Goudsche Courant, zondag 27 december 1868

Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 340 a 360 Xoode KI f 330 Zeeuwsche per mud ƒ 9 a ƒ 10 70 Rog 7 40 8 j0 Gerst ƒ 6 a ƒ 7 40 Haver korte ƒ 4 25 1 535 lange 3 a ƒ 4 40 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 21U a ƒ 220 Noordbr ƒ 260 a ƒ 265 Brmne boenen ƒ 11 a 12 30 SVitte ƒ 13 50 a ƒ 15 50 Paardeboonen 840 a ƒ 9 Puiveboonen ƒ 8 75 a ƒ 975 Ter veemarkt ontbrak het met aan genoegzamen lan voer maar wel aan grage koopers Vette varkens golden van 26 tot 29 centen per 5 ons Magere varkens en biggen wi ren gezocht v Kaas aangevoerd 35 pirtijen ƒ 26 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 i ƒ 1 20 woow dat IS zwoI lIi Bn naarover terst wis het pb 3 series elk van 6 lezingen te honden de eer ïtc over oude detweede over nienwe geschiedenis en iiUeratuur en de derde eeuconr de litterature fnnrai=e doch bg de uitvoering is de eerstegeschrapt Maar hoenel we de zaak m beginsel afkeuren daar ne liever niet zoo n auti mannelijk pnbliek zagen of nog lieverro7 svoorlezing n zoo zien ij er toch eene posing in om onkunde en vooroordeel te bestr den cu als zoodanig ncn=chenwe den geachten predikant die de zaak op t touw zettt gelukmet zijne aanvankelijk slagen Hoe den dames het zal bevallen zal de tijd leeren Uiar is vooreerst moeijelijk ove teoordeelen evenmin over het werkelijke nut dat dit soort vanlezinaen zal afwerpen Maar in vertrouwen dat matige verwachtingen die men nu reeds kan koesteren niet in nevelzullen verdwijnen wensch ik den geachten zwolschen damesmenigen pleizicrigen avond waarop zij iQ latere dagen nogmet welgevallen kunnen neerzien A J Burgerlijke Stand GOUDA Theodoor Adam Geboees 22 December Theodoor Adam ouders B Caelberg en P Specht Hester Geertrnida ouders G van der Laar en G Groeoeacheij 23 Gerrit ouders G van der End C B J Smit O EEi iDEN 23 Dec M Cock 10 m Marktberigten Gouda 2 t Dec Bij weinig handel konden moeijelijk vorige prijzen bedongen u orden ADVERT ENTIEN lige neg D 321 en huidenstr YX n 278 Bdf H W de Kruijff JJel shaien J koch Deventer Gebroed Timan Dirkiland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Haadrecht K Oos erlmg Leyden J T Terburgh Haarlemmers hoek Bikkersteeg kaordrechf O H Post tiieuKkoop Bots Oiidev ater H J knijper Rotterdahi v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Malthi k iOtmUoveii A V olfF Tiel A F Fiaisen Utrecht F Altena op het Steenw ovet de Donkerstr n 372 Woerden L Ruijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GoudS alleen en uitsluitend geplaatst bij deu heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUVSriNG Men wordt instantelijk verzoent wel attent te willen zijn dat door ons b niemand anders de Urbanu Pillen bereid volgens bet oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld tn de Hierboven o gegeven Steden en plaatsen dan by de he boiengenoehide Dépotttouders In elk doosje IS een biljet voorzien n et de eigenhandig naamteekening van de vervaardigers Ved ktENEN Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevmut op het Zegellal waarmede de Doosjes verzegeld zijn 1 verzoeken de gebruikers instantelijk daan wel op te letten en raden hun aan WflJ toe te zien bij len men de Doo je Puien haalt Alleen die Doosjes waann een biljet m t onze Handteekening js zi mu te schaffen eu zich te wachten ooi het gebruik van de vele namaaksels Raderstoomboot d tJsSCl an Gouda Maandag en Dtngsdag sfflO geus 6 uren de ovenge werkdagen s nioigens 7 uren Van Rotterdam op gehjke dagen sb J middags 2 uren Dagelijks SetourkaarU Boekdrokkenj van A BEINKMit A oorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon H E VAN ZANE I geliefde echtgenoot van J C MILLEE HiiSTttlCHT 25 Dec 1S6S Voor de eie en hartelijke bewijzen van deelneming bij het overlijlen van mijnen echtgenoot ANTHOML OUDIJK ondervonden betuig ik bij deze ook namens m jne kinderen onzen hartehjken dink Wed OUDUk SWANENBIEG GocDv 23 December 1S6S Voor de vele blijken van belangs ell ng bij ons huttelijk ondervonden betuigen WIJ ook namens onze betrekkingen onzen dank P VAN ESSEN M A iN ESSEN CoiLE MjN Gwiia 26 Lee 