Goudsche Courant, zondag 20 december 1868

I BEKROOND I 1887 I i i 1 P A R IJ S 1 MUROSZEN M2DAILLE M I BEKROOND l 18 6 5 i i o 1 o R T o f SziLVEKE N MEDAILLESp ELfiSrt KL sSE De prijs der Advertentien van ééi tot ie regels met inbegrip van het zegel is Sö Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordeaberekend nau plaatsrnimte Deïc Coorattt verschijnt des Donderdags en Zondags Ia ie Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ncprijsperdrie maanden is 2 francop post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Sehraidtsche AutiRheu matisohe AVald voiWatteQ i 25 en 50 ut het pak Deunennaalden Olie a 35 en 70 et de llesch aan duizende lijders van Jicht eu Rheumatiek heefi opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere 8anb velingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijïen der deugdelijkheid Verkriji baar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezondheids Kleedingstukken bekend als behoed en jeueetmiddel tegea alle Jicht en Rheumaiische aandoeningen Sohmidtsche BOSSTBONBONS 80 c de doo zijntle het beste middel voor Slijm Hoest Verku dheij A t mi benaaovrdn Borst ni KIEFERN ÜEL POMADE 6U et de flacon is een goedkoop en heilzaam midde tegen Rheumatisehe hoofdpijn zwakheid dn hoofdzenuwen bet uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland il J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die in het jaar 1S50 zijn geboren en oveitenkonistig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zich op de volgende dagen en in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten die woonachtig zijn in de wijken A B C D E F G U en I op Maandag den 4den Januarij I8 i9 en die wonende in de wijken K L M ïïf O P Q en H op Dingsdag den 5 den Januarij lbr 9 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van iuschrijving op den Sisten Januarij des nataiddags tcu vier ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen ia eene boete van ƒ 25 tot lUÜ dat ieder die voor de Militie moet worden inge schreven zich behoort t2 voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medeI gebragt dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den borgerI lijken stand gratis zal orden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter Gemeente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur banner geboorte plaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nommer zjjaer woning juist kan opgeven Got i i den 22 Decmber 1868 Burgemeester en Wethoulers voornoemd De Secretaris De Burgemeester ÖROOGLEEVEE FORTLnJN v BEltClN IJZENDOORH Inschrijving voor de Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING Roelof virtndteen H NADER MAN liotterdam Wed V DE KOSTER koonliO en Wed WOI FF en ZOON rKKi Kh tfuerdni Geb PFENNING i h ouijrmije A DE UILDE i Vl IJs ieis cin J B MOLLE c uf op J gebruiksaanwijzingen j DLl uT by M C HAM Utrecht Alphen L VAROSIEAl S Z Boskoop J GOUDKM E JIar celeii W G KL 1 i AiS Hazers cnucle Mej J ij Montfoort J A JAtO Oudeicatcr J an Li l A Mrr IvMJNLAKlJ BEHOEDIIIIDDEL L e Sjer ciar s lan llijiiland brengt ter B kennis van belangstellenden dat ter Se I fre arie van dat llooglieemraadschap te 1 gen 3 per exemplaar verkrijgbaar i 1 het belangrijke Rapport n c bijbe hoorende Tabellen eu Kaart uitgebragt 1 door de Heeren J F COKKAD In 1 genieur van a U jk tc taat te Alk 1 maar en L A HE j NS Provinciaal I Ingenieur van Gei ria id te Arnhem en 1 T J STIELTJES Ingenieur te Delft I door Dijkt raaf en Hoogheemraden be i noemd tOt Commissie om het Bestuur 1 voor ts lichten onitrent hetijeen im kun I neii cordtu f tdaan tot reritterlng van 1 Hijnland iraterlomnij tn ap ciaal tot he 1 ferkiixj der njzinp tu i uertJiueseni i let peü tan 40 dtiiui ander A 1 i De Secretaris vooru W Q DE BEÜÏN KOPS Leiden 12 December 1S6S 1 NEDEBLj NDSCHE a EREENIGING j j voor ISRAËL Afd aOüDA hoopt zoo de