Goudsche Courant, donderdag 26 november 1868

Alle fabrikaten worden uil de beste grondstoffen zonder iedere vreerade bijvoe ging bereid De Ïafel Chocoladen drdjiea bovenstaand fabnekmerk waarop d koopers acht gelieven te geven Men vindt de meest courante soortea ia bet magazijn van J J VAN i ER 3ANDEX op de markt te Gouda WHITTINGTON LEVENSVERZEKERING nAATSGHAPPIJ TE L03Sri3EIT Bij het steeds toenemend verlron en In Je ilaaruit vloeljende gewenschl uitbreiding der bovengenoemde Maatschappij is het de Directie in Holland aangenaam deze Maatschappij sedert 13 jaren zoo gunstig werkende en waarvan de laatste driejarige Verantwoording bijden Hoofd Agent den Heer J H vax MABSELIS HARTSINCK alhier ter inzage ligt bij voortduring gerustelijk te kunuea aanbevelen Ganeraal Agent voor het Koninsrijk der Nederlanden A GLIMMERVEEN Jz De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche AutiBheu matische WaldwolWatten ü 25 en 50 ct het pik Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 ct de flesch aan duizeode lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgelevenl niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende oewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gczondheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Bheumatische aandoeningen Schmidtsohe BORSTBONBONS a 30 ot de doos ziinde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFEBNADEL POMADE a 60 ct de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rhoumatische hoofdpijn ïwakheid der hoofd ennwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Itrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM JtrecH TptVregen fblnnco 1 ilet lot besliste ter gunste van den hr Grrtsen dip al oo tot eersten kandidaat is gekozen Tot tweeden kandida it werd gekozen mr C D Asser raadshesr in Njord Hoiland roet 30 Luyben 30 tot derden mr Kerekhof refter te Zwolle met S tot vierden mr Coninck Liefstinck regier te Leydeii met 3fi en tot vijfden mr A A de Pinto referendaris bij het depanement van justitie De vier laatste kandidaten kwaraen allen op de vroegere lijst voor De algenjeene discussie over de stiatsbegrooting heeft een aanvang gfuoraen In de zitting van gisteren zijn voortgezet de maandagdoor dfii hr van Kuyk aangevangen algemeene beraadslagingover ue siaatsbegrooiing De h J K van Goltstein hadvele bedenkingen tegen het bewitd en schetste een donkertafercel van den financieien toestanJ die een tekort vin 23 minioen opleverde De hr de Bo jn Kemper zou het kabinet niet wantrouwen zoolang het ouw bleef aan het verzoei end k irakter waarmede het W s opgetreden Hij verdedigde Je financiële gedragslijn v T den hr van Bosse maar drong aan op ingrijpende bt zaiiiigingeii De heer Uiehon wantrou t het kabinet n iar beoordeelt de begrooting naar innerlijke waarde De heer iefken noemt onzen fii aneielen toestand el niet reddeloos ma r ongunstig De hr de Eoo van Alderwerelt achtte het pligt de eischeii Toor de defensie niet te hoog te stellen De hr van Vooiihovsen weet den ongunstigeu toestand der financiën geheel a in vroegere besluren De hr van Svpestein as ontevreden en wantrouwig De hr van Kerk ijk verdedigde de ri gering op politiek en financieel gebied De heer van Wassen ier Cat A ck wedersprak den vorigen snreker de heer van Eek drong aan op amortisatie handhaafde het batig slot eu verlangde inkrimping van uitgaven De heer i ijn ippel iet geen