Goudsche Courant, donderdag 17 december 1868

O P E N B A R E Aanbesteding B IRGEMEESÏEE en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DiUgS dag den 22 December 1888 des namiddags ter een ore in het RAADHUIS aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN De leverantie tan de ten dienaie der Gemeente gedurende het jaar 1869 benoodigde MATERIALEN ah V Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en ligte IJzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verwwareu en Glas 6 Teer 7 Tras 8 Kalk 9 Grind 10 Zand 11 125 000 Usselmetselplaveij 12 75 000 B la a uw e Ussel straatklinkers 13 200 000 Harde Vechtsche Straatklinkermoppen 14 50 000 Vechtsche 2 = soorts Hardgraauwe Moppen en 15 35 0 00 Luiksche Straatkeijen zullende an de vijf laatstgenoemde uumI mers de monsters ter Stads Tinimerwerf Voor de vele ben ij en tau deelneming onderTonden bij bet overlijden van onzen geliefden Zoon JACOBUS CHRISTIAAN betuigen wij hierbij onzen inoigen dank De gep Viee Admiraal A A DE VRIES H J DE VEIES EsCHAtZIEK GocDi 10 December 1868 Voor de veelvuldige blijken van belangstelling die ik bij het overlijden van mijn echtgenoote mocht ondervinden betnig ik Mermede ook uit naam mijner kinderen mijn oprechten dank C VERLOOIJ Gouda 12 December 1806 Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die in het jaar 1S50 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zich op de volgende dagen en in de daarbij vermelde orde te doen iiiti hrijven te weten die WO iwichtig zijn in de wijken B C D E F G H en I op Maanu ig deu 4deii Januarij 1S69 en die wonende in de ijken K L M N O P Q eu R op Dingsdag den 5deu Januarij 1869 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van inschrijving op den Sisten Januarij des n imiddags ten vier ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorscoreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van ƒ 25 tot ƒ 100 dat ieder d e voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het I geboorte register hetwelk bij de aangifte moei worden medc1 gebragt dat dit extract aau hen die binnnen deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van deu burgerlijken stand gratis zal worden uitfrereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter Gemeente Secretarie Kunnen lanmelden ten einde genoemd extnct van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen a mvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk eu Nommer zijner woning juist kan opgeven GouD v den IS December ISfiS I Burgemeester en Wethouders voornoemd I De Secretaris De Burgemeester I DnOOGLEEVER POBTUIJN v BERGEN IJ ZEN DOORN De BURGEMEESTER van Gouda in aanmerking nemende dat sedert eenige dagen des avonds volksoploopen en optogten plaats hebben die de rust der inwoners verstoren herinnert dat het maken an beleedigende of nachtelijke burengeruchten strafbaar is gesteld bij de wet en geeft verder kennis dat door hem bevel is gegeven ille zaraenschoiingen en optogten op den openbaren weg tegen te guau Hij vertrouwt van de goede gezindheid der ingezetenen vau Gouda dat een ieder zal medewerken om rust en orde te bewaren De Burgemeester $ rhoua burg X oIi wl lut en ü f nn iak op de OÖSTHAVEN te GOUDA Buitengewone Voorstelling op MAAXD G den 21 DECEMBER 1S68 te geven door het VLAAMSCH NATIONAAL TOONEELGEZELSCHAP van ANïWEEi EN onder Directie Tan den Heer ELOIJ LEMAIRE met medewerking van Mejufvrouw B E E R S M A N S De ARISE en de RIJKE Disaia in 5 Bedrijven en 6 Tafereeleu nsar het fransch van Emile Soüvestee door van On el D A A B N A De Gruweldaden van Fieberman Blijspel in één Bedrijf naar het fransch door E SpEijEa Klerk Aanvang der Voorstelling 7 uur Bureau geopend 6 uur 1 = Eaug 96 Cents 2 = Rang öU Cents B j den Kastelein der Sociëteit ligt een lijst ter inleekening De loting der plaatsen zal op den dag der voorstelling voor IIH ii tcekenaren plaats hebben des morgens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 uren De voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van lU tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwert voornoemd ter Inzage liggen terwijl de luschnjïingsBiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van 21 December 1868 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn TWEE BEKWAME PLAATWERKERS kunnen dadelijk vast werk bekomen bij C VAN BERKEL Kleiweg wijk E n 76 268 Staats Loterij DE TREKKING der EERSTE KLASSE begint AIAAl DAG 14 December 1868 Londen is December Volgens de Imperial Review zou Bright die eerst voor Indische zaken als minister genoemd werd die betrekking hebben van de baud gewezen omdat zij behoort tot die welke bekleed worden door zoogenaamde kabinets ministers een titel die niet alle ministers hebben Nu vreesde de heer Bright om zulk eene betrekking te aanvaarden daar hij dan mede verantwoordelijk zou zijn voor eenigen oorlog die onder dit ministerie in Europa of ludie zou gevoerd worden eene verantwoordelijkheid die Bright als kwaker niet op zich wilde nemen De Morning Post deelt den inhoud van het uRimatum der Porte aan de grieksche regering mede ais volgt De Porte verlangr dat de grieksche regering toelate dat alle Cindiotische familien die in Griekenland wonen indien tij I dit verlangen weer naar hun vaderland mogen vertrekken j en wel aan boord van schepen die hun daartoe door de grieksche regering verstrekt worden Het ultimatum verlangt verder dat de Grieken zich vormelijk verbinden om de verschillende tusschen de groote mogendheden gesloten verdragen te eerbiedigen en de verpligtingeu welke beu door intemat OL ale v etten worden voorgeschreven na te komen Mogt Griekenland de groote roi endheden niet willen volI gen zoo zegt de Morning Post verder dan moet het de gemaar dragen Op alle tentoonstellingen hebben de Stollwerck sclie Borst Bonbons van den hofleverancier FraUZ Stoll wsrck te Keulen over