Goudsche Courant, donderdag 26 november 1868

1868 Donderdag 26 November W 095 OOUDSCHE COURAITT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg I 60 i op de OÖSTHAVEN ie GOL DA Buitengewone Voorstelling OF DONDERDAG den 26 NOVEMBEE 1868 Ie geven door het VLAAMSCH NATIONAAL TOONEELGEZELSCHAP van ANTWERPEN onder Directie Tan den Heer EIiOLr LEMAIRE met medewerking van Mejufvrouw isBsmiBtj BEERSMANS f Blijspel met lang in één Bedrijf BLINDE VALERIA beroemd drama van E Scbibe Tan de Fransche Academie in 3 Bedrijven EN GE OLGD DOOK 99 Beesten en een Boer Klochtsp i roet 7ang in één Bedrijf Aancang der Voorstelling 7 uur Bureau geopend 6 uur 1 Bang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Bij den kastelein der Sociëteit ligt eene lijst ter inteekening De loting der plaatsen zal voor UH Inteekeoaren plaats hebben op Woensdag den 25 Nmember 1868 des morgens te 10 oren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 uren Lokaal Nut en Vermaak op de OOSTH WEN ie GOUDA op DINGSDAG den 24 NOVEMBER 1868 te given door den Heer F van Ommereii blinde Pianist met welwillen e medewerking van het Mnziekgezehchap EUPHONI onder Directie van den Heer J KWAST waarop door den Concertgever ten gehoore zullen worden gebragt Fanuisie op de Cavatine uit de Opera AnnaBoleoa Dühler Introductie Variatienen Ronde Finale nit de Pirate Kalkbrenner F intaisie uit de Hugenoten Thalberg Concertstnk Weber Fantaisie BriUaute opgedragen aan H M de Koningin der Ne landeo F v Ommeren Aanvang tenu TVs i Bureau zul geopend zqn tec ö j ore Prijzen der plaatsen 1 Bang 60 Cts S Ring 30 Cis cdcrijkfrsuamer de OÖoud ibtoem TWEEDE VOORSTELLING op MAANDAG 23 NOV in het Lokaal Tivou aanvang te 7 uur NAAR AnERKA Blijspel in 3 Bedreven VOOKAF Het doode Paard van W J Hofdijk Bij den Heer P v OUDSHOORN zijn voor de leden Dameskaarljes verkrijgbaar a 25 CVcls en Toegangkaarten voor NietLeden a 50 Cents de Persoon De Ondergeteekende neemt de vrijheid zjjne geëerde Stadgeiiooten bekend te maken dat hij het voornemen heeft om op Vrijdag Avond 27 November a s van 8 10 ure in de zaal der Sociëteit ONS GENOEtjEN onderwijs te geven iu het DANSEN en bepaaldelijk tol het aanleeren der Quadrille LES LANCIERS alsmede van de Quadrille L ALLIaNCE welke geheel nieuw ziju De prijs per les is gesteld voor Heeren 30 Centen voor Dames 20 Centen Vier lessen zullen tot het aauleeren voldoende zijn en beide quadrillen zullen gedanst worden op het aanstaande bal in de Sociëteit Ons Genoegen De Heeren en Dames die van deze gelegenheid wenschen gebruik te maken worden beleefdelijk uitgeuoodigd om zich vóór Vrijdag aan te melden bij den on lergeleekendeu P KOOZESTRATEN Balletmeeiter Men vraagt EEN LETTERZETTERSJONGMAATJE alsmede EEN LOOPKNECHT of LOOPJONGEN Salaris naar geschiktheid Adres franco onder letters P C of in persoon bij A BRINKMAN Boekhandelaar alhier pf JTfdcrl Uereenigingroor J iracl Afd GOUDA hoopt zoo de Heer wil op a s Woensdag 25 November openbare bidstond te bonden in het Lokaal op de Peperstraat des avonds ten 7 uur Voorganger D MIDDEL Toegang vrij De Israëlieten worden hiertoe dringenduitgenoodigd Namens het Bestuur MEN VERLANGT EENE KIPERIIEID om dadelijk in dienst te treden van goede getuigenissen voorzien Adres bij den Boekverkooper A BRINKMAN De Consumenten van de Stollwerck sche Borst Bon bonS wordei wegens de veelvuldige nabootsing der verpakking welke zich zelfs groole firma s veroorlooven op de volle naam en zegelversluiting der pakjes opmerkzaam gemaakt Goedkoope MUZIEK voor PIANO Vitgave mn F KOKSMA te Traneker Dépóthmder A BRINKMAN te Gouda Baumfelder Fantaisie de salon sur Romeo rt Juliette ƒ O 50 Gounod Walzer aus Faust f 40 Jungmann Heimweh Melodie 0 20 Sehnsncht Melodie 0 40 Gloctchenspiel Tonstnck O 40 Ketterer Galop de bravoure 0 60 Krup Abtndgebet 0 30 Ein Tag lu den Tyroler Alpen 0 50 Mayer Romanc italimne 0 40 Parlow Enclume Polka 0 30 Ravina op 13 Nocturne 040 Richards Marie Nocturne 0 50 Rubinstein Marche Turque 0 30 Compleie Catalogussen