Goudsche Courant, donderdag 17 december 1868

ADVERTENTIEN Openbare Verkooping op DliNGSDAG 22 DFCEMBEK 186S des morgens ten 9 ure aan bet Huis Turfmarkt ijk H n 89 l Gouda van een XNBOEDELi w annider beste Bedden en Beddengoed een rood Ameublement eene partij blaauw Porcelein Antiquiteiten gewerkt Gtoud en ZÜ ver Juweel eemge Schilderijen enz Daags te voren te zien 15 Dec Eene ikpeche uil Corfu meijt dat de turkschegezjitt te Aihene vin meejfiig 13 ich terug ie trekken hcneoorlogsverklaring ia ophanden Lord Clarendon heeft tot verscheidene diplomaten diehem kwamen bezoeken gezegd dat de vrede zal gehandhaafdblijven dat Griekenland zal toegeven en uat de ofEcieuse onderBandelingen zullen worden voortgezet ten einde de gevoeligheid van de heiieeosche regering te verminderen Parijs H December De Moiuteur bevat een telegram nit San Sebastian meldende dat ten gevolge der krachtige proclamatie van den generaal Caballero de opstandelingen van Cadix zich gisteren ochtend op genade en ongenade hebben overgegeven De Tatrie zegt dat er bij de mogendheden eene volmaakte uvereenstemming bestaat ten opzigte van het conflictbetreffende lurkije en dat er zich mets heeft voorgedaan opgrond waarvan men kan vreezen voor eene mislukking derdiplomatieke pogiugen De berigien belrefleude het geschil in het oosten ijaheden minder geruslstellend an de eene zijde egt men datde sultan in zijr e eigenliefde gekwetst door de redevoeringvan lord Staiilev toouen Hil dat hij met zoo ziek la ala menheeft lullen beweren en dat hij sterk genoeg is om de Griekentot rede te brengen lu materieleu zin gesproken is dit welme twijfelichtig maar een échec door de turksche marine aande gieksche vloot toegebragt zou de hangende vraagstukkenmet oplossen den Lat alen toorn opwekken hetgeen menop du oogpublik alle reden beeft ie vermijden an den anderen kant beweert men dat koning George om zith heen eeuepatriottische beneging waarneemt die hij zonder gevaar voor ijne eigene kroor ou kunt proeven spoedig en tekrachtig te onderdrukken nij biedt dus aanvankelijk wederstand Men IS hier meer en meer overtuigd dat de lusurrectionnele beweging n Spanje die te Cauix 19 uitgf uroken en ok in een pa ncuiier schrijven uit öpaiije zoute midden van den stnid wne nienwe romplicatip sijan Tweeei gelsche fregaiien nameiij m je naven vaL Cadix ten ankerliggende zouden vunr gegeven naboen op bet spaansche eskader dat tegen de in rg age r De beweegreden totdr 7e H ip rutie vorfft vt verUaara Te Jlndr d begint de toestand mede ongerustheid tebfiren De werklic u ontevreden over de vermindering vande loiiiien en oot de gebeurtenissen te Cadix geprikkeld gaangewapend met karabijnen of bajonetten na r ban ert Menspreekt er ook va i av uuu het Tolk te Madrid good zoaziin uitsedeeiH sr t f L ja poreu Ookw r 1 eo oor men van eeae klims nde agitatie Brussel 14 i ec De Independanee zegt dat Griekenland op de sommatie van Turkije beeft geantwoord dai de corpsenvrijwilligers zullen werden onioonden i t hci aaa ambtenarenvan den staat verboden i zijn 11 ar Candia te gaan dat decandiotische uilgewekenen vrijelij unneo r patrieeren Op deandere pun en luidt h t antwoord van Griekenland weigeren Deze verklaringen z jn aiJe j e o igenden vorm dat d g 2ap tu c ij üe üoi te Athene zich gereed houdt te verirekkeu Bsrlijn 13 Dec De jiiuisiscbe afgevaardigden Dancker en iiverüv hebben oy ue koEv een voorstel ingHiend tv t het beter verzekeren der vrijheid Tan ukpei s Het voorstel wil 1 dat de bij iiiine voor Ytt uitoefenen van het beroep m boet of sieendrukker van kunsthandelaar houder van leesbibliotheek of leeskabinet verknope van dagbladen en prenten enz vfird opgeheven 2 dat de verpligting om v 3 elk dag of weekblad tijdschrift of brochure van minder dan Cü i save t exemplaar bij de locate police moet gedeponeerd worden worde ifgcschaft 3 dat de veroIigtiDg voor de i uitgever van een dagblad of tijdschrift tot boig ieliing worde opgeheven 4 dat de bevoegdheid van he ge ig om drukwerken voorloopig in beslag ie nemen ophou Ie Dn voorstel is am eene commissie van 14 leden gere roveerd om dairover Jnport uit te nrengen Weenon I D in de itting van den rijksraad heeft de mm ter v m financiën het wets ontw rn inge liend betreffeiide Ie heffing der i gen oordige lu asting tot den laalslen imnrt en tot heffing der behsting op de gebouwen Voorts deelt hij mede Hnt voor zoo ver men thans kan nagaan de uitgaven over IhhS minder eu de uitkomsten vermeerdeid znl len zijn In de eerste drie kwartalen bedroegen de ontvang sten bijna 9 miUioen meer en de uitgaTen 19millioen minder Wanneer het laatste kwartaal daarmede OTereenstemt dan zal het jaar 1868 sluiten met een batig saldo van 10 miUioen Madrid 13 Dec Het leger van Andaluzie is heden namiddag Cadix binnengerukt en de wapens in de stad zijn uitgeleverd 14 Dec Gisteren ochtend boden de insurgenten te Cadis aan om hunne wapens in handen te stellen Tan den amerikaanschen consul Generaal Caballero weigerde verklaarde dat hij ten 12 ore des middags de vijandelijkheden zou hervatten indien alsdan de wapens met m de militaire gebouwen war u gedeponeerd De insurgenten gaven daarop toe en de troepen trokken Cadix ten 2 ure na den middag binnen Leden der geestelijkheid deelen in ruime mate gelden uit om opstanden lu het leven te roepen Inwoner Tan Madrid gain steeds Toort te vlugten Er heerseht eene groole ellende De handel is geheel verlamd De bladen Discussions en Iquildad worden geregtelijk vervolgd omdat zij den opstand te Cadix hebben goedgekeurd Er heeft zich te Madrid eene vereenigi ig gevormd om de katholieke eenheid te bevorderen doch het wezentlijke doel i m een i arlistischen opstand m het leven te roepen Athens is Dec Het gonvernemcni lieeft het nltimatani van Turkije vernorppn Het heeft een fregat Uosr Konstantinopel gezonden om den griekschen gezant naar Athene over k brengen Lr hebbeu gecstdriftvolle demonstratien plaats gehad voor de engelscbe amerikaausche pruisische en russische am bassadehotels öinnenlanö r OlDV 16 Decunlier Reeds in de vorige week was er des avonds eenigeonrust ei drukte op de straat te bespeuren De aanleiding lag iiieen nietig vertelsel de menigte zong een liedje en men bespottedairniede een ge in uit den minderen stand en een hoop volkposteerde ich in dta omtrek der woning van het bedoeldegezin Zalurd favond was er veel volks op de been zondig asdit nog erger en maa dag begon de zanienscholing reeds vrregm den avond Dit had ten gevolge dat maandag avond tegenelf ure een detachement van het garnizoen den omtrek derwoning bezette en de vermaning gaf aan ht volkom uiteen i£gaan dat daarain langzaam gehoor gaf Gister op den middagIS eene afkondiging geschied tegen optogten en zameuscholingen en i dan ook des avonds minder volk op de been geweest I hoewel men heeft moeteu overgaan tot het arrestereu van een hardnekkigen zanger De eerste kamer heeft in hare zitting van maandag opvoorstel van den heer van Nisptu vm Pannerden besloten harewerkzaamheden thans te staken e3 tot nadere b jeenroeping nahet kersfeett aileeu te gaan la d zittmg TW Mtordaf k aiB B d rtikaiac van de sfd o derw u beliaodeling Artt 110 en 180 ve den zonder dUcuss e jedgekeard Bg art 81 beral de heer v Zinuicq Bergmann bij den onvoldoenden toestand vsu het voorbereidend hooger onderwijs meer regtstreeks toezigt aan De minister van binnenl ziken was het met den spreker niet eens en kon dus aan zijn verlangen met voldoen Artt 123 en 123 werden onveranderd goedgekeurd Het amendement door den heer Gefken op art 124 voorgesteld om de daarbij uitgetrokken post van ƒ 9000 met ƒ 3000 te verminderen ten einde het aantal inspecteurs bij het middelbaar onderwijs op 2 tersg te brengen werd met 50 tegen 11 stemmen verworpen zoomede nadit Ie artt 125 127 waren goedgekeurd het amendement door hetzelfde lul op art 128 voorgesteld strekkende ora de daarbij uitgetrokken som van ƒ 490 000 kosten vin rijks hoogere burgerscholen met ƒ 20000 te verminderen Die verwerping geschiedde met 40 tegen 27 stemmen Bij art 129 werd besproken het noodzakelyke der oprigting van eene rijks landbouwschool Het artjtel werd aangenomen met 47 tegen 17 stemmen Het amaiiemeat van dra heer Gefken om artikel 130 subsidier