Goudsche Courant, donderdag 3 december 1868

ADVERTENTIEN lüPHONIl DAMES CONCERT den o December Soluten Zang de heer A J vvnSchvick Viool de jonge heer H Petri beiden van L recht Men vraagt TE HUUR in den loop van DECEMBER TWEE NET Gemeubeleerde KAMERS op een der goede standen Adres met franco brieven onder Itlter F bij den boekhandelaar L A L LREIJte Nteuredtep Hooge Gouwe ttt Tir T T Hooge Gouwe C 156 W JDVJÜlXt C 156 ONTVANGEN volgens alle stelsels an de beroemdste Fabneken voor Industnelen en huishoudelijk gebruik alsGBOVER BAKER LINCOLN HOWE WHEELEE WILSON SINGER C CLEMENS MÜLL EKZ Een en tweedraads Hand Machines van at f JO Alten driejarige garantie en gratis ondemgt MACHINE OLIE GAREN NAALDEN en ZIJDE steeds voorhanden oirr de beide eerediecsteu bet behoud van afzonderlijke admini innen de tI of niet euschelijkheid van het herstel rfer afzonderlijke rainisteriin enz De heer van oorlhuyzen achtte het af ooderlijk brheer der beide dep trt van eeredieost met in tnjd met de grondwet De heer van Deldeo zot berusten in het behoud der afzonderlijke admmistratieu echter alleen als overgang tot eene algeheele scheiding van kerk en staat De bar V Nispen achtte de meder instelliiig van het dep voor r k eereu st allezms nen ehelijk De heer van der Maesen betuigde zijue u uomenheid oaet de tegenwoordige regeling Op den heer Rochu n had de efBng der beide dep een pjalijken indruk gemaa De heer van der Doesde Willebois zou berusten in de tegenwoorf ge regeling De heer de Bosch Kemper vereenigde zich met hei rtvies van den heer v Delden De heer Borret zou tegen het hootuatuk stemmen wanneer de minister van justitie bleef overhellen tot de rigtmg van den mini iier van financiën m deze knestie De heer Jonckbloet bestreed de argumenten van hen die voor het behoud der dep van eeredien t ijierdsn De minis er van justitie lichttt zijne memorie van toelichting nader toe in dien zin dat de tegenwoordige toest md is een osergangsloestand om tot eene scheiding van kerk ei stiat te geriken De heer Tho becku gaf zijue goedkeuring te kennen over hetgeen c regering reeds geaaau had voor de scheiding van kor en staat geen woorden maar ihden Nidu nog under i heidene leden en ook de ministers van justitie ei vin financiën het woord hadden gevoerd tierden de algemeene beraadslagingen gesloten en de artike in behindeld Ten slotte erd het hoofdstuk met 51 tegen 1 i stemmen aangenomen Morgen is het hoofdst herv eeredien t a in de orde Men verneemt dat donderdag den 26 dezer door het doorsteken van den dam op het strand het kanaal door den hoek van Huil nd voor den nieuHCu rotterdamsehen waterweg met de Men schrglt uit Steenwijk Naar men verneemt zal de friesche vereenigiug tot bevordering en instandhouding an het volksoodernijs fvolgens de wet van 1857j eeue groo e uitbreiding erlangen an hare pogingen gerugsteuml door die van de maatschappij tot nut van t algemeen ziet men voor t openbaar lager onderwijs de heilzaamste gevolgen te gemoet P O t I T 1 E Gevonden een zwart schort een zak gedeeltelijk gevuld met tardappelen en een nieuwen gewerkten gouden ring Regthebbenden kunnen ter terugbekoming zich aanmelden bij den heer commissaris van politie Gemengde Berigteo Ook te Cambridge zal voortaao voor dames gcltgtiiheid zijd om examen af te UggeD In twee dagen zijn te Parijs twintig faiUietverklanogea uitgesproken Disraeli heeft bedaokt oor het pairschap De insebnjviDg iBaadic heeft opgebragt iiO OOO fr Bij den dood an Rothschild zijQ luO üuU fr ian de armen van Parijs uitgedeeld ea aiags ua de begrafcBia kreeg elk bthotltige 20 fr dat aan 15 0U0 behoeftigen 300 000 fr kostte De fgjptisthe regering id drie lichttorens oprfgten aao de ïeeku t tegen de opt uiug vau ütt nez kauaal Te Midrid a en zondag ï J CK 0 menscbt n op df bern voor etne repubhekeinsche rojinfetalie Bij de btad 1 eba in Pommtrea zijo 2000 mo veengrond gekanaliseerd en droog gelegd Ie VVjttcnberg zijnrmm 100 person u 2iek aan tnchino e Men warmt het plan op om Calais en Dover te verbtudeo door een brug De gtuddtUingtn ju ZuidAfrika ttu noorden der transvaal che rt ubliek beaalwooiden zeerwitiig aan de verwach Oiozaga is benoemd tot spaanach gezant te Pan s Men begint j bpanje zich te verootrosteii o er de bedoeliogen vanPrim Zes belgische biitsehoppen hebben een mandement uitgegeven deaartsbisschop vau Mecbclec ie vaderlandsliefde voor de discipline gaat Onze orthodoxen in de kamer Ijveren zeer