GRATIS Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogeu nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door liet bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij elke wassching der oogieden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeereo zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken il dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand Ie zien d t letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dal de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantomelanus OOGEIVWATER en gij znlt u beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKEB Leyden J H KELLER w wagenstr Rotterdam H V D CRIENDT Leuveuhaven n H v D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCHODTENS SCHLÜTEB Oostmolenstraat J J GROEN HUIZEN 0 Uinxht en meer bekende Depots in ons rijk Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag snio gens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op pelyke dagen n middags 2 uren Dagelijks Retourkaarte Boekdrukkcrij vau A BRINKMAN Deze Tourant verschijnt des Donderdags en Zondajrs In de ytad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcprijspe drie maanden is 2 francop post fi 23 Advertcntieu vau 1 C rejjeU tot des middass ten 12 ure grootere moeten vóór lU ure ingezonden zijn öiütenUnïJ Londen 22 Nov Men verzekert uit New Tork dat Grant aan de correspondenten der dagbladen kennis heeft gegeven dat hij strikt uitvoering zou geven aan de wetten van het congres zonder zijn persoonlijke inzigten in aanmerking te nemen Het resultaat der stemming in Missouri betreffende de amendering der staatsgrondwet en de instelling van bet slemregt der negers is nog niet afgeloopen doch voor zoover bekend schijnt de stemming afwijzend te zullen uitvallen Eene raming van den katoenoogst geeft vermeerdering aan Het britache parlement telt 658 leden Tot dusver zijnS21 vertegenwoordigers gekozen zijnde 330 liberalen en 191 conservatieven Drogheda in Ierland is het tooneel geweest van een hevigen strijd Het opgewoniien gemeen heeft aan het spoorwegstation deu spoortrein aangevallen welke de verkiezingsagen ten der conservatieven van Dublin aanbragt De strijd waszoo hevig dat vijftig gewonden door den trein naar Dublinzijn teruggebragt Het was onmogelijk hen in Drogheda tedoen verplegen 24 Nov Gisteren zijn 25 conservatieven en 15 liberalengekozen waardoor de vooruitgang der liberalen tot 30 wordtterug gebragt De heer Gladstone is niet gekozen in South West Lancashire Parijs 23 Nov De Sii cle bevat eene depêche uit Barcelona van 22 november meldende dat de groole meerderheid der bewoners van die stad zich door het orgaan der clubs verklaart voor de feiler itieve republiek en tegen de soalilie der unionisten progressisten en de democratische fractie Uit Angoulème wordt berigt dat e heer Joubert met17 690 stemmen tot lid van het wetgevend ligcbaam is verkozen op den heer Bodet zijn uitgebragt 13 528 stemmen Men verzekert dat het gouvernement heeft afgezien van Ike gedachte aan bemoeijing met de spaansche aangelegenheden Als dat waar is dan zou het gouvernement daarin zeer verstandiï handelen want elke comoinatie waaraan het zijne ondersteuning mogt verleenen zou altoos in Spanje gevaar loopen van te mislukken Het Journal des Débats geeft een beredeneerd uittrekselvan een manifest da door het repuhiiekeinsch comité vanMadrid aan het spaausehe volk is uitgevaardigd Evenzeer alshet Journal des Débats het stuk te lang acht om het in zijngeheel over te nemen kunnen wij ook onzen lezers het genotvan de volledige lezing van dit stuk niet geven doch van denanderen kant meenen wij hun die ook gerust te kunnen besparen Want hpt stuk is als de meesten van dien aard zeer wijdloopig en op vele punten nevelachtig en vaag Hetbegint met de eerlijke erkenning dat met den val der koningin een aantal der bekwaamsten en welsprekendsten vande republikeinsche partij in Spanje afgevallen zijn Het zonden registci van den moiiarchalen regeringsvorm luidt volgens den heer Orense eu zijne vrienden die het manifest hebben uitgevaardigd