Goudsche Courant, zondag 29 november 1868

1868 Zondag 29 November W 69 Hooge Gouwe C 156 Hooge Gouwe C156 W BOER GOUDSCHE COUEAIfT ONTVANGEN sAcAi iiAiaisii volgenp alle stelsels van de berojmdste Fabrieken voor Industriëlen en huishoudelijk gebrull als GROVER BAKER LINCOLN HOWE WHEELER WILSON SINGER C CLEMENS MULLER ENZ Een on Uvoedraads Hand Machines van af f 30 Allen driejarige garantie en gratis onderligt MACIIIXEOLIE GAREX NAALDEN en ZIJDE steeds voorhanden Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 RECAPITULATIE door Dr JL LEö JANEL pract Geneesheer enz in Wfcnen van de heilzame werking in verschillende gevallen v in het UTGEVOXDEN DOOR Dr J G POP P llet fcan mrt cwJ gevolg aangewend worden bij alle gebreken van mond en tanden wairvaii He aantal zoo groot is it ik hier slechts enkele der meest Toorkomende gevallen aanvoer en uit eigene ervaring ter algemeene keunis brengen wil JIi l bedaart of neemt geheel Keg de hiexpjii die duor holte l ie en vtrourzaaliirordl het belet het verder hol worden der reeds aangestoken tanden en bewaart lie e onde die er na ist staan voor besmetting Wanneer een aangCïloken kieguf tand aan zijn lot wordt overgelaten bederft hij meestal ook de andere tandenen breidt zoodoende het kwaad zieh telkens verder uit Ook is het meermalen p ebleken te zijn ee i zeer xpuedig bedarend middel bijrkevMotiache juldige en e uirkit pijii i Het is zeer aan te bevelen bij ligt bloeden call het taiidvleetch waarvan de oorzajik alleen ligt in zwakte en slapheid vhii het vlee ch dat de tanden omsluit Wanneer men nu l r POPP Ö Jiiatheriii 3luiidi ater aanwendt dan zal de daarin vervattende zaoieiitreickeiide en vcn terlceiidj kracJtt in korten tijd aan het landvleesch de natuurlijke en onmisbare veerkracht teruggeven zoodat het de landen Tast omsluit eu daardoor de vloeistof kan bewaren die noodig is tot voeding van tanden en tandvlfcsch zoodoende belet het de verderfelijke gevolgen die het gedurig bloeden na zich sleept Bij het lellcen i a i i ielend gebruik ran verkoelende en tcarnie spijzen of dranken dat vooral in het warmere jaargetijde dikwijls voorkomt en veel schade doet aanmond eu tanden omdat ij daardoor vooral bij reeds bestaande prikkelbaarheid in een ziekelijkeu toestal d geraken die zich in den regel eerst bij zijn geheelenomvang openbaart wanneer de weersgesteldheid kouder wordt Onwaardeerbaar is het tot het beJimid van een velriekenden zuitereu ademook lot rerbeteriiu en rotkciien hemtel ran een reeds slecht riekenden adem daartoebehoeft men alleen verscheidene keeren op een dag den mond te spoelen met het AnathTiiiMondicater In zulke g en ican x r de vijnsteen zich reeds op de ta iden begint tettrtoonen Om dezelfde reden lIs bij ligt bloedend tandrleexh bewijst Dr POFP S Auatheriu i MondiratT goede diensten bij bederf in het tondvleesch S Voor het ireder rast niak M ra loszittende tai den een gebrek vaaraan zoovele klierachtige menschen Ujden eu waardoor ook op meer gevorderden leeftijd iet icegterea tk telkens minder icorden van het tan vleesch veroorzaakt wordt Zeer dienstig tot het ztiinr houden ran kvct ttandj n Geeft het aan den mouci een aangename frischheid en een zuiveren smaak daar het het verharde slijm oplost en dit daardoor gemakkelijker kan verwijderdworden zoo icerbeterl en verjrischf het tien smaak Tegen zirterljes eu gezxcelUn in den mond Het geeft aan de tanden üuuiije schoone natuurlijke kleur terug daar hetelke verkeerde stof die ze bedekt oplost en verwijdert en het glaznur der tanden in zijne natuurlijke kleur herstelt 1 3 Tegen ZKere i in da moudloolten die dikwijls zeer pijnlijk op de spraakorganen Kerken Is het bovendien zeer geschikt tot reiniging en bewaring van gezonde tanden Tot genezing ran craerorderde utitsteking tan liet tandvleesch alsook Tegen corbutiek waaitoe het vooral aan zeevarenden bijzonder ü aan te bellen Verkrijgbaar inde DepÖtS te Gmda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat w jk A 12S te Hotterdain bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn en JO blaauwe porseleinwinkel I te s Hoge bij J L F C Snabilié apoth te de i E Noordijk Ie Vtrecht bij F Allena apoth Je Amsterdam bij T v Wijdheim eu C verkoophuis VISSCHER Er wordt gevraagd in vaste dienst legen nader overeen te komen salaris een bekwaam VISSCHER zijn vak grondig verstaande om met alle soorten van netten op de binnenwateren werkza am Ie zijn Volstrekte