Goudsche Courant, zondag 13 december 1868

ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze mmge droefheid ons jongs e Zoontje JOHANNES PHILIPPUS JACOBUS in den ouderdom van 5 jaren en 8 maanden P W J TAN LUENBN A N TAN LUENEN M STWMK GoDDA 11 December 1868 ys ii prd door InH liuis v m if ev i ir leu a ingenomen De hfer V Bism irLi geeii tjLi gevyilen te kennen ddt een daartoe irtikend toorstel bij de zameukomst van den rijksraid iou kunnen worden gedaan Frankfort lO Dec De lang iam dalende beweging der graaiipnjzen nas in de vorige neek ui Duitschhnd algemeen van geene der grootere mirkten althans ijn andere berigten medegedeeld Het aanzienlijkste was de daling op de noordduiieche ma kten ofschoon legen het einde v m november te Berlijn weder levendige handel plaats hul Ook m Hongarije 2i n negens den verminderden uitvoer de prijzen iets gedaald Op de beijersche markten zijn de aankoopen voor Znitserlind verminderd Pestll 10 Dee De zittins van den rijksd ig is heden gesloten In de troonrede worde i de gelukkige uitkomsten opgesomd de naakzaimheid des rijksdaiïs hetgeen te danken IS aan het opregte bai dgenoot=chap tus ohen den koningen de natie De rijKsdag heeft eeu einde gema ikt aMi den onzekeren toestand De beide ueeleu v m het rjk zijn on if hankelijk van elkander ten unzieii van igeii aangelegenheden en oefenen een geli kma izeii conslitniionnelen invloed uit op de gemeenscbippeljke i elegt nhtden der monarchie De rijksdag heeft zijn zw ar epunt lu e gen inid leien gezocht en gevonden en schrijdt met verjor e kracht voort op den meunen neg elks einddoel vrede en va rt is alsmede handhaving der positie die de monarchie lu dtrn t iropeschen staat toekomt De koning koesterde de overtuiging J it de nieuwe grondshg die tot dus ve re joveel goeds tot heelt gebraet en de monarchie ges erki leeft geheel a ii de behoeften der natie beantwoordt Madrid lO Dec De voorstellen betreffende de capitniatie der iiisur enten ie Cadi ijii van t e hand gewezen Het gerucht dat 800 olilaten bestemd naar Cuba zich bij de insurgenten hebben a ingesloten nordt tegengesproken Het gerucht dai te l impel ina onlusten zijn uitgebarsten nordt insgelijks tegengesproken Behalve te Cadix is het overal rustig ötnncnUnö COl DV 12 iVcember Z M beeft a n mr F J Tollens op zijn verzoek eervol ortslag rleend ils buigemee ter der gemeei te Bleiswijken Moeriapelle en in zijne pLiats benoirod P C Moop ondertoekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeenteBentbuizen aan O Hoogen lijk eervol ontslag verleend alsburgemeester der gemeente C ipelle a d IJssel en m zijneplaats benoemd J h de A oogt ten e de deze betrekkinggelijktijdig te bekieeden met die van Lurgemeester der gemeente ieunerkerk a d IJ el Hel Staatsblad n 1+9 bevat een koninklijk besluit van 3 dee 1SC3 bepilenle rekenen van 1 jan 1869 postzegels van etn en tn t l hoofd ikelijk strekkende tot Irmkenng van dagbladen en verder ged ukte stukken ullen nordeninge oerd Zy dragen het rjksnapen en het opschrilt ederland benevenis de aanduiding der geldsnaarde Elk der beidenieuwe soor en zullen voorts in erschillende kleuren wordengedrukt namelijk zwart die vin em cent oker geel die vanmee cent De zitting der tneei e kamer van woensdag kenmerktezich door de behandeling van de question brülante van den egentvoordigen tijd namelijk net ondernijs De aanval nerdbegonnen door den heer öefken die het denkbeeld bestreed dat de re er ns aU onderniver optrid zoonel bij lager alsmiddelbaar ondernijs eu vervolgens leger de examens m hetalgemeen opi nara De heer v ui