Goudsche Courant, zondag 6 december 1868

1868 Donderdag 10 December W 699 GOUDSCHECOURMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 268 STAATSLOTERIJ 13e trekking clei JE e x s t e BEGINT OP Maaiadag 1 Decembei Hinnenlanclsche SchroefstoorabootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AMSTERDAffi en daar tusschen gelegen Plaatser tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen v d SCHEPEN met de Sioombooten DORDRECHT n 1 tot eu met n 6 1 direct aansluiting voor het VERVOER van GOEDEBEN aan de Moerdijk l met de Spoorweg Maatsehappij GRAND CENTRAL BELGE vsn en naar België Frankrijk en Ziciturlaud 2 mei den STAATS SPOORWEG van en naar Eindhoven Maastricht EindUowft Luik iVii Mjnii en tiern Am belden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags Dmgsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags n Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 6 Agenten ie Dordrecht ten kantore der Directie n n GoudaJ V N LST Vest Il I Amsterdam A IlLNKE Biiiuen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOMVAART AlAiTS IIAPPIJ te Middel iurg voor oederen van en naur Middelburg en te Anf rrdan met den beurtschipper K Ei GEL op Zaandam Zonder Tcosten van overlading J C DÉKING DURA J J B J BOÜVY A X VERBEEK V d SANDE Direieur J C van OLDENB GH ommimirii en VERKOOPING OM CO TANT GELD op VRIJDAG II DiXEMBiai IsCS a 3 voormiddags i O are aan de Herberg dl KAP zijnde het Gemeentehuis van Sti an Blndten Sparren Planken i Koeijnen Deuren Ramen Dakpannen verderen Afbraak en Brandhout 5 alles daags te voren genommerd tezien Te Ti U met MT aanstaande een BOV£ IlLII met vrijen opgang verscheidene KamerS Keuken Pomp Tuin enz aiies wat tol ttu wel ingericht WOODhuis behoort ïe bevr igen met J ruiico brieven of in persoon bij 1 SAMSOII aan de il irfct te GüLiu Winterdienst Stoomboot Eeii lraelil vaa Jhi t r h ii Ooirda op MhhUVjutfj Van Mli di UiTfj j V in Axiutrdaiii Zondtii j DeLecibcr Zondag 1 3 December id 20 I id 27 1 E OXDEIINE MERS De naar voorschrift van dcu koninkl Geheimen Ilofraad en Uiiiversiteils Profe 90r Dr HarleSS te Bonn Jefabri ce rde StoUwerck sche Boi StBonbonS zijn tegen 30 cent per pakje echt te verkrijgen te Gouda bij den Apoth J V BOERS en te SLliounJiomi bij X V OLl F Openbare Vcrkooping op DINGSDAG 15 DECEMBER ISfis des Toorviiddag i ien EZF t RE ten huize van Mej de wed BLOM te Bodfijraven van 80 stuks extra zware Ypen Booraen staande te groeijen langs den straatweg van Gouda naar Bodegraten en wel van af den Rijndijk tot aan Spokersbrng Z EGT HET VOORT Worden g evraagpd in de Inrigting tot wering der Bedelarij te Gumla EEN BINNEN VADER en MOEDER zonder kinderen de man bekend met administratie en de vrouw met naaijen en breijen Brieven franco Adres bij den Bestuurder Secretaris L P HO O GENDIJK Bij vonnis der Arrondissements Regtbauk te llotterdam dd 2 December ISCS is Vrouwe ADRIANA CAÏHARINA DE WIT wedune vanden Heer JAN JACOB HAVELAAR wonende Ie liotterdam ter zake van onnoozelheid gesteld onder curatele De Procureur van de reqniranle Mr VAN REESE MA Raderstoomboot d JJssel Van Gouda Maandag en Dingi Jug Vniorg ua t uren de overige uerkd igeu s morgens 7 uren Klasse Van Rotterdam op gelijke Jiigen snamiddags i uren D Retourkaaiten Aanbevolen door meer dan 2000 h Artsen tegen alle soorlen van borst ziekten long en leverlijden X asthma enz Universeel hulp Y middel bij on gesteld heden van de maag Het MALZ EXTRACT Gezondheidsbier van joh HOFF te Berlijn heeft bij bovenstaande eu nog meer andere ziekten steeds de zegenrijkste resultaten op geleverd Naar eene geheel nieuwe t methode gefabriceerd wedijvert het n thans in fijnen smaai met de fijnste A en beste dranken Als tafeldrank geX brnikt wekt het den eetlust in hooge Y mate en bevordert de spijsvertering ¥ Verkrijgbaar te Gouda bij J C h VAN VRECMINGEN te Woerden l bij HENRI J VAN 0EN BERG Resultaten verkregen met het Anatherin Mondwater van Dr Porp door Dr Bkandisi huisen lijfarts van de Gravin WlaDi MlaSKY Giurgewo 16 April 1S66 Onbekend yijnde met de redacties der Weener dagbladen ben ik zoo vrij vóór mijne afreis naar Parijs met de gravin A ladimirsky schoonzuster van vorst Cou sa mij tot u te wenden met verzoek de e verklaring van de met veel juistheid verkregeue resultaten met het gebrnik en de uitwerkingen van het Mondwater van Dr Popp aan een veel gele en dagblad over te geven Dit Mondwater bezit drie eigenschappen welke het tot een onschatbaar