Goudsche Courant, donderdag 19 november 1868

is zoo n Karpet wcr Nou heil ie een teekening van de stad gemaakt mijnheer die wcu ik jou is laten zien of Uwes ook deukt dat er om zoo te spreken wat in de jongen zit Ik Btuur hem hierbij mijn vrouw die zeit ik zie er niks op maar dat is tegen U gezeit maar een dom mensch ik tin hem seperber Vaarwel mijn Heer de Compelement aan de Mevrouw Uwes Gouda bij Gazverlichtiiig Marktberigten Gouda 19 Nov Behalve bruine hoonen e rnim vorige prijzen opbriigten werden de andere itlen ger verkocht Ttrwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 3 0 a J Roode KI ADVERTENTIEN Openbare VrijwüUge VERKOOPING vaa p m 5 BUNDERS X JL J T 13 in i nt zii in Dtci AIBER 1 10 a ie in et Wel¥abe U Te aanvaarden Koningen op 2 Nadere inCorm ntore van den Ie iderktrk a d p VVOhNoPAG den 9 des voori iddags tea herberg Uoci EUJC bij lie betaling der Koop Fcbroarij Ss6 alien rtjn te bekoBeo te Ncuris G i SPRCUT IJnd Brieves fnMC ïalz Bors BoBboös 3C Cent per pakj UNlVLUst r l liClS ea U l VW Z DEI tegen liOhST HEESHHF n VEEKOUDHE Te vertrijr bij do Heerer C s VRECM NGEN la Vomda en HENBl BEBG te ifoerden Malz ChoTïolado is mede verknjgfaaar in pakj s vaa 40 i 60 Os 75 Cis en l 0 Aanv geB oai D ls fraoci aaa ket CePiraal Depot van JOH HOFF te A STIKOAM t oor verveiicbwf iro gewaeodiBt d J ii I ötnnenUnö GOIDA n Korember Den kiezen oor leder der kamer van koopliandel wordt herianerd de verkiezing die dingsd g aaiist den 24 de er zal plaats Wnden des morgen an 9 12 our ten raadhiiiüealhier ter verTolHngf an de vacntnren veroorzaakt door degeuone aftreding der hh U W Wesierbaan G J de Jong C B Schouten en G F van de Velde In de volgende weck zullen rich weder twee gelegenheden voordoen aan allen die onder ous aangename en nutieverpoozing liefhebben DingSiI zal onder medewerking vanjrEuphonia een concert pegeven worden door den roemvobekenden blinden pianist F van Ommeren wieu het naar jverwachten niet ontbreken zal aan een talrgk en belangste lend gehoor Donderdag zal door bet tooifel ge elschap vaaden beer Eioy Iiemaire op nieuw eene voorstelling gegevfnworden die wel greiie aanbeveling zal behoeven daar allen b tlaatstelijk gesmaakt grno te go d in het geheugen ligt Alknbewonderden wg het schoone spel van de begaafde mejufvrouwBeersmaos zoo goed door de overige tooneellisteo ondersteuid Wij ïleijen ons dat de voortdurende belangslelling van Ketpubliek ons nog uikwerf de gelegenheid l verzekeren deze crdiei 4leli ke kunstenaars te booren jHieren heeft ten raadhuize pliats gehad de opening derVijf iiisikornen inschrijvings billeltcu tot bet leveren en poo enVan ijpen boomen inschrijvers waren de hh A Schipperste N r ien P Koster K van Ne Hz T de Loos en A Oii i r cri allen te Boskoop Dï drie etrsigenoemde inscbrij fn erl ingden eeuige wijziging in de voorwaarden der aaniesteiiiiig lie vienle T de Loos had ingeschreven voor ƒ 1 32 eu Ouwerkerk voor ƒ 1363 zoodat aan laatstgenoemde deievenns is opgedragen De leden der eerste kaïtter zijn ter vergadering bijeenzeroepen legcn 26 november aJinstaaude Woensdag overleed te s Graveuhage de heer dr G Si aons lid van de tweede kimer voor het hoofdkiesdistrist üorinebem oodmiuisier van binnenlandsche