voor het beboüd der doodstraf Ingezonden Er is in den lande een stem opgegaan vragende een standbeeld voor Jan l ietersz Koen op de plek die getuigt van ziiii en der zijnen moed en ijver voor de belangen aan hem toevertrouwd men heeft bereids begonnen met daarvoor gelden in te zamelen V anneer het in deu lande daarmede gaat gelijk het ging in de plaats mijner inwoning dan word er meer dan een tonnegouds bijeengebragt VVij willen het plan om den grondlegger onzer magt lo O I een gedenkteeken op te rigten niet beoordeelen Er laat zich daarvóór en daartegen veel inbrengen naarmate men de zaken als philanlroop of als Nederlander beschouwt ook naarmate meu de keuze Tan Batavia als hoofdplaats meer uit het oogpunt van hygitne beziet dau of men nagaat welke omstandigheden Koen daartoe schier drongen De aanvankelijke vestiging daar was wellm even wijs en noodig als het later en voortdurend blijven daar ongeraden mogt heeten Dit laatste was ain K oen niet te va ten Wil men beleid trouw dienst eens aan den lande bewezen eeren dan zijn er niet velen nevens Koen te stellen Hij was een der wakkersten onder de wakkeren Of er met eenig ander nader recht op had Wij zijn geen voorstanders van standbeelden al verklaren wij ons daarmede niet legen alle monumenten Men heeft ons elders een voorbeeld gegeven hoe er iets beters kan geschieden ten amzien van eenig groot man dien de dankbare nazaat wil eeren dan door diens meer of minder gelgkenden beeldzuil op te nchten Niet enkel m navolging daarvan wilden ij Koen s mam verbonden ten aan de eene of andere weldadige stichting ten voordeele van eenig jTvaan ch belang gelijk bereids naar g meenen door de maatschappij tot nut van den Javaan geop perJ IS en anders geopperd moest worden kon het mogelijk ziju een soort vau gasthuis voor oude ongeiiee selijke kraoken bij Batavia b v Zoo kon het tot een eeregedenkteeken voor Koen als een soort van zoenoffer voor onze schuld aan Ja a lu t oog van sommigen strekken terwijl de menschheid al was het in het voordeel van betrekkelijk weinigen daarmede teveiis gebaat was Wil men een standbeeld oprichten wij herhalen iels t at vvij reeds voor jaren opwierpen er is er een te stichten voor een of twee ma inen aan wie vvij het nakroost verpligt rekenen omdat het eene eerher telliug en afdoening van eene schuld en wrijving aan eene smet mogt heeten op de geschiedenis van ons vaderiand die ook d larmede niut geheel is ut te wi schen Ik heb het oog op de gebroeders in de eerste plaats op Joan de A itt den man aan wien had hij ook zijne feilen en misgrepen ons land eens veel verschuldigd was en die ten beter lot verdiende dan een zoo smadelijken dood die toenmaals or gestraft bleef ij vragen voor hem een gedenkteeken het groene zoodje was als plaats aangewezen Was onze maatschappelijke positie en naam van dien aard dat wij ons durfden en mogten en konden op den voorgrond stellen gaarne plaatsien wij dien mede aan het hoofd Nu zw jgen wij beha e dit woord de zaak aan andere meer bevoegden overlatende Wij spreken ook dit noord geenzins om een zaakje te opperen a la Maudm God dank dat dit bier op land en gezindheid op ons vorstenhuis gezien niet denkbaar is Wg vertrouwen veeleer dat ledet van ons koninklijk geslacht ook ten bewij e dat vroegere veeten dood en vergeten zijn hunne namen zouden stellen onder die van ben die daarmede vergoeding hulde en eere wilden brengen aan den in vele opzigieu verdienstelijken staatsman den trouwen vaderlander C Varia A Wees met al te regtv ardig zeide Salomo en een oosterscb despoot waren die woorden met kwalijk te nemen dat behoorde zoo bij het regeringstelsel Maar wat moet iren er van deuken als die raad gegeven wordt door een nederlandsch volksvertegenwoordiger Weest niet al te regtvpardig afgevaardigden van het ned rlan l che volk gij zoudt daardoor misschien linsren en hun daarvoor Salomo s spreuken in de plaats geeft Weest niet al te regtvaardig liet moge i e leu e ijii eener kleine partij die er steels op uit is ora al regeren unniogelijk te maken en agitatie pliglsbeirachting noemt Gud beware ons land dat die party ooit regeringspartij wurde De grootste spoorweg der aarde is de pac lic railwav die den atlaiiUschen oceaan verbindt met den grooten oceaan dwars door lie verccmgdc s te van Noord Amerika Het hoogste gedeelte van dezen reusachtigen spoorweg is nu afgeiverkt de rails op de toppen van het rotsgebergte liggende zijn ruim SCOO