Goudsche Courant, zondag 20 december 1868

ADVERTENTIEN op nieuw To r g eJ vsrij leid Zulk een streven verdient overigens met op rekening van de democritische partij gesteld te jrden De minderheid to h van 6 stemmen die iieb tegen het voorstel heef verklaard bewijst genoegzaam dat tal van democraten ten deiie met de republikeinsche partij gestemd hebben Brieven nit Abvasinie hangen een zeer ongunstig afereelop Tan den toestand van dat land Kas Mashasha de oudstezoon van koning Tbeodo us die ontvlug te op den dag datJlagdala werd ingenomen stait aan het hoofd van een legervan 10 000 man en voert oorlog met de opperhoofden dielord Napier hebben ondersteund Hy is vooral vertoornd opde europesche werklieden die volgens zijne meening Theodorus met grooten ondank hebben behandeld Zijn vader had hue gouden zade s g geven om op te rijden zegt hij en hadhei verheren boven den adel van het land en echter verlietenZIJ hem toen hij tegenspoed ondervond Parijs n Deo D Momteor zegt De kabinetten toonen met opzigt tot de zaken van Griekenland dezelfde overeenstemming als met betrekl ing tot Rumenie bestaan heeft Al de onderteekenaars van het tractaat van 1856 raden Griekenhnd aan de etlen van het volkenregt te eerbiedigen en beijveren Z ch om te Konstantinopel en te Athene denkbeelden van matiging en wijsheid e doen negen Deze harmonie op zoQ gelukkige wijie tusschen alle groote mogendheden hestaiiDde 13 een groote waarborg voor handhaving van den vrede Bij keizerlijk besluit is de heer de Lavalette benoe dtot miniier van buitenl zaken ter vervangirg van den heerrte Mousiier mens ontslag is aangenomen De heer Forcadede la Boquett is benoemd tot minister van binneol zaken ue hec Gressier tot minister van landbouw en de heer deMouslier tot senator Weenon l Dec Er zijn alhier gernthten m omloop van een mob elm ilir g v n rjssiscbe corpsen Bladrid I3 Dec Gedurende den wapenstilstand zijn hier tal vin brieven uit tadix ontvangen die een hartverscheurend tafereel ophangen van deo strijd waarvan die ongelukkige st d n de Perste aagen an den opstand 60 uren het tooneel is geweest Maandag heeft men 1000 lijken begraven waaronder de zcuH van den militairen gouverneur Peralta De opstandelingen meenden tot het laatste oogenblik dat el eel Spnnje tegen het voorioopig bewind in opstand was en f republiek had afgekondigd Te Cadix zoowel als te Puerto de öanta Maria was gedurende verscheidene dagen gebrek ain levensmiddelen de vlugtelingcQ sliepen in de siraten De prijs vaa het brood was tien renlen per pond Onder voorwendsel an de katholieke eenheid te beschermen heeft zich hier ter stede eene vereemgmg gevormd met zijtakken in alle plaa sen van Spanje De president markies de 17 December De earlisiische kolonel Miramon is gearrestierü toen hij republikeiosche proclamatien overbracht naarMedina Sidoiiia naar rustverstonngen hebben plaats gehad KOBStantinopel is Decemb r De Turquie zegt dat blijkens telegraf sch berigt het ultimatum verworpen is en dat ue gueksche gezant zich tot vertrek gereed maakte Om de afreis der ü rieken gemakkelijk te maken heeft de porte stoomschepcn te hunner beschikking gesteld Het gnekscb gepantserd fregat bestemd um den griekschea gezant aan boord te nemen was lu den Bo=porjs nog niet gearriveerd De porte tou het de vergunning tot het passeren der Dardanellen neigeren Er loopt een gcucht dat het grieksclie schip Enosis in de gneksche wateren zou iijn aangevallen door een schip der turksche vloot leu verzekert dal het bengt betreffende de Enosis zich eeft besestigd Lr zijn drie freznaen afgezonden om aan Hobart versterking te doen toekomen De Grieken die binnenveertien dagen het tnrksch grondgebied niet zullen verlatenhebben zullen beschouwd worJen ais onderdanen der porteEen zeker aantal personen die gecompromilleerd waren z raverbann n en zullen binnen acht digen vertrekken Turkschefondsen zijn gedaald to + 1 De gneksche gezant heeftzijne pispoorten ontvangen zal onmiddellijk vertrekken 6innenland r OlDi 19 December De verlooning der militaire