zaken in de zitting der tieede kamer van woensdag heeft deminiiier van financiën e stukken overgelegd tot toelichtingvan de zaak der decora ien Na aanneming van de begrcotingvoor de gestichten Oa merschans en Veenhuizen dienst 1S69 verklaarde de minister van justitie dal de regering de voordngt voor den hoogen raad wegens een daarin ingeslopenvergissing aan de kamer terugzond om daarmee naar goedvinden te handelen De heer koorders Irok daarop zijn voorste in De vei aaering werd alsnc geschorst lot 2 ure Indeze vergadering raerdeo het woord de heeren van de Putte KoorJer Begrari van Wassenaer Fokker Gefken en de min fan Guancien r nerd door niemand ontkend dat sr doordcQ vongru mibtsier een ooregrlmaLigbeid was gescb ed doorde overscbrijt ing der uiigaaf voor IS67 en deze te brengenop de diens vau IS JS ferwgl men echter vsu de e ne zijdebierin eeo Lgt te vergeven onbeduidende feil zag door veleandere adsinistratieo gepleegd was de meening van andeieleden vee ongunstiger en verwees o a de heer v d Tuttenaar art 3 van de wet op de ministeriele verantwr rdelijkbeid Met ontwerp werd ten slotte aangenomen wt 63 tegen 3 St die der hh Koorder Haffmans en v Eoi IV aTdecIingeo van de tweede kamer jn donderdag enTrgdag vergaderd geweest en zullen ook heden bijeenkomen tot benoeming al leden der coiamitsie lot onderzoekvan het voorstel van den heer de Bosch Kemper tot herziecing van het leglemenl van ordï en J tot hei onderzoekvan verschillende wetsoutwerivr bij de kamer aat hangi als maten gewigten en stoooivterktuigen militai e pensioenen bijde laodmagti veranderingen eu in het crimiteei wetboekvoor het krijgsvolk e lande herziening der t op de leebrieven en torkKhe paspoorten geileelteiijke iovov ring derwet houdende eene nieawe regterlijke inrigting iluralisatien bekraehtigir van onderhandscben verkoop van grond langsden f Mpoorweg aiaehaSng van het zegelregt op gedrukte ttnk im CBz regt van zegel Cpiskzegel foor bandelspapierj ez tot wijziging der wet op het regt van anocewie en vanovergang bij overlijden Bij kon Iieslait van 18 dezer is aan de commissie nitde sUiea van Zoid en Xoord HolliBd lot onderzoek vankct ootwerp ietluit lot opheffing van de asibacfaten in Eijnlasd D tigiog verieead om na de sluiting der najaartvcrgaderiax vaa de atateo der beide provinciën barj werkz tamhedn voort te settea ia eeoe diofidaf te £ otterdam geboaden buitengewoneslgOMcae rergwicritig van aandeelhouders in de rotterdamschehuk i kd Toontel vau commissarissen eervol oublag aan de d recleuren waarvan drie aanblijven tot 31 maarl ten einde coirintssarissen in de gelegenheid ie siellen de zaken inmiildeU op beteren voet te repelen aangenomen met 961 tegen 12 stemmen terwijl 4 aandeel bonders zich builen stemming hiel den Voorts had er eene gedachtenwisseling plaats len ge Tolge waarvan onderscheidene panten aan hh commissarissen m bedenking iju gegeven om daarop te letten bg de door hen aangekondigde wijziging der statuten Men schrijft ons uit den Alblasserwaard dd IS nov Sedert ruim eene maand vertoonen zich in het oogloopendveel muizen en ratten Tegelijk echter neemt men tevens denal iurlyke vganden vau bovengenoemd ongedierte met namewszaU en bunsings waar en wel in grooter geial