1868 TENTOONSTELLING N TEEkEMNGEN IN SCHRIFTENViN DE LEERLINGEN dfe OPENBARE SCHOLEN van Maindag 2s December tot eu met Donderdag 2 December an s morgens tien tot s namiddags drie ure in het lokaal der Burgerschool voo jongens Openbare Verkooping te GOUDA op M D G den 4 JANUARIJ 1869 des voormi dag len elf ure in bet logement De Paalw aan de markt aldaar van Een HUIS en ERF aan de Koningstraat te Gutia jk O n 383 Eb DRIt HLUt en ER EN aan den Raam te umirfo wijk O nr 63 63 en 7 8 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGI EE FR ta Gouda Tegen 1 Februa ij a s wordt te Gouda verlangd ene fatsoenlijke Tweede Meid P G bekend met de behandeling der Wasch goed kunnende strijken enz en vau goede getuigschriften voorzien Jaarhuur ƒ 50 Adres franco onder Letter Z of in persoon bij den boekhindelnr A Brinkman te Goudi Geueeskuiidig Getuigschrift De werking der StoUwerk sche Borst Bonbons is prikkeling verzachtend nair omstandigheden krampstiUeud voornamelijk echler zacht oplossend en kalmerend v m daar de aann ending der zelven in alle catarrhahche keel en borstkwalen en daaruit voortspruiten e lieeschheid als diatiscb middel met regt kan worden aanbevolen Dr Kopp koningkl kreis geregts en policie Arts Men vindt de StüUwerck sche Borst Bonbons echt m verzegelde pakjes met gebruiksaanwijzing a 30 cent te Gouda bij den A potheker J H BOERS m Oudewater bij T J VAN A REUMINGEN en lu Schoonhoven bij A WOLIF Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het uijzonder attent maakt Zijp zeer nuttig in ongesteldheden der AIAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERfERlNG Zij zijn uitmuntend tegen de G L SCHERPTE in bet BLOED en 1 UITSLAG der HUID zij zijn Z CHT LWEKLND en SLIJMAFDRIJVEND Aenegflde doozen van 37 s Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlandertten 1 F Allart Alllaueidaw M Punt Wz Amsterdam M Clebsn C droogisten hei 1S68 Donderdag 31 December Mi fC S GOÜDSClffiCÓÏÏRAIJT peze Comant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gesctiiedt de uitgave des avonds te De nrijs der Advertentie van een tot e Uitgave van A BRINKMAN regeU met mbegnv va i h t legel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Lange Tiendeweg n 60 Buitengewone letters wordeaherekoid Hr plaatsruimte Kennisgeving Ci Ci i De BURGEMEESTER van Gouda brenat bj de e ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Coimii ari des konings in de provincie Zuid HolUnd op dun 1 December 1868 IS executoir verk aird het kohier voor de bc astiugen op het personeel dienstjaar lS3b 69 2 = kwartaal u 4 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder diarop voorkomende verpligt IS zijnen a inslag op den hij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie raimden binnen welke de reclames behooren te norden ingediend GOLDi den 29 December 186b De Burgemeester voornoemd Van BERG e V IJZENDOORN njks naar buiten verhoogd de vermindering van de magt der geestelijkheid de binnsnlandsohe vrijheid vermeerderd Kaa Oosieurijk zich vrij houden van buueulandsche kwesUen n daardoor overgaan om door vermindering der m iitdire uitgaven de ftnanoien op geregelden voet te brengen dan gaat hd neg een schooue loekomst te gemoet Maar ij vreezen gokwListe IJdelheid eerzucht en zucht naar wraak zijn gavaarhjke leidslieden RusLcd herstelt zich langzaam lan de slagen m de Krim ontvangen het wacht net geschikte oogenblik bet maakt ncU gereed want wat ook moge vr nderen Rusland zal Tastbonden aan den reeds oo hng ekoesierden wensch om zno keizer Konstantinopel ze evieiend te zien binnen trekkeo 1868 Gelukkig het tijdvak waarvan de geschiedschrijver mets of emig te melden heeft gelukkig het volk waa van de geschied rollen zwijgen zoo zegt men wel eens en is dit aar dau mag bet nu vervlogen jaar onder de goede jaren gerekend wo dn Weinig belangrijks toch zal de geschiedschrijver van 1868 melden Geen geweldige oorlogen teisterden de volken vrede al het dan lok eefgewapende vrede heersehte Tl nuvprheid de hndboBW werden uiet door het krijgsruinoer UI afwachting der d ngen i gewooutig en kalm Europa moge chijnen de storm J k door tiUe o fg 3 tfk ni er