Goudsche Courant, zondag 29 november 1868

i cie Coarsnt verschijnt de Dooderdag en Zondags B de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ft prijs per drie maanden is franco p post 2 25 EjLrtentien van 1 6 regels tot des middags ten 13 GOUDA 2 December Wij vernemeo dat de ïoorsteUing zondag jl gegeven dooreenige onderofficieren van bet garnizoen zoowel door talrijke opkomst als dcor goede uitvoering aan de verwachting beeftbeantwoord en dat dan ook het wel gelukken dezer pogingals eeo aanmoediging mag beschouwd worden om bet publi meermalen op zoo aangename wijze bezig te bonden De toestand rön den landbouwerskaecht die diogsdag S4november eene beeabrcuk bekwam is gevaarlek zijn been asverbrgzeld en maandag jl heeft men moeten overgaan tot deafzetting Zaturdag zijn in do zitting van de tweede kamer derstatengeneraal de beraadslagingen voortgezet over boofdst IV justitie De heer Godefroi toetste de verklaringen der regering ten aanzien van de wet op de regt inrigtiog van 31 Mei18 1 aan zijne bekende zienswijze en stelde die ook over tegende meening van den beer J K van Goltstein Daarna betoogde hij de wenschelijkheid van gedeeltelüke herziening derwetboeken van burg regtav en strafv en wijdde hij eenigebeschouwingen aan de afschaffing van de doodstraf waartoe hgzou willen medewerken indien deportatie of levenslange gevangenisstraf daarvan het quivaleot werd De beer Gratamazag alle zijne weuscben omtrent heniening enz leurgestelddoor den oazekeren toestand van dt regterlijke lurigting Dü heer ve s der Linden was voor een jartiele erziening derwetgeving maar tegen eene taibrokkeiiog ca verbreking vanons wetboek om daartoe te geraken Hij beval den miDUttraan de tiend quaestie en de regeling der rijki politie De beervan Hardenbroek drong aan op herziening der jsgtwet en dehb Dullert en de Willebois op eene herziening Jer vreemdelingenwet De minister van justitie was niat veranderd vandenkbeeld over de regt inrigting hij bleef hechten aan de wetvan 1861 en zag er een aangena ne taak in wanneer bet hemmogt gegeven zijn die wet in haar geheel te helpen invoeren Hij was geen voorstander van de doodstraf en zou biar gaarne geheel zien afgaschsft Intnssohea vond hij vooralsnog geen vrijheid om een zoo d ap ingrijpend voorstel te doen b iten de herziening van het thans geldende sirafstelsel Wat het aandringen op nieuwe regelingen bij de wet betrof was des ministers hoofdgedachte in zijne antwoorden ik heb werk geleverd bereid werk voor en is dit voltooid zal ik voortdurend nieuw werk ter band nemen Daarna bereikte bet debat de phase van repliek waaraan deelnamen de bh J K vau Goltstein de Bosch Kempe Godefroi Lenting de ministers van justitie en van binnenl zaken De algemeeue beraadslagingen werden daarop gesloten en de behandeling der onder deelen ving aan ij de voortzetting der discnssie over bet hoofst justitie in de vergadering der tweede kamer van maandag zijn weder onderscheidene zaken ter sprake gebragt De heer Dumbar wilde hei traktement voor den tcherprechter doen vervallen waarbij de kwestie omtrent de afschaffing der doodstraf ter sprake kwam De bh Bichon en S Vader verklaarden zich tegen de afschaffing op grond van de b schrift de beer Moens bleef hun daarom bet antwoord niet schuldig De minister en vele andere leden hoewel tegen de doodstraf gestemd meenden echter dat zoolang de wet bestond ook de mogelijkheid van uitvoering moest bestaan De heer de Roo sprak ook over den toestand van de gevangenis te Leeuwarden en drong aan op versterking in het getal en gehalte der bewakers Enkele amendementen werden met groote meerderheid verworpen waarna het wetsontwerp met algemeene stemmen verd aangenomen Aan bet einde der zitting is voorts ingekomen een wetsontwerp tot intrekking der wet op de octrooyen In de zitting van gisteren was aan de orde de algemeene beraadslaging over boofdst IV B dep r k eeiedienst G wigtige algemeene beschouwingen werden in bet middeoj ddeiiart w WEDACSCHODTEN heeft de eer te berigten dat zij heeft ontvangen eene roime kenze van ARTIKELEN zeer geschikt Toor iSt Zij beveelt zich beleefdelijk in ieders gunst a ii A QUANT KLEIWEG heeft de eer te berigten dat hij voor het St NICOLAASFLEST voorzien is van zeer fijne Artikelen bijzonder voor CADEALX geschikt als Albums Schrijf en Zakportefeuilles Papeteries Stereos COpen en Plaatjes alsmede eene zeer ruime keuze in Prent en LeeS boekjes