djn in jarengezien werd Het zachte weder schijnt zelfs een anderen vijandder muizen en ratten gelegenheid te geven om deze dieren tevervolgen De egel ons inlandsch stekelvarken dir reeds denwinterslaap was ingegaan heeft zich bij herhaling op nieuwvertoond iets wat hoogst zelden gebenrt Sommigen ziendaarin wel verre van eenen strengen winter de aankondig iig vooreerst althans van weinig vorst Men schrijft uit Zierikzee Het meekrapdehen zal indeze streken weldra geëindigd zijn Het saizoen is il iartoegunstig geweest De meekrap zelve dit hoofdvooribrengselvan den landbouw alhier levert bij eene uitmuntende kwuhteiteen goed beschot eu geeft vermeerdenl door den hoojpn prijs onzen landbouwers goede winsten den arbeiders veel en goedbetaald wordend werk en de mcestoven en fabrieken een levendig verlier dat men met genoegen gade i iai Uit Meppel berigt men De jagt op ganzen leiert inde waterrijke streken der naburige provincie 0 erijs el goederesultaten op de aflevering aan de poeliers alhier en te Zwolle ter verzending naar de hoUandsche gcwester geschiedt legen 1 25 il ƒ 1 50 per stuk Ofschoon deze vogels thans nog niet op t best zijn is de aftrek evenwel buitengewoon en worden er somwijlen grooie partijen gtexpediéenl Even eer is zulks met de eenden t geval die tegen 25 a 35 een Ie koop worden aangeboden en waarvan de vangst voo Ioopig voldoet Men meldt nit het eiland Voorne Het laïtste veldproduct de beeiworleleii worden of zijn thans ooi iiit eda in Hetzachte weder is oorzaak dat nog veel vee jiiitcu kciu loopen waaronder zelfs nog melkkoeijen Algetneeii hoopt men datdit nog eenigen tijd kan duren en nog meer algemeen uit menden wensch dat de boeren dezen zomer zelf zoo veel boterhebben ingemaakt dat zij genoodzaakt zullen zijn geunrenileder winter tot mindere pri pn te verknopen Het wimrrkoren staat voor het grooti gerleelte reeds boven den grond Gciaengde Berigteo Ro aiai wcJt iwgravca oo rtkcDiog faa den ïUliaanscbto Jtaat Ju Ca if fr it bbcD feai e steden groote chade gdedeo door wer lstormen IV mr t n den Vauviiu beeft zich Dog tMee kilometers verder uitfcebrcii Ja opstaod vermindert op Cuba Sedert Maaadap ligt bet ya vut oütiom KrooD6ïd In ï j oje g at mea vnjuilligers orgaoisereo Delamatir e ïs grheel Viodsch geworden De ge oaalbeIa9tiDg i in Italië 62 s mniioen i opb ngea in het jaar De cne Ucben hebben met htJp der cbineacbe regtnng de stad Tscboo acbi ceo sterk ¥ erft haoscht zerruorerauest ua ier dagt o tnjüeoa veraicsterü oototaiitetd en aia de Cbipezeo oïergeïeverd De keizer tan Roeland beeft lu OOO zilveren roeUU gciicbonkeii toot de ioternattoDale teulo instelling vüü land eo tuiDbouw in Mei 1869 te Pcteubarg liet bezuinigde oostenri kschebbdgct levert nog altijd eea tekort op rac 15 miUioru Proisen heeft de note gewaarborgd tao ca JOï mtlitoeo thlr in 13 fpoorwegoodernemiDfXD Men veroatrost iicb te tisastricbt oter ét brog over da Maaa die ID geraar vao instorteu zon tericeerea Generaal Alata Ben Ynji gn ot 8a e icr aa Nicban cd barbirr van o hcy mn Tunis is iaoagen Je vallpn gevac cn genomen en ao zjjn goed beroofd IV eng bank heeft bet disconto verhoogd t t 2 pCt Hrdcn zondag herdenkt prof Knepen te Lerden den hondfirdrten verjaardag der