Golt tein rneende dat de regering niet eiioeg bed ich z i im ieid lil hare nitspriken en handel ugen omtrent het onderu ijs getoond had Ook k im hiJtegen de aanstelling van vreemde professoren a in de icademienop lindelijk trid hij in een analyse en kiiiiek va i de wetop he midoeibaar onderwijs Ook de heeren vin assenaerCdtnvcn ii Hoffm u b dgien de btkende grieven c berde Deheer h Kemper be=tr e vonrniinelijk en heer Gei ken hijverdedigde de e imens urvu hij lii voortd irei de verbetering zich goeie vruchten voorstelde De heeren vanNaimen Godefroi Jonckbloei en Dam sieraden met den liit ten prekerovereen zij bestreden de aanmiligende ei chen der anti revolutionnaireu op elk gebtel van het oidernijs zoovel hooger midde baar als lager en verdedig len zoowel onze hooges ho en aU het middelbaar en lager onderwijs en ook het onderwijzendpersoneel tegen de registreeksche en zijdelmgsche aanvallenvan het kerkelijk particularisme ei exclusivisme Dcnd rdig zjn de beraadsl igingen voortgezet In heteerste gedeelte der zitting hebben de bh Dam Jonckhloet Lentingen de Bo eh kern per op krachtige nij e het middelbaaronderwijs verdedigd tegen de beschuldigingen dat het bij denatie gean vmpathie ondervond om de verderfelijt e rigting die het karakten eerde dat hel op tene helling stond om neder te dalen tot in itenaiisine dat de kostbare inrigting de vrijheid aan het bijzond ie ouderw ijS ontnam en meer andere argumeu ten marm men zooals de beer Lenting zich uitdrukte dat ondern j k ie te discrediteren Bepaalde bestrijders van het middelbitti aderwijs en van de argumenten der vorige woord voerders waren de bh Bichon van Ysselmonde Saaymans VaJe en van Nispen terwijl de heer J K van Goltstein in begm sel voorstander v m het middelbaar ond r ijs daarin niet te veel nilde vonruitstreven a de pau e hebben de hb Gedien en Hejdenrjck meer speeiial den beer Jonckbloet beantwoord De heer Gefken hield daarbij zijne bestrijding van het muldel baar ondernijs vol De heer Jonckbloet nederle de hierop de bestrijders van zijn eerste redevoering en de heer Moeus nam het middelbaar onderwijs in bescherming op nelk voet spoor de minister van binnenl zaken dien spreker volgde De algemeene beschouwingen werden gesloten en die over de afdee ling lager onderwijs aangevangen De heer Sloet sprak ten voordeele der wet van 1857 hij wilde krachtig vasthouden aan de grondwet De heer Saaymans Vader trad in eene outnikkeling zijner gemoedsfaeiiwaren tegen het onderwijs met beroep op het bekende geschrift van den heer Pierson Gisteren zija lu de zitting der ivveede Kamer de beraadslagingen over het lager onderwijs voortgezet De hh van kuvk de Brauw v Nispen Borrel van der Does de Villebois en Gefken hebben breedvoerig de bekende bezwaren en grieven tegen de onderwijs et en hel openbaar schoolnezen nader uiteen gezet evenwel met eenige nuances en reserves die o a nat de beide eersten betreft zouden doen gelooven alsof er heel niinig verschil tusscben liberalen en conservatieven be stond hetgeen even nel bij de volgende sprekers geheel andera uiiknam Daar bleek wel degelijk van groot principieel ver schil en ook dairdoor wordt het meer en meer duidelijk dat conservatieven rootnschkatholieken en anti revolu ionnairen het volstrest niet eens zijn dat zij uitloopende wegen en belangen hebben zicli oplossende n algemeene aantijgingen tegen de be stlinde orde van zaken maar dat als het op de wijze van oplossing lankomt men veel verder van elkander staat dan men het doet voorkomen De heer Cornells heeft met Kracht en klem de heiUooze strcKkiiig