voor mrigtingen van middelbaar onderwijs ƒ 130 000 met 10 000 Linnwi Amsierlam te verminderen werd met 50 tegen 18 stemmen verworpen Artt 131 140 werden zonder discussie goedg keurd Art 140 subsidie aan gemeenten voor het lager onderwijs ƒ 50 500 stelde de heer de Brauvv een amendement voor om dezen post met 10 000 te verminderen en gaf aan dit amendement het karakter van een votnm van wantrouwen in de en minister Het wera verworpen met 46 tegen 22 st In de zitting van maindag heeft men zich uitsluitend bezig gehouden met de VlIUte ifdeeling kunsten en wetenschappen van het Vde hoofdstuk binneul Mkei der staitsbegrooting Het grout le gedeelte der discussie gewijd aan twee aiuendementeo van den heer BruvnKops op de artt 170 en 178 om door de lanneming daarva n als beginsel vast te stellen dat de kamer 1 met instemt met het sv ieem der regering om de schilderkunst aan te moedigen door den aankoop van kunststukken en 2 dat de regering had moeteu vasthouden aan eene reorganisatie der kon akademio van beeldende kunsten en dus met door de voorgenomen ophelBng van die akademie langs anderen weg de opleiuing van de kunstenaars te bevorderen Het eerste amendement om het bedoeld art 170 met f 10 000 te verminderen werd verworpen met 49 tegen IS stemmen Het tweede om uu de omschrijving van art 178 weg te laten de woorden toelagen Toor da opleiding van kunstenaars werd door den minister overgenonien omdat het de kwestie niet prsjudicieerde en de minister met of zonder amendement aan zijn plan tot ophettiug der akademie kon gevolg geven In de avoudzitting der tweede kamer der statengeneraalis nadat de afdeelingen armwezen staats courant nijverheid telegraphic en pensioenen waren aan enomen waarover langdurige diseussien hebbeu plaats gehad eindelijk het geheelehoofdstuk binnenl zaken in stemming gebragt en aangenomenmet 44 tegen 20 stemmen In de zitting van gisteren werden de algemeenebeschouingen over het Vide hoofdstui marine der staatsbegrooting Toor 1869 geopend door den heer Xierstrasz die in het stelsel dat deze minister van marine in praktijk wenschle te brengen u Ie opzigten afwijking zag van dat van zijn voorganger dit beti eu uc hii De heer de Roo van Alderwerelt constateerde dit evenwel met geuccgen omdat het m het belang der schatkist en der financiële krach en der uat as De hr de Casembroot ontwikkelde vervolgens het svsleem dat de ware zuinigheid met bestond om geen geld uit e geven maar dit te doen op een bewaakt oogenblik De heer van de Putte was zeer ingenomen met des ministers plannen ei de uit oerirg die hij daaraan tot dnsver had gegeren vant hij zag d larin veel overeenkomst met de denkbeelden door hem bij de begrooting van den vorigen minister vooropgezet De minister van marine ontvouwde zijn tcleid dat was geiJ vragen van de natie tot onze verdediging vervolgens geleidelijk met met overhaasting te werk te gaan en dan kwam in de eerste plaats in aanmerking het aanschaffen Tan gepantserd materieel Toor onze kustverdediging Nadat Terschillende re en duplieken waren gegeTen werd de besrooting ariiKelsgewijze behandeld Zaturdag werd te Utrecht in het gebouw voor kunstenen wetenschappen eene vergadering gehouden door hen dieeene conser atieve algemeene kiesveteeniging voor de verkiezing van leden oor de tweede kamer en der prov statenwenschen opgengt te zien Er waren vele personen uit alleoorden des rijks bijeengekomen die een reglement voorloopighebben aangenomen waarvan de redactie nog nader in eenevergadering in april definitief zal worden vastgesteld Daarmen openbaarheid wU zal dat reglement zoodra doenlijk aanalle bladen ter opname worden medegedeeld Men berigt uit Ooststellmgwerf Het kosteloos onderwijs werkt lu deze gemeente zeer gunstig daar de ondervinding heeft geleerd dat het getal leerlingen jaarlyks vermeerdert De bevolking in aanmerking genomen hebben de opgaven over 1868 bewezen dat het getal scholieren sedert de schoolgeldheffing met 1 5 IS vermeerderd Ook blijkt uit de schoolstaten dat de leerlingen getrouwer de lessen bijwoonden dan toen er schoolgeld werd geheven Uu Wijk bij Duurstede wordt geschreven