geboorte anSchlcieriDacber Do j eatelijke goederen lijn geBecnlariseerd m Ruccnie Bij de onjoittheden lyn nu oniTirelmatigbrdru gekomen Al loete wowden voor kwade dinnn Croatsc eo Hon srye zijn veraocod Deporte wil t en tie lente 100 000 man bijeenbrengen aan den Donau De partij der Con iIiaDtefl is in twee ooderdeclen getphtst elk v tn eenprrsoon Te Keolcn tyo twee aardachoLken waargmomer De arbeid van troowen en mcisges in de n i nen van bileaia ib verboden van I Jannanj c k af By het niscbe leger beersebt groote bedn igbeid Ingezonden Mijn Heer van de Krant Mijn jongen den 2 want den onste is kleermaker heit veu lieffebberij in teekeoen als ie maar een p mpiertje magtir kan worden dan is het zijn om het vol t teekeneo N on won ik om zoo graag schilder laten worde ajc hij praat me sltijd van die vemame Routehï acnildcrs die Lier voor jaren motten geweest zijn hy notaat ze de Karpetten gelcof iï en teit dan altijd vader te t ie wie weet of ik dan ook oog niet Haarlem 16 Nove r er 1868 l Heden ove iced Me roow de Weduwe SMITS UfTST i n den onderdom van ruim ö5 jaren Eeniye tenm jmnff I Openbare Verknoping vai AFBRAAK afkomstig van een voornaam Heerenhuis en bestsande i zeer bruikbare Kozijnen zware Bi dten Planken Palen Balken Ramen en Lkhren alsmede van twee buitengewoon zwar Sulkozijneu met Deuren en Neuten en eene zoo goed als nieuwe volledige Onderpni voor een Winkelhuis op VRIJDAG 27 XOVE I EK 1858 s morgens half 10 uur te Jlauitrer t ten overstaan van den Notaris J G BROUWKE NIJHOFK aldaar Openbare Vrijwillige VERKOOPING tPn overstaan van den Notaris G J SPEUIJT residerende te OuJerttri aaa den LJifd op VEUDAG den 27 NOVEMBER 186S de voormiddags ten 10 nre ten huize van GEREIT va DAM Herbergier te Stolic jk van eene BOÜW MANSWONING met Hooiberg en Erf benevens diverse Landerijen in de gemeente Stoiicijk in het Beijersche tezamen groot ruim 11 Bunders en eene partij LAND in dezelfdi gemeente ia Benedeiiheul ter groois van p m 3 Bunders 75 Roeden allis breeder bij biijettsn omschreveo Voorschrevea onroerende goederen zijn te aanvaarden als c l liia in hel Beijerschc wat belre e bouwmanswoning en aanbehocren den 1 Mei ea wat aangaat de Izt iderwa Jen 22 Febroarij beiden des jaar 1869 en die in Benedenheal dadelijk os de betaling der Kooppenningen op 1 Fehruarij 1869 Nadere informatie zgo ii bekomen ten kantore van geiioemdec Notaris BriercD franco ƒ 350 Zecuwsche per mud ƒ 10 11 CO Boa S i ƒ 9 35 Gerst 6 25 a 7 50 Haver ƒ 4 50 ü 5 ÖÜ Boekweit Fiansche per 2100 kilo ƒ 240 s ƒ 250 Noordbr ƒ 260 ii ƒ 275 Brcine boonen 12 a 13 75 De veemarkt met goeden aanvoer de handel vlug magere varkens en biggeu alsmede schapen vlug vette varken van 25 a 29 cents per 5 ons Kaas ging vlug weg van ƒ 26 a 32 Goebüter 1 4t a ƒ 1 54 Weiboter 1 24 a ƒ 1 34 Burgerlijke Stand GOUDA GrsoKEM 17 Nov Gerardiu £ Il ertiis FnneÏBcoft oaden T H Kabel en C C G P de Korte 18 Johanna ooder C C Kakoiiw en U Smient 18 Fram ooders C HnUt ea IJ PaMemier Coraelis Wilhflran oodtrs P Bosman en M Jiske Jscobos oafai C vu der Kleijn en A Schorel Otibleden 16 oi K Veenlnis O j 17 C Genitaal 8 j 19 P Prinseoberg S w o iiT n 18 Nov W I lustra en H Manschot OPENBARE VERKOOPING op DONDERDAG den 3 DECEMBER 