vereischten zijn daarbij eerlijkheid en goed gedrag Bekendheiil met vischrijke streken strekt tot aanbeveling Brieven franco met opg ve waar informatien ie hekomen zijn onder de letteren L L aan het Bureau der Nieuwe Hotterdamsche Courant Versterking des ligchaams is Gezondheid en Gezondheid is Levensgeluk Elke ziekte verzwakt het ligchaara en maakt de maag ongeschikt voor de spijsvertering Elke versterkiiif des ligchaams op zulk eene wij e als zij door de Johann Ho F clie Malz Fabricaten wordt verkregen heeft op de zekerste wijze gezondheid tot gevolg Aan de Ileeren Hofleveranciers Johann Hoff te lierlijn Neue Wilhelmstrasse 1 Seeloic 13 Oct IS 8 Ik gevoel mij door Uw heilzaam MalzExtract als nieuw versterkt en buitengewoon verkwikt Ik hoest gemakkelijker ook zijn de duimen niet meer met bloed vermengd Ontvang daarvoor mijnen hartelijkslen dank aangezien alleen uw preparaat mij nieuwe levenskrachten heeft geschonken D Esan Lemlerg 20 October 18G8 Bij mijn ontzettend en hevig zenuwlijden ontvlood mij de slaap ten eenenmale Uw heilzame MalzGezond heids Chocolade gaf mij den slaap en daarmede ook de gulden gezondheid weder Güother Kapitein Dientengevolge kunnen wij aan allen welke aan ligchaamsverzwakking lijden slechts raden om tot deze echte Malz Fabricaten toevlugt te nemen wanneer zij wenachen hunne ge zondheid terug te erlangen Centraal Depot Oude Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 te Amsterdam Verkrijgbaar te Gooda bij J C TVEEUMINGEN te Woerden bij HENUI J VAis DEN BERG Boekdrukkerij va A BRINKMAJ Deze Contant verfechijnt de Dond£rdag ea Zondags In de Stad geschiedt de nttgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden 18 2 franco p post 2 2ö Advortentien van 1 6 rcgeU tot des middags ten 12 are grootere moeten vóüt 10 ure ingea nd en zijo Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengenter openbare kennis dat afschrift van het proces verbaal betreffende de benoeming van vier leden van de kamer van koophaudel en fabrieken alhier is aangeplakt en zulks aan deningang van de sint Anthoniestraat bij den Kleiweg alsmededat gilijk afschrift op de Secretarie der gemeente is nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederenwerkdag van des morgens tien tot des namiddags 1 ure Gouda den 24 November 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOIDA 28 November Ondanks alle vroegere verklaringen van het tegendeel blijkt het meer en meer dat de republiek talrijke voorstander in Spanje bezit eu dat velen gezind zijn voor eene federatieve republiek Het is overigens geheel natuurlijk dat men weinig vertrouwen stelt in vreemde prjnsen zonder ervaring in Yleijer Jj vei oeteld en ontbloot vao het besef hunner verpligtingen Men geeft zich ontzaggelijk veel moc lc a bet ToUc Ie winnen voor den monarchalen regeringsvorm maar Ae ongunstige zijde hiervan i dat men liet schermen kan met het opvijzelen van een naam wani de pretflndenten zweven in het duister en niemand weet wat die zoogenaamde mooarchalen toeh eigentlijk in het schild voeren Hoogen lof komt toe aan de leiders der beide tegenovergestelde partijen zij eerbiedigen elkander en willen zich onderwerpen aan de beslissing van de wettige vertegenwoordigers des volks Spanje wordt bedreigd door een groot verlies de rijkste kolonie Cuba is in opstand en hoewel de laatste berigten gunstiger luiden is de toestand gev aarlijk Men weet hoe begeerlijke blikken uit de naburige groote republiek daarop gevestigd zijn en hoe gezind men te New Orleans is den opstandelingen hulp te bieden En zou wat voor Spanje groote schade is geen groot voordeel zijn voor Cuba ais het niet meer geëxploiteerd werd ten behoeve van een weinig teeder moederland en den weg van eigen ontwikkeling moedig betrad Oostenrijk waarschuwt tegen de rumeensche woelingen Pruisen neemt dat kwalijk en beschuldigt zich zelf Rusland behoeft geene verontschuldiging want dat is de minst eigenbatige natie ter wereld die nimmer iets voor zich zelve wil maar alleen handelt in het wel begrepen belang der menschlieid De onmogelijke italiaansche 6nancien worden weder iets gunstiger voorgesteld de geestelijke goedereu brengen eenige verademing aan doch meer niet ant dat koningrijk kan niet tot rust komen evenmin als tot behoorlijke regeling zoo lang de romeinsche kwestie niet is beslist In de kamer heeft de ministeriele partij de overhand tooh is de vice president Mordini van