aangewezen van de voortdurende vcrdichtninking en politieke machinttien met de ondernijs kncstic wtiartoe zij te heilig was om misbruikt te nordeo l e heer van der Linden kwam even als de heer Cornells lot de conclusie dat de bestrijders eene wetsher iening moeten voor stellen nil men tot eene bedaarde appreciatie komen Ditzelfde was ook de slotsom vau den heer van Naaraen Maar vrat vooral dis hoofd thema in de rede van den heer v d Linden uitkwam n is de meesterlijke wederlegging vn het anti re olutionnure verwijt dat de onderwijswet uitvloeisel van art Ifl t van 184S was eene liberale pirtijwet Nadat in de avondzittiug nog de heeren Kalff van Blom Godefroi van Toreest Moers de Bosch Kemper Jonckbloet en de minister Tock bet noord hadden gevoerd en ook nog replieken naren aangevoerd zijn de algemeene beraadslagingen over het lager onderwijs gesloten Gcraensde Beristeo Von Beust is graaf geworden zoo goed als vroeger von Bismarck Htt stoomschip Hibernia van isew York naar Iiverpool is op ie lersche Last m de + irmen vergaan en zijn daarbij 33 passagiers omgekojïen Het eng eakduv der raiddellandsche aee beeft befel ontvangen raar Cadix te stevenen Te Berlijn is men gunstig ge öferod oor de ruraeeusche letaiag Eene nieuwe mtbarsting van den Ltna was te lUetta op Malta iigtbaar De koniogm van Engeland heelt lOü pond sterling gegeven voor de noodlijdenden in Zwitserland Deu 7 dec dts iiiorgens tussehen 5 en 6 ure is op verschillende plaat sen van Dnit hhnd een schok van aardbeMng waargenomen an 1 mei tot 20 juiiij 1S69 zal te Panjs gehouden worden eene tentoonstel Imjï van werken m levende konstenaren franecbe en baitenlandsche De eskaders der loote mogendheden m de gneksche wateren zullen ver sterkt worden De doctoren twisten hoe het nare bloedje de vrser baarheid genezen moet worden van de kwaal der kwakzalverij 8 nieuw dar zal de Trjd weder eene in chnjviug openen ten behoeve van den paus en het pTusehjk leger Carl ogt kan te Amsterdam gee ne hoorders vinden die iets willen opofferen om hunne apen afkoirst bewezen te zien De pianist Franz List die te Rome als abt leeft zou weJer terug keeren tot de muziek Isabella wigeit volstrekt i abdiceren In Kushid zijd thans 600 klooster Te Panjs zijo Q uov 176 faillietverklaringen uitgesproken Portugal wapent zich tep de ruogdijkL mt ot ping der republiek m SpaujC De zoutmijnen ai Wielic ka bij Krakau zijn in gevaar door indringend water bedorven te worden Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 11 December Tegenwoordig de heeren van Bergen IJzendoom voorzitter de GravC De notulen der vonge vergadering worden geleden en gearresteerd Zijn ingekomen i een d sposrt e van bh geKp staten hondtndt gocaK unng wn de begroolmg mededeLhng dat u ekumtn is een ongtzegeld adres van den heer Luiten tegen de ge maai bt last mg en eene memorie van aaiimerkm gen om daarop bij cüe vd audL btgrootuig te 1 Iten kmmsgev ng eene missive vaa kerkrei tmeestn van de luth gemiuite keunisgtvLudt dat zij zich door de verligmg van de straat verpligt aien tot veiandLnng van den ingang van hU kerkgebouw en verzoeken dat vau stadswege de toren moge afgebroken worden würJt dat verzoe gesteldm handen van de commiS e van fabricage eeüc ruis ive vnn handelaren in petroleum toekende urn meer m voorraad te mogen hebbeo dan hij de verordemu is bepaald en voortseeue geschikte btwa rplaats gesteld lu haudeu van B eu W ten iiuevin bengt en raad een adres vaa B L van een e s hou ude bezwaren teccii hetafbreken der brug op de turfmarkt eu verzoek c n damn te voorzien al ware