1SC8 des voormiddags ten elf ore in het Ijogement de V auw aau de Markt van een HUIS STAL en ERF staande en ii seude aan btt aagpad te Gouda wijk Q N 5G met hst medegebruik van een gang EE PERCEEL met de M E S T S T A A L welke laarvoor ligt liggende aan bet Jaagpad te 3roek groot 2 Bnnderï O a eJen 3 5 Zllen lirie Iluizeo en Erven aan do Bleekerïsitigel te Oo da wijk E N 6 67 en 68 en eea HUIS 6X1 ERF 1 de Robaarsteeg te C Ja wijl M N SO Nadere i dichtiagen zi n e bekoEifn teu kantore van den Notaris W J FOETUÏJN DROIGLEEVEE e Gotula Opeabare Verkooplag te ilamtreckt op VRl PAG 13 DEt KMBEE 1858 les voormiu t ten e ü w van eene BOUWMAMS WONING vlak bij he Dorp roet ruii 7 Bun dors W£i KOOI BOIIW e BOOMGAARDLANDteflii r il een HUIS fr n bewoond a daar en een WOONHUIS aan de Karoemelksioot U S lOi te Gouda De Huuru zijn b j de week verbnunl rri half April te aanvaarden hel Land is ri Hlfhjk te aanvaarden Breeder b j biljetten terwijl nadere in lichiiag geeft de Vouris J G BROU WEE NUHOFP e BaatlmU Kaliaansch Boekhouden Eea JONGMENSCH weoschtmde in bovengïi oemd 3k zoowel praktiSCh ais theoretiSCll onderwas te ontvangen verzoekt degenen die bekwaamheid en genegenheid daartoe bebben banna opgaven v n prlJB en VXr met fretxa brieven te adresseren ouder het motto Italiaanach boeUioudfin asD a QUANT Kleiweg te Gouda j I M 4 Zoudag 22 lyiovember flS®8 Uitgave van K BRINKMAN Lamgt Tttmdewtf D D 60 Openbare Vrijwillige VERKOOPING ti f i verir osmg op W UKNS den NOVEMHU 1 eu hj g en combinatie op WOl NS1 C 2 I K K IBEE lS6b beide lUgea oonniild igs len 10 ore in de h jo iifmk VVfTLV tgrN V umdmk van Twee kaj izale BOUW MANSVOiMlNGEN en erder n vKjnn benevens diverge LANDERIJEN grooiendeels Wei en Hooilandl staande eu gelegen in de gemrente Uoudrrak te zamcn groot p m 67 i iii ders b van 6011 HUIS ingcrigt lot twee woningen alsoieile eeo stuk BOOISgaard en Bouwland in drrriliie gemeente e Van tWee HUIZEN waarvan ven ingerigt tot mee oiiingen i meile aldaar rn d VKJX eene partÜ HOOILAND gelegen in de gemtenie ItnJrrkrrk tt d IJtscl in den poiiler it Nitse groot ruim 2 Bunders 46 Roedes I eu zulks in zoodanige percelen als oaschreven zijn in gedrukte boekjes welke op gefrankeerde aanvragen kosleloos ie verkrijgen zijn ten kantoren van na ic noemen Notarissen en aau de adressen ia de aangeplakte biljetten vermrbl Te aanvaarden de BoowmaDtwoBiif gen en aanbehooren dro 1 Mei en di daarbij behoorende Landerijen en 1 Ja noarij 1569 de Haitm letters h eo e vermeld den Mei 1869 eu het Bonw M laad letter i bedoeld Isiaede bet Lasd ea letter d vermeld den ÏS Fehrnarü 18 Voorts zullco op den DECEMBER 136S oa afloop van voormelde erkooptE nog ia het openbaar oai conUml grU wor IdcB vtrkocht 22 stuks opgaande WUgenboomen tuande op hn vaa eene der boowmanswoningen Nadere informilieD iga te verkrijgeo Jteu kantorcii van de Kotartsaen G SPBÜIJT te Ometrktrk afi Jéod H J CAMBIER VAN NOOTEli t Ijupik Brieveii ftaoto B Ufakte A BUMillAV es O Hooge Gouwe C 156 T r W BOER ONTVANGEN IT A AI ZKE CHiar ES II alle s rlvls au de Iieroemi ste Fabrieken voor lii i r U n en liui hondeüjk gcbniilt ala GROVER t BAKER LINCOLN HOWE WHEELER WILSON SINGER C CLEMENS MULLER ENZ Een en tweedraads Hand Machines