Goudsche Courant, zondag 6 december 1868

Gemengde Berkten De groothTtog van Baden i9 met zijne vrouw aar het zuiden van FranVnjk vertrokken om den Jast der r genng te ontgddii Te Stockholm IB eene oproerige beweging door de kavallene iteen jaagd Te Crefeid Il hft schoolgeld op 12 centen m de maand rmmdcf undat 1330 Largera de afschaffing hadden gevraagd De koning van Italio heeft gratie rerleCDd aan drie ter dood veroordeelden Het frausche hodget van oorlog is slechts 2 miUioen hooger dan het vorige De komiig van Wurtemberg heeft zyn opperhofprediker dr Gruncigen ontslagen omdat hy Bitmarkte De toncentratie van russische troepen op de greuzcT van Galicie is 8teed t toenemende Te Castieg Rijssel en Trojes zijn feeatmaki aangeboden aan de hh Ernest P li Gambetta en Jules iavre Saluave s op Ha tl bij leremie en Mt agoave terug geslagen De opstand der Cacos breidt zich uit Üe stad MUilene u door eene ovdr roQu ing geteuterd Sherman verlangt versterking om de Indianen te owbingelea Voen dag li VOD Bismarck zoo gezond aU een viscb te Berhju aangekomen Ook iD Croatia zulWn honfed bataillons Aorden opgerigt Indeprentenwink U te Madrid prijkt het afbeeldsel van Espartero to t kroon en schepter In Engeland hebben ruim 1300 dnizeiid liberalen e t md tegen nog geen 800 duizend tonservatieven in Schilland ziju de liberalen drie tegen een Een es i itie van grii lische avonturiers wil den opstand op Candia weder gaan opftakkeren Do derdag hee t de bank van Engeland het disconto verhoogd van SVg op 3 pCt be opstandelmgen op Cuba hebben te Layamo een Ingezonden Gisteren had het eerste dames concert 186S 69 plaats Als solisten traden op de heer van Schaick cl de lïjange heer H Petri beiden van Utrecht Eerstgenoemde heeft de twee laatste zangnnmmers verdienstelgk voorgedragen hoewel ons atem koud laat en somtijds wat ruw klinkt Als chorist moet hg dunkt ons uitnemend zgn De Kleine Petri heeft indien het waar is wat men zegt dat hg slechts sedert 4 jare viool speelt verbazende vorderingen gemaakt Het 6 concert van de Btriot en het 2 morceau de salon van Vieuxtemps werden door hem met groote degelijUie d gespeeld Zgn spel was behalve in de élégie van Ernst rem en zuiver en zeer duidelgk in de br 0ur passage8 zgn voordragt smaakvol Hg speelt alsof zgn leeren spelen is Een daverende toejuiching viel hem na zgn laatste nummer ten deel M A COLLEWIJN GdDA 4 Dec 1868 Receptie 13 December Heden overleed na een langdurig en smartelgk Igden mgn eliefde echtgenoote ANNA WOUT in dei ouderdom van 55 jaren mg nalatende 5 kinderen ten deele nog te jong om hun gemis te C EELOOIJ Gouda 2 December 1868 Openbare VrijwiUige VEEIKOOPING van p m 5 BUNDERS L j isr ID in ëéne zitting cp WOENSDAG dej 9 DECEMBEE 1S6 de voormiddags tec 10 ure in de Herberg Goluekaks Welvaben te Gouderak Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenninger op 2 Febiuarg 1869 Nadere nformatien zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRlJ JT te Ouderkerk ajd IJssel Brieven franco per nnfii f Iiiiiiiii rer eriiis l ij i e Rijnierkoop ri niet beUMl 1 hadden Hi iiieeri uJeel der ge irrestterdea zal worden le gehlen Berlijn J I f H afgevaardigden heeft heden zijne goedkeuring geschonken aan het trdotaat betreffende de aart op den Ehijii den ITdeii oct jl gesloten tuasehen Pruisen Balen Beijeren Frankrijk Hessen en Nederland Bucharest 2 Dee in de kamer van afgevaardigden heeft de mmiMer president het programma van het nieuwe minHtene blootgelegd Hg zeide Wij illen den eeuwenoud n band die om aan de porte verbindt met de volkonenste trouï in stand houden wij willen de strengste onzijdigheid m acht nemen zoowel ten opzigte vin onze algemeene betet kingen tot