magt is genoeg geweest om allei tut de gen one ru t te doen terogke ren De gearresteer de die naarschijnlijk geheel onschuldig was en t plaits van schuldiger in ongelegenheid kwam is spoedig oi slagen jt ook andere bladen van het opkomen der schutterij melden bet IS geheel onwaar van de schutterij is geen enkel man opgeroe pen en de patrouilles van het garnizoen heoben geen spoor van verzet ontmoet Alles bepaalde zich bij eene luidruchtiee opwelling waarvan in gewone omstandigheden weinig notitie zou genomen zijn Maandag zal ons publiek weder dubbel in dejjgeleeen heid zijn te profileereu van het tooneelvermaak Ijg jufvrouw Bee smans behoeft geene aanbr veliug Zij heeft bii herhaling be ijs gegeven van het gene zij als toon eel speelster vermag en verwerft telkens de algemeene en welverdiende hnl de voor haar gevoelvol en edel spel dat voorzeker gnnstioen invloed moet oefenen op de veredeling van den smaak voor het schoone en goede Daarom behoeven de rederijkers te meer aanmoedigin om te streven naar volmaking en z j verdienen die ook om het meoschlievend doel hunner pogingen Woensdag is door de tweede kamer hoofdstuk Vi na rine na nog eemge discnssie over de afdeeliogeo pertooeelmariniers de wenschelijkheid van eene gelegenheid tot voortdurende wetenschappelijke ontwikkeling van bet corps zeeoffi eieren en in verband laarmede de oprigiing eener applioatieschool het stelsel van bevordering bij keuze de waarnemiiigvan sedentaire betrekkingen door marine officieren de conduiterapporten de lage triktementen der officieren van gezondheidde nenschelijkc uitbreiding van het corps mariniers ook methet oog op de dienst in Oost en Uest Indit enz aangeromenmet 61 tegen 3 stemmen De discussie over hoofdstuk VIII oorlog is aangevangen en uerden dairbij o a besprokende organisitie en getilsterkte vin hel leger de onvoltalligheld der vrijwilligers en het gehalte der militie de al cf nietnoodzakelijkheid tot verdediging van de lJ sel linie en verbetering der IJssel vestingen in verband tot de concentratie vauonze strijdkrichten het inundatie stelsel en de overige Imien de regeling vnn liet defensie stelsel bij de wet De doi derdag gehouden zitting nerd voor de pauze geheel ingenomen door de bespreking van de artikelen uitmakende de afdd 1 kosten van het dep en 11 de verschillende slaven en de adminis ratie der armee zoomede heteerste artikel van de 11 H afdeeling kosten v ui de verschillende n ipencorpscn De punten hierbij aangevoerd betroffenden generalen staf de aanbestedingen vai verschillende behoeftenvoor bet leger de opheffing van de ti ailleur compignicn enz Na de schorsing nas artikel negen wapen der cavalere ƒ 1 605 823 der IW afdeeling het hoofdpunt van het debat in zoover diaromtrent betoogd werd dat de inkrimping der cavalerie noodzakelijk was De heer de Roo van Aldernerelt gaf de gronden aan waarom hij voor de inkrimping was Daarna legde de heer Storm van s Graves mde de redenen tegen bet denkbeeld van den vongen preker bloot Vervolgens bestreed de minister de verm ndering Hij ou zeer betreuren alt de veraiudaring bij de kamer ingang vond Het zou de verdediging van het land zeer benadeelen Bij de verdere artikelen werd o a in discussie getreden over 1 de militaire akademie te Breda waarbij de minister de verzekering gaf dat spoedig de indie ning kon worden te gemoet gezien van het wets ontwerp tot reorganisHie van die inrigting 2 de verplaatsing der genees kundige school van Utrecht naar Amsterdam Gisteren zijn in de tweede kamer de discussien afgeloopen over het hoofdstuk oorlog en vterd het aangenomen met 56 tegen 11 stemmen Naar aanleiding van het adres Stieltjestot slooping der vesting Nijmegen dat gesteld was in handeneener commissie die adviseerde tot ds aanneming voor kennisgeving werden breede discussien gevoerd die eindigden metde aanneming van de conclusie van het rapport met 59 tegen 6 stemmen In den loop van het debat had de minister verklaard dat hj bleef bij zijne opinie dat Nijmegen als vestingmoest behouden en verbeterd