Heer wil a s dingedag i 22 December openbare bidstond t houden in het Lokaal op de Pepersliaai des avonds 7 uur Voorganger de Heer i i SCHLITT zendeling onder Israel te Am i sterdam Toegang vrij De Israëlieten norden hiertoe ilringeiid 1 uilgenoodigd NAMENS t BESTUUR 1 tegen laet uitwerpen van bloedige fluimen en borstpijnen bij ia spannende beroeps beziglied a öuttenlonï liOnden iO Dec De Times het groote orgaan der volksmeening in Engeland begint insgelijks te begrijpen dat het verspreiden van het evangelie onder de bescherming van kanonnen en achterladers niet zeer weiischelijk is Het bl d zegt dat Engeland verantwoordelijk is voor tien tegenwoordigeo onaangenamen toestand iu China De zendelingen weten dat zij beschermd worden door eene magtige natie en vallen het nationale geloof en de meest geliefde ovenuigmg der Chinezen op de marktpleinen op zeer ruwe wijze aan Hunne woorden zijn even zoo vele beleedigingen voor het volk zij verwekken altijd en woedenden haat en eindelijk een oorlog De Times acht de zendelingen door Engeland naar China en elders gezonden over het algemeen geheel ongeschikt voor het groolsche werk dat hun wacht en evenveel tact als fijn j gevoel vcreischt Het zijn bijna altijd mannen met een gevestigd vooroordeel tegen elke oierleveriug tegen elke philosophie en elke leerstelling welke met hunne beginselen iu strijd i De Times herinnert dezen zendelingen dat de eerste fn dikers van het evangelie eene oneindig moeijelijker taak hadden te vervullen Zij hadden te prediken voor afgodendienaars 1 wijsgeeren en barbaren cl echter kan men in hunne woorden nooit iets vinden hetwelk aiet eerbiedig minzaam en bescheiden is Zij beginnen met met elk geloof als valsch en slecht te veroordeeten maar zij trachten het oude geloof te gebruiken als het fondement van hunne betere en heiliger leer Zij begonnen niet met beleedigingen onder de beachertDiag vau getrokken kanonnen 21 Dec Volgens berigten met de kaapsche mail ontvangen van 9 november heeft er langs de zuid afrikaanscha kust zeer onstuimig eder geheerscnt Tien koopvaardijsche pen zijn in de haven vau Kaapstad met averij binnen geloopen en vele anderen zijn totaal wrak geslagen De handel verkeerde in flaaune stemming De president Brandt van den OtaojeVrijstaat is herkozen Iu den staat der Basuto kwestie is geen verandering gekomen 22 December De miuiaters leden van het lagerhui iqn herkozen Ia eene missive aao den Hof I evetancier den Heer Joh Horr in Bfrlijtt Neue WilheiiDstrBsse 1 luidt het als volgt Uw bier dat mij door mijnen geneesheer is verordend heeft zich op de treffendste proefhoudend betoond Ondanks alle inspannende beroepsbezigheden gevoel ik raij bevrijd van de smartelijke borstaandoeningen die mij zoozeer beangstigd hebben bevrijd tevens van bloedjge fluimen M Oj le lan l meter Aiexanderstrasse 11 12 AltSavft Bij Treyerwalde a d O 11 September lb08 Minzaam verzoek ik ÜEd mij eene bezending van uw heilzaam ChocoliJe Poeder te doen toefcomeii B gravin voN Hacke geboren Flemming Den heer Joh II i Cenlraal Dépot te Aiunetrduft Ik moet eikennen dat uw Pier zeer lekker en versterkend Arnhem 19 Nov 18ÜS Mevrouw de Douarière Ameshofp Centraal Depot Oude Bloemmarkt bij I de Stilsteeg F 154 te Amsterdam I Verkrijgbaar te Gouda bij J C V I VREU MINGEN te Woerden bj I HENRI J vjtx den BERG BoekJruUcrlj tan A BR1 11 4 hoiurburq ïoi Xil yiutcn Jfni ik I op de OOSTHAVEN ie t OUD V Buiiengewonc Voorsteiliüg op MAANDAG den 21 PECEMBbU 1S6 te geven door het YLAAMsL H NATIONAAL TOONEELGEZELSCHAr van ANTWEEPEN onder Directie van den Heer ELOIJ LEMAIRE met meden trking van Mejufvrouw 1 BEERSMANS DeARHEendeRUKE Drama in 5 Bedrijven en 6 ïa ereebnnaar het fransoli van Emile SoLVBSTaE door van Oikl 1 D A A E N A I De Gruweldaden van Fiebernian Blij=ppl in t én Bedrijf naar het fransch 1 door E Speijeu kLEuK 1 Aanvang der Voorstelling 