Goudsche Courant, zondag 13 december 1868

W 700 Zondag 13 December 1$®8 268 STAATSLOTERIJ De trekking der Eerste Klasse BEGINT OP Maandag 14 December 1868 feOUDSCHECOUEMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 stads muzijkschool De Commissie van Toezigt over de Suds muzijkschool te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zij op Zaturdap deu 12 December 1868 inschrijving zal houden voor de kinderen welke aan het onderwijs in de vocale en mstrumentale muzijk op genoemde school wenschen deel te nemen De inschrijving zal plaats hebben op borengemelden dag des namiddags van één tot drie ure in het gebouw Arti Legi Vereiichte voor de toelating zijn a De leeftijd van negen jaren voor jon gens en van tien jaren voor meisjes b Vatbaarheid voor het onderwijs dat i zij ttóHschen te ontvangen waarvan ten genoege van den onderwijzer moet blijken Het aanschaffen van instrumenten is voor rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geeue kinderen op de Stads muzijkschool meer zullen worden toegelaten voor Up volgende inschrijving welke in de maand December 1869 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezigtover de Stads Muzijkschool Gouda C C KNAAP 31 1 Nov 1S6S Secretaria Die welke het ongeluk heeft een bril tl moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies v m dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wipr oogeu nog niet tot inden hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan oatshgen worden door het bestendig gebruik van Dr Cbantomelanus Oogenwater Bij lke nassching der oogleden zal men de herstellende k acht der afgematte Cl verzwakte oogen voelen wederkepren zoodat men in vele gevallen de bril weder za kunnen vaar el zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die r og geen bril behoefden Ie gebruiken is dat het middel om voor altijd hnrvan bevrijd te blijven bij veiaii ja Bij oneindig velen is tocl reeds het beginsel van verzwakkir g merkbaar aanweag men lette rnrnr op dat men voortdurend veipligt is op verleren afstand te zien dat letters zifh dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen begiunen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantomelanus OOGEWVATEJU en gij zult u beter bevinden Het 13 verkrijgha ir a 60 et per flacon bij T A G v iN DETH Gouda j J EEÜZEMAKER Zeyden J H KELLER w w igenstr Rotterdam H V D jRlENDT Leuvenhaven H V D ü lii E NDT Gouds n eg Mej L SCII0L IE S SCHL 1TER Oostraolenstraat J J GROENHUIZEN Ss C Utr eht eu meer bekende Depots in om rijk BELANGRIJKE Boonien Verkooping in het bosch van den hr v PALENSTETN in het midden van het dorp en binnen de Gemeente Zegwaart op WOENSDAG den 23 DECEMBER 1868 en zoo noodig ook den volgenden dag beiden des voormiddags ten 10 ure Nadere informatien te bekomen bij den Notaris MOLENAAR te Waddinxteen en den Notaris J A VAN DEN BROEK te Soetermeer Ook bij zeer zware zieklen heilzaam Genezing volgt nooit zonder de aüeea door voedselmiddelen te bevorderen voortoniwikkeling van het ligchi am Maar het bepalen van de geschikte voedselstof voor den zieke hei eigentlijke Diaeteticum ziedaar de moeijelijkheid I Trouwens den zieke mag niets aangeboden worden wat zijnen zieken organen in plaats van hun te baten veeleer zou kunnen beuadeelen Uit dien hoofde vinden dan ook de door alle geneesheeren zóó dringend aanbevolene heelvoedselmiddeleu van den Hoiieveraucier Johann Huff te Berlijn zoo als dieuj Malz Extract en zijue Malz gezondheids Chocolaue dagelijks meer en meer aanhang en sympathie Van de ontelbare loftuitingen slecht T de volgende Den Heer Joh Hoif s CentraalDépöt leAmaterdam Ik moet erkennen dat uw Bier zeer lekker en versterkend is Arnhem 19 November 1868 Mevrouw de Douairière AmeshoS Mensohelijkheid en pligt gebieden de buitengewoon versterkende kracht van het Hoff sche Malz Extract publiek bekend te mak i Vorst Oettingen Wallerstein te Mutichen Uwe Malz fabrikaieu laten niets te wenschen over 1 iispraak van Z Exc den Minister von der Heydt Berlijn Chans i estraat 31 Den 21 Sept 1868 Door Uw heilzaam Maiz Estract heb ik weder mijne krachten teruggekregen J Muller Strekt nu het bewustzijn zulk eene hulp in den nood te kunnen erlangen aan ieder tot geruststelling en troost boezeer is dit dan met het geval met den lijder die daardoor van zijne pijnen verlost wordt Centrasl Depot Oude Bloemmarkt bij de Stilsleeg F 154 te Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bij J C v VREÜMINGEN te Woerden bij HENRI J VAN DE v BERG b TWEE BEKWAME PLAATWERKERS kunnen dadelijk vast werk bekomen bij C VAN BERKEL Kleiweg wijk E n 76 Smids Knechts worden gevraagd en kunnen dadelijk vast werk bekomen bij G LANGERAAR te Gouda Slijm en Maagplllen Deze FTTiTiKN die sinds vele jarea met het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkeud gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegt n de gal en zeer zaoht laxerend zijn zijn tegen 32Vs cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlauderreen J F Allart Aiuderdam da liaan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel Zall J v d Vegte Delft E Wilschut Delfslianen J Koob Deventer Gebroed Timan Dirksland D de Vries Dordrecht H J Giltay Govda L Schenk op de Hoogstraat s Hage J Visser en Zoon Spuistraat Hardericijk A Greidanus Haaatrecld K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Moordrecht G H Post Oudewater H J Knijper Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Flaardingen J M LagerwerfF De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte rSCept zijn door mij te Gouda alleen en uitüuiieud verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en s nta onheugelijke jaren gebruikte Slijm Maagplllen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHREUDES apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des ionderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren p prijsper inemaandenis 2 frai cop post 2 23 Mvertentien van 1 6 regels tot d s middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingebonden zijn Overï lgt GOUDA 12 December Het nieuwe ministerie is in vijf dagen door Gladstone bijeen gebragt en bestaat uit mannen van gedecideerde rigting die in het ieuwe parlement de nieuwe staattuude zullen handhaven Van die Engelsohen i nog veel te ieeren in staatkunde en regering De vroegere regering treedt onmiddellijk af nadat het volk beslist heeft zij erkennen overwonnen te zijn zij beproeven niet zich dagen of maanden staande te houden door allerlei geknutsel En de nieuwe ministers staan gereed geen zoeken en intrigeren geen fiaauwe tegenhedenkingen geen aarzelende cnwil geen voorwaardelijk toetreden Hoe alles geheel anders dan bij ons waar de meereierheid uit trage weifelende halfwezens bestaat waar kleingeestige beschroümdheid den boventoon heeft en de partijen uit heterogeae bestanddeelen jaren lang over dezelfde kwestie bazelen zonder iets tot stand te brengen Een man weet wat hij wil Een man spreekt naar ijne overtuigi g Dan huichelt men geen eerbied voor instellingen die men verfoeit dan schroomt meii niet vol te houden wat men waarheid acht De fransche regering verraadde hare innigste gedachte oen zij zulke enorme toebereidselen muakte tegen mogehjke demonstratien Zij heeft het vertrouwen op zich zelve verloren Haar uur ladert van 1830 to 1648 is de droom vervlogen van deu burgi rkoning de vrijheidJoodend tyrannic zal toch wel niet veel langer duren Hoe dikwijls zal Frankrijk oog omwentelen eer het weder op vaste voeten komt te staan Te Spanje is de ïtrijd begoooen De republikeinen zijn de rustveratoorders Wij weten niet wat hen beweegt maar het is niet ongewoon dat de beste zaak door valsche vrienden wordt bezoedeld Zoo meent men dat prietters en Cariisten tijdalijk schuilen onder de republikeinsche partij om verwarring te stichten en later te visschen in het troebele water Spanje is ien tijdperk ingetreden van woeling en onrust De overgang vau dwingelandij tot geheele vrijheid is te plotseling en jaren van worsteling zijn te voorzien Naauwelijks is de bekommering over de rumeeusche stoutigheden gesust of het is weder te doen met Griekenland dat den grooter sultan uittart en de onlusten op Candia wil hernieuwen De ports begint te dreigen Maar de sultan zoowel als de koning der Hellenen staat oniier voogdij De voogden beslissen over het lot van Turken en Grieken De groote mogendheden zijn en worden het nooit eens over de nalatenschap van den zieke daarom wordt hij in het leven gehouden met alle krachten O wijze staatkunde die alles nitatelt om eindelijk te bezwijken voor onvoorziene omstandigheden Hei vertrouwen op oe vredelievendheid van Oostenrijk is Jcnigzins geschokt door de ontzaggelijke massa soldaten die daar noodig geacht worden AU inwendige re eUng al de groote verbeteringen zullen weinig baten als bet land bezwijkt