verschil tustehen liberaal en corservatief is voor de handhaving van het M tuurstelsel als arbeida beiasting De verkiezing te Gorinchera ter vervanging van dr Simons is bepaald op 15 dec de herstemming zoo noodig opÏ9 dec De hh Dnllert Moens van Kuyk Thorbeeke en Eochussen zijn benoemd tot rapporteurs over het wetsontwerptot afschaffing van het zegelregl op gedrukle stukken en advertentien Men schrijft uit sGravcnhage aan de Gron Ct Ik moet u nog vertellen dat thans reeds als aanstaand conservatief kandidaat voor de tweede kamer Ier vervanging van dr Simons de ou 1 minisler Heemskerk nordt genoemd Trouwens dit lag voor de hand want reeds bij de verkie ing voor de eerste kamer dezen zomer was immers het plan om den anderen gonuchemschen afgevaardigde den heer Begrara in onzen senaat op te nemen ten einde plaats te maken voor den heer Heemskerk daar de conservatieven behoefte hebben aan een leider in de kamer welke functie de heer Koorders thans tijdelijk vervult POLITIE Een zak gemerkt H G S met aardappelen gevonden op den Kattensingel terug te bekomen bij dcL er commissaris Tan politie Gemengde Berigten De itaat Jaaa heeft het stemregt der negers aangenomen Het oostelijk gfilrrlte nn fi bn is door 10 0110 msnrgeiitt i btvi t Raron Uothschild te i anjs zou tuuu niiUnx u gulden nalaten De te Partje gefloten portDges if 3 pCt leeQing van 100 miüioen zal afgelost worden in dertig jareB Te Madnd iê eene meeting gehouden van 40 000 personen Ju i Dgelaod loopt het gerucht dat de paus vaL plan is de kerkelijke hicraTchiP te ht r tellcn in N hotland en twee nieuwe kardinaals ztteU te fcst gLa in Engeland De uitbiireting van den Vesu iue houdt aan met onverminderde hevigheid en veroorzaakt ontzettende schade Het krapk iuGigeugesiicht te Cleveland in den ttaiit Ohio is afgebrand waarbij zes menscben omkwamen Htt weerspannige Bandjar ig ingenomen door de bahnesche expeditie In den staat Arkansas ig last gegeven tot het organiseren va 60 ii man militie Mto wil Prim keizer van Spaoje luaken onder deu naam Jnan I Men is te Bergen op Zoom drok bezig met het oncmantelen der veeting De Noord raerikauen komen in Pamguay op v X r honne burgerij tegen de gefteldeujirijen des bestaurs Garibaldi adviseert den Spanjaarden de cpubhek te kiezeu DeZwitaers hebben verschil met Japan o er de coojuIs De conservatievepers werd de er dagen n Engeland genoemd een put waar o alle leugens smaad en al het vaJl wordt vergaderd om het daarna over het land teverspreiden niet om het te verrijken maar ora het te bezoedelen DecoD erTati e pers in Nederland beweert dat de minis r van financiënconfereert over eene leening die dan toch zeker zou moeten dienen omde onregelmatigheden te dekken van het pas afgetreden bewind TeAstrahad in Perzie i de cholera uitgebroken lu de golf van BengaleTheeft een cyciooa gewoed en veel verwoesting aangerigt TeSche eningea wordt zooveel steurharing gevangen dat het zout van vier tot zevengBUea gestegen is De spoorweg Kurks kiew wo dt morgen 26 geopend tifc Aky b wordt gemeld dat de njstoogist sehade heeft geleden Xh Onuije Wjstaat wordt door sprinkhanen geteisterd Serrano s te Madrid door eene hevige ziekte aangetast De Indépendant da Centra die mede om de inschrijving Baudin vervolgd werd is vrijgesproken door de coricctionnele reglbank te Clermont Ferrand Overijselsche brieven Tweei d Serie IV Met genoegen heb ik uit het Dommer uwer