bet slechts oor oe gaQj er3 in handen gesteld van de comm t van fabiicage om bengt en raad verschillende missives houdende aanbevelinticu voor de pe iodieke aftreding in verschillende colle ien en van de pi öehuulcoaimih=it ookter voorzieuinc m de vacature veroorzaakt door het bi dauken vau di nheer A F Kanshu z aanbevtleiide de hh K Mar en mr 1 Buchner ter visie en benoeming m eene volgende vergadern g De voorzitter bengt dat de levtriug dei boomeu n de beplantug van den hoogea schielandschen zeedijk is gegund aan Ouwerkerk te Boskoop voor 1363 kennisgeving Aan de orde is 1 het adres van J de Bruijn om verlenging der huur van een stukjegrond in de kruideni rsstraat B en W adviseren tot het toestaan endaarmede vereenigt zich ue raad De hh Reroj en DroOp leever komen ter vergadering het adres van de hulponderwijzers om verhooging hunner jaarwedde B en W zijo van meemug dat die traktementen met lager zi n dan die Van andere plaatsen dat de duurte der levensmiddelen verhoogiug van alle traktementen zou vereischen en adviseren tot afwijzing na kortediscussie waaraan wordt deel genomen door de hh Peeters vaa Straatenen den voorzitter wordt besloten tot afwijzing met 11 tegen 1 stem voorstel vao B en W tot regeling van het maximum van den onderstand door het burg armbestuur te verleenen Het maximum wordtonveranderd vastgesteld het oorstel van B en tot het doen verknopen van eenige op stam staande hoornen in het plantsoen tegenover den tluweelen siugel en wordt dit voor=tel goedgekeurd de missive vau deu schuttersraad betreffende de aanschaf g van deur form kleederen der schutterij B en W meenen dat h t lu hetbelang der gemeente nood p is de zaak af te doen bij publieke aatbestediut waartoe na korte diseussie met alg stemmen bt loten wordt Iet adr s van de biunenJiepcrs om vt lenging van den trrmijn van aanneming der diepwerkeu De commissie van fabricage adviseert tot afwijzende be hikkinc omdat men wemig tevreden i over huuue werk zaamleden en wordt besloten bet aiepen weder publiek aan te besteden het adres van G J ten Brummeler Andnesse houdende verzoek om ontslag als gaarjeni ef ster der scheepvaartregten In dit adres bevedt deverzoeker zijo zoon als opvolger aan De voorzitter adviseert gunstigom het ontslag eervol te verleenen en het bijgevoegde verzoek ter visiete oggen Nog 18 ingekomen een verzoek van P ten Brnmmeler Andncset zich aanbevelende tot de vacant woraende betrekking ter visic urn te Lenoe men m de volgende vergadering Door den voorzitter wordt voorgcBteld en door de vergadering goedgekeurd B en W te magtigen om hij vernieuwing tegen 1 jan e k de huur te verlengen voor een j ar ad ƒ 100 van het exercitie veld aan het njk wordt magtigmg verleend ter UiW omring zonder resumtie van de genomen besluiten Daarna wordt de vergadering voortgezet met gesloten deuren Ingezonden Aan de leden van het Kans en L ilkeeringsfonds gevestigd te Leiden Alhoewel het met m den geest van directeureu ligl en het ook moeijelijk van hen gevergd kan worden dat zij op alle courantenartikelen waarin j ste of onjuiste beschouwingen van hunne fondsen geschreven worden antnoorden moeten zij echter mede op verzoek van vele leden daarv n in dit buitengenone geval afwijken en wel naar aanleiding van een ingezonden stuk in de Goudsche Courant van 19 november jl hetwelk met alleen overgenomen is lu verschiUetide bliden maar wiirvan afdrukken naar vele leden van hunne fondsen verzonden zijn P VAV ESSEN en M A COLLE VMJN G CT A 4 Dec 1868 Seceptie 13 December Het spreekt van zelf dat daardoor groote agitatie onder de