Goudsche Courant, zondag 27 december 1868

f h ft = ontvanqrn om 7iih gereed te buiiden De Indnncn wor j p IQ bet westen vnn Nooid j j Griekenland maakt ontzagwekkende krijgstoerustmgen De s voor oorlog is gering omdat het bloot teiie zaak is van geld en jslanJ weinig In kije geen geld heeft en Guekei and nsets dan onbe ijalde schulden Gladstone en Lowe zijo zouder legen fiiid liefkozen Te haez werken than 17 000 arbeidtrs aan de doorgra ininister van kolomen er lete i heefl Nui = belasting herTorining hei iening v m it met al het parool der conaerv ilieve partij Grondbelasting peraoneel patenten registratie algemeene wet enz moeten herzien worden Waarlijk de hr van Bosse had regt te vragen Is dat het stelsel der conservatieven of 13 het een oppositie middel en tevens Zijt gij het in al die eisehen onderling eens of blijkt met duidelijk van eene yohtieke coalitie zamengesteld nit de meest heterogene bestanddeeien En zoo is het ook Wij kunnen hier niet verder mtwe den en vermeiden nog mnar alleen dat het amendement van Jen hr d Putte om de i j miUioen bijdrage nit het nog niet verevende overstiiot der dienst van de O I begrooting van lSb7 te vervangen door de bevoegdheid tot uugifle van 4 milliotn schatkistbi jetten na eene vrij interessante discussie s afgestemd met 1 tegen 20 stemmen en dat daarna de gekeele wet op de middelen is aangenomen met 38 tegen 23 st De kamer is daarna op recLS gescheiden Pe Goesbche Courant merkt o a op Het blijkt thans hoezeer het besluit Vdu de eerste kamer om de zaken te latenliggen en Men las dezer dagen in de l tr Cour van de hh mrC H üpzoomer dr C H D Buijs Ballot en J C L NolstTrenüi eene opuekkiug tot hunne utrechtsche stadgeuooten waarain ij het volgen Je ontleenen ü r luee jiren nerJ in ons land een Maatschappij ge sticht Tot nut van deu Javaan Haar doel ia eenvoudig J iet om staatkunde maar om m n chelijk ieid is het haar te doen ï iet om eenig rege ring stelsel m lar om hetgeen van ieder regeringsstelsel het leven de ziei moet z n om reglvaardigheid en menachenhefde In ike Vormen Java moet bestuurd worden moge in me mg opzigt nog onzeker nog betwist zijn dit althans is zeker ons bestuur raoet een beschaafde een verhchte natie niet onwaardig moet den hrisien met tot schande zijn Holland dat lu Europa oor het regt heeft gestreden dat onregt en geweld heeft bevochien m ig m n pigen bezittu gen geen onregt geen geweid plegen De staatkunst mag op geen wegen voeren die het geweien aakt die het evangelie verdoemt Java brengt ons land groo e voordeden aan Die vcordeelen zijn ons tot zegen als het r gt ze ons toekent Maar nt t onderdrukking die ze ons toevoert zoo worden ze ons tCL vloek Nij mogen winst doen met de krachten die de nrtuur o s schonk maar de Mn der boosSeid brengt verderf aan Handelen wij zoo tegenover Java dat ons geweten ons vrijspreekt Zoeken wij te doen wat den meerdere tegenover denmindere htt moederland tegenover zijn kolome den Christentegenover den Heiden past Komt het m onze daden nit datde welvaart v n dfn J ivaan zijn beschaving zijn onderwijs zijn opvoeding tot het ware levensgeluk tot het kennen enbeirachien der ware levenspligten ons ter harte gaat Is hetons om zijn ontwikkeling te lioeu en valt het wereldsehe voordet ODs slechts als toegift ni den scboof Of bedoelen wij oor f i h ii van den lavaan ons onverschillig De geschied Ts iieeft geantwoord maar