worden maar d it hij met dievoorgenoisen verbeteringen met zou ainvangen alvorens de overige meer nodige verdedigingsnerken bij Amsterdam en l trecht voltooid zo den zijn Hij gaf tevens als zijne meeningop de vraag van den heer Heydenrijck te kennen dat eenespoorwegverbinding vau Jnraegen Arnhem daargelaten de financiële kwestie geen nadci l maar eerder voordeel aan hetdefensiewezen op dat punt zon aanbrengen er tevens bijvoegende dat wanneer eene spoorweg vt binding aldaar kwam hetstrategiscB nut van een bruggenhoofd noj duidelijker uukwamDe overige onderdeden van het hoofdstuk faven hier en daaraanleiding tot eenige woordenwisseling en aan den heer v d Linden tevens de gelegenheid om te blijven bij Zijie vroegeremeening tegen de hooge opvoering van de uitgaven voor dedefensie waarom hij zou blijven tegenstemmen Het hooidstnfcRentebetaling werd daarna met algemeene stemmen aangenomei D nriia kwam aan de orde het hoofdstuk rmancien Drie sprekers hebhen daarovr het noord gevoerd de heeren v Naaraen VV v GoKstein en Zinnic Bergman Bij de verkiezing van een lid der tneede kamer in het kiesdistrict Gorincliem op iling dig heeft niemmd de volstrektemeerderheid verkregen Herstemming tus 1 de heeren mrJ Heemskerk die 977 en jhV J W van Loon die 6d9 stemmen verkreeg Op den heer J V Knoop n iren uitgebragt 559 stemmen De oostenrijksclie regering heeft bepaald dat de aingtaande verwisseling van oude in nieuwe stukken zal plaatshebben behalve Ie Weenen te Amsterdan Parijs Londen enErankfon maar tevens is na ernstige overwegingen in denministerraad door het rijks fimnoie ministerie dezer dagen aisbeginsel vastgesteld dat de verwisseling in gemelde stedenzal geschieden onder de leiding der aldaar gevestigde consu latengeneraal en verder door tusschenkomst van enkele bankiershmzen buiten kosten van de houders der te converteerenschuldbrieven Men schrijft uit Amsterdam aan de N Uir Courant ifDe discussie over het hoofdstuk binnenlansche zaken hoofdzakelijk van de afdeeling onderwijs is door het geheele volk met bijzondere oplettendheid gevolgd Dat de nnlirevo lutionnaire partij ondersteui d door de orthodo e r katholteker hnn znaar geschut tegen het lager en vooral tegen het middelbaar onderwijs zouden richten wist men maar ook het geloof dat de aanval geen tneces zou hebben was vrij algemeen Mo st er lot behoud van de wet van 1857 eu van die voor t middelbaar onderwijs iets meer geschied zijn t zij door een petilionnement t zij door geteekende verklaringen in de kolommen onzer dagbladen duizenden en duizenden naren daartoe gereed en hnn gtial zou gems veel grooter zijn dan de leiders der oppositie tegen bedoelde wetten denken t Gaat er mee als met de buurtwegen Deze worden aangelegd gewoonlijk tegen den wil der landlieden omdat die wegeli geld kosten maar als zij t gemak en t nut van dat vervoermiddel kennen dreig hen dan bij aanhoudende klachten met bet opbreken van zoodanigen weg en gij zuil zien hoeveel waarde er aan wordt gehecht Dat echter de amendementen öefken met zoo groote meerderheid zouden verworpen worden dat het amendement de Bra uw t nelk althans niet kleurloos was zoo in t water zou vallen durfde zelfs de ijverigste voorstander van de wet van 1857 met verwachten Er as dan ook bij sommige woordvoerders der oppossitie zekere onbestemdheid zekere aarzeling in hunne redeneeringen op te merken Zij streden niet de bon c ur ziJ waren onder de discussien moderner geworden dan zij zelven wel nisten en die bekcering overmande hen m de oogenblikken van beslissing Zelfs de ver tand re van Nispen kon zich met losmiken van de macht waarm ède de overtuiging dat het lager en middelbaar onderwijs zooals dat nu gegeven wordt onontbeerlijk is hem gevaneen hield en van daar dat hij beurtelings vasthield en losliet wat volgens het plan de campagne vernietigd moest worden o i o r nerk oor de vele blijken van belangstelltng bij ons huwelijk ondervonden betuigen wij ook namens onze betrekkingen tv L KAMSTEEG j J KAMSTEEG Duxhooun Wat men no in Overijssel zal zeggen