van af 30 Allen driejarige fturanlic en gratis ondcrrigt MACHINEOLIE G REX NA ALDEX en ZI IDE steeds voorhanden Ie ie DEÏ rÏGSTE JAAR isee IT A VNMUElilGiNG EN BEVORDERING DER S HWNF KUNSTEN IN Isi h l FrR XaAJSOD I COEOCKKEIRD DOOB t M Di kDMNIS DEK XEDKSl 4 DE V Elk oadcel van Tien Galden TtsR recbt op ten Esem ar van Ue KU t ST KBONIJk eo Viet Loleo in de Lolerij van Kunstwerken enz TWEE GULDEN TUFTIG GEMTS ge ea du ceo iau in de oting die voor l ral bestaan uit Tm melbl g i eren MILIEU it TABLK met TWl E 1 2ÜITS I A i v nit Ï koainkl e tabriek as iilvenri en goar ra werken vio i M tAN Kempls i VoMKkola Z Vqr l iB g Ii UIJKN en TEKKKVL oEN van de beate Neder t i ijs daaatt T i M lCR is étui ait de bbriek tran de Ilcereo z7 KiiUJUsan fc Zuu iselo Ü 1 tt cxesp u cca ALBUM vui I llOTtXiRAI IilEN naar teekeniogen J idibclM Meesters opzrtlrtgk voor dit doel vervaardigd door den Heer EtvtCB photognaf van Z M dro kuniog te s iravrnbage i Zee exenpbini ccmt cfarooolithograph ie oaer d AVONDSCIIOÜL van G Doc T aalf cxeapl ler ckiomo litbographie naar den OFFICIEK van Rr MHSANUT Hoodeid vgftig KAVCRtN OP STAAL HET BREISTEBÏJK u r im Uk uj door i V K Ea Drie fcoBderd divcne AKTKLES de LU E BOEK en PI A VTWERKEN enz TE ZAMEN DUS BÜIM VIJF IIO XDERD PRIJZEIV i Ecaa htcedeie oaschrtjving der pnjcen die in verschillende steden dei vaderlaods werden lmlooogr leld zal later wnnlrn medegedeeld r iWiSTKROHIJK mtgr rrrn trr xinmordiqinQ rn brvordrrinQ der ïchoonr iiunfirn onder Fejactie van T Wl KTRilEENE Wx en met medewerking van de beste Nedrrlandsehe Auteurs ea Dichters De Konstkraoijk bevat jaarlijks Vier en Twintig gravuren of lithognphiea naar tchiiderijen of teekeniagcD van de beiie mecMera en Vier ca Tivintig velleo drukt IB gnat piaehiferaual Tcnienl aet oonpiaDkelyke Hostgiavurea De Awinatï tol oe d ig hig n Wvocderin vaa Scboaoe Kiuul bcvlt stdert karr nprirktiif 4nk n ene aitphmde diclr siag fv ikt acuKtilijk gilal Isostwcrkni isn NnicrbaJa c aRM n hvlofaqke martWv r UB der N dnluiaM lw kaasliBdmnc bciwe eeae mtwattt fiat ca hoekwii liea kaaen aaaksafea ca ader Mtx Mra verapnid Door de aUg vc der kaartkraaijk beeft iq kiackllf hjcnir pa tol bel karvkrn aa kaattkeaai ra kanttiia la iMdcftttd la Wi Tc a la a dscW bjd rhnflra awdt aKt M i dea aitpvc npnikca Jt z Door de iplilsing der aandeeleo in gedcellen van Twee Gulden Vijftig ents S al ongetwijfeld de deeioeming in alle klassen der maatjchappg nog i inroerkelijk q vermeerderd en bair doel krachtig bevonleni worden Lcti e 1 A W SLITHOFP De hoeder eener Serie vin Vier I oteo of rij d e zich tot het nemen B zulx eese Serie vertenigi gebben ontvangen bovendien een eiempisar v m de DvM Coaraat enebijat des Dosdodags Zaadags U dr d fnsckiedt de aitpra du avaads te nma De prtji prr dm auudca il i raacap aoM K iS Advcrtealwa vaa 1 4 rqceU tot desBidJain i are graotvne laoetea üür 10 ure lasataadcn tya jC e5 Kennisgeving BUBGBMEESTKR eo WETHOUDERS van Uoada brengen ter keoaia va i hen wien zulks zoude mogen asngaan dat tot aflosaing van de byzondete geldireoingen lo dato 31 r rceffibr 185S eu 31 Deoembcr H59 zijn uilgeloot de ncnmer x ea 4a bedrageode te UB n iOOU aan otil iieB ten laste dezer gemeente eo worden de