Goudsche Courant, donderdag 17 december 1868

De Secretaris van Eijnlarii brengt ter kennis van belangstellenden dat ter Secretarie van dat Hoogheemraadschap tegen ƒ 3 per exemplaar verkrijgbaar is het belangrijke Rapport met bijbehoorende Tabellen en Kaart uitgebragt door de Heeren J F W CONRAD Ingenieur van s Rijks waterEtaat te Alkmaar en L A BEUVENS Provinciaal Ingenieur van Gelderland te Arnhem en T J BTIELTJES Ingenieur te Delft door Dijkgraaf en Hoogheemraden benoemd tot Commissie om bet Bestuur voor te lichten omtrent Jittgeen zmi kunnen Korden gedaan tol verieterinff van Rijnland waterlomng en speciaal tot beperking der 7 ijzing ran den hue e M tul hel peil ma 40 duim onder A P De Secretaris voorn l W G DE BBUÏN KOPS Leiden 12 Dece nbc 18CS Men verlangt legen Januarij of primo Februarij een BURGER JONGELING bekfnd met liet vak van Banket en Koekbakken Hierop refleolereude vervoege zich bij den Boekdrukker A BkinkMAN lange Tiende eg alhier Volkomene Genezing is slechts door het echte Malz Extract te verkrijgen Een namaaksel van edelgesteente m geen edelgesteente en nogtans is tlii zuu gevaarlijk niet als liet namaaksel van een heilzaam geneesmiddel aangeïien de lijder slechts genezing kan vinden bij echte fabrioaten zoo als de Mal 7 producten van den Hofleverancier JOH HOFP te Berlijn welker weldadige genezende krachten eenige duizende geneesheeren reeds hebben bevestigd Sub dato 16 Augustus 1868 schreef de heer Dr A T MiiCkel in CörUt Sedert eene reeks van jaren heb ik niet alleen van uw degelijk fabricaat gebruik gemaakt maar het ook bij honderde gelegenheden aan anderen ten gebruike aanbevolen Daarbij mogt ik dan ook steeds het genoegen smaken om in elk dezer gevallen de thans algemeen erkende ondervinding van diens heilzame genezende krachten bevestigd te zien liw Malz Extract bekomt mijnen echtgenoot voortreffelijk en doet hem wel Gravin ZuTLippe Berlijn 20 September 1868 Den heer Joh Hoff S Centraal Dépo te Am terdam Ik moet erkennen dat uw Bier zeer lekker en versterkend is Arnhem 19 November 1 hCS Mevrouw de Douariète AmeshofiF Uwe Malz Gezondheids Chocoladeheeft mij op eene bewonderenswaardige wijze ver t Jri Cj EOCh PotsdamSKtras6t 85 Slachts het echte fabricaat brengt zulke heilzame gevolgen voort Centraal Depot Oude Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 te Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bij J C v TREU 1INGEN te Woerden bij HENRI J v N DEK BEPfr Londen 17 Dec De senaat te Washington heeft eene wet aiingenomeu om magliging te verleenen tot de reorganisatie der militie in de zuidelijke staten die tot de vertegenwoordiging weder zijn toegelaten De kamer van volksvertegenwoordigers te Washington heeft met 154 Legen 6 stemmen eene resolutie aangenomen waarbq elke repudiatie van de openbare schuld nadrukkelijk afgewezen en aan de sobuldeischers van den slaat de naauwgezette vervulling van de door het land aangegane verbindtenissen verzekerd 3rd t Alzoo is het sireveu van zekere partij om den intrest der staatschuld voortaau in papier te betalen Boekdrukkerij van A BRINKMAN OPEXBARE BCKGEMEESTER en 1 5 EEN STUK EILAND gelegeu langs de Papegaaisteeg te Gouda tegen over de Borgerlyke Begraafplaats bij het kadaster bekend ia Sectie E n 262 263 S64 en 265 en volgens hetzelve groot 27 Boeden en 60 Ellen 2 EEX TVKJE LAXD gelegen aan het einde der Lazaruskade te Gouda bij het Kadaster bekend m Sectie E n 35 groot 7 Hoeden en 20 Ellen 30 Het GRASGEWAS van den GOEJAXVERWELSCHEX DIJK voor zooverre dit het eigendom der gemeente Gouda is voorts dat van den YTJILENBKAS en van de Hoefslagen voor den Boezem van de WILLENS 40 Het GRASGEWAS van den HOOGEN SCHIELANDSCHEN ZEEDIJK strekkende van de Kaarsenfabriek Gouda af tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht en 50 Het GRASi EWAS van de BA RSLAAN van de Herberg Dn ea Baars af tot aan den Beeunijkechen hoek Allen voor den tijd van aVit jaren ingaande den 1 Januarij 1S69 en eindigende den laatsten Liecember ItTl Waarvan de Voorwaarden dagelijks fde Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing opCl Preniiën Leening stad Rotterdam opexbarIeTSschruvixg op den 21 22 en 23 DECEMBER 1868 van 72000 Obligatien elk van f lOU nom kapitaal rentende 30 j aflosbaar in OS jaren u pan met pretni n door middel van h iifj aarlijksche uitlotingen uittegeven tot den koers van 9ii 2 j volgefournferd of bij termijnen tot den koers van ll j o door tuisehenkomsl