duizenden in Nederland hebben dat antwoord nog met verstaan Het allen te doen hooren allen tot de op een juiste mededeelmg vau feilen geeroncle overtuiging te brengen dat het moei rland onregt pleegt dit een zware schuld op ons rust die WIJ moeien afdoen iJ diar het doel der maatschappij Is die overtuiging gevestigd hare vruchten zullen met uitblijven Zijn WIJ eens Van onzen pligt doordrongen een ge zoude taalkunde vrij van alle opgewondenheid en allen hartstocht zal in den weg wijzen waarop die piicht te vervullen 18 Als maar het eigenbelang a et den oogsten toon heeft zal spoedig overal de stem gehoord worden die ons zegt wat ons te do n taat De maitsciiappg neef m Hp tK p jaren an haar bestaan zich 10 alle oorden des lands uitgebreid H g i hari loaen IS tot 1500 geklommen Een groot getal voor zoo korten tijd en bij zooveel bewaren een klem getal bij eec zoo groot en edel doel De Arnh Ct verneemt dat een aauial Uden van net s gravenhaagsche scherpschu erscorps alsmede verschillendebegunstigers vau die wpprbaarh idszaak zich hebbei teruggetrokken naar aanleiding van hetsesu in de twel i er tencpzigte Vdü dR irtieenigmgen in het algemeen is ge egd DehoudiBg die een van de officierej vdD het haagsohe corps iegenover de heeren de Roo en orm neeft aangenomen moetdaartcs veel hebben bijgedragen Men schrijft uit levden Terwijl ten gevolge van de langdurige droogte de teeit van koolsoorteu steeds met verlies gepaard ging heeft het groeizame mjaarsweder nog zeer voordeelig op het late gewas gewerkt De verzendigen o a van bloemkool schoon met zoo uitgebreid als andere jaren hielden dan ook dusver aan met veel vraag voor het buitenland en tegen hoogej prijzen Nu de uitvoer verminderd is zijn de prijzen lager an ƒ 15 is de markt langzamerhand tot ƒ 5 de 100 stuks gedaald Door het zuiver gewas de vele vraag en hooge prijzen komt bij slot van rekening de koolbouw nog met zoo ongunstig uit als aanvankelijk werd verwacht De toestand der weilanden IS zeer gunstig en zij vertoonen zich allerwege bijna jnog zoo groen als in de lente Hoewel er slechts eenig jong vee m de weiden wordt gehouden zou er op sommige plaatsen nog gras genoeg voor koeijen zijn Daarbij komt dat het wagens eene over het algemeen voor den winter buitengewoon hooge temperatuur nog niet a a groeikracht heeft ontbroken Men leest in de Leydsche Courant Eegenten van het ev luth wees en oudeliedenhuis brengen hun dank aan ds Inckel die ten voordeele van genoemd liefdegesticht bedreigd door ondergang na het genomen besluit des gemeenteraads om de subsidie aan de pieuse gestichten alleng kens te verminderen en eindelijk geheel te doen ophouden op gisteren avond ten voordeele van genoemd gesticht alle vrienden en vriendinnen van verlatene weezen en hulpbehoevende ouden kennis heeft doen maken met enkele bladen nit zijn levensboek Regenten herinneren zich dankbiar hoe voor vele j ircn uit s Gravenhage en niet het minst van de koninklijke familie uit het weldoend Amsterdam Rotterdam Haarlem en andere plaatsen op de dringende roepstem van genoemden predikant duizenden zijn ingekomen zoodat een liefdegesticht te Levden is diargesteld hetwelk aan alle verplachten voldoet en vaarin ook tegen billjke vergoeding de weezen en hulpbehoevende ouden der remonstrantsche en doopgezinde gemeenten wo den opgenomen Regenten zijn de tolk van velen wanneer zij zeggen de blik in het levensboek