leden on tian is en zij betreuren zulks daar het maken van opschudd ng nooit leiden kan t t ware verbeteringen en eenmaal opgenekt mistrouwen met gemakkelijk valt weg te nemen maar ter vake On e fond en zijn onderlinge en elk lid heeft volgens de mdde bepalingen der reglementen regt om voorstellen ot nijzigingea te doen welke echter na aanneming nimmer in werking irogen irt ui zonder koninklijke goedkeuring Nu ziju op de algemeene vergadering van 31 üja rt jl verschillende voorstellen ingekomen voornimentlijk ten doel hebbende om kins in zekerheid te veranderen eu directeuren namen op zich om viür uit October een nieuw concept reglement te lervairdigen en daarvan afd kken aan alle leden te doen toekomen ten einde itze m de gelegenheid te stelUn ma mor uit Dceember hmne behoorlijk gemotiveerde bedenhngen daartegen by hnt m tt zenden Men leze pag bO en 61 der zesde rekening en verantwoording an verschillende zijden hebben direccteuren goede wenken ontv 11 gen en hadden zulks ook gaarne gezien van de goudsche leden doch deze hebben eene vergadering gehouden waartoe ZIJ vc e leden maar noch d recteurcn noch den plaatsehjkeu correspond nt hebben nilgenoodigd Dunn sprak de heer Cubb over levensverzekeringen in het algemeen en over het kansfonds in het Dijzonder ten slotte de leden aansporende het nieuw ontwerp reglement af te keuren Paarvan 19 zooals n ij boven zeiden een verslag in couranten gephaist en aan vele leden rondgezonden met het doel om ook anderen tegen het nieune ontwerp te stemmen wij laten dat voor hunne rekening en verantwoording Belingstelling ziea directeuren gaarne maar indien nu de goudsche lejen zoo belder in agen dit er groote verbeteringen in te voeren waren zoude het op hunnen weg gelegen hebben ea nog liggen die behoorlijk gemotiveerd aan de directeuren toe te zenden zij zouden daardoor hen en vele leden zeer aan zich verp igten maar agitatie te verwekken en het concept reglement alleen aftekeuren dat is de goede neg met om to ware verbeteringen te komen Directeure geven door deze de verzekering aan alle leden dat ZIJ met bekname o skundigen steeds en met volhardendsa Ijver arbeiden aan veroeleringen gebruik makende van alle goede wenken en hopen in staut te zijn voor de algemeene vergader og den leden nieuwe verbeteringen voor te stellen Tjt zoolang verzoeken zij eeu ieder mede te nerdeo tengoede gerust te zijn en ge lachtig aan N èrland s spreuk Eendragt raaikt migt Pe Directeuren voornoemd G J EOLLANDET C A DE AS3Y M H ES3ER Marktberigten Gouda 10 Dec Bij tragen handel naren de prijzen weder iets lager dnn in de vorige neek Tirwe PüüUcheper 2400 kilo ƒ 360 ƒ 340 Koode KI ƒ 330 Zeeuwsche per mud ƒ 9 a ƒ 10 75 Eogge 7 a 875 Gerst ƒ 6 a 7 30 Haver ƒ 4 a ƒ 5 40 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 220 a ƒ 230 Noordbr ƒ 2b0 a ƒ 270 Bruine boonen ƒ 12 a 13 50 Paarcleboonen ƒ 8 50 a ƒ 9 Duiveboonen ƒ 8 75 a ƒ 9 30 De aanvoer ter veemarkt was heden met aanzienlijk en de handel geanimeerd Vette varkens golden van 24 tot 29 centen magere varkens gingen vlug van de hand kai amgeioerd Ib plrtlJen ƒ 17 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 elboter ƒ 110 i ƒ 120 Bvirgerlijke Stand GOLD GEBOEtv 11 Dec Chnstiaan ooders C vaa Balen en P C Zeverboom 0 EiiEDtN 11 Dec V C Bosman 2 j m F Boot 78 j J den Ouden 7 GiHinii 9 Dec G J van der kind en A M E van Heden ontsliep zacht en kalm tot diepe droefheid van mij en mijne drie kinderen mijn geliefde Echtgenoot de Heer ANTHONIE OUDIJK in den leeftijd van ruim 57 Jaren P SWAVENBUEG Wed A OcDire ODDA 11 Dec 1S68