voet bovin de oppervlakte der zee Een engelsch si latsman zeide onlangs de conservatieve pers is een put waarin leugen sraa id en al het vuil wordt vergaderd om het daar a over het hnd te ver preiden niet om het te verrijkfn ma r om het te bezoedelen Ongelukkig Eiigfland Gelukkig dat de conservatieve pers hier beter i i ir roeping begr jp Zoude hel bestuur an het Dagbhd niet eenige exemplaren naar Lngelmd kunnen zenden ora de vriendjes daar tot leering te dienen Misschien volgden uog we eenige lintjCN vóór de vrienden ook d lai den minister eiel moeten afst lan ten minste als de post voor decuratieii met uitgeput is want het raakt zoo zoetjes aan op bet einl van tjiar De liberale partij heeft in Engeland een beslissende overwinning behaald De engelsche kiezers hebben zich noch door april bewegmgen of andere kerkelijke kwestie noch door mystificatie om den tuin laten leiden Zij hebben door hun stemming het lot der staatskerk in Ierland beslist Het is nu slechts een kwestie van tijd En van de staitskerk in Ierland tot die in Engeland is slechts een stap Spanje giat voor en Engeland zal moeten volgen De geest des tijds verlet zich tegen staatskerken Op Java en Madura heeft men tegenwoordig 23 residenten 21 secretarissen van resiuentien 6u assistent residenten 100 controleurs van de I en 2 klasse en aan nog een 40tal ambtenaren ter beschikking van de assistent residenten behalve de verdere mindere ambten iren en bedienden der ambtenaren enz Het turopeesch gewestelijk bestuur kost j aarlijke ruim twee Bevallen van een Zoon C M CARLIER Go sET GoLDA 28 November 186S Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden Tio huunea Vader en Behuwdvader den WelEd Heer Jan Prince betuigen de onJergeteekenden hunnen hartelijken dank C J C PRINCE C J D PRINCE DE JONG P PEAUX L C G PEAUX PRINCE P P P KIST E J KIST PRINCE GoüDi 2 December 1SG8 millioen aan traktementen behalve baishareo bureaukosten en verdere emolumenten De breimachine van Limp die aanvankelijk overdreven hoog werd geprezen schijnt toch een der meest geniale citviodmgeo te zijn van den bvlereii tijd De toestel om den draad te spannen is veol eenvoudiger gemaakt o k de iorigtiBg om grootere of kleinere steken te miken is door een viervoudig Wij cruerk veel verbeterd Door deze laats e inngt ng is het mogelijk grof of ijn te breijen even als men by de verbeterde naaimachine door een steeksleller van rsmso voonieB grooie of kleine steken kan makei lu Weenen is deze machine reeds in gebruik gekomen en wordt een oote maefainile breijerj opgengt Lcu eenigzins geoefende arbeidster kan met deze machine in 10 uren 17 pa ir kleme of 14 paar groots kaïüerkousen of 10 paar kousen voor volwassenen breijen Alen bevicert dat Benjamin Franklin te Westroorehnd vereeuig ie staten eeue stoommachine heeft uitgevonden die zonder zuiger zorder kruk zonder stoomkast enz werkt Zij u alleen van de mi Me piiiitsehuwende kracht afhankelijk alle wrijving is genoegzaim opgeheveu Men verknjgt 300 omwentelmgen in de minuut met het vierde deel van den stoom die gewoonlijk verbruikt vvonlt terwijl meu hetzelfde aantal paardenkraehten erlangt De e centrifugiil machine verdigt bijna al 1 lar stoom eii dit is eene verbazende winst de pnjs er van is slechts een vierde van ile gewone machine Burgerlijke Stand G o L Ü A GtBOHfN 27 ov Gemtje ottdera H BreedveU en E C Molbof 28 Abraham ouders 4 Dubbel en b Kuust Hubertu Johannes ouders R van der Kley en S Jansen Johanna Maria oudert i G Boekamp en C Reurings Carolus Mar a ouders H M Carlier en C M Gonuet Gijsberta Johanna ouders J ludeiibinkeo en I A Kroeders Hubertus Adriauus Johannes ül Iers A letflang en C F Jansen 30 Johanna Fredenca Louisa ouders C F W ildenbn g en F I ïldckelkamp Amaha Maria Juhauna oudLrs B 1 C OvtSLEDEN 27 C Bakker vred C van illi eo 59 11 n J W Hoebeek 3ü j A Hus isou 65 j 2b van Inme 8 w 29 W ïibolten 2i d H Hartmau 17 i M Honterkeos buisvr van L de Graaf 53 j T de Jong 11 w Openbare Verfeooplng te IlawitrnU op RIJD G 18 DECEMBER l les voormiddag ten eif uor van eue BOUWMANSWONING vlak bg het Durp met ruim 7 BUU ders WEI HOOI BOUW en BOOMGAARDLAND te MaattrecU een HUIS in tweefn bewoond aldaar en een WOONHUIS aan de Kanie mclkslool R N lui te Gjuda De Hu zcn 7ijn b j ile week rerhnnrd en half April te aanvaarden bet Land u dadelijk te aanvaarden Breeder bij biljetten terwijl Dadeie uI lichting geeft de Notaris J G BEOUWER MJHOFF te HaaüreeU