honden ma gelegde obligaliea opgeroepen om tieh os den 3l Uia Deeember aaaHaandc dea voormiddags tataehen 9 a It are te vervoegen ten kaatore van den gemren aDtvaager alhier len einde legen overgifte vau de r gatieo met de niet verschenen coupons bet bed g i obligatieo en de daarop tot dien dag venchaldigde iatereaseo te ontvangen zullende na dien tgd geeoe renten meer vardeo te goed gedaao Goiua den 17 November 1868 Burgemeester eo Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOüLEEVER FORTÜIJN v BEUGEN IJZENDOORN Overzigl GOI DA SI Noteaibcr De engclsche verkieziugen zijn in liberalen zin uitrevallen Het ministerie i in de minderheid en Gladalone zal weldra aaa het hoofd van een nienw mibislerie optreden En of na bH hoogerbois langer of korter tegensund biede de iersche staatskerk zal opgcbevai wordea Die vuhieriBgea tgo ook Dt ali gewoonlijk gepuard gecaan mat meer of minder hevige oploopen en oproerigbedeo Ta Bristol heeft het gemeen ge elderargeu gepleegd zeUi huizes geplunderd en eene schade aaogerigt die op 180 000 wordt begroot Elden heeft de miliisiie magl bet voik aiteen gedreven Dit zijn voorfaijdrgveude wolken en de oorzaak ligt in de mwheid der mindere standen die slechts wcggeiiooMU kaa wordea door duarlaam goed nationaal onderwijs Het nieuwe parlement tal een aantal nieuwe mannen op het staatstooneel roepen die betield door het beginsel vau den voomitgang Éngetanda nem zullen verhoogen eu zijne weldadigt Iracbl sterken Ier b vorderipg vso de sigemeeoe belaugen der meoschbeid Bg deu gunstige uilkomst va len lich enkele lelcnraldliagen l e beroem Ie Staart Mill is te Weslieinsler gevallen Bij de verkiezing ir de citjr van Londen aar vier ledeo gekozen werden en ieuer sleci ts op drie mogt siemmeti is ds b r Ruthschild gevallen cet eea leer gering ve ichil Maar deze mislukking is van gvringe beteekmis bij Ai wexcotlijke zege nul van het go e beginsel Ui SfBiije zijn dt r cnv ige peruchien niet beveiligd wel is hier en daar ecnig erirt maar de algriaeene tuesUnd is zeer bevredigend iV hoadng des volks is bewonderenswaardig SU geefi werke qk groad lol eiiroiwen Nog allgd dntt da mx twashsa m aai t h i i oa i publ ek Olozaga eu de aaacBKikBU hooléMi iwikmm riA mt na OMiehia Moar i bifMkingen uh t Zm liu hebben maken hel twgiela htig of wg het wsl eene monarchie toodea aoemes De m nar lie waarvoor wg wille siemmea i ii a deze liberalen is die eike bet regt des volks ala eginM eerbiedigt bckiacRiigd wordt door algeaKroe siemming de aaoarhouwa li e sitdrokkiog is der bauoaal oovervioiieit eu omgeven is daar lie volksvrghcdas mei eea wooni die de oiidrukkiag ii ao de regten der borger net koogsta ia H staal waaraaa alle iostetlio Ten eo elk gezag ondetfrnehikt mueien tga los loadeu aKe puhiüteioai wel bgaa mocarcbaleu kunnca heelaa Het caheurt mecrouilea dat ds aaaa taagcr dasrt daa het wezen Zoo apraoki mmt ia S gsttad aeg aiigd van tories en whiga Zoo behield mea tt PoH aea aaiMfcoeiay tot ïïbeei ardrte fao ni D geroepen aen b koaingsi voor goe f was vamieii i Zoo las men oen Ifd lai g op i s fca sebe munt aas de eene zijde re iif e en aM de aodsra pipeNar De fqia der Advettvotit va e W na rtffsls aet i e p ma bet it t 8 C a aar dfcea ngd daaitevea 