de waarborgende mogendheden al ook ten opzigte van onze betrekkingen als goede naburen tot de aangrenzende staten Ons openotar regt is geworteld m de traktaten welke ioo lang IJ onze neutraliteit bewaren ons onze autonomie waarborg n 6mnenlan5 r Ol DA 5 December De eerste kamer der stalen generaal heeft in eenige zit tingen de aanhangige wetsontwerpen aajgeuomen en daaronderde indiehe begroeting Woensdag is in de zitting van de tweede kamer der suten ei eraal het hoofd tuk herv eeredienst behaudeld l e heer S ader begaf zich bij de bespreking van dit hoofdst weder in algemeene beschouwingen die reeds gesloten waren wairom di voorz hem herhaaldelijk aanmaande dit na te laten of vm het woord af te zien De heer S Vader besloot eindelijk lot het laat ie De heer Hoffman sprak er van dat de regering zoowel al de sjnode schuldig was aan de ontshr s e lijking der maiischappij op welke uitdrukking hem de voorz 11 de rede viel De heer v Uassenaer Catwijck gaf ceii langdun betoog over het wenschelijke om de banden tusschen kerk en staat met los te scheuren m ar los te maken De heer Westcrhoft drong ain op regeling der predikmtspeDsioeneu De heer v Blom sprak over het florcenstelsel en de heer iransen v d Putte vroeg inlichtingen omtrent de liandelwijze der regering bij de aanstelling van predikanten in f 1 De heer Moens kwam met nadruk tegen de rede van en keer v Wassenaer op waarvan de strekking was om door het ataatsgezig op de leer en richting der predikanten toezigt te boBden De minister van financiën beantwoordde nu de it rsohillende sprekers Hg zeide o a dat het met op den vep der regering lag om de handelwgze van h t vor ge ka lunet te volgen bg de aanstelling van predikanten in eil Indie deze regering zou geen onderzoek naar de ngiing van die predikanten duen ten einde in Indie eene andere richting p kerkehjk gebied te doen vertegenwoordigen dat op de ludere algemeene bedenkingen tegen het beheer van de herv kerk ue regering zich wei zal wachten beslissingen te nemen in de groote kerkeigke ge chillen van den dag maar dat zg integenlieel zieh de wenken zal ten nutte maken om de scheiding Van kerk en staat zoo volkomen te volbrengen d er met mier op teruggekomen kan worden Ten slotte weru het geheele hoofdstuk Vlli zonder discussie over de onderafdeelin gen met 49 tegen 13 stemmen aangenomen In de zitting van donderdag zgn de beraadslagingen voortgezet over de begrooting van binnenl zaken die woensdag was aangevangen De min heeft de verschillende prekers beantwoord De minister blgft zic verklaren tegen de plitsing van het dep van binneul zaken en vour het behoud d r groote kies distnrten Pen tyd tot herz ening der kieswet en den een u d nnn omschreven acht hg nog met gekomen Subsi dien uil hg a n particuliere ondernemingen loekenntn dep titrn 7001 il op de e wijze aan hci die buiten ivouen lie gelegenheid iMirde gegeven om zich in de hoofdplaats té vestigen De beraadslagingen zijn gevorderd tot de afdeeling medische politie waarbij de qjaestie van den verkoop van geheime geneesmiddelen ter sprake komt Gisteren zijn in de tweede kamer de discussien voortgezet over hoofdstuk V binnenl zaken vooreerst over de af deeling medische politie daarna over de verdere uitgiven voorhet binnenlandseh bestuur en eindelijk in veel breedereu omvang over de afdeeling vaterstand en publieke werken hoeweldaarbij de groote zaken nog niet behandeld zijn die blijkbaartot bij ue betrokken artikelen worden verschoven om eendubbel debat te hebben Men besprak verschdiende onderwerpen iD verband met de werking van de wetten op de g neeskunJe het staatstoezigt de statistiek der sterftegevalien de watergeneeskunde en nog eeoige andere