Goudsche Courant, donderdag 3 december 1868

1868 Zondag 6 December W 98 Consumeutec en kenners van zuivere Chocolade geven aan het fabricaat van den honeverancier FranZ StollwerCk te Keulen wegens zorgvuldige bewerking en ToortrefTelijke kwaliteit bepaald de voorkeur Ik beveel mijn magazijn van de geliefdste Kookeu Eet Chceo ade van deze gerenommeerde fabriek tot fabrieksprijzen eu wel Kruid van 85 cent Gezondheidsvan 80 cent eu Vanille Chocolade van 1 fi 10 cent per 6 ons minzaam aan Te verkrijgen bij i J t d SANDEN op de markt te Gouda GOUDSCHE COUKANT Gebrs Kamphüusen I HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berigten dat met het aanstaande St Nicolaasfeeat hun kamer ruim voorzien zal zijn van een fraai assortiment Chocolade Suikerwerken j NB Dagelijks te bekomen goed gevnlde warme BOTERLETTERS y J J J PRENTENBOEKJES IN VELE SOORTEN zijn te bekomen bij den Boekhandelaar A Brinkman Lange Tiendeieeg Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 Borst k alen 1 Hoe men deze doorleenvou I Malz producten van het echte I fabricaat kan genezen I Bij borst aandoeningen a I I allen aard is het Miilz exlract steed I heilzaam en verzachtend bevonden I De Koninklijke opper artz Dr Wein I I SCHENK te Stolp zegt hieromtrent I Dit uw fabricaat heeft bij 1 I na wonderen gedaan an een I I reeds vervallend leven we 1 I der opgebeurd Aan de I I Heer Joh Hoff Hofleveraucier t 1I Berlijn Neue Wilhelmstrasse 1 Berlij II 14 Oetober 1S68 1 I Uw Malz extract b etoont 1 I zich zeer heilzaam voor mijn I Borstlijden meuwe Bestelling Meteu Controleur der belasting AdaI bertstr 50 Grou Laocz 16 Oc I 1868 Ik verzoek U om toezenI ding van Uwe heilzame Malz fabriI caten van Malz eitract GezondheidsI bier en Malz Gezondheids Chocolade I Graaf Geobg Zichy Raik 16 I Oetober 1868 lk heb reeds zooveel gunstigs omtrent de genezende krach ten van uwe Malz fabricaten I Malz extract Gezondheids biet en I Malz Gezondheids Chocolade geI hoard dat ik my met vol vertronI tot U wende Bestelling Juiius I Baron Tbebeesbcüg K K Overste I Centraal Depot Oude Bloemmarkt bij I de Stilsteeg F 154 te Amsterdam I Verkrijgbaar te Gouda bij J C T VEEUMINGEN te Woerden bij I HENBI J VAK DEN BEKG Stads luuzijkschool 1 De Commissie van Toezigt over de I Stads muz jkschool te Gouda brengt ter 1 aigemeene kennis dat zij op Zaturdag den 1 i December 1868 ioschrijviug zal hou I deu voor de kinderen welke aan het on 1 derwijs in de vocale to iittruinentale mu I i zijk op genoemde school wenschen deel 1 te nemen De inschrijving zal plaats hebben op 1 boveng melden dag de namiddags van I e e n tot drU ure ia het gebouw Arti Leg jVereischte voor de totlatiug zijn 1 o De leeftijd tan negen jaren voor on gens en van tien jaren voor meisje 1 i Vatbaarheid voor bet onderwijs dat I zij wenschen te ontvangen waarvan I ten genoege van den onderwijzer moet 1 blijken 1 I Het aanschaffen van inatrumentea is 1 voor rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op de Stads muzijkschool meer zullen worden toegeluteu voor de volgende inschrijving welke ij de maand December 1869 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezigtover de Stads Muzijkschool GoiDA C C KNAAP 30 Nov 1668 Seerelarü Raderstoomboot d Ussel Van GtoUda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s mor ïens 7 uren Van Rotterdam op pelijke da en s namiddags 2 uren Dag i jks ReUn rkr £ 268 STAATSLOTERIJ De trekking der Eerste Klasse BEGINT OP Maandag 14 December 1868 Boekdrokkcrij tbd A BKINKMAS T e Oiidfrpe eeVende berigt zijnen ge j mchten Siadgenooten en Begunstiger dat hij als Torige jaren ruim gesorteerd is in alle ST NICOLAAS ABTIE KIDLiEN aUmede goed gevulde Boterletters I Bankelletters Saucijze Broodias n ook GKOOTE en KLEINE OEBAKTCEN Mij ieijende weder met een druk bezoek Tereerd te mogen worden M ViN DEU BURG Baakelhakker JTijdutraat A 173 Hl Heeft mede voorhanden geurige THEEËN Tan M Eavess aij Zonen te Goeinchem Men verguldeu Beijenkorf H W M STEEVENS B nket en Koekbakker Hoc itraat Berigt bij de e zijneu geachlen Begunatigera dat zijtie St NlCOlaas ArtiIcelen ontpakt zijn en hij weder voorzien i vaa eene mime eoruring Suiker en Chocolaad Artlkelen aiie