middel verhefien en üie noch het tandmiddel van Pelletier noch eenig ander middel in zich vereenigen Niet alleen dat een vlijtig gebruik er van het aangroeijen en vastzitten van de verdikte slijm dierlijke stoffen en aardachtige phosphorzure zouten waaruit de tandwijn steen bestaat eu zich vormt verhinderd lost bet die op zoodat de geheele verwijdering dan gemakkelijk met eene zachte borstel kan verkregen worden Hierdoor bekomen onreine tanden spoedig bun gezond en natuurlijk aanzien weder en wordt het Mondwater een Reddittgmiddel wijl het ook aan alle tabakrookers wier tanden een groenachtig bruine kleur gekregen hebben niet genoeg kan worden aanbevolen Ten laatste blijven zieken met bolle tanden die dikwerf aan tandpijn lijden bij een vlijtig gebruik van het Anatherin Mondwater van Dr Popp geheel vau Tandpijn bevrijd Deze hier geschrevene en ter openbaarmaking overgegevene verklaringen zijn daadzaken die mij in mijne langdurige praktijk honderdmalen zijn voorgekomen en voor wier waarheid ik met mijn bandteekeotog insta Ik zal niet nalaten dit Anatherin Mondwater van Dr Popp in Parijs aan Ie bevelen eu te verspreiden Dr BRANDISI Te verkregen te Gomda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kollf apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel te Hage bij J L F C Snabilié apoth te Legden bij E Noordijk te Vlrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij ï V Windheim en 0 verkoophuis lioekdrukkerij van A BBIXKMAN üeie Courant verschijn des Donderdags en Zondags In de Stad gegchiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden is f2 franco p post 3 25 idverteutien van 1 6 regels tot des middags teu 12 ure grootere moete óór 10 ure ingezonden zijn tiuttcnlanïJ Londen 5 Deo De Times bevat een voorloopige opgave van den ministerlijst Clarendon buileiil zaken Cardwell oorlog Lowe financiën Bright Indische zaken Childer3 marine sir William Page Wood lord kanselier Chicester Fortescue iersohe zaken en sir Robert Collier voor attorney generaal Lord John Rassell zou als minister zonder po tefeuille optreden Voor minister van den handel wordt nog niemand genoemd De keus van een president van den ministerraad hangt nog tusschen Granville en Arg Ie 6 December Volgens de Observer is het ministeriedefinitief aldus zamengesteld de hr Bruce binnenlandsche zaken lord Argyle departement voor Indie Bright koophandel lord Granville koloniën lord Enssell geheim zegelbewaarder lordKimberley president van den ministerraad en minister vanonderwijs de heer Göschen armbestuur graaf Grey postivezen de heer Villiers kanselier van Lancashire en de overige ministers Men meldt uit New York van gisteren De behandelingvan het proces van den gewezen president van de zuidelijkestaten den heer Davis is tot mei uitgesteld Dan zal hetproces dienen bij het hooge geregtshof te Richmond De prijs van het goud is gerezen op het gerucht dat Napoleon overleden was hetgeen aanleiding gaf dat er een ge nicht in omloop werd gebragt dat te Parijs een opstand zou zijn uitgebroken 7 Dec De Times zegt dat in de medegedeelde lijst vanministers alleen de namen der hh Brace Go chen Villiers en Grey nog onzeker zijn Graaf Eussell heeft bedankt wej 3 zijn hoogen onderdom O Hogan zal benoemd worden tot lordkanselier voor Ierland zijnde hij alsdan de eerste katholiek die deze betrekking bekleedt 8 Deo Uit New York dd gisteren wordt gemeld De zitting van het congres is geopend In de b jdschap van den president wordt de reconstructie politiek verdedigd Daarin wordt gesproken ten voordeele van de spoedige wederinvoering n de betaling in specie en de beperking van de uitgifte van papieren geld terwijl de uitgaven zullen worden ingekrompen Ten opzigte der onderhandelingen over de Alabama zaak wordt gezegd dat die tot nu toe tot geen afdoend resultaat hebben geleid zekere bepaliijgen voorkomende in het protocol zijn niet goedgekeurd zoodat het naar Engeland is terugge onc i Be aftreding van Disraeli wordt eene tijdelijke hinderpaal Jgenoemd voor de bevordering dier onderhandelingen Parijs 8 dec De Patrie zegt dat de berigten nit Konstantinopel en Athene geruststellend blijven De porte heeft den aan Griekenland toegestanen termijn van 12 tot 17 dezer verlengd Madrid 6 Dec De verkiezing van de constituerende vergadering der cortes zal in den aanvang van januarij plaats hebben en men verwacht dat dan de staat van zaken weder in een normalen toestand zal komen Gisteren is te Puerto