van den evangelie bedienaar deed het hart weldadig aan en petste meerderen eene traan uit het oog Zij spreken de hoop uit dat ds Inekel in genoemde en andere staden ten voordeele van het liefdüge tioht hetwelk hij zoo eigenaardig zijn kind noemde de bladen van zijn levensboek ter kennisse moge brengen van alle vrienuen en vriendinnen van weejen en hulpbehoevende ouder aan dezen geeft hij een genotrijken avond en zeker zal de toekomst aan hunne zorg toevertrouwd verzekerd worden en de overtuiging door den leeraar uitgesproken zal ten volle worden bewaarheid God heeft het ons gegeven God zal met laten varen het werk Zijner handen Men verzoekt ons over te nemen uit het Handelsbladvan 15 dezer j an de Redactie Den 22 October 11 schreef ik eene beschouwing over de vennootschap Holland en haar beheer onder directie van de WelEdele Heeren H W Fischer en D Verhoop te Amsterdam Als gevolg van dat ingezonden stuk zonden die Heeren mij hdnnen hoofdinspecteur den Heer P Wiarda die mij de zaken naauwkeung heeft toegelicht en hetwelk later is gevolgd door een schrijven van de Heeren directeuren beide versterkt door een schrijven van een mijner geachte bloedverwanten uit Amsterdam en door het op mijn verlangen benoemen van een soiled en fatsoenlijk agent voor het arrondissement Winschoten De vertrouwbare inlichtingen Hie ik op deze wijze bekwam hebben mijne bezwaren ia genoemd schrijven geopperd geheel weggenomen Ik aarzel dus met tot wegneciing der verkeerde beoordeeImgen die bij sommigen mogtcu c j gerezen te verklaren dat ik de zaken dier vennoo schap en hare directie thans uit geheel ander standpunt beschouw dan vroeger en mijne medeverzekerden en die daarin wenschen deel te nemen uit vaste ove tuigicg de ennootschap Holland aanbeveel als eene Maatscnappij van i evensverzekeriug die de waarborgen bezit n an zekerheid en van soliditeit Door deze regelen te plaatsen m uw veelgelezen blad zoodt gij mij zeer verpligten WiLDEsvANK Uw Ed Dw Dienaar 8 December 1868 A W VEESFELT Gemengde Berigteu De vrede tnsscheü Spanje en Chili wordt ais aeer aanstaande beschouwd Te Erzerum is een aanslag gedaan op den engelschen consul Tajlor In Zweden komt het daar zeldzaam geval voor der vervolging van een dagWad Het fransche eskader der middellandsche ïig De italiaansehe kamer heeft na hevig debat toch besloten betntng van haar aandeel lu de pauselijke rente De lionJcnbelaotiug te Berlijn brengt jaarlijks op meer dan honderd duizend gulden De Amerikanen zenden een gemagtigde naar bpanje om Cuba te koopen d sommige districten van Hongarije wordi u de personentreinen wegens de ouveiligbeid begeleid door niiluairen De opatand maakt ïordirin jjeD n het noorden van China De keizerlijke troepen m Japio heb beo de insurgenten overrompeld Gladstoue is over ziji t nederlaag m Laocashire gecondoleerd doo 4810 dames In Spanje wordt de uvoer Tan tarwe en andere granen bevorderd door het opbelf n van belemmerende bepalingen Door geheel China zijn procltmatten aangeplakt tegen de cbristenen Vergadering van den Gemeenteraad Woensdag 23 Deteraber Tegenwoordig de heeren van Ber u ÏJ tndoorn voorzitter de Grave De notuien der vorige vergadtrng worden gelezen en gearresteerd De heer Buchoer heeft kennis gegeven dat hij ve hinderd is de ver gadenng bij te wonen Zjn ingekomen vier dtspositien van hh ged staten houdende ö goedkeuring van een raadsbesluit ter wijziging der begtootmg van1S68 notif It mededeeling van eene geprojecteerde vereeniging van veischUende gemeenten als oord en Zuid Waddiusveen met een gedeelte van Broek Iteeunljk en Sluipwijk en een gedeelte van Stein Gouda met een ge deelte van btein voor ea midden Willen met de danrbij behoorenae stokken ter visie De heer Reutinger komt ter vergader ng c houdende goedkeuring van eenige raadsbesluiten notif tl houdende goedkeuring van de suppletoire hegrootirg van den hoofdelilen omsla notif eene missive van het Israëlitisch a mbestuur houdende veizock totautorisatie van eene af en overschrijving v3u de verleeude ubsidie enwordt die verleend j eene missive vau den eemeente bouwmeester ZjOen dank betuigendevoor de traktements verhoo iug notif een adres van A J Gabrj verzoekende in aanmerking e komen voor de betrekking Jan gaardermeester der scheepvaart regten notif De commissie van fabricage rapporteert ten aanzien van het adres deturfmarkt bewoners over de brug aan de Eijerstraat de co elo ic strektom over e gaan tot het vooiloopig maken van een noodbrug voor voet gangers met uitzigt op eene mogelijke demping van een gedeelte derturfmarkt m het vervolg i i x v r n Hiercver voeren in verschillenden zin het woord de hh luvtcn Peeters Remv Droogleever iruh van Gennep Reutinger de voorzitteren van Straaten eindelijk wordt het voorstel der tommissie met 10 legen 2 stemmen aaDeeDomeQ Aan de orde is het verzoek van kerkrentmcesters der ev luth gemeenteom den toren van hou kerkge voor zooveel die het eigendom derburgerlijke eemeente is te doen at breken j j Ue commissie van fabricate brengt gunstig i dvies nit daar de on kosten der afbre mg door de baten zulleu gedekt worden Na eenige discussien wordt over het al of met dadelijk beslissen gstemd en blijkt bij de uitkomst dat de stemmen staken Nu wordt g f f tèt weeshuis herbenoemd L ProoscommisBien en worden tot rtjeuv nu uci nra i ii lplmi Hoogendijk tot regentes mevr Knaap Koot 8 Ll f r T k r Tlrfh tot regent der gasthuizen II W esterbaan o regLtfs m Xseboóm Gronovuf tot lid van he burgerlijk Irmbeftuur HF Roll tot lid au de Se oui t ZLÏ mr Hoffer de Kanter tot lid van de commissie voor de m ekseboo mr tÏÏierid K Mtr r grLlr ei Jvaa gr p en Brummeler Adrieese Aon Hctpn mn a s M gS w dt r S tot mtvoenng zouder resumtie waarna de vergadenng eindigt Overijselsche brieven Tweede Serie V 4 n rl n nen kant nog begeesterd door zoo menigeschoone tedtvoering deer 1 gen op Lt Binnenhof uitgesproken tot ea van aderland en Oranje zoo zeer g de van wa a 1 in waarheid kan vermag en moet indien men slechts n tig wilmaar aan den anderen kant ook nog a n den grond Kenaèeld b h t hooren van al dat onbesuisde onbekookte Godtergendé en onchristelijke zoowel als onjoodsche waarvan dat de Bnnenhof insgelijks getuige is geweest gevcei ik mij weinig gestemd om de verschillende provinciale nieuwtjes der hitste digen bij elkaar te scharrelen en daar iets dragelyks uit ziineu te stellen te wel overtuigd dat dit alles bij t voorgiande m t met verzinkt Maar om den overgang met al te groot te maken en toch provinciaal te zijn wijs ik o nog eens il weet een ieder die slechts open ooren en ziende oogen heeft het al even goed zoo met beter op de houding van onzen Gefken wien begin eleu zedelijk en wiens ameuderaemen stoftelijk dood ziju verkl lard op ouzen kaltT waar de schoo opzieuer bij de schoolkwe tie