soorten an fijne Borstplaten Surprises enz alsmede Versche Saucijzen en 1 warme Boterletters A QUANT KLEIWEG heeft de eer te berigten dat hij voor hetSv NICÜL SFEEST voorzien is van 1 zeer fijne Artikelen bijzonder voor CADEALX geschikt als 1 Albums Sclirijf en Zakpor i tefeuUles Papeteries Stereos COpen en Plaatjes alsmede eene zeer ruime keuze in Prent en LoeS boekjes waaronder de Mechanieke en de LeVendO Beelden alsmede eens zeer fraaije collectie KINDER SPEELOOEDEREN 1 Boor den voortdarenden bijval der al dezelve dit jaar nitmnnten door zeerkeorige en fraaije prijzen I Lokaal TIVOLI HC Sf ZATURDAG 5 DECEMBER a 8 SOIREE en BAL onder directie van den heer F Roo trn iratm EXTRÉE 25 Cents de Persoon Aanvang des avonds ten 8 Uren A van Solingen Deze Courant verschijnt des Donderdngs en Zondags lu de Stad geichiedt de uitgave des avunds te voren Do prijs per dr e maanden is i franco p post fi a Advertentien van 1 6 regels tot des niiddags tcu 12 ure grootere motten vójr 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOUDA 5 December De berigten uit Spanje luiden iets ongunstiger Men begint maatregelen te nemen tegen opkomende noelingen Het kan waarlijk niemand verwonderen dat het volk onrustig wordt bij het wachten op de constituerende vergadering De toestand van onzekerheid geeft aanleiding tot alle lei kuiperijen en de verschillende partijen beijveren zicb om hun invloed te vergrooteo De republiekeinen nemen het sterkste toe maarjmen vreest lat de leactionnairen onder die leus schuilen en de verwarring en twist als middelen denl en te bezigen om hun booze bedoelingen te bevorderen Men moet zich haasten om de vertegenwoordigers des volks te doen bijeenkomen andar = kon een stoute greep een noodlottigen omkeer veroorzaken die de blyde verwachtingen treurig zou te leur stellen Het engelsche ministerie heeft moedig gestreden en het ontveinst zijne nederlaag niet Elders kleeft men vast aan den zetel en moet het lijk er afgestooten worden maar de Engelschman eerbiedigt de volkskeuze ook dan als die hem verloochent Disraeli legt zijn mandaat neder en Gladstone zal de moeijelijke taak aanvaarden Hij heeft eene krachtige meerderheid niet alleen in aauliil maar die twijfelachtig voorstanders dat dertigtal Adullamieten die zich in het oogenblik des gevaars verscholen zijn op een enkele na vervangen door gedecideerde liberalen Toch zal het een zware taak zijn het eeuwenheugeud onregt te vernietigen en de ontwikkeling vm het onderdrukte Ierland door wijze wetten op vaste grondslagen te vestigen Gladstone rekene op den ondank der menigte en zoeke zijn loon alleen in het bewustzijn van edele bedoelingen dan zal hem nooit de kracht ontbreken ter volharding In Rumenie is eene verandering u goede het den sultan nittartende en altijd belagende ministerie is vervangen wij wenschen dat het nieuwe een anderen weg moge betreden en Euraenic ophoude eene gedurige bekommering te zijn voor den vrede van Europa De oostersche kwestie is daardoor wel niet opgelost maar het naast dreigend gevaar afgewend Vorst Karel heeft wel niet alt eigen beweging gehandeld onder dat opgewonden volk kan hij liief wat hij zelf mogt willen maar hij zal wel gevolg gegeven hebben aan dringende vermaningen van de mogendheden die den strijd niet durven beginnen en daarom alleen voor de porte in de bres springen Nu woelt men weder in het even onrustige Griekenland om den strijd op Caudia te hernieuwen dat is nieuwe offers btenaan Je roof eu moordzucht der Turken Indien Griekenland heil zoent in eigen inwendige ontrikkeüiig en niet in het aanstoken van onvruchtbare bloedige woelingen in het buitenland zoude het zich eene betere toekomst in rust en vooruitgang verzekeren In Frankrijk dat zich jaren gedwee kromde onder het ijzeren juk van den gevierden tyran vertoonen zich meer en meer de kenteekenen eener nieuwe beweging het volk begint blijkbaar te ontwaken en de regering helpt daartoe mede door dwaze halstarrigheid ia het vervolgen der dagbladen Geen beter middel om het volk in beweging te brengen dan die drukpers processen waar de moedige pleitbezorgers ongehoorde waarheden verkondigen Nog eens is de verjaring van den coup d état ruslig voorbij e aan maar wie ziet niet dat de dag nadert die bet werk gewelds door nieuw geweld zal vervangen Von Bismarck is eindelijk teruggekeerd te Berlijn hij is onontbeerlijk in deze oogenblikken wat zou men zonder hem iu Pruisen zien gebeuren met dien bevooroordeelden koning en zijne reactionnaire vrienden De minister van justitie bejegende dezer dagen de vertegenwoordigers zoo brutaal als ware het om oon icteu na te jagen Von Bismarck is zoo Qoodig in Pruisen om grootcr kwaad te verhoeden De prijs der Advertentien vao één tt zes regels met inbegrip van het zegel m 80 Ceet voor eiken regfl daarboven 10 Cent BuiteDgewoue lettars worden berekend naar plaataroimte De loop onzer budget discussieu seft een vrediger nantien bekomen het ainisterie heeft een oende meerderheid De volledige scheiding van kerk en staat moest in ons laud geen enkelen tegeuatander vinden Kussen kerkgenootscha n vrijheid JB eigen boe em versmaden Zij villen iets anden zq zoe M kracht bij den staat u bekrompene eeniijdigheid Ie steden ie gezaglieveude ijveraars laten zich aardig doorzies Bast zq maken zich slechts belagehelijk Wat ook gebeatc gewstenidwang is op onzon grond voortaan onmogelijk De Nederlander zal zijner overtuiging leven 3a het uitgediend geia zal wijken voor die vrijheid welke de voorwa de is vas eigen ze taudig leven De dwang mag slechts eigenwiilige dwaaahep zij die zich buigt voor Rom eo Geneve doet het aJi vrj illige slaaf van eigen vooroordeel maar soort zal het siaatsgezag hier medewerken tot aeniges gswetcDidvuig öuitenlttnb Londen Dec Volgens den Times if India ia de toeatasd van den oogst nog allerelleudigsl Geheele diitrieteo worden door de inwoners verlaten Beeiis heerscht hier eti daar gebfefc san water en zelfs de oogst van Orissa die dit jaar goed stond wordt door de droogte bedreigd C ok uit NoorrfetqkIndie komen in dit opzigt ongunstige berigten 3 Dec In eene circulaire door den h r Disraeli saada onservatieve ledeu van bet parlemeot gerigt zegt hi éstde ministers het vertrouwen vau Hel nieuse parlemeot nietzullen kunnen bezitten eo het derhalve aan hunne eer es politiek verschuldigd zijn om onverwijld af Ie treden Zij blijveaovertuigd dat de politiek van GUdstooe ten opzigte der kerkiu beginsel onregtvaanlig is en waarschijnlijk niet eitvovrbaar zal ziju maar ai ware dit nel bet geval clan zou tij tocii inhare gevolgeu verderfelijk moeten zijn De Times voorspelt dat de koningin na aan Disraeli zijnontslagaudieniie te hebbcu verleend graaf Russell lal ombieden en dat deze ongetwijfeld aan den heer Gladstone de zasiesstelling van het kabinet zal overdragen Morgen zal Gladstone hier aankomen Te Daily Telegraph meldt dat het ontslag van het kabinet Disraeli is aa igenomeu en dat Gladstone reeds kij de koningin is ontboden Parijs dec De dagbladen constateren dat de verandering vau ministerie in Rumenie een gonstigen indruk Ie Konstantiiiupel heeft te weeg gebragi De Momteur wenscht in zijn orerzigt prins Karel gelnk ter gelegenheid viin diens troonrede en hoopt dat Euueoie na eeue avontuurlijke politiek zal afzien Het hof te Riom heeft het vonnis der regtbaok ie Clermont vernietigd en den gerant van het blad 1 iudépendant dnCentre zaak Baudin met aanneming van verzachtende omtsa ligheden veroordeeld tot 500 frs boete 3 Dec De Gazette des tribunaui meldt dat er zes arrestatien hebben plaats gehad op het kerkhof Montmartre Het blad Ie Progres liberal van Toulon is vrijgesproken Da redacteur van de Emancipation is veroordeeld tot fr 200 bo a 4 Dec De Mouiteur meldt sedert eeoige dagen liepener geruchten die regt gaven te gelooven dat men zich ep den 2 dec op het kerkhof Montmartre zou vereenigen De autoriteit heeft geacht maatregelen te moeten nemen ora de orde ende vrije circulatie te handhaven Een talrijke menigte heeftzich vertoond op den boulevard Cücby en wel van af 3 tot t j fs1 8 circulatie werd een oogeubUk gestremd doch zijwas weldra weder hersteld Men is lot het doen van eenigearrestatien over moeten gaan De orde bleef echter gehandhaafd In strijd met de beweringen van de Figaro die de arrestatien begroot op 300 bedroeg ket aantal in bechtenie genomen personen slechts 62 inbegrepen kinderen schoolj t M