onder den financielen nood Als dit stelsel van overspanning wordt volgehouden dan zullen al de staten van het vaste land door uitputting bezwijken en grenzenlooze verwarring de welvaart vernietigen en een tijdperk van achteruitgang en nieuwe barbaarsohheid aanbrengen Onze nitzigten lijn ook somber Men maakt elkander wijs dat ook wij verpligt zijn ons zelven te bederven door oorlogstoerusting Maar wie gelooft in onze krijgshafligheid in de mogelijkheid om het ernstig op te nemen tegen een vijand De oorlog is het ambacht van barbaren Beschaafde en redelijke menschen gaan nooit en nergens uit ten oorlog De krijg is een erfstuk dat in de nieuwe maatschappij niet past Alleen het vooroordeel vereeuwigt den onzin en daarom verblinden zoo velen zich zelven en doen hunne betere overtuiging zwijgen voor het onzinnige en kwakzalverachtige gezwets Als het te doen was om theologische debatten lan zouden wij mee kunnen doen In onzfe verlegen oordiging tellen wij zelfs echta kemphanen die hun bekrompenheid onbeschaamd uitspreken De prijs der Advertentien van één tot ie regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordenbereVend naar nlaatsruimte insinueren schelden en lasteren Wat vele woorden om oas schoonste sieraad onze volksichool te bederven Wat zsclitmoedige bescheidenheid in het flaajw verdedigen Een orthodox mr alles zeggen een liberaal woord is onbescheiden legen onbeschaamdheid De flaanwheid moet eindigen of si het goede zal ten val worden gebragt jl3 ttenlanïï Londen 9 Dec Het ministerie is thans definitief zamengesteld Eerste lord van de schatkist de heer V 11 Gladstone lord kanselier sir William Page Wood itiuister van huitenl zaken G W F Villiers graaf v in Clarendon minister van koloniën George Granville LevisonGower graaf Granville minister voor Indie George Dur das Campbell hertop De koningin heeft den pr vy connc l gepresideerd DeBicuwe ministers hebhen de zegels van huni e departementenostvangen De heeren Childers en Brit ht zijn Lenoemd totUden van den geheimen raad Uit New York wordt van gisteren berigt De heer Mac€ulloa k € heeft in lija finuntieel rapport aangewezen dat destaatsschuld in het begrootingsjaar da met 1 Kor afgélóbpeuis met vijf eu dertig millioen dollar i verminderd is De inkomsten van het jaar eindigende r et junij hebbeu aan inkomende regten 164 millioen aan binnenlandsche inkomsten 90 millioen bedragen De heer Ïiic Culloch beveelt het congres aan om alle staiitsbonds in p oud betaalbaar te verklarenen de betalingen in specie met i jan 1871 te hervatten Hijwenscht voorts eene vermindering van het tarief der inkomenderegten een vermiuderiiig van acoijnsen en de uitgifte van vijfperceuts honds tot een bedrag van 500 millioen dollars wanrvan jaarlijks 5Ü millioen en de rest in tien tot dertig jaarzal vervallen Mac Culloch schat de gemiddelde jaarlijksoheuitgaven der civiele dienst voor de naaste toekomst op veertig millioen dollars 10 Dec Volgens de Daily News zal het parlement word n geopend met eene voorloopige rede en zal de eigentlijketroon iJe eerst bij de opening der zitting van februarij worden uitgesproken In eene depêche uit Madrid via Bayonne wordt gezegddat de regering in een buitengewoon moeijelijken toestandverkeert ant de ongeregeldheden in de provinciën nementoe ei de financiële toestand is van dien aard dat het succesder leening belet wordt terwijl de regering zonder hulpmiddelen is om in de uitgaven te voorzien wanneer deze doorde uitbreiding der beweging toenemen Parijs 10 December Bij de Ier aards bestelling van het stoffelijk overschot van Berryer waren alle standen alle partijen vctegeiiwoordigd legitimisten orleanisten en republikeinen alleen de bonapartisten waren afwezig Het aantal belangstellenden wordt op 4 a 5000 geschat vooral trokk E sandacht de engelsche advocaten met hunne korte zwarte iBautels en desoUicitor of the admirality in zijn rijk geborduurde uniform De France zegt dat de cischen der porte aan Griekenland alleen daarin bestai n dat het ain de candiotische familien in Griekenland vergund vforilt p ar haar vaderland terug te keeren en dat de grieksche regering de formele verbindtenis op zich neemt om de internationale wetten ondersteund door alle mogendheden na te komen Berlijn 9 Dec Een voorstel strekkende dat de staatsregeriug zorg zou dragen at het ministerie van bciteniandscbe zaken van af 1870 op den noord dulischen bcnd gou ov gi