hemel Lr pess mist te z jn om l Z l TZspülen schatten enmen te verwachten De f reed te zijn putten zich uit om in de ure van J J rtoe de gel Leenngen worden door leeningen g f bonden ge den te nden d TllelZ X S bezigd worden Nog altijd hee t J Jj jen vrede doo em ge=tich niet g eT niet op de vrg rust nog altijd op de P f f é enteerd v ndèn waar vrijheid = = S e n och dagblad Maar de oppositie wint steeds jen kree ver vervolginge n ch minister wisslngen n e dooven die van het eene X er bezeten maar gebied wordt aar geheven om de vrijheid vroe onzinnig weggeworpen geannexeerde landen Pruisen zet zijn 7 eu de onttroonde vor schikken zich in f f tu ZeV n n M o stt zullen zich moeten f e t Von Bismarck isetü kunstmatige agitatie oort ie verdraagt zijn nog altijd de ziel der F f f P j s eenma l zd echterbesmur omdat het t g k Gods Duitschlaud en daarom berust ne gaat moedig J OH onder U SitT rSS Hoogarije heeft het aanzi n des Nog altijd verki ert Turkije in ziekelijken toestand zonder eenigp magt of zelfstindighetd gehoorzaamt het dan éKi een dan den ander eu het moge nu een hoogen toon voeren legen het woelzieke Griekenland dat steeds nftar vergnieting streeft en ter voldoening aan dien wensch zijn inwendige organ satie sedert jaren verzuimt en daardoor naar buiten een betreuringswaamige vertooning maakt de magt is aan den toon niet geevenredigd eu lurkije en Griekenland moeten gedwee gehoorzamen aan de bevelen der groote mogendheden oordeelen deze dat de tijd nog met gekomen is dan kan de sultan hel hoofd gerust oederleggen en over vroegere magt droomen als waar muselman zil hij zijn noodlot niet ontgaan Italië w tcht nog altijd ijn hoofdstad maar het non wMwmu door frausclie bajuneUen gesteund is steeds krachtige dan de jtaliaausche volkswil Door versoinUeada mitosn vatdnid aa den pratiischen ziir m h se ni noodig om zw i de omstaadigheden te schikten is llüie s toestand niet benijdenswaardig Spanje tot het uUer ie gebragt door reu despotieke regering die regt en wet schond en de zedelijkheid met voetea trad heefi de laatste Bourbons verlreven de revolutie zoo bedaard en gereseld tot stand gebragl wekte veler s m thie Moge de afloop aan de vernactilinficT m het begin gekoesterd be int oorden en he voürl lopig be uul spoedig vervangen woroen door een krach igc u uiuuale regering die met volhardir hel begoi neii erk kan vuleiuden opdat hel paansohevolk einde i k weder een eervolle plaats lu het europt sche itatenstelael k u innemen Hevig IS de strijd der pariijeu in het coUjtUutionnele Engeland Len conservatief ministerie nu gelrju aan iijn be gmselen om geen hervorming geen verandering te dulden verzette icb tegen de voorstellen der liberale partij om de lersche st lafskerk de grootste grief der Ieren af te schaffen Hel mirisierie lu het lagerhuis geslagen beriep zich np ds kiezers ma ir de nederlaag was beslissend ec het is onrti Jel lijl algetreden Een liberaal minisierie is nu geroepen om jlulstoiies pi uneu lot werke jkheid Ie brengen en den afkeer van hel hoogerhuis legen liberale hervormingen te overwii nen leriands toestind eisoht dringeud voorziening Ierland IS Groot Briiiiuje s zw ikke zijde en een minislene dat zich ten taak stelt om het groene Erin te bevredigen en voor goed met Eugc ami te verzoenen neeft aanspraak op aller medewerking De strijd al nog heng ziju maar de uitslag is aiet twijfelaibtig en de alschaffing van leriands en daarna ook want dit moet volgen van Eugelands staatskerk is nog slechts een kwe tie van tijd Ook lil de groote republiek aan de overzijde van den oceaan IS de sedert lang gevoelde strijd kraohi g voortgezet en ten nideele van den presideit be list Maar hoe hevig daar de strijd der partijen is de republiek streeft krachtig voort op de baan van ontwikkeling en be ohavm De voorspellingen der pessimisten zijn niet bewa irheid de crisis is roem vol doorgestaan jo ahead is de zinspreuk der republiek gebleven Haar behoort de toekomst Hoe treurig steekt de toestand van Zuid Amerika daarbij t oorlogen en opstanden zijn daar tot gewoonte geworden en nog altud ziet men vergeefs naar verbetering uit omdat het eigeobft