dergelijke fa Raderstoomboot rf IJssel brikaten als stroopen extracten pastilles enz gezegevierl een beviijs dat dit huis J j J Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s na middags 2 uren DafasHiks Betourkaarten middel onbepaalde voorkeur verdient Hetzelve is over geheel Europa verbreid en bevindt zich in originaalpakjes a 30 cent bij J H Boers te Gouda en bij A Wolf te Schoon heven Het in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde Anatlierin Mondwater van Dr J G P O P P Practisch Tand meester te WFENEN BOGNER STRAAT 2 Uit voortreffelijke prseparaat heeft zich sinds de 15 jaren van zijn bestaan een roemvollen naam verworven zelfs buiten Europa Het is gebleken bijzonder heil zaam te zijn tegeu ta ndpijn van elke soort tegen alle ziekten van de mondholte losse tanden ligt bloedend ziek tandvleesch en scorbut Het lost de slijm op waardoor bet aanzetten van kalk aan de tanden verhinderd wordt werkt verfriaschend in den mond zuivert den smaak en verdelgt in den grond daardoor de nare lucht welke door kunst of holle tanden door spijzen of tabakrooken ontstaat Dewijl het Mondwater op de tanden en den mond volstrekt niet aanzettend werkt zoo biedt het ook als voortdurend reinigingsmiddel van den mond de beste diensten en behoudt alle deelen er van bij de volle gezondheid en frischheid tot in hoogen ouderdom Altesten van hooggepbatste autoriteiten in de geneeskunde hebben het erkend als onschadelijk en aanbevelenswaanlig en ook wordt het door vele gerenommeerde geneesheeren voorgeschreven Prijs per flacon ƒ 1 75 Plantaardige TAI DPOEDER Het reinigt de tanden op zulk eene wijze dat men door het dagelijksch gebruik niet alleen van het lastige kalken der tanden bevrijd wordt maar het glazuur der tanden voortdurend in schoonheid toeneemt Prijs per doosje f O SS t Bovengenoemde Tandpasta is een vaa de beste tandreinigings middelen daar het geene stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid de mineralisohe bestanddeelen werKen op het émail der tanden zonder bet aan te grijpen terwijl de organische deelen van het pasta het émail reinigen de slijmhuid verfrisschen even als de deelen van den mond door de bijvoeging van zekere oliedeeltjes en de tanden in helderheid en schoonheid doen toenemen Het ANATHERIN TANDPASTA is vooral aau te bevelen voor zee en landreizigers daar het noch door de lucht noch door t water bederft Prijs per doosje ƒ 1 50 Tand PIomb Dit Tand Plomb bestaat uit poeder en eene vloeistof die tot opvulling van holle aangestoken tanden gebruikt wordt om daardoor het verder doordringen vau t bederf te voorkomen waardoor het verzamelen van t overblijfsel der spijzen die men nuttigt even als van het speeksel en andere vochten en het verdere losgaan der tanden verhinderd wordt Prijs per düos Z GO Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel te Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Vtrecht bij P Altena apoth te Jnusterdam bij T v VViudheim en O verkoophuis Baekdrukkerij van A BRINKMAN 1$ 68 Donderdag 17 üeceuil er GOUDSCHE COUR Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags 1 1 de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu Pc prijs per drie mtiandcu is 2 franco p post fi ii Advertcnticn van 1 0 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijii Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg j D n 60 De prijs der Adverteaticn van één tot ze regels met iubegrip van bet zegel is 80 C nt voo eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewüue letter worden berekend naar plaatsruimte Inschrijving voor de Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BUBGEMEESTER en WEÏHOUDEKS der gemeente Oouda jgezien de wet van den 19den Augustus 1861 Staatsblad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie herinneren bij deze allebelanghebbenden aan hunne verpligting tot het doen van aangifte ter inschrijving voor de Nationale Militie in de maandJanuarij 1869 en brengen ter hunner kennis de volgendebepalingen der genoemde Wet Art 15 Jaarlijks wordenvoor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen dieop den Isten Januarij van het jaar hun 19de jaar waren iu 1 getreden 1 Voor ingezeten wordt gehouden 1 1 Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden l wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van 23 sten Jniij 1850 Staatsblad 11 44 2 Hij die geen ouders of voogd hebbende jiedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling be oorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgdieust is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerighcid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwenaar in de Ge 1 meente waar hij woont 3 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont öiittetiUïiïr 4 Van den bniten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont ju de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Ne 1 erland gewoond heeft 1 Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd Kijk ach gebleven zoon van eeningezetenen die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Kijk verblijfhondende oudcrlooze zoon vau een vreemdeliug al is zijn voogd ingezeten 39 De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Kijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verpligt zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten ea Sisten Januarij Bij ongesteldheid afwezigheid of onste itenis is zijn vuiler of is deze overleden zijne moeder of ziji beiden jverleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wijze waarop van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van zijn 19de jaar douli TQÓr het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der jemeenle waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden volgei Daarbij gelden de bepalingen der 2 = en 3 zinsnede van art IS Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort