Goudsche Courant, donderdag 24 december 1868

Be allea an eeue Pochter A SMUS VAN Leent Woeden 22 Dee 1668 crUntitZ pmNEN EN PuitIni andsche Jsoekhahdel 60 GOUDA LANGE TIEN DE WEG D n 1808 w ya4i Zondag 27 December GOUDSCHECOURAlïT ijil thrift en icordfn binntn den jfleuïrd recommandeert i i i roor tiiilrallüifki tegen zeer billijke prijzen Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van Ue Soefteit en hortst mogelijhen tijd De prijs der Adv rtentiea vui één tot zes regels met mbegrip au het zegel n 0 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BniteDgewoae letters worden berekend naar plaatsraimte Deze Courant verschijnt des Donderdaga en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I e prijs per drie maanden is S frauco p post ƒ 2 25 Advertentien vao 1 6 regeU tot des middasrs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden ziju 1 24 Dec De Times zegt dat er een voorstel is gedaan 1 tot het houden van een congres Het blad gelooft dat keizer T Napoleon evenzeer als Engeland verlangt dal het moge gelukken de vijandelijkheden tnsschen Griekenland en Turkije af te wenden Parijs 2i Dec De Moniteor meldt dat de keizer gisteren den heer Ólozeag in eene particuliere audiëntie heeft ontvangen waarbij deze zijne geloofsbrieven als buitengewoou gezaut van Spanje heefi ingediend Weenen 23 Deo in een hoofdartikel van de heden alhier verschenen Presse wordt gezegd dat ingevolge een voorstel van Rusland door Pruisen ondersteund waarschijnlijk eene conferentie bijeenkomen zal tot beslechting van het geschil tusschen Griekenland en Turkije Naar het blad verzekert is Oostenrijk geneigd dit voorstel aan te nemen en kan men van Italië hetzelfde onderstellen of het voorstel ook door Fr iukriik en Engeland en door de porte aangenomen zal worden is nog niet met zekerheid bekend De Presse meldt m een hoofd artikel dat eene conferentie tot schikking der turksch grieksche kwestie waartoe het voorstel van Rusland uitgegaan en dour Pruisen ondersteund is weiligt gehoud t zal worden Oostenrijk is geneigd het voorstel aan te nemen en hrlzetfde kan van Itahe verwacht worden C mtrent de gezindheid der westerscbe mogendheden U niets stelligs bekend en evenmin weet men hoe de porte het voorstel zal opnemen 1 Madrid 24 Dec De Imparcial deelt mede dat de C rI listen te Brigu en Brihsega en corps naar de stembus hebben gegeven opschriften rondvoetende inhoudende de oordeD ffleve don Carlos leve de godsdienst De Imparcial wenscht de Carlislen geluk en maant hen aan om slechts langs cc stitulionnelen weg te handelen doch betreurt het Jat priesters zich a in het hoofd van maniiestatien plaatsen Konstantinopel 23 Dec De admiraal Hobart Facbs die met een eskader voor Syra ligt heeft verklaard dat hij vredelievende instructien heeft ontvangen 24 Dec De heer Dellyaniiis grieksch gezant alhier is gisteren vertrokken De amerikaausche gezant heeft er in toegestemd om Ie grieksche onderdanen in Turkije te beschermen De gener ial Ignatieff russisch gezant bij ons hof heeft cent conferentie voorgesteld doch de porte heeft geweigerd ALSMEDE BESTE ZWARTE SCHWJFINRT A IZARIN SCHREIB und COPIER DINTE KAISER VICTORIA DINT E ANILIN SCHREIB COPIER DINTE TEGEN ZEER L GE PRIJZEN in alle Binnen en Buitenlandsctic COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is ömnenUnö GOLDA i6 December In de zitting der tweede kamer was woensdag de wet op de middelen aan de orde en al wat door de oppositie teads bij de algemeene beschauaingen en daarna nog eens op nieuw bij het hoofdstuk Financien as in het midden gebracht werd thans weder door haar herhaald Dit ministerie is in Janij opgetreden Het arnvp irdde een boedel die nog al ontredderd was Het moest behalve alle andere onderwerpen van staatszorg op zoo menigerlei gebied