De toestand der veldgewassen laat over het algemeen mets te wenschen over Voorspoedig bevallen van een Dochter J BOWLS geliefde Echtgenoote van H J W HUBER 16 Dcember 1868 TE HUUR in GOUDA EEN HUIS waarin vier beneden en vier bovenkamers allen gestukadoord en nieuw behangen Te aanvaarden met 1 j anuarij 1869 Adres onder letter S by den boekhandalaar A BEINKJIAN Brieven ro Het winterkoren zoowel weit en rogge a oliezaad sliat uitmuntend te velde Door het zachte weer begunstigd kunnen vele veehouders hunne beesten nog w de weiden laten waar nog gras genoeg te vinden is hetgeen een gunstigea invloed uitoefent op de prijzen van het vee vooral van het jonge vee hetwelk nu weer duurder i dan vóór eenige weken De toestand van den veestapel hier zoo belangrijk is uitmuntend Uit UJdelwordt geschreven In dezen omtrek doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat in verscheidene bovoi sommige der appelboomen voor de tweede maal m dit jaar vrucht dragen m het uddelsche bosch zijn eveneens voor de tweede maal dezes jaars de bosch of blaauwbessen tot volkomen rijpheid gekomen Volgens de Analyse vu des bcneraden chemist M Pa dll bcaoort de Cacao Plant tot de Toedzsamste producten der aarde Deze geleerde zegt dat een goede kop bouillon T n rundvleesch 28 wi tjes voedingsstof bevat terwijl zich in een kop met melk toebereide zuivere chocolade ISS wichtjes voedende beBtanddeelen bevinden Volgens een engelsch blad heeft een gegeneeskundig onderzoek van de chocolade van 80 verschillende fabrieken te Londen en Parijs eene vervalsching van dit artikel n 39 dier fabrieken aan het licht gebracht zeker een treurig resultaat Diar ook m ons land onvervalschte chocolade eene zeldzaamheid is geworden zoo verdient vooral vermeld te worden dat alle CacaO Preoaraten van bet huis Frans StOlWerCk te Keulen ais geneei vrj van ledere bijvoeging zijn gegarandeerd en wegens deze eigensch door de geneesheeren veelvuldig worden aanbevolen In de voornaamste magazijnen van ons land zijn deze Chocoladen voorhanden Gemengde Berigten De FranstuEQ te Civitavecchia hebben Je ivres vtwr tlieel 1869 aanbesteed De repabhkeinscbe manifestatien Demeo toe id bp ujc De beljjische ï rooDprms blijft Toortdureod lo een ge¥aarhjkeD toestand Terleeren Napoleon bestodeert in zijue afionderiDg te Compiegoe de algenjasche kwestie Mazzini w her teld van zijne zie e en begint weder te vioeien Dit jaar hebben d successteregtLo lo Iraainjlc 15 a 20 miUioeo frs meer opgebragt dan de raming llene volksvergadering te Napels beschuldigt ook de franijthe regering van medepligt g held aan den dood van Munti en Tognetti l e opstandelingen te Cadix hebben zondag de wapenen nedtrgelegd De uit de gevangeoschap van Theodoras verloste heer Rassam zal aQ het eogeWh goovernemeat ontvangen Cl duizend gulden eu de hh Blauc en Prideaui elk 2 1 duizend golden Men beweert dat lu het district iiutheriand goud geTondea 19 In de badplaats I ippspnnge bij Paderbom tijn 22 huizen eenige schuren en het nieuwe badhois door brand vernield Muadig i te Weeneu een congres van Israëlieten geopend Te Athene njo 30 bataiUons vrijwilligers opgengt De portugesche eortes rallen 2 jan bijeenkomen De deensthe ertegen oordigera weigeren de geldea voor den aanbouw van een groot pauisersLhip Turkije trekt m Thesaalie 40 duizend in asictroepen bijeeu In Irauknjk blijft het vervolgen en Burgerlijke Stand GOL D A GtBORLN U Dec Grietje ouders P Snel en C J Slooa 12 Johannes ouders J Snelleiuaa en ü de Braijo 13 iohaooes oodo a G J Polet eo B Snellemao Hendrika Ëgberdina ouders 3 Groen eu A Bijvank Aart Adriaan ouÜ rs J F Signer n E den Haan H Joanua Cathanua Vtctonna ouders J H tan Haaslaad eu J M Koning Johrtuua G ertruida ouders K van der Borg en S C do Jong Hendnca onders D Brem en H Verschnt A Oad k 13 G C VERLEDEN U Dec J P J vao Luenen 5 j 8 57 j 13 W van Ham 4 m K m t Hout 7 J G bchuileuburg U d Men verlangt te GOUDA tegen 1 February eene yverige en bekwamO WERKATËID F G die tevens eca burgerpot kan koken Huur ƒ éO sjiars Adres franco ondtr letter A of in persoon bij den Boekhandelaar A BBIXKM4N te GoiDA