onderwerpen dande min voldoende wijze vau zamenstelling van het statistiekjaarboek van uegc het dip T a biuneal zaken uitgegeven eneindelijk bij de afdeeling waterstaat en publieke werken devolgende onderwerpen aandrang tot Tieerdere splitsing vangroote posten onder erkenning van denjgoeden weg m datopzigt reeds door den miniater bestreden de zaak van liet onderhoud der kleine rivieren in verband tot kanalisatie enz dezaak van het zwolsche diep de aanhechting van Ameland aanden vasten wal en vooral en langdurig en doorkruist met vr belangrijke juridieke kwestien de vraag of schadevergoeding tepas kwam bij het berokkenen van nadeel door aanleg vanrinerwerken buiten de gevallen in de ve van 1806 bepaaldaangewezen Omtrent al die kwest en verwijzen wij naar hetzittingverslag in de groote dagbladen De discussie is gevorderd tot art 80 verbetering van de Merwe de Killen ent De verklaringen op al die punten door den minister van bwuenl zak n afgelegd wareu a dien aard dat al de sprekers den en in velerlei opzigt de getuigenis aflegden van de gebleken zucht om groole belangen te bevorderen te gemoet te komen aan gegronde bezwaren en bereid verklaring tot codscieiitiens onder7oek nopens nog h ngende aangelegenheden met het vas e oornemen tot oplossing en bevrediging te gelijk echter met het oog gevestigd jp bet algemeene landsbelangen den staat der fin tncien De directie der maatschappij tot expio talie raa itaalsspoorwegen heeft om te voorzien in de bezwaren die de dienstop de lijn in bet noorden aa iedt aan de regering eene nieuwedienstregeling ter goedkeuring rangeboden waarbij door hetvermeerderen der treinen op marktdagen en het loopen vau eengoederentrein en van een personentrein elke aanmerking 0 ongeregelde aarkomst der treinen zal opho ideo Bij de nieuweregeling zullen o a tusschen Groningen en Leeuwarden viertremen daags loopen en wel twee gemengde een goederen eu een personentrein en bovendien des rijdaga een veetrein Men berigt ons uit Schiedam dd 1 dec De hedenalhier geopende veemarkt heeft allezins aan de gunstige verwachting beantwoord De aanvoer van runderen zoowel magere allvoor de slagibank bestemd was lang niet ooaanzieulgk terwijl fermi prijzen werden besteed en de handel levendig is geweest waartoe de aanwezigheid van belgische kooplieden ook het bare heeft toegebragt Omtrent de gunitige ligging van demarktpliats en de goede en gemakkelijke inrigtiug daarvan aimen in hooge mate voldaan Het terrein had door het aanbrengen van vlaggen een feestelijk aanzien ook uit eeuigeuoniugeii 111 de nabijheid waren vlaggen uitgestoken Verschillende leden vm het gemeentebestuur en zeer vele belangstellende ingezetenen uit alle standen hebben de markt bezocht ti r ijl alles zirh door de grootste orde heeft gekenmerkt Indien de volgende marktaagen gelijke uitkomst opleveren danzal men zich ni t regt mogen verheugen dat te Schiedam eeninstelling is tot stand gebrigt die bij uitnemendbeio daar het middelpunt van een zoo bijzonder veerijke streek te huisbehoort en zal hierdoor in met geringe mate worden bijgedragen aan dca bloei en de algemeene welvaart der ingezetenen waaronder ulk een groot getal aanzienlijke veehouders vooralsedert de uitbreiding die deze gemeente dit jaar ten gevolgeder plaats gehad hebbende vereeniging heeft verkregen Datalle maatregelen lie bet elslagen nog mogten kunnen verhoogeu gaarne zullen orden verordend en ten uitvoer gelegd laar TH houden nij ons volkomen verzekerd naar onze innige overtuiging kan jie anders worden verwacht van ons akker gemeentebestuur d it door zijn streven om voor dezegemeente een nieuwe bron van welvaart te openen weder getoond heeft de belangei der ingezetenen ook op