zorgen voor de definitieve begrooting voor 1868 want de krcdietwetten eindigden met uil Junij Het moest zorgen voor de Indische begrooting voor 1869 en voor de omvangrijke begrooting voor Nederland over 1869 Het zit maanden en weken in de kamer vastgenageld zoodat na adoop de gewone werkzaamheden nog moeten verzorgd worden bet moet soms zes of zeven malen over dezelfde onderwerpen het woord voeren en toch vraagt men waarom hebt gij het behastingstelscl nog niet hervormd waar blijft die wet en die andere wet en die hervorming en die wijziging en die nieuwe organisatie en wat niet al meer En de onregtvaardigheid en de partijzucht komen te meer uit als men bedenkt dat van al die eischen en al die grieven nu tegen een halfjarig ministerie dat de helft van den tijd met de kamer onafgebroken bezig vvas geformuleerd niets is I gehoord onder het bestuur van het geliefkoosde conservatieve I ministerie dat twee jaren aan bet bewind was en bovendien drie Bevalien van eene Dochter G Ti DEB L AB GboENESCHEU Gouda 23 Dec 1868 De Heer J A SNEL en eeatgcnoote bedankeii bij deze voor de Tele biijfcea ran belaDgsteiSisg coderTonden og uuu Z V i l 5f t van den 20sten dezer MooBDEECHT 22 December 1868 Sociëteit Ons Qenoeïpn mUTAIR CONCERT uit te voeren door het staf mu iek corps van het regiment GRENADIERS en JAGERS onder leiding van den heer H VöUmar op Z TrRDAG 26 DECEMBER 1868 Daarna B A Ii onder rtircctic n den Heer P ROZENSTR TEN ofH F GORISSEN Entree voor HEEREX LEDEN vrij DAMES of KINDEREN van HH Leden + 9 et de person Introductie voor een Vreemdeling 99 et Aanvang ten 7 uur Men wordt verzocht in de zaal niette rooken Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij elke wassehing H r oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen ederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder 7al kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefdeis te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Cliantomelanus OOGEXWATER en gij zolt u beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leyd n J H KELLER w wagenstr Botterdam H V B GRIENDT Leuveuhaven H V D GRIEN ET Gouds weg Mej L K SCHOUTENS SCHLUTEE Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C UtrtcU ea meet bekende Depots in ons njk De ondergeteekenden beriglen dat zoodra de toewijzing heeft plaats gehad van aandeden in de reeds maandag tot een buitengewoon hoog bedrag volgcsoiireven leening der Stad Rotterdam zij daarvan zullen kennis geven aan allen die bij hen hebben ingeschreven HOFFMAN C Doctorale Goedlfeuring over de voortreffelijkheid van het Anathe rin Mondwater tegen alle Monden Tandziekten Ik getuig dat ik sedert eenige jaren het Anatherin Mondwater van den Tanden Docler Dr J G POPP uit Weenen met het beste gevolg tegen scorbutiscb rheumatische mondkwalen ziek tandvleesch alsmede tegen tandpijn gebruikte en tegenwoordig nog allerwege voorschrijf daar ik van deszelfs heilzame werking in mijne praktijk dikwijl overtuigd was Gross Mikiot Dr J FETTER m p Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel te Ecuje bij J L F C Snabiliè apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Jmstedam bij T van Windheim en C verkoophuis Raderstoomboot iT IJfssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarlen Scliroefsiooinboot Volharding n 3 Leiden Gouda v v EERSTE KERSDAG GEEN DIENST WOENSDAG 23 December van Leide voorm S jUur nam l j van Gouda vcorm 9 40 uur DONDERDAG van Leiden nam l a unr van Gouda voori T h j uur en nam 4Vs ur ZATiRDr G 2 = KERS DAG van Leiden vjorm 7 4 nur van Gouda nam 2 uur NIEUVVEJA ARSOAG van Liid n nam IV3 nur N B Voortaan is de dienst van Leiden voorm 8 uur gesteld op 7 DE DIRECTIE De internationale Jurij van de laatste Wereldtentoonstelling te Parijs heeft aan de firma FraUZ Stollwerck te Keulen wegens de uistekende kwaliteit vafl hare StoomChocoladen de prijsmedaille toegekend De meest courante soorten dezer mei roem bekende Chocoladen zijn te verkrij I gen bij J J VAN BEB SANDEN op de Markt te Gouda Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendewen D nO 60 Overzlgt DUDA 26 Decemh GOUDA 26 December De turkschgrieksche ver vikkelingen hebben eene hoogte bereikt die de uitbarsting der vijandelijkheden onmiddellijk moesteT doen voorzien om het gereden couiiict te sussen De Grieken zijn geweldig opgewonden en willen alle krachten inspannen om C ndia den erfvijand te ontrukken DeRussen sympathiseren met hunne geloofsgenooten en zouden gaarne de hand willen reikeu otn de ongeloovige Turken uit Europa te verdrijven Dit zou hoogst eldadig zijn voor de christen bevolkingen van zuid oosielijk Europa De Turken zijn ruim vier eeuwen meesiers in die lauden maar de barbaarschheid van hun bestuur heeft voorzeker geen wettig regl doen ontstaan en de oude bewoners zouden niet misdoen als zij de indringers verdreven Maar de staatkunde doet eene andere uitspraak die uitgestrekte landen mogen de zegeningen van vrijheid en beschaving niet genieieu want men i vol wantrouwen en afgunst Hoe liefelijk toch de schijn üer overeenstemming is de mogendheden wrokken tegen elkander en de een beschuldigt den ander het tegenwoordig conflict te hebben in het leven geroepen Rusland moedigt de Grieken aaa jn Oostenrjjk in overeenstemming met Frankrijk zou den sultai opgezet hebben Dit wordt natuurlijk oSicieel tegengesproken Aan alle kanten verneemt men van een vo9rstel tot een conferentie niet om een kruistogt te beramen tegen de Turken maar om de halve maan te steunen en de ontzinde Grieken tot rust te brengen Rusland Pruisen en Erankrijk dingen naar de eer de conferentie te hebben voorgesteld De confercnte zal het doel bereiken tenzij onverwachte gebeurtenissen de wijze berekeningen der staatslieden doen falen De eerste minister van Engeland en nog vreemder ook de minister van oorlog beloven bezuiuiging zij dachten zeker niet aan Griekenland en aan het gevaar eener uitbarsting Een ontwikeen vont ua e eevoerd worden zal tot bekrompenheid en bijflbare uilkomst wijst op onherstelbaar verderf Spanje gaat eene toekomst te gemoet van verwarringen burgeroorlog De gemeente verkiezingen loopen zegt men zonder veel oproer af in rooniirchaal constilutionnelen zin en de kansen vermeerderen voor Montpensier maar eensgezindheid ontbreekt en de tyrannic staat voor de denr Cuba dreigt verloren te gaan voor Spanje en de vrede met Chili die nabij is zou slechts eene schrale vergoeding ijn voor een zoo gevoelig verlies De begrootingsdiscussien 7 ij i eindelijk afgeloopeii de uitkomst mogt eene schitterende overwinning heeten en veel goeds beloven indien niet ten overvloede gebleken was van de vergiftige hatelijkheid en de verraderlijke bedoelingen der oppositie Het eendragtige Nederland verdeelt zich weder in kerkelijke partijen die ons het verderf bereiden De onzijdige volkschool moet zich oplossen in orthodoxe moderne en ultramontane scholen Het is een strijd tegen d vrije wetenschap elk kerkgenootschap moet de maat bepalen der kcnuis die mag worden medegedeeld Zoo min kerk en staat als wetenschap en kerkleer mogen afzonderlijk bestaan staat en wetenschap moeten gahoorzamen aan de impulsie der kerkdijken vinT Hwchiet voor een volk dat gestait in zijne drosvig iJSSchiet kelinr ei g loef li 6uitenlanïi Londen toespraak tot 23 Dec De minister van oorlog heJt in zijne V t de kiezers te kennen gegeven dat belangrijkeSTgingen ktd Zden verwacht op de begrooUngen vanoorlog en marme Pn i e J AlLlk in zake Griekenland en Turkije eene betreffende een confen n ïl elt en ie ot de behandeling van andere punten toe te laten