van den heee Gefken en in dat Zwolle wair het lager en middelbaar onderwijs op zoo hooge prijs wordt gesteld Hij toch was de hoofd aanvoerder der oppositie en wat hg f f f 1 kennis van het onderwerp des strijds trachtte hij door ijver 1 vsthoLendheid te vergoeden De heer Thorbecke bleef toeschouwer Hij voorzag het resultaat van den stnjd en begreep dat zijne kracht met noodig nas om zijn eigen voor verstoring te vrijwaren leugdige en cngeiiuwde onderwijzers die wensrhen in aanmerking ie komen voor eene benoeming tot hulponderwijzer Ier kuste van Guinea zijn door den minister van binnenlandsche zjiken uitgenoodigd zich spoedig bij rekwest op zegel tot het deparlemenl van binnenl zaken te nenden en daarbij over te leggen hunne geboorte acte ep die als hnipondernijzer alsmede een bewijs vm goed gednig a gegeven door den burgemeester hunner woonplaats met vermelding welke godsdienst zy belijden De schitterende veeljirige uitkomsten der StollWerCk sche Borst Bonbons die volgens voorschnfi van den Professor in de medicijnen Dr Hsrl0SS zijn gefabriceerd hebben dit huismiddel niettegenstaande alle bestrijding van vijanden van zekere en spoedige genezing wereldberoemd doen worden Tot heden is dit fabrikaat nog niet overtroiTen en verdient allen borstlijders met allen aandrang e worden aanbevolen Gemengde Berlgten Ai de 72 gearTe teerden vau 3 Dec bij het l erkhof Montmartre tePanjs 7ijn eder in vnjtieid gesteld De teo beschuldigt Pruisen deauder Oosteonjk van het naustotteo der ▼ erwikW lmgea tusschen Gnekeoland en Turkije De oudininister Bratiauo heeft te Hnchtrest gexegd dat Rumenie iKapeneu outvangt van Prutsen met medeweten van rankryk In Engeland worden 1 uiiUioe personen door de arraeakasseaonderhouden Te tokschani n Romenie zijn 10 Dec 50 huizen dooreen storm veinield Renteniers bankieis en njke ooplieden verlatenMadrid De aanleiding tot den ops and te Cadtx was een bevel totontwapening der militie In de republiek Costa Riea is eene omwenteliDPuitgebroken de president is afgezet en door den vice presidentvervangen De japansche mikado is 13 Oct meerderjarig geworden ente Kioto gekroond doch de burgeroorlog duurt voor Ie Sondeborgie bevel ontvangen tot voUooijing der vtstmgvferken aldaar en te Doppel Het gneksche schip de Enoi s is door clu turksih oorlocschipaangevallen Ie Amersfoort heeft meu wtl groid maar een geil o ervoor eene kazerne lo den storm van 7 Der zijn op den Kiju tossehen Dordrecht en Keulen 35 schepen ge7onken li Bremen is deprocureur generaal dr Tideman wegens verduistering van geiden veroordeeldtot twee jaren gevangenisstraf lu de omstreken van Snrgos 1 = eenecaliiti8che bende verscheuen Het congres voor de antonoraie der katholieke kerk zal in januanj te Pesth bijeenkomen eleu l en iii Frim den toekomstigen dic ator van Spauje Amenkaansche stoomlüulen JBde ParaguB opgevaren o m satisfactie te vragen van Lope Marktbengten GrOUdl lï Dec Alle artikelen n er Jen neder iets minder afgegevei i lleti puike partijtjes tirne bragten vorige pnjien op Tinve Poolsche per 2400 kilo ƒ 360 i4J Hoode KI ƒ 330 Zeeuwscbe per mud 9 a ƒ l l 75 Rogge 7 50 1 ƒ 8 60 Gerst ƒ 6 a 7 40 H ivcr korte 30 a ƒ 5 40 l inge i i ƒ 4 50 Boekweit Iransche per 2100 kilo ƒ 210 a 220 oordb ƒ 260 i ƒ 2t 5 Bruine boonen 11 a 12 50 Witte 13 50 a 15 50 Paardeboonen ƒ 8 40 a 9 üuiveboonen ƒ 8 75 a 9 75 De aanvoer ter veemirkt was heden niet buitengewoon doch de handel was levenuig Kans nngevoerd 39 pirtijen 27 a 23 30 Goeboler 1 30 a 1 40 Weiboler 1 10 l 20 GtBoKEli 15 Dec Gerardus Johannes oodera 1 C Pmksc en E Zuurboi t Nicolaa ouders H Kunst en J van Uenwen 16 Mana Clara ouders F H Feeters en C van Hotogen Mana Jo baum ouders H J W Huber en J Uowls 17 Leenden ouders H Blok en M Hoogendoorn tlberta Johanna ders G Uugenar en J Kortenoever lonis Christoifel ouders A H van Munster ec Ov BlrDEN 15 Dee A Anker 12 j 17 C Begeer m J B van den Hoek 2 J A de Grnil en J J van Reenen fimiivi 16 Dec J B Smit en A Carlier Ssboonderwoerd P van e 9sen en M A Collrwijn m B de Jong