van den Hf er JACQUES ERRERA OPPENHEIM te Brussel vertegenwoordigd door de Commanditaire BankVereeni ging te Rotterdam De ondergeteekenden berigten dat zij Inschrijvingen op I ruspectussen met het plan der geldleening zijn ten hunnen kantore verkrijgbaar GorD 16 Dec lb HOFFMAN C Bcrlgt voor Maaglijders Ulrer tl W eii J Porton Ilamburge br J J L V Haarlem Vredeb 745 GiMKOKN te Emhierik Mti iirijkj 20 April liöS M jnheer Wani eer men door yner handen bezigheid zijii dagf ks h brood verdienen moet dar 13 het ba uurl jk vooral noodig zichvoor de zoo menigvuldige bezwaren in achtte nemen d d knerf onverduwelijke engebrekkige kost veroor iken Als iet eenvoudigste m 1e heb ik Uw ri iverseelZuiveringsZout waardereu geieerd Hevi ge hoofdpij eiv uur ontsta o door slechtespijsvertering zijii sedert dien tyd verdwenen Met de moe ïte ichtmg B HAZELHORöT Het echte Universeel Znive ringS Zout oor alle lijders aan maagkramp in i igpijn braaklust slechte spijsvertering en is verkrijgbaar gesteld in verzegelrie pakjes lan j kilo il 80 4 kilo a 50 en küo i 30 Cenis te CjttJa L Walter Schenk B Adama lleeregracht hoek Utreehtsche Straat 2 Ó0 M Ck ban Huidenstr 27s F A Koopman Hrl dijk 232 C J W Snabihé Gr Markt F E van Santen Koltt Gebr Ledeboer Hoogstraat M Cioos S J G WulH W Nieuiil L trevht ï Hinkhuijzen S Hermingbu jzeu Den Heer H Treden crd K W Houtzager Savelstr T 1 v d Berg S Zn Heiligew 11 J V d Kamer Ganseraarkt U ucrilen H J v d Berg U Tot waarborg der echtheid is elk pakje voorzien met de handteekening van den Fabriekant H von GIMBORN Apoiheker l Uaste te Fnunrrik ajd Rijn Openbare AaiibestedingT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DINGSD VG den 223tcn DECEMBER 1868 des namiddag ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving in drie pendelen aan te besteden L j4iu3lerduht Het uitbaggeren van alle Kanalen Zijlen en Riolen benevens het reinigen van Kokers en daarmede in verband slaande Putteu en zulks voor den ijd vsin 1 jaar en 4 maanden of voor 3 jaren ingaande den Istet Jaiiuarij 1369 Sothrdai l e üoriras deu mljeu dsgeljjls de Zondagen nngeGiidpru uls vourniiduags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatse lijke Secretarie en aan de Stads Timmer nerf voornoemd Ier inzage liggen tem ijl de InschnjvingsBiljetten op zege geschre I ven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van 21 December l Ub op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn h ro9 1 68 Zondag 20 December I OUDSCHE COURAIïT Deze Oourant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vore pc pi ijs per drie maandeu isy Z franco ji pü t ƒ 2 25 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 63 De pnjs de Advertentien aa één tot zes regels met inhegrip van ht t zegel i 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent BiLiteugewoiie letters worden berekend naar plaatsruimte het congres en de keuze vau een regeringsvorm vreedzaam zullen alloopen Men mompelt reeds van staatsgrepen een groQt republikeiusch complot te Madrid is gelukkig voorkomen ioeh iniiieti Prim gelijk sommigen lyeuen zich wil opwerpen tot dictetor üou hij veel kans van slagen hebben daar hij den greatetea invioed uitoefent on het leger Zooveel is zeker dat Bpini geen mst zal smaken en de strijd der partijen nog lang bekommering zal baren aan Europa ïooh lijn de grieksob turksohe verwikkelingen voor het oogenWik nog dreigender ïwee onbeduidende mogendheden grijnzen elktndei vijandig aan Het kleine krachtelooze Griekenland neemt het op tegen het groote slecht zamenhangende en outzeanwde torksohe rijk De Grieken willen Candia annexeren De groote mogendheden vermanen geheel eenstemmig tot rust en men meent dat zij het uitbarsten van den oorlog ernstig zullen beletten Maar die overeenstemming der mogendheden is een tijdeliji lit de omstandigheden geboren verschijusel Engeland wil jpregt den vrede ï at Frankrijk wil weet niemand Wat Rusland wil is sedert meer dan een eeuw bekend Konstantinopel is het doel Oostenrijk grooteüjks gesterkt door de bevrediging van Hongarije wordt beschuldigd van eerzuchtige plannen en me i wantrouwt Pruisen De gezanten vertrekken er zijn reeds vijandelijkheden gepleegd de spanning is grooi en de gebeurlijkheden ztjn niet te voorzien De staatkunde is een bedriegeliik spel de rampen van den oorlog tellen niet zwaar bij de heerschzncht het volk draagt de lasten on de oorlogshelden baden zich in eer en glorie Eindelijk heeft