deze n ijze t willen bevorderen POLITIE an het burcin van politie is in bewaring een koehuid gi pas perden donderdag gevonden op de markt Regthebbende kan dien terug bekomen bij den heer commissaris van poliHe Dat de heer Dabmen zgn leermeester voor het publiek geroepen erd was hem en vlegend bewgs van svrnpaihi voor de belanglooze en dele zorgen die hg iich voor den jongea kunstenaar heeft getroost A g voorspellen laatstgenoemde bg voortdurende studie eene schoooe toekomst Het oreheft is aanmerkelgk vooruit gegaan boewei wij enkele stukken op de heeren ooncerteu beter hoorden uitvoert vooral donr de blaas iostrumenteu heeft de heer Kwast eer vin zgne bemoegingen Is oor Ie solistei oen zachter accampagnemeDt niet esschelgk Misschien ligt de schuld san den harden toon der piauino V g schamen ons over de germge opkomst van hjt paUiek vooral der dames Acceut Marktberigten Gouda 3 Dec Bg tamelgken handel werden ongeveer dezelfde prgzen besteed als in de vorige week Tarwe Poolsche per 2400 kilo 360 a 360 Koode KL ƒ 335 Zeeuwsche per mud ƒ 10 s ƒ lï ÏO Bogge y 7 70 a ƒ 8 75 Gerst 6 25 a 7 80 H ver 4 i 5 50 Boekweit Fransche per 2100 kilo Ï20 a 230 Noordbr ƒ 230 a 270 Bruine boonen 12 13 75 De veemarkt met goeden aanvoer alle ooten erdeatot hooge prgzen verkocht Vette varkens wareu weinig aangevoerd die van 25 tot 29 et per 5 ons gingen vlug vande hand magere varkens en biggen moegelgk te verkoopen Kaas aaigevoerd 36 partgen 26 a 29 Goeboter i 36 a 146 Weiboter 1 16 126 Burgerlijke Stand r r T II 1 GEBaBE 30 hov fieter oiulers 1 na XJjK ca A C BiaDeadüfc 2 Dec Sani Leo ouders H J vma Vcmvoort t H H Htcivd Adriaaus ouders K vau der Post eu ÏI deu BUnkca 4 obuiaes ouders H vau £ ijk eo W an Kijsdeo OvEKLbDEA 1 Dec A D rtn HiUigea i j S Almter cd D Blok 67 j J II Wildeulurg 1 i i A oat hanvr vaa C Verloov 53 3 K H Poot 11 C vu Mlct wed 6 de korte S8 j GthtiTD 2 Dec ven Feuam ea M Krsaeodonk 3 C Rauman en T vma Tiggelen ADVERTEKTXEN OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCHOOL COMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kenn sse dat op WOENSDAG den 9 DECEM3ER 1868 intch vmg zal worden gebonden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlaugd aan de Openbare JongejufrrouweMchool de ffoHandwhe Burgericiool toor Jongemê ea dia moor metijes de Tuiscienichool voor vunvermogende of aan de Stadt Armem en Bewaartchool benevens aan de openbare Scholen verbonden Arondtclonl De inschrgving zal plaats hebben op boveugemelden dag des uamiddag t = fjf uren in de respective School ocalen Voor de Openbare Jonge u i rouicensciool en de Bur ertckool voor ia ie eu jougent zal het bg genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zgu wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelgk of mondeling de wenech ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven oor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wenscben te zieu opgenomen aan de Shda Tuaackemciool wordt verlangd eene verklaring afgegeven door rieeren gkroeesters dat zg in staat vau minvermogendheid verkeeren terwjl zg die hunne Kinderen aan de Armemchml verlangen toegelaten te zien worden uitgenoodigd in hun belang de bewgzen mede te brengsn dat zg bedeeling ontvangen in welk gevalihunne plaateing aan geeue bedenking onderhevig i Alle Al xderni aan de openbare Scholen opgenomen moeten bg hunne koms ter Schole voor ien zgn van een bewgs van wel afgeloopen vaccine of doorgettane ktpderziekt Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inscUnjvmg geeue kinderen op de Scholen meer zullen orden toegelaten viSór de volgende inschrgving jouda Namens de Plaatselgke Seh ol Co ainsie 2 December 1S68 J PEETERS Seerttar