aldus Het is eene instelling die zoo onregtvaardig en ongerijmd is dat daar waar zij bestaat zij alleen beslaüt ten einde sommige voorreglen en ongeregtigheden te handhaven Zoo dient zij in Engeland tot niets ander dan om de meest trotsche van alle aristocratien en aanmatigendste van alle kerken in stand te houden in Portugal om het overwigt van Engeland over dit land te beBteudigen in België om het land aan den leiband vau Frankrijk t houden in Griekenland om t en rnssisohen invloed te handhaven in Brazilië en in de andere landen d r nieuwe wereld om het schandaal der slavernij en de misdaden van den slavenhandel in de hand te werken Berlijn 23 Nov Ilet huis der afgevaardigden heeft zich heden zonder beraadslagingen vereenigd met het gewijzigde De prijs der AdTerlentien van één tot les regeiö met inbrgrip aH Itet zegel is 80 Cent voor flki n regel daarUuveo 10 Cent limtengoiftoue letters wordej berekend naar plaat ruimte rijnsoheepvaart verdrag tussc uen l ruisen Baden Beijeren Frankrijk Hessen en Nederland op 17 oct jl gesloten MunChen 23 Nov De regering heeft den heer voo Giese gezant bij de hoven van Nederland en België op zija verzoek uit die betrekking ontslagen en hem ter beschikking van den minister van buitenl zaken gesteld Weenen si Nov Het roode boek bevat 139 stukken waarouder 1 over de i o rd sleeswijt3che kwestie 2 over het spaansche en omstreeks 100 over het oostersche vraagstuk Te Laibüch heeft de constitutionuele vereeniging besloten een adres aan den rijksraad te zenden om reglstreeksehc verkiezing te vragen en zich te verklaren tegen de opiigting van een nieuw administratief district Slovenië hetwelk Kariuthie Carniole en Ncd r Stiermarken zou bevatten Pesth 22 Nov In de zitting der financiële commissie der delegatien heeft de minister van financiën medegedeeld dat zoo het gemeenschappelijk budget g lijk de regeriup het voorged age heeft aangenomen word ei eea tekort van 12 j miliioen zal zijn dat door verkoop van staatsdomemen en door uitgifte van vlotionde schuld gedekt zal worden IKtadrid 21 Nov By decreet van den minister Sagosta houdende bekrachtiging van het regt van openbare vergadering oniler voorbehoud dal aan de plaatselijke overheden het doel zullen worden onderworpen en de reglementen der vereeni en onder voo waarde d it zij v ui geeiie vreemde landen zullen afhangen Bij een ander decreet wordt aan Bejar deu titel verieeod van liberale heldhaftige stad 22 Nov De heer Tould te Parijs heeft p r telegraaf aan den minister van fiuancien gemold dat hij geneigd is om sohalkisthons van de nieuwe leening m betaling Ie nemen voor de schuld welke met den laatsten december vervalt en de pagares en andere staatsschuld ieven terug te geven die hij als ondergand ontvangen had ÖtnnenUnb GOID V f Soiember lot leden van de kamer an koophandel zijn gisterenalhier herkozen de aftredende leden de hh D W Westprbaan G J de Jong C A Schouten en G F van de Velde Erwaren 22 billetlen ingekomen op den hr Scbosten waren 19 stemmen uitgebragt op de overige heeren 20 Het concert van den hr van Ommeren heeft den hoordersuitstekend Gisteren morgen werden in de Waaistraat drie paarden schichtig door het geluid der trom van een troepje naderende militiens met het ongelukkig gevolg dat een boerenknecht die van den wagen sprong door een bleekerswagen werd overreden waardoor hij eeue vrij gevaarlijke beenbreuk bekwam Z M heeft herbenoemd tot borgemeester der gemeenteHaastrecht en Vlist den hr M Bisdom secr der gemeente Door Z M is bij een dezer dagen genomen besluit hetcomité van defensie opgeheven en aan de leden ouder dankbetuiging voor hunne bewezen diensten een eervol ontslag verleend Na korte discussie heeft de tweede kamer maandag me 52 tegen 19 stemmen beslist eene geheel nieuwe nominatievan 5 personen voor de vacature in den boogen raad op temaken De uitslag der daarop gevolgde stemming was datvoor de eerste kandidatuur na vier stemmingen de bh Gertsen rijdsadvocaat in Limburg en Luybcn oud mmiater voorde roomschkatholieke eeredienst ieder 35 van de 71