19 Ccai B i ga eTaiter ee W jHlv atc Het romeinsche keixarr brhir aag de irpahlihrinwbi vormen Dat dan Spaoia d s oaam hefcoode vaa laaia rj ter gl getatentiett ïtr mtu zg det facstsun lu Fraak ia mrijlmi eeo woord ea cce naam éaamg ia bM ezea IMl getaigeo de dwate vervolgiogco lagca de dagbladen Hoe kan men by mogelijkheid leu goeds nrwaabisa van maatregelen die vrrbiiieriag moetea wekken Wia ia ai itti meent dat een voik als de Fraaachea daamam door ia bedwang kaa gehouiles wordea Eageland vroeger daatlfgea iageonmci loade na ias met Ftankrgk m bet initiatierwillen aemer het hoolddoci raa peoing liet engelseh miRiatcrie lal aiet lang gtMtg levca om er veel aap te doen De ernst vaa dea krucr ba iet gioot lijn geweld is tga groadaiag ea het leger ia im enUart dar vorsten de nmp der volkea ea het verderf vaa da H aehappij De hoop is gering op de vreedumc u ei wikkclingeB ea al deinst men terug voor de delijkheid om deu oorlog te begiocca hel geweld ari eea einde koaaea aukea aaa al wat ait geweld 0uttcnUn Londra 18 Nav Te Boltoa Bristol Bel al oa Coik hebben bij de verkiezingen ingengddbedea plaats gcbmi Vda aersonen rijn geaood Te Bristol heeft de vo VsaflOBf nlm halzen bestormd es voor oogeveer t It OOO aaa aaMMmaaai eemield Tot aa toe zga f 10 IBwralc ea O u wiinim kaadidaica verkozen t it lerUod is tot uof loc skehla da uitslag vaa elf distrieleti bekend Te Newport in Moniaeoihshiie is eeo oproer aitgcbrakea er gelegeuheid van de verkieziogca De troef sa hebben eeaaitral gedaaa op het volk éta petaooB is gedood vctiohcidese liedea zgn vsarlgk gekwei De orde is kentcld De aitslitg der vohieiingm ia de city is als volgt gekomi de liberale kandidaten tioschea met 8S10 Cnwfcrf StSS Lawrence met CZIS ea de eoaii i vatieve fcaadidaat BcU et 6130 stemmen De oonaervaiievea hebbea bg de vcffcieziag de te bevochten t Liverpool Ljron rn Soatbampioa de Ubetalea IrDsvoaport Rochester ea Chelsea Milacr Gibsoa lend de aedstlaag te Ashtoo 19 Nov De resaliaSe dar verfciezwpca tfa tot aogtoe at 247 liberalea ea 129 ooase Yalie ea gckoiea fa A fan tgn S7 piaataeo saogeaooneo doür de libcfalea i roexer conservatieven gekozen werdea ea 16 door de eai ealieven die vroeger liberalen afvsardigdea voorts £ 7 ai setcis waarvan 21 door de uberalcd en S dcor de aoaaerva lieven bezet zgn De liberstea zga dus let aog toe op da Dieuwe zetels 17 en voorts op de o de zateb 11 dal is tt stemmen iu t geheel vooruit Caaa Mea barift ait ie I 4k J a haar BehaTler Oalfcx be t in eeo aaaspnak te Piltsbaig verfclaaed dst da ain d iliek ren politiek is van vrgbeid en bss rhum iag vaat Tegen de vetkiciing vaa den heer Uolbaiia ia dak auiu NeoYorh tal bezwaar gemaakt wordea ab I ada mt aadriegelgke middelea v eitngm Te Ssvaaaab waait om iaval van rcpahiikeiasahe acgers gevrend Da aaaiicrigka dsanwiteo e jebeu da Mbadtag vaa den hear Mae Oaliaefc O Nov Het laialtsit der vaihijaagM ia tbaa dat er tSS liberalea ea IM aoaservsiievea s a st i fca as a Parijs 18 Nov Da Moaitmir Jeail ia aaa b slia m la dal bigkcus da telegratsabe bailee ar de oaeaaama s spsaaMhe stsden aeowd ie da hoeUsmd sla ia da fmmaoi nM Ugf heenchen Het Joanai de Pt is m ia badag jiiiwi mm hati Uag tot da aak dar iaaebrgviBg Baadis K