7 uur Bureau geopend 6 uur 1 1 = Rai g 99 Cents 2 Rang 50 Cenls Bij den Kastelein der Sociëteit igteen lijst Ier iutetkening De loting derplaatsen zal op d g der vcorsteli ugvoor IIH inteekeu iren plaats hebhen desmorgens te 10 uren precies en kun len 111 afloop daarvan phiatsen besproken orden tot des namiddags te 8 uren Openbare Verkooping op DINGSDAU 22 DECE MBER it S lies morgens ten 9 ure aan het huis Turfmarkt wijk H u S9 te Gouda van i n INBOEDEL waaronder beste BEDDEN en BEDDtNUOED een ROOD AMETTBLEMENT eene partij blaauw en ander PORCELEIN Antiquiteiten gewerkt GOUD en ZILVER JUWEEL eenige SCHILDERIJEN eni verder eene BIBLIOTHEEK waartoe o a behooren de STATEN BRACHTen andere BiJBIL i met plaien vele godsJiensligs Werken I Gedichten Levensbeschrijving en üeschiedenis als van Helmers Bossclia van Kampen Siu irt Thiers Histoire du Cousulat i et de l Emp re eene groote portij Romans als van v Lennep Toussaint Walter S ot i Buliver Tiiinn Sue en anderei Alles daags te vorei te len JOZEPH SWMBT 1 Photograaf van Utrecht Heeft Ie eer te berig en dai hi met zijn toestel aihier ge irriveerd is f n zich twee dagen van iedere week zal be ii houden met de vervaardiging van alle soorten pholographicsche portretten De prijzi n derzeWen zijn Allium portretten in ahe standen borsibeelden of ten voete uit eerste kwaliteit welgelijkend zeer net afgewerkt met goud gemonteerd 4 stuks voor 1 Gulden 7 1 50 12 V 2 50 alon of kamer portretten van af twee stuks voor 1 Gulden tot de grootsten Soort voor 6 Guldeu Het Atelier h geplaatst in den tuin van het nieuwe koffijhuis van W A Biizeuski Spoorstraat alhier BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien de wet van den 19den Augustus 186t Staatsblad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie herinneren bij deze allé belanghebbenden aan hunne verpligting tot bet doen van aangifte ter inschrijving voor de Nationale Militie in de maand Januarij 1869 en brengen ter hunner kennis de volgende bepalingen tier genoemde Wet Art 15 Jaarlijks werden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den laten Januarij van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden moeder volgens 1 Hij wiens vader of is deze overleden wiens of ïija beiden overleden wiens voogd ingezeten is de Wet van 23 sten Julij 1850 Staatsblad u 44 ji Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende I dé laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield j 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten w al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk vertdgf houdtVoor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreude tct eeneo staat waar de Nederlander niet 1 aan de verpligte krijgdieust is onderworpen of waar ten aanzien der uienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Vao een gehuwde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont 3 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is aoh ergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente w aar hij woont 40 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingeeeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten j S De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rijks overzeescbe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die valgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verpligt zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januarij Bij ongesteldheid afwezigheid of onstentenis is zijn vader of i deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wijze waarop van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch vóór het volbrengen van zijn 203te ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven by Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2 en 3 zinsnede van art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar w3 itoe hij volgens i nen leeftijd behoort