 Mei en nat aangaat de landerjen den 22 February beiden des jaars 1S69 ec die in Benedenheul dadelijk ns de betaling der Kooppeuningej op 1 Februarij 1869 Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Brieven franco De internationale Jurij van de laatste Wereldtentoonstelling te Parijs heeft aan de firma Franz StOllwerCk te Keulen wegens de uit iekende kwaliteit van hare Stoom Chocoiuden de prgsmedaille toegekend De meest courante soorten dezer met roem bekende Chocoladen zijn te verkrijgen by J J VAN DES SANDEN op do Markt te Gouda