zoodanig gewerkt beeft dat de ifgevaardigde niiuweiijks te herkennen en m tegenspriak was met de iiilichtingen die zekere kiezers erg denng vuur Zijn verkiezing ingewonnen heeft op onzen v Naamen die Zijne eenraail gegeven woorden ge tan 1 doet en wiens parlementaire loopbdin bet bew ijs levert dat iemand zeer goed volbloed conservatief kin zijn en tevens een ware voorvechter van het ons zoo dierbare nationale onderwijs op onzen wakkeren V Storm die de kracht bezit om f lkens een storm te doen widijen naar eiken hoek waar onzuivere bestanddeelea zich ophoopen tot verpesting van t algemeen en den moed m weerwil van zijn joiikheerstitel om opentlijk den draak te steken met al die sold iten na iperij dat beruchte en inderdaad mensch onteereude en dubbel kinderachtige onzer dagen die üaaune en ellendige if p egelmg der iloLde zoo door en door ridderlijke tournooispelen op de Pev enter afgeviirdi rden v Delden en Tambar uie kampioenen voor onze burjierli k vnjheden en den laatste met zijn Hink volgehouden eeuwiadurend protect tegeu allen broeiiermoord en meuschendood en eindelijk op den hoofdiuin oi zer goede provinc ile elememen die nij Hngwaarts sturen den twee leii lroelo ichen afgevairdigde die ruiin=choDt opweigt tegen beu die bun m indut teuinken hebben met un ovenjstUch gezond verstand m lar el lan zameukoppcliiigen v m nel tingen w iirbj Jodeu Christenci en Heidenen nog veel meer overeenkomst met ilkiar hebben Gij ziet hierui wairde Re 1 icteur dit wij het onze wel bijbrengen tot instandhouding der knestien en zoo mogelijk tot hare nidere oplosaiug en de gedachte dat de provincie der boeren vi schers en fabriekirbeiders w iirvoor gij ze in uwe streken o zoo giarie uitscheldt en tevens voor huilt met te mm een krachtig i ideel heeft in het leveii proce der natie IS te reelenl d ui dit ik ze als brie chn ver met eens on der de oogen uwer le er = zou brengen Ln hiermede sluit ik na nog een paar locale m dedeeiingeu De zwolsche burgemee ler heeft dezer dagen eene commis ievau 3 leden benoemd ten einde behulpz urn Ie zijr bij hetuitvoeren van irt l i der gemeentewei wfk = tweede lidhem opdraagt te niken tegen het doen vin mei de openbareorde of zedelijkheid strijdige i itvoermgeu door 1 bem omtrenl te i ezei ike be rekkelijke omlerverpen advies u t tebrengen bepaildelijk door vooraf de tuuneelstukken te beoordeelen welke zullen worden opgeioerl en 20 bem uit eigenbeweging mededeeling te dien v m feiten welker kenni zijvoor hem noodis acht Weke beweegredenen hiertoe geleidhebbei is inij niet bekend evenmin of zulks i toe te schrijvenaan een overdreven an locritisch znoUch gevoel van kie chh idJ iramer dit de tijd van de opvoeringen van Klaa je voorbijIS mde rs l id ile oüramissie al dideli k hu den vol werk Hetdoel echter der gehee e z uk verdient goelk nnng en allerleimiddelen nngewend om het tooueel n zijne lekelijke bestanddeelen te zuiveren kunnen met inders dan ten goede werkenOver lUerlei nutslezingen en rederijker voorstellirgen dieUi de pruvinLie=teden als om een hiverklip gehouden worden wil ik tbins met spreken Deventer 7 rMle Kampen en Gootwedijveren ls om stnja en e Ui se slid geeft op hare kwartkomedie nog een bal op den koop toe Maar dat J a Gewone duigen eiken winter terugkeerende Der hoofdstadkomt echter de eer toe op d t gebied iets bijzonders tot stand eebragt te hebben boewei in navolging vin Amsterdam en