de oppositie Uet berigt van de teregtstelling Tan twee ondergeschikte staatsmisdadigers t Rome heeft in de kamer groote sensatie verwe tt pn algemeepe afkeuring uitgelokt Hoewel deze bemoeijing vreemd moest blijven aan het parlement is het zeker vrij oustaatkundig thans nog doodvonnissen ten uitvoer te brengen voor feiten meer dan een jaar oud De engelsohe verkiezingen gaan vergezeld van oproer en doodslag dit is oo in den regel en nu zelfs eer minder dan meer De meerderheid is geheel aap de zijde der liberalen Trouwens was het ontbonden parlement ook liberaal en de meerderheid zal nu alleen talrijker zijn Gladstone de gedesigneerde eofste minister is niet herkoren voor zijn district De prijs der Adrer enti n van één tot xe regeLs met inbegrip van het zegel Is 80 Ce t voor eiken regel daarboven 10 Cent Buit ngewone letters ¥ onIen bereitend naar plaatsruimte Zuid West Eanoasbire De haat tegen Ieren n katholieken heeft hem doen vallen Geene uitstel ende verdiensten kunnen de onverdraagzaamheid bewegen tot billijke beoordeeling Gladstone zal na zitting nemen voor Greenwich waar hij uit eigen beweging door het volk is gekozen Men had gehoopt i Iill te Greenwich in het parlement te brc gen S k iu andere graafschapp u is het gelukt de kiezers door de vrees voor papismuc tot bel kiezen van conservatieven over te halen Niettemin is de overwinning groot en de val van bet ministerie zeker Uit Frankrijk verneemt men niets dan van dagblad vervolgingen zeker het geschikste middel om den volksgeest Ie bederven en de langzaam nadereode catastrophe te rerhaasten De discussieu over onze begrooting zijn begonnen het ia te voorzien dat die zal doorgaan zonder groot bezwaar De eerste beraadslagingen waren kalm en gematigd toen volgde het gewone spel der hatelijke iusinuatien waar men voomit op rekenen kan en die men waarlijk zwijgend moest laten voorbijgaan Maar wat de arasterdamsche conservatief in 4e vergaderzaal bragt is zoo lomp onbekookt en onparlementair dat het alle grenzen overschrijdt Wat zal men dui UjeuDver zulke hatelijkheden Zwijgen De schande valt op hem terug die zich zoo ver vergeet De arme conservatieve party is zoo diep gezonken dat zij zulke erbarmelijke woordvoerd n moet dulden Zij discrediteert zich zelve en dient de heiaiigen der liberalen die overigens ook behoefte hebben aan energie b Se ridelooze kwaadaardigheid der conservatieven en de loatsappige aanranding door hunne uhraroontaansche boodgenooien zullen krachtig medewerken om de sluimerende liberalen wakker te maken en te bewegen tot aaneensluiting eu volharding opdat het vrije Nederland getrouw aan eeuweohengende beginselen den roem niet verlieze dien het zich verkreeg en moedig het hoofd biede aan eeue zamenspancing die onze schoonste gaven ernstig bedreigt ÖuctenUnö Londen 26 Nov Op donderdag den 10 dec moeten volgens de proclamatie der koningin al de gekozen vertegenwoordigers ter vergadering opkomen De door hen af te leggen eed is door de nieuwe kieswet vrij wat verkort de 658 leden zuüen binnen 3 dagen kunnen worden beëedigd en de troonrede zal denkelijk op diugsdag daaraan volgende worden uitgesproken Alhier heeft zich eene nieuwe politieke combinatie gevoijid De club der handelaren namelijk heeft het beslu t genomen om te trachten handelaren naar het parlement af tevaard gen aangezien de handel niet genoegzaam is vertegenwoorJigd 27 Nov Er zijn thans 633 verkiezingen bekend Demeerderheid der liberalen bedraagt 117 Parijs 26 Nov De l atrie gelooft te weten dat de zitting van het wetgevend ligchaam den 4 januarij ia geopend worden Frankfort 35 Nov Er worden weder geraehteo van congi essen in omloop gebragt Men beweert dat keizer NaI poleon zich weder bezig houdt met het plan om eep europeesch congres tot stand te brengen en dat eerlang openingen tot uitvoering van dat plan zullen worden gedaan te Parns meent men reeds zeker te zijn van de toestemming van Engeland Italië Oostenrijk Spanje Zweden en Denemarken Van Pruisen en Rusland schijnt men eenige bezwaren te gemoet te zien De ophanden zijnde sluiting van de scheepvaart eu deschaarschte aan geld door de vele nieuwe leeniogen ontstaan hebben den graanhandel op de zuid duitscfae markten verdergedrukt en de stemming was tot daling Daartoe heeft vooralook de houding der engelsche markten bijged agen alsmedede omstandigheid dat te New York ten gevolge devoeren van bet binnenland de prijzen aanmerkelijk