courant van donderdag II het plan vernomen om gedurende dezen wiuter volksvcorlezingeu houden Zoo gaauw als men den gewonen burgerman uit een ander oogpunt gaat beschouwen dan als dat van een werktuig t welk alleen des nachts en zondags stilstaat kan men niet anders dan zulk een plan van ganscher harte toejuichen Geen wonder dat Deventer van oudsher en teregt zoo prat op volksinstellingen reeds sedert eeiiige jaren met betrekkelijk goed ge oig des zaturdags avonds de e volksvoorlezingen heeft aangewend Gepasseerden zaturdag avond is de eerste in dit saizoen weder gehouden Maar zoo men ergens met rijp overleg eu nadenken moet te werk gaan dan is het hiermeda want om gedurende een paar uur in de week een spreker te krijgen is niets maar om hem zoo te doen preken dat het publiek er nut van trekt en tevens behagen iu schept beteet ent zeer veel Het is een vraagstuk reeds dikuijis door des undigen behandeld miar nog lang niet volledig opgelost e nitioeiing der gepaste middelen is eea eisch des lijds die niet valt te looeheneu maar des al niet te mm in de pr ikujk mut vele be waren te worstelen heeft Ik ciibi h daarom uei gouiljchen volksvrienden veel succes met hun voornemen opdat da guudsche volksgeest na tal van jaren ill gezondheid en klacht mag toenemen Zwolsche volksvoorie in ien is een ondenkbaar iets de zwolsche geest riekt te aristocratisch ora zich met iets twelk naar volk z eerat te combineeren en d burgergeest gedrukt door 11 aristorratischm en te tro sch en in zijn oog te verre verheven boven dien van t volk achter de kiezers is te raagleloos om hierin eei ige verandering te brengen Het ligt dan ook veel meer in den zwolsclien aard om hoog op te geven van eene vergadering der lorgelingsvereeniging die in het begin dezer maand haar vijftie ijar g bestaan vierde Wat mij echter van deze feestviering bijzo er trof is dat deze zoo wat half en half geestelijke heereii het niet beueden zien gerekend heboen even als alle wereldsche bij zulke gelegenheden doen na adoop der werkiaamheden zich aan een keurig soupeetje te ver enigeu voorzeker een bewijs dat over alle wereldsheid het nnaihema nog niet behoeft te worden uitgesproken Tammer dat zij met deze feestviering of liever met het snuper niet gewacht hebben tol dingsdag jl toen had de van ouds bekende zw Ischc ganzeiiniarkt plaats De aanvoer bedroeg pi m fióU s uk waarvan de vtle weggingen van tot 6 guld Wegens de duurte der boekweit waren de ganzeumesters met voeren niet al e ruim te werk gegaan zoodat er dit jaar een massa ordinairen waren aangevoerd w iarvan vele nog onderde 2 gulden van de hand gingen M iandag avond de zoogenaamde voormarkt werden de meeste zoo ils gewoonlijk reeds in de herbergen verliandeld Dienzelfden dag was het ook in tzelfde artikel te Dev nter markt hoeuel daar van veel minder beteekenis De zwolsche schouwburgzaal heeft gedarende dezen zomer eene geheele vertimmering ondergaan diu iu alle opzigten aan de te stellen eischen kan voldoen Men verwacht nog deze maand de inwijding door het rotlerdamsche tooneelgezelschap Albrecht v OUefen Het laat zich aanzien dat wij dezen winter nog menigmaal op eene voorstelling zallen vergast worden want aan reizende gezelschappen zoowel vlaamsche als hollandsche ontbreekt het dit jaar niet iets dat zeer vertroQSitnd is voor inwoners van provinciesteden die er wel lokaliteit maar uit den aard der zaak geen gezelschap op na