waaronder de Mechanieke en de Sprekende Beelden aUmede eene zeer frsaije collectie KINDERSPEELGOEDEREN Door den voortduremlen bijval der zal dezelve dit jaar uitmunten door zeer keurige en fraaije prijzen BeJ aagöfljetDinkeU ONTVANGEN diverse St Nicolaas Artikelen Julienne voor Soep alle soorten van versche en gedroogde Groenten puike malsche Gember per pot ƒ 4 Lcht Liebigs VleesehLxtract volgens bekende prijzen nieuwe geconfijte Abricozen 50 Cents de 5 ons Appelengeleij 50 Cents per Ned pond nieuwe Engelsche Bieren geurige waterhoudende Theecn in alle prijzen alle soorten van nieuwe Tafelvruchten als Ananas au naturel Vijgen Pruimedanten Bozijnen en Amandelen Bevalenta Arabica versche Patés de foics Gras Faisant Perdrix ronge Poularde etc Alles getruffeerd NB De Thee van ƒ 1 25 de 5 ons is bijzonder aan te bevelen P J Melkert OoMami Gouda De Boekdrukkers J van BENTUM ZOON zoeken een geschikten croisrc3 E35r ter opleiding op hunne drukkerij ER WORDT ALHIER GEVRAAGD een bekwaam Boekhouder bekend met alle kantoorwerkzaambeden en administratie voorloopig voor slechts enkele uren daags Adres met franco brieven onder lett V bij de Boekhandelaar J VAN BENÏÜM h ZOON te Couia Liefhebberij Tooneel te geven door eenige Onder Officieren van bet Garnisoeo alhier ten voorüeele van de noodlijdenden bijden watersnood in Zwitserland en vervolgens voor de werkinrigting alhier ZOND G 29 NOVEMBER 1868 in het lokaal jNlT EN Vebmaak op de haven Een schandvlekte iVaani ooi 1 wnkehjk drama ia vijf bedrijven eo Niet of Graag y blijspel i én bedrijf Eerste rang 75 t veede rang 50 Cents AANVANG om half acht ure 268 Staats Loterij DE TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 14 DECEMBER 1868 DiNS De ondergeteekende heeft de eer zijnen geaehleii Begunstigers te berigten dat bij hem even als bij zijnen geachten collega gelegenheid bestaat tot het leeren der quadrilles LES LANCIERS en L ALLIANCE doch dat de ondergete kende regtvaardigheidshalve zich vrpligt gevoelt te moeten oen opmerken dat genoemde quadrilles e liet gehtel niet nieuw zijn maar ree sinds 6 a 7 jaren geleden bij den ondergeteekende zijn gedanst De lessen zullen gehouden worden Donderdags des avonds van 8 10 uur ten huize van den ondergeteekende in een daartoe ingerigt Lokaal en wel iiiet of onder Dame 30 Cents per les Slechts 2 lessen zullen voor bovenstaande quadrilles voldoend zijn Zij die zich daartoe genegen gevoelen worden verzocht zich te doen aanmelden bij H F GORISSEN üalletmeeUer I De Stoomboot tus i I schen Utrecht en Rot i i terdam zal voortaan I geregeld Maandags I I en Diugsdags te 6 V 1 I en de overige werkda 1 I gen te 7 72 uur s mor 1 1 gens van Gouda naar i I Rotterdam varen J De Agent toor Gouda M I D de BRUIN I mmmtfotfSKfXimtimmisaiXKmim Getuigschrift De Btollwerck sche Borst Bonbons heb ik aan een nader onderzoek onderworpen en nadat ik mij van hunnevoortreffelijke zamenstelling heb overtuigdniet geaarzeld dezelve mijnen patiënten aante bevelen Ik betuig hiermede opeutlijtdat ik de gunstige werking dezer Bonbon zelfs bij langdurige verkoudhedenin het bijzonder bij hoestpnkkeling velemalen in de gelegenheid as waar tenemen Dr WALLOTH Districtart In verzegelde pakjes met gebruiksaan wijzing a 30 Centen steeds voorhanden bij den Apotheker J H BOERS te Gouda T J VAN VREUMINGEN te Oudewater en A WOLFF te Schoonhoven Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept jwaarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend legen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEitEND en SMJMAFÜRIJVEND A erzegelde doezen van 7V2 t ent en dubbele doezen zijn verkrijgbaar bij de bh Jarlander een J F Allart Mblasserdam M Punt VVz Amsterdam M Cléban C droogisten heilige weg D 321 en huiden8trJi Kji 27S Delft H W de Kruijff Delfsharen J Koch Deventer Gebroed Timan Dirkdand D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat HaattrecM K Oosterling Leyden i T Terburgh Haarlemmerstr hoek Biikkersteeg Moordrecht G H Post Nieuickoop A Bots Oudeicater H J Knijper RutterdüM A v d T orn Weste Wagenst Schiedatn D Maltl j ScluMulioven A Wolff Tiet A F Paassen Vireclit F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Woerden L Ruijten Zevenhuizefi A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in ilgemeen gebruik is door ons te GOUda alleen en uitsluitend gepiaaut bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wej attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijl erkrijgbaar gesteld in ie hierbocen op gtyeu i Steden en plaatsen dan bij de hier bovengenoemde Dépóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandigt naamteekening van de vervaardigers VVed Kienen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op bet Zegelltk waarmede de Doosjes verzegeld zijn WiJ verzoeken de gebruikers instantelijk Jaar wel op ie letten en raden hun aan WBl toe te zien bij wien men de Poosje Pillen baalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekenin is ziel aap te schaffen en zich te wachfen voQf het gebruik van de vele namaak els Boekdrnkkerij van A BRINKJiAX H 699 § 68 Donderdag 3 Deeentber OUDSCHE COTJRAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De Briis der AdvertenlieB t een Ut rebels Let inlKgrip T n het legel i SO Ce t r eiken regel daarboven 10 Cew j u Sdvertentien BoiteBgeironelc r ordeaWr ktiid iwr plaatsrmmte ötnnenUnb ure g Totere moeten vóór 10 ure ingezouden zijn 6uttcnlani I Londen so Nov Men zegt dat de meeste steden op Cuba iusschen Principe en Santiago zich in handen d r opstandelingen kerindeu Talrijke familien vlugten naar Jamaica De Ameriknansche antislavernq maatschappijen ondersteunen de insur nten Bij de verkiezing te Urgan in Ierland is de geestelijkeHains toen bij van de stemming kwam opgewacht door eenetalrijke menigte die hem met vereende magt half dood sloeg omdat bij voor de politiek van G one gestemd had Depolitie scheen zelve ook zóó kerk uj gezind dat zij den al teliberalen leeraar liet afranselen tot hij door een paar heerencit zijne politieke tegenpartij buiten bet gedrang geholpen werd D Nen York Times bevat een scherp stuk legen Johnson den amerikaansohen gezant Hij hoopt dat zijne slaafschebonding tegenover Engeland in A erika uie juist verbitteringtegen Engeland moge wekken Johnson moest meer zorgende gevoelens van zijne landgepooten te vertegenwoordigen dandie te verbitteren Parijs 30 Nov De madridscbe correspondent van de Gaulois zegt dat Prim hem gemagtigd beeft U verklaren dat hij niet in de minste verbinding staat of ooit zal staan met de Bourbons tot welken tak zij ook bebooren Volgens berigt uit Madrid i gisteren te V tladolid een monarchisch gezinde manifestatie gehouden waaraao 3000 personen hebben deelgenomen welke uiteengedreven is door de republiekeinen die zich van bet licht hebben meester gemaakt Naar men veriekert begint de regering eindelijk het verkende in te zien van den weg door haar met opzigt tot de drukpers et name wat de inscbrijving voor bet monument Baudin betreft ingeslagen en i zij voornemens die kwestie verder te laten rusten De oprigting van een gedenkteeken op het graf van Baudin zal niet worden belet ofschoon het gouvernement ziob voorbehoudt om des noods bet wettelijke voorschrift in toepassing te brengen waarbij bet plaatsen van een opschrift van staatkundige strekking op het gedenkteeken wordt verboden Weenen 29 Nov De gewoonlijke goed ingelichte oorrespondent te Buobafest van de Post meldt dat de ministeriele verandering te Bucharest beeft plaats gehad door den invloed van den koning van Pruisen die prins Karel aanmaande het bewijs te leveren dat bij vreemd is aan de woelingen in de naburige landen en dat hij geene agitatie bevordert welke de neutraliteit van Rumenie zou kunnen in gevaar brengen i Pesth 30 Nov In de zitting van het lagerhuis zijn de wetsontwerpen over de gemengde huwelijken en du gelijkheid van regten tiisscben de verschillende confesaien aangenomen Het gemeenschappelijke budget van financiën is in de beide delegatien aangenomen Madrid 29 Nov Toen de republiekeinsche meeting heden voor het koninklijk paleis verscheen zeide Castelar laat ons zweren dat nooit een koning dit paleis weer zal binnentreden Toen de optogt teruggekomen was op de plaats van uitgang spraken Orense Castelar en twee anderen de aanwezigen toe en de kreet werd aangeheven Leve de republiek Vervolgens ging de menigte in de beste orde uiteen Naar men zegt zal den 13 december op nieuw eene repubKekeinscbe meeting plaats hebben waaraan ook de deputatien uit de provinciën zullen deelnemen Bucharest 30 Nov Het nieuwe kabinet is zamengesteld tiit de heereu Demetrius Gbika president en buitenlandsche Kaken Cogcbinitscheano binnenlandsohe zaken Bocresco justitie Alexnder Golesco financiën Papadopulo Calcimach eeredieost eo onderwijs Duda Nemen oorlog