de Sarta Maria nabij Cadix een manifestatie van gewapende republikeinen gehouden Toen zij nplaat van het gezag gesommeerd werden de wapens neer te leggen hebben zij dit geweigerd en zelfs barricaden opjjeworpen Een der barricaden is aangevallen en ingenomen door de ma rinetroepen die verder de republikeinen hebben uiteengejaagd ïot op heden avond had geen enkele wanordelijkheidplaats gegrepen De nationale garde was nog onder de wapenen De vrees voor een conflict bestaat niet meer De Gaceta dee t een telegram mede uit Tarragona Eene manifestatie ter gunste der monarchie werd door de republikeinen verstoord Nadat de kavallerie eene charge had gedaan werd de orde hersteld De stadswerklieden hebben hed n ochte d geweigen te werken ten gevolge van de geringe arbeidsioonen Het gou T e prijs der Advertentien van éea tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone lettere worden berekend nur plaatsruimte Ternement hoopt echter dat er geen wanorde door zal ontstaan 8 Deo De verkiezingen zullen den 15 janua ij plaatshebben en de cortes zullen den 11 febr bijeenkomen Volgens de laatste berigten uit Cadix onderhandelden deinsurgenten Geene regtstreeksohe depêche is uit Cadix ontTangen Madrid is rustig Eonstantionopel Dec De heer Golesco heeft eergister den sultan eene missive van den vorst van Rnraenie OTerhandifd waarin deze zijne getrouwheid aan de Porte betuigd en elke overhelling tot vijandige gezindheid bestrijdt De Porte heeft aan de beschermende mogendheden medegedeeld lat zij besloten is tot krachtige maatregelen tegen degrieksche regering ingeval van verdere ondersteuning aan Candia en dat zij aan haren gezant te Athene daartoe instructie heeftgezonden 7 r ec De Tnr uie weerspreekt het gerucht dat deporte van besluit zou zijn veranderd Het gouvernement heeft een ultimatum naar Griekenland gezonden en wacht op antwoord De porte is besloten de diplomatieke betrekkingen afte breken en order te geven om de schepen in den groi d teboren die vrijwilligers naar Candia overbrengen Gisteren werd er ministerraad gehouden Men verzekertdat maatregelen zijn beraamd voor een eventuelen oorlog Hobbari Pacha is gisteren afgereisd Er loopt een gerucht dat de sultan weidra een manifest aan zyn volk zal rigten waarin de redenen uiteen gezet worden die er toe geleid hebben om de relatieu met Griekeulandof te breken binnenland GOUD 9 December Van den storm die maandag in den vroegen morgenheeft gewoed verneemt men van alle kanten dat daardoorallerwegen vernieling is aangerigt Ook hier is een gebouw tot een leerlooijerij behoorende en bijna voltooid geheel omvergewaaid en overigens hier en daar eeaige boomen omgeworpen en schade aan daken veroorzaakt Zaturdag jl is te Utrecht o a aanbesteed het onderhoud van een gedeelte van den HoUannschen IJssel gedurende1S69 aangenomen door den heer G Luijendijk alhier voor I ƒ S575 I Bij het onderzoek in de afdeelingen der tweede kamer van het wetsontwerp tot afschaffing van het zegelregt op de dagbladen enz heeft die afschaffiBg op zich zelve bij eeu groot I aantal leden bijval of toejuiching ondervonden Verscheidene anderen gaven de noodzakelijkheid dier afsohafSng niet toe De geheele afschaffing van Set advertentie zegel vond mede voidoenueii bijval De equivalenten evenwel ondervonden bij de groote nieerderheid ernstige tegenspraak op verschillende gronden Meer algemeen werd het denkbeeld in al de afdeelingen geopperd om als equivalent te nemen ee ie regtstreeksohe verhooging van den accijns op het gedistilleerd Met 3 verhooging per vat dus eene opvoering tot ƒ 53 nas het verlies voor de schatkist uit de afschaffing van het zegelregt voortspruitende geheel gevonden en bij de opvoering tot 60 zou leven de geheele accijns op het geslachi kunnen vervallen Men gaf eer en ander den minister in overweging In de zaturdag gehouden zitting van de tweede kamer zijn de beraadslagingen voortgezet over de 7 afd waters aat en publieke werken Bij art 80 waarbij voorkomen de verkea der Nieuwe Merwede werd uitvoerig gesproken over de bekende klagt dat ten gevolge dier erken eene kunstmatige verhooging van den waterspiegel heeft plaats gehad die schade heeft toegebragt aan de eigenaren van verschillende landerijen en gevaar voor doorbraak en overstrooming opleveren Dit leidde den heer Geertsema tot het doen van het hierna te melden met 43 tegen 22 stemmen aangenomen voorstel De kamer gehoord de inlichtingeu van den minister van binnenl zaken acht het