kunnen houden U Nov 68 A Burgerlijke Stand GOUDA GfbobfN 20 No Mflggiel oederg V an Hesse en J Hs n Cornelia Gerarda ouders Prinsenberg en W Waister 21 JohaDDcu liConardus Hendricus ouders H H de Loo en C GoinmaDs Aletts Maria Coroelia ouders H Tieleos en C Maarachalkerweerd Lena ouders V de Miak en L Kor er ydia Gerardina ouders L Bijl en L van der Schaft Wilhelmus Hastiaau oudere P 13 Streefland en C vau I oon Petrus Jacobus Wilhelmus ouders P J van Kersbergen en E J vanBlokland Kegine Anthcnius ouders F den Ouden en C Goedhart Amoldus Hendncus ouders H de Zeeuw en E Sluijter Anthonifl Maria ouders T Stigter en S C Finkse 23 Maria Gerarda ouders M Ketel eu H Oudijk Cornells ouders P de Knegt ea M van de Watering OvEBttDf N 20 Nov S van Ham wed J Smit S6 j 21 G Delsman 4 m J ermolen 27 j G Ondijk SS j 3 van der Klein 3d 23 B Zwartz 11 m Gehi wd 24 Nov 3 P X Kamsteeg en J J Dijxhoorn hvevUnücn Getrouwd J P L KAMSTEEG en J J DIJXHOOEN Gouda 24 November 1868 Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming betoond zoo gedurende de ziekte als bij het overlijden van onzen geliefden Zoon CORN KLIS ANTHONIE betfigeu wij door deie onzen hartelijken dank GoDDA F O VAN ZEULEN 25 Nov 1868 T MEININGER rhouivburg J ok i il Jlut cu üf rmaak op de OOSTHAVEN te GOUDA Buitengewone Voorstelling op DONDERDAG den 26 NOVEMBER 1868 te geven door het VLAAMSCH NATIONAAL TOONEELGEZELSCHAP van ANTWERPEN onder Directie Tan den Heer ELOIJ LEMAIRE met medewerking van Mejufvrouw BEERSfflANS Blijspel met zang in een Bedrijf D A B N A BLINDE VALERIA beroemd drama van E Scbibe van de Fransche Academie in 3 Bedrijven EN GEVOIGD DOOE 99 Beesten en een Boer Klachtspel met zang in één Bedrijf Aanvang der Voorstelling 7 uur Bureau geopend 6 uur 1 Hang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Plaatsen zijn te bespreken tot des namiddags te 8 uren Liiefhebberij Tooneel te geven door eenige Onder Offici ren van het Garnisoen alhier ten voordeele van de noodlijdenden bijden watersnood in Zwitserland en vervolgens voor de werkinrigting alhier ZONDAG 29 NOVEMBER 1863 in het lokaal Nut en Vebsuak op de haven Een geschandvlekte Naam oorspronkelijk drama ia vijf bedryven en Niet of Graag blijspel in één bedrijf Eerste rang 75 weede rang 50 Cents AANVANG om half acht ure Voor Verzwakking Hoest opgeven van Bloed o dt tot Ontbijt en Drank als versterking behoed hoeden verzachlingsmiddel de eChtO Rogge Gezoudlieidsbloeni uit de Stoom Graan en Meelzuivering van i IM MINK te Zicolle bijzonder aanbevolen in de zielenkamer vervangt zij het Gerstenat en levert aan TeringaeUitjen Enyborstigen dependij Borèhieken Maay BEKROOND i 1865 n OPORTO I Belang ZII VEKEN MEDAILLE i LERSTE KLASSE Alphen L VAROSIEAU U Z Boskoop J GOUDKADE Harmelen W G KURVEBS Hazerstcoude Mej J GAARKEUKEN Montfoort J A JACOBI Ouderater J v iN LIEFLAND ea Keelpijnlijdera eene heilzame uitwerking Daar het van alle minder ligt verteerbare bestanddeelen gezuiverd is is het voor sKaHe gestellen en Kinderen bijzonder aan te bevelen I BEKROOND 8 1867 I P A R IJ S Mede verkrijgbaar in pakjes van 20 en 35 Cent voorzien van Cachet gebruiksaanwijzing en attesten van onderscheiden lijders bij den Heer A DERCKSEN te Gouda en in meest alle steden Villi het R jk Roelofsareadneen H N ADEBM N Botterdam Wed P DE KOSTER Sc ioonhoveu Wed WOLFF ea ZOOX iroerdai Geb PFENNING Jfoubrugge A DE WILDE IJssehtein J B MOLLE