gisteren te Parijs de sedert lang besproken w ziging van het ministttri e plaats gehad Dumoustier wijkt voor Lavalette Pinard voor Forcade de la Roquettb De verandering is ook daarom van geringe beteekenis omdat de gebieder van Frankrijk Mee zelf heer is en meester en de dienaren alleen hem verantwoording schuldig ign Onie vertegenwoordiging houdt zioh vreedzaam bezig met marine en ooriog Dat zijn voor ons weinig belangrijke aangelegenheden het kost veel geld dat is het al wij moeteu toch ook met de anderen mede doen het is nu eens smaak geworden om in vollen vrede zich in te spannen als of wij den grootsten oorlog moesten voeren Zoo rustig is het niet toegegaan bij de discussie over het onderwijs Millioenen bij millioeneu voor oorlog wekken geen bedenking maai de uitgaven voor ontwikkeling en beschaving der jeugd zijn ondragelijk Onze orthodoxen en nltFamontanen verfoeijen de wetenschappen liever dood geschoten in den oorlog dan bezweken voor het licht der kennis Zij weten het goed dat hun rijk eindigt met de zegepraal der wetenschap Nog zegevierde de octere zin des volks en werd het volksonderwijs schitterend gehaui haafd maar laster en verguizing laten niet af onze volksschool te begrimmen en rampzalige staatkundige partijschap verhoogt het gevaar dat onze schoonste instelling bedreigt Zij die zonder wczentlijk bezwaar de schoolwet bezigen als een stormram tegen de personen van het bewind bereiden een onheil dat de luister zal doen tanen van het vrije en verlichte Nederland Kennisgeving Cï tt o BUaGEMEESTEU en WETHOUDERS v n oudi brengen IM k D u v a de ingezeteneu dat het 1 aanmllings kohkr der il atMliJke directe bcia tiog in deze Gemeeute voor bet dierutjaar 1868 door Heeren Gedeputeerde Sleten van JnidUoUand goedgekeurd eo ter invordering aan den Heer Ontrauget dezer Gemeeate is toegezonden G W A dea 18 December 1868 Bnrgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Certificaten van Oorsprong BURGEMEESTER en WETHOLDERS van Go da gelet op art 3 van het Koninklijk besluit van den 1 December 1865 Staatsblad u 131 luidende Jaarlijks in Januarij wordt door het Gemeentebestuur eene lijst pgemaakt vnu ben die in de gemeente een tak van nijverheid uitoefenen waarvan de voortbrengselen met certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking tegen een lager regt in Nederlandsch Indie kunnen worden ingevoerd oor zoo ver zij op de wijze in de volgende zinsnede bepaald het voornemen hebben te kennen gegeven om goederen ter verzending naar Nederlandsch Indie te vervaardigen of te bewerken Om op die lijst gtplaatst te worden melden belanghebbenden daartoe bij openbare kennisgeving opgeroepen zich aan ter Secretarie der gemeente met overlegging van afschrift van hun patentblad Roepen bij deze alle belanghebbenden op die op de bovengemelde lijst wenschen geplaatst te n orden om zich tot dat eiade met overlegging van een afschrift van hun patentblad ter Secretarie dezer gemeente aantemelden vóór of uiterlijk op den 31 deier maand onder opmerking dat zij die csrtificaten vsn oorsprong verlangen en niet op de lijst geplaatst zijn hunne ter bekoming daarvan te doene verklaringen vooraf voor den Heer Kantonregter moeten beeedigen Gocu den 13 December 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt Öuhcnlonïi GOUDA 19 December Het einde des jaars nadert onder sombere vooruitzigten De vreedzame spaansche omwenteling neemt een dreigend karakter aan Al de liefelijke illusien zijn verdwenen en men staat voor eene treurige werkelijkheid Haat en heef chzucht geweld en Ternieling nemen de plaats in der eensgezindhej en vaderlandsliefde de rust verkeert in oproer de herstelling der orde in radelooze verwarring Het oproer te Cadi wa irvan de oorzaak in het duister ligt is bedwongen nadat het eel bloed had gekost maar aan alle kanten broeit het onweder ia Spanje en de partyen stata gereed elkander te verscheuren Het is wel bijna zeker dat de strijd hevig en langdurig zal zijn De bijgeloovige menigte verdeelt zich tüsscben Isabella en don Carlos zij sluit zich aan bij federalisten en democraten die eiken vreemden vorst verwerpen Deze onn ituurlijke zamensmelting van twee tegenstrijdige partijen is hoogst gevaarlijk voor de wel talrijke maar niet eensgezinde monarchale partij die wel rondzoekt maar niet vindt de eenige die lust schijnt te hebben iu den weinig